Vacancy -- Uwch-gyfieithydd / Senior Translator

Working for the Civil Service

The Welsh Government's recruitment processes are underpinned by the principle of selection for appointment on merit on the basis of fair and open competition as outlined in the Civil Service Commission’s Recruitment Principles.

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

Vacancy Details

Chief Operating Officer’s Group
Translation Service / Y Gwasanaeth Cyfieithu
HEO - £32,460 - £39,690
£31,210
Full time (applications are welcome from people who work part time, as part of a job share or who work full time)
Other
Fixed term / secondment / loan; Cyfnod penodol / secondiad / benthyciad
Cyfnod penodol hyd at 19/09/2023 â phosibilrwydd o drosi yn swydd barhaol ar ddiwedd y cyfnod
Pan Wales
'Pan Wales' means that the location in which the vacancy can be based is flexible, subject to the needs of the business. Please note it may not always be possible to accommodate a preference for a specific office location, but requests will be taken into consideration.
TBC

Purpose of Post:

Cynorthwyo Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau cyfieithu ar gyfer Llywodraeth Cymru a'i Gweinidogion, a chefnogi’r Llywodraeth i gydymffurfio â gofynion ieithyddol statudol.

 • Bydd pob uwch-gyfieithydd yn meddu ar y sgiliau iaith a’r crebwyll gwleidyddol a sefydliadol i gyfieithu, heb oruchwyliaeth, rhwng y Saesneg a’r Gymraeg.
 • Ar ôl meithrin rhywfaint o brofiad yn y swydd, disgwylir i uwch-gyfieithwyr adolygu cyfieithiadau a hyfforddi cyfieithwyr llai profiadol. Gall hyn hefyd olygu cyfrifoldebau rheoli llinell.
 • Bydd rhai uwch-gyfieithwyr yn canolbwyntio ar gyfieithu testunau cyffredinol, tra bydd y gweddill yn gweithio ar ddogfennau deddfwriaethol.
 • Gan ddibynnu ar allu a phrofiad yr unigolyn, bydd rhai uwch-gyfieithwyr hefyd yn darparu gwasanaethau cyfieithu ar y pryd (CAP).
 • Gan ddibynnu ar anghenion busnes y Gwasanaeth Cyfieithu, a chryfderau’r unigolyn, disgwylir i uwch-gyfieithwyr gyfrannu at amryw agweddau ar waith y proffesiwn, ee datblygu a chyflwyno technoleg arbenigol, caffael gwasanaethau cyfieithu a CAP, prosiectau safoni terminoleg.

Key tasks:

Cyfieithu ysgrifenedig

 • Cyfieithu heb oruchwyliaeth o’r Saesneg i’r Gymraeg ac, o bryd i’w gilydd, o’r Gymraeg i’r Saesneg. Bydd natur y testunau yn amrywio o ddogfennau polisi i sgriptiau ac areithiau, a gall y gwaith gynnwys amrediad eang o gyweiriau o’r creadigol i’r deddfwriaethol.

Sicrhau ansawdd

 • Sicrhau bod eich gwaith cyfieithu yn gywir, yn briodol ac yn cydymffurfio bob amser â chywair, arddull a therminoleg safonol y Gwasanaeth Cyfieithu ar gyfer y math o destun dan sylw.
 • Sicrhau ansawdd gwaith cyfieithwyr mewnol eraill yn ôl y galw, a chyfrannu at broses monitro ansawdd gwaith y cyflenwyr allanol a ddefnyddir dan gontract gan y Gwasanaeth Cyfieithu

Gwasanaeth i gwsmeriaid

 • Meithrin perthynas â chwsmeriaid mewn meysydd polisi gweinidogol neu dimau cyfreithiol. Bydd hyn yn golygu deall gofynion cyfieithu Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun y Safonau Iaith Gymraeg a Rheolau Sefydlog y Senedd, deall y gweithdrefnau deddfu a’r meysydd pwnc, a mynd i’r afael â materion sy’n codi wrth drefnu gwaith cyfieithu.
 • Bod yn atebol am eich gwaith cyfieithu o’i ddechrau i’w ddiwedd, a chymryd y cyfrifoldeb am gyfathrebu’n briodol ac yn brydlon â chwsmeriaid a chydweithwyr eraill i sicrhau gwasanaeth effeithiol ac effeithlon.
 • Bod yn ymwybodol o gynulleidfaoedd targed ein cyfieithiadau, ac ystyried eu hanghenion hwythau wrth ddarparu cyfieithiadau ar ran Llywodraeth Cymru.

Arddull a therminoleg

 • Ymgyfarwyddo â’r prif egwyddorion ar gyfer safoni termau, a dilyn trefniadau gosodedig y Gwasanaeth ar gyfer paratoi, safoni a rhannu termau drwy gyfrwng TermCymru.
 • Cydweithio â chyfieithwyr ac eraill i sicrhau cysondeb arddull y Gwasanaeth Cyfieithu a chynorthwyo i ddatblygu’r canllawiau arddull a gyhoeddir ar BydTermCymru.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

 • Defnyddio systemau craidd y Llywodraeth, ynghyd â systemau a meddalwedd arbenigol y Gwasanaeth Cyfieithu, i’w llawn botensial o ddydd i ddydd. Mae’r systemau arbenigol yn cynnwys cof cyfieithu, system llif gwaith, system rheoli dogfennau, meddalwedd drafftio deddfwriaeth a meddalwedd fynegeio. Mae cynlluniau ar waith hefyd i ymgorffori cyfieithu peirianyddol i’r broses gyfieithu.
 • Helpu i ddatblygu’r defnydd o offer TGCh arbenigol a chadw ar drywydd y datblygiadau technolegol diweddaraf sy’n hyrwyddo prosesau cyfieithu.

Adolygu, ôl-olygu a phrawfddarllen testunau

 • Adolygu testunau a gynhyrchir gan gyd-gyfieithwyr a/neu gyfieithwyr llai profiadol, ôl-olygu testunau sydd wedi’u cynhyrchu gan gyfuniad o gof cyfieithu a chyfieithu peirianyddol, a phrawfddarllen cyfieithiadau er mwyn cyhoeddi testunau sy’n cyfateb yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Rheoli a datblygu cyfieithwyr llai profiadol

 • Ar ôl cyfnod o ymgynefino â’r swydd, ysgwyddo’r cyfrifoldeb o reoli, arwain a datblygu cyfieithwyr llai profiadol.

Gwirio a chynghori

 • Darparu gwasanaeth gwirio testun ar gyfer swyddogion sy’n drafftio testunau yn Gymraeg.
 • Rhoi cyngor a chanllawiau clir a safonol i swyddogion ar faterion gramadeg, arddull a therminoleg.

Cyfieithu ar y pryd

 • Gan ddibynnu ar allu a phrofiad, helpu i ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cyfarfodydd Gweinidogol. Bydd cyfieithwyr ar y pryd profiadol yn cyfieithu ar eu pennau eu hunain yn ôl y galw, ac yn goruchwylio a chynorthwyo cyfieithwyr ar y pryd llai profiadol.
 • Cynorthwyo ag agweddau eraill ar ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.

Cyffredinol

 • Gan ddibynnu ar gryfderau’r unigolyn ac anghenion busnes y Gwasanaeth, arwain a/neu gyfrannu at swyddogaethau a phrosiectau y mae’r Gwasanaeth yn ymwneud â nhw, gan gynnwys cyflwyno technolegau cyfieithu a CAP newydd, prosesau caffael gwasanaethau cyfieithu, rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ac ymwelwyr.
 • Gwneud unrhyw dasg resymol arall ar gais arweinydd tîm neu reolwyr eraill y Gwasanaeth Cyfieithu.

Development opportunities:

 • Gweithio mewn gwasanaeth mawr, amlddisgyblaeth a datblygu neu fireinio ystod dda o sgiliau arbenigol yn y maes cyfieithu, ee cyfieithu deddfwriaethol, CAP, rheoli terminoleg, a defnyddio cofau cyfieithu a chyfieithu peirianyddol.
 • Datblygu’ch gallu i reoli a datblygu staff.
 • Atgyfnerthu’ch sgiliau adolygu gwaith (gan gynnwys ôl-olygu, gwirio testun a phrawfddarllen) a chyfrannu at brosesau sicrhau ansawdd y Gwasanaeth.
 • Datblygu ac ehangu’ch gyrfa oddi mewn i’r proffesiwn cyfieithu, a chymryd cyfrifoldebau uwch am wasanaethau cyfieithu, ee cynorthwyo’r arweinyddion timau i ddyrannu gwaith; cyfrannu at swyddogaethau neu brosiectau arbenigol ym maes cyfieithu, terminoleg a thechnoleg gyfieithu; a hyfforddi cyfieithwyr llai profiadol.
 • Cefnogaeth i sefyll profion aelodaeth cymdeithasau cyfieithu proffesiynol, megis Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, yr ITI/IOL. Telir y ffioedd aelodaeth gan y Gwasanaeth Cyfieithu.
 • Cyfle i gyfrannu at ddatblygiad y proffesiwn cyfieithu yn Llywodraeth Cymru a rhoi syniadau newydd ar waith.

Closing Date:

15/12/2022, 09:00

Eligibility

Posts recruited to as part of this recruitment campaign are broadly open to UK nationals, those with right to remain and work in the UK and those that meet the Civil Service Nationality Rules only. Check your eligibility here:

Prior to appointment, all successful applicants will be required to produce original, acceptable documents as part of the pre-employment checks. If it becomes apparent at a later stage in the process that you aren’t eligible to apply, your application will be withdrawn, or offer retracted.

Equality and Diversity

The Welsh Government is committed to providing services which embrace diversity and which promote equality of opportunity. This is underpinned by the Equality Act 2010 and will be adhered to at each stage of the recruitment process. Our goal is to ensure that these commitments are also embedded in our day-to-day working practices with all our customers, colleagues and partners.

We are committed to being an anti-racist organisation and increasing diversity in the Welsh Government by removing barriers and supporting all our staff to reach their potential. We are committed to recruiting Black, Asian and Minority Ethnic people and disabled people who are currently under-represented in Welsh Government.

We welcome applications from everyone regardless of age, marriage and civil partnership (both same sex and opposite sex), impairment or health condition, sex, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief, gender identity or gender expression.

We are a Stonewall Diversity Champion and a Disability Confident Level 3 (Leader) organisation. Key to supporting this work and providing peer support are five Board sponsored Staff Networks (Disability Awareness and Support (DAAS); Minority Ethnic Support Network (MESN); Mind Matters (Mental health and well-being); PRISM (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex +) and Women Together.

Disability Confident

A Great Place to Work for Veterans

This vacancy is part of the Great Place to Work for Veterans initiative.

Welsh Language Requirements

The Welsh Government is a bilingual organisation and Welsh language skills are considered an asset to the organisation. We encourage and support staff to learn, develop and use their Welsh language skills in the workplace. 

The following list of language requirements represents an objective assessment by the line manager on behalf of the Welsh Government of the Welsh language skills required to undertake the duties of this particular post.

Essential
Full understanding of all work related material
Fluent
Can understand all work-related conversations
Can prepare written material for all work-related matters

Social Partnership

In Welsh Government, the relationship between the employer and trade unions is based on social partnership. We believe our goals can best be achieved by management and trade unions working together.

Our 3 recognised trade unions are:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

This relationship is underpinned by a partnership agreement. This sets out how our unions work with Welsh Government on issues such as:
•         pay
•         terms and conditions
•         policies and procedures
•         organisational change.

Our Welsh Government trade union colleagues work together to give their members a real say in the workplace. They make sure that the interests of their members are promoted and protected. They also help reduce inequalities and improve terms and conditions.

The Welsh Government has an excellent track record of working in partnership with its trade unions. We encourage staff to get involved. We support you to join a recognised trade union, to ensure your voice is heard in the workplace. and to learn more about trade unions and partnership working.

Competencies / Job Specific Criteria

Cymwyseddau: 

 • Gwella gallu pawb - Mynd ati i reoli eu gyrfa eu hunain a nodi eu hanghenion dysgu eu hunain gyda’u rheolwyr llinell, yn ogystal â chynllunio a chynnal cyfleoedd dysgu yn y gweithle.
 • Rheoli gwasanaeth safonol - Gweithio gyda’r tîm i bennu blaenoriaethau, nodau, amcanion ac amserlenni.
 • Gweld y darlun cyflawn - Bod yn effro i faterion a thueddiadau newydd a allai effeithio ar eu gwaith eu hunain a’u tîm, neu a allai fod o fudd i’r gwaith hwnnw.
 • Collaborating and partnering - Establish relationships with a range of stakeholders to support delivery of business outcomes.

Mein Prawf Penodol i'r Swydd:

 1. Sgiliau iaith cadarn yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 2. Profiad o weithio yn broffesiynol ym maes y Gymraeg fel cyfieithydd neu olygydd neu mewn swydd sy’n gofyn am sgiliau Cymraeg o’r radd flaenaf.
 3. Meddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn ynghyd â’r gallu a’r parodrwydd i’w datblygu ymhellach. 

Assessment Process

Ar ôl sifftio’r ceisiadau, gwahoddir yr ymgeiswyr llwyddiannus i asesiad ysgrifenedig a chyfweliad. Cynhelir yr asesiadau a’r cyfweliadau dros Teams. Bydd y Ganolfan Gydwasanaethau yn cysylltu â’r ymgeiswyr yn dilyn y sifft, i roi gwybod a ydynt yn llwyddiannus. Bydd y Gwasanaeth Cyfieithu yn anfon e-bost dilynol yn rhoi rhagor o fanylion ac yn nodi dyddiad ac amser yr asesiad a’r cyfweliad. 

Other Information

 • Unless stated otherwise in ‘actual starting salary’, all candidates will start at the minimum of the pay scale being appointed to (this includes existing civil servants).This is not negotiable.
 • Unless stated otherwise in ‘type of opportunity’, this recruitment advert is not open on a Loan or Secondment basis.
 • For more information on the eligibility criteria and terms and conditions for Loan and Secondment positions in Welsh Government, please see external recruitment candidate guidance.
 • Unless stated otherwise in ‘Location of Post’ the role/s recruited to via this campaign can only be worked in the UK, not overseas.
Llinos Pierce Williams - UnedDdatblygu.Cyfieithu@llyw.cymru

How to apply

All applications for this vacancy should be made online via the Welsh Government's online application system.  If you have an impairment which would prevent you from applying on-line, please e-mail SharedServiceHelpdesk@gov.wales to request an application pack in an alternative format, or to request a reasonable adjustment related to an impairment in order to submit your application.

To apply, you'll need to have an account on our online application system.  Click the 'Apply' button below, and you'll be asked to 'Log in' if you already have an account, or 'Register' if you don't yet have an account.  Registration takes just a few minutes to complete.  You'll need an e-mail address to be able to register.  Once you've registered for an account and logged in, you'll be taken to the online application form, which you'll need to fully complete and submit before the deadline on the closing date.  

If you’d like to apply for this vacancy in Welsh, please use the ‘Newid Iaith / Change Language’ link at the top of this page, to take you to the Welsh version of this advert, from which you can apply in Welsh.

For further information regarding the Welsh Government recruitment process, please see the Recruitment Guidance for External Candidates (link).

When evidencing your suitability for the post, it is recommended that you refer to the Civil Service Competency Framework (link)

Grievance and Complaints

Anyone who believes they have been treated unfairly, or has a grievance or complaint, about how the process was conducted should either write to the Head of Resourcing, Welsh Government, Cathays Park 2, Cardiff CF10 3NQ or email SharedServiceHelpdesk@gov.wales.  If you are unhappy with the outcome of the complaint raised with the Welsh Government and feel that the principles of appointment on merit through fair and open competition have not been met you have the right to pursue your grievance with the Civil Service Commission.

This vacancy is closed to applications.