Swydd Wag -- Is-Gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg(Cymraeg yn hanfodol)

Manylion y swydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Mae pencadlys y Bwrdd Iechyd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae'n darparu gwasanaethau ar draws ardal y Rhondda, Taf Elái, Merthy Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, felly.

Mae'r gydnabyddiaeth am rôl Is-gadeirydd y Bwrdd Iechyd yn swm sefydlog o £ 47,736 y flwyddyn (adolygiad tâl yn yr arfaeth)

13
mis

Rôl y corff

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu ac yn comisiynu ystod lawn o wasanaethau iechyd poblogaeth, mewn ysbytai ac yn y gymuned, ar gyfer trigolion y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol; Practisau Meddygon Teulu, Practisau Deintyddol, Practisau Optometreg a Fferylliaeth Gymunedol a rhedeg ysbytai, canolfannau iechyd a thimau iechyd cymunedol. Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn gyfrifol am wneud trefniadau i breswylwyr gael mynediad at wasanaethau iechyd mwy arbenigol lle na ddarperir y rhain o fewn ffin y Bwrdd Iechyd.

 

Poblogaeth o tua 450,000 (Stats Cymru) sydd gan y Bwrdd Iechyd ac mae’n cynnwys Cynghorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Gyda thua 12,000 o staff, mae'n un o'r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal (10,500 o staff cyfwerth ag amser llawn). Mae nifer sylweddol o'n gweithlu yn byw ac yn gweithio yn y cymunedau hyn. Ceir gwybodaeth fanwl am y gwasanaethau a ddarparwn a'n cyfleusterau ar ein gwefan yn yr adran 'Gwasanaethau'. Mae'r Bwrdd Iechyd yn adrodd yn rheolaidd ar ei berfformiad gan gynnwys targedau’r Fframwaith Cyflawni a bennwyd gan Lywodraeth Cymru sydd i'w gweld yno hefyd.

 

Yn ystod 2020, cyflwynodd y Bwrdd Iechyd Fodel Gweithredu newydd sy'n nodi sut y trefnir y Bwrdd Iechyd i helpu i ddarparu’r cymorth gorau i gadw pobl yn iach a gofalu am ein poblogaeth. Mae'r 'Model Gweithredu' newydd yn cefnogi ffocws ar brofiadau cymunedau a chleifion o wasanaethau'r bwrdd iechyd. Mae'n ei gwneud yn haws i bobl yn y bwrdd iechyd weithio gyda’r cleifion eu hunain, sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol ac mae'n ei helpu i ganolbwyntio ar gadw pobl yn iach, yn feddyliol ac yn gorfforol, yn hytrach na dim ond trin pobl pan fyddant yn sâl.

 

Y Gwasanaethau rydym yn eu cynnal:

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn gyfrifol am gynnal y sefydliadau canlynol ar ran Llywodraeth Cymru a GIG Cymru:

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC).

Academi Delweddu Genedlaethol

 

Y Partneriaid rydym yn gweithio gyda nhw:

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid mewn amrywiaeth o swyddogaethau gan gynnwys cyrff iechyd eraill, awdurdodau lleol, y gwasanaeth ambiwlans, yr heddlu, gwasanaethau tân ac achub a'r sector gwirfoddol/elusennol.

 

Rôl y Bwrdd

Mae pob un o aelodau'r Bwrdd yn rhannu'r cyfrifoldeb corfforaethol dros lunio strategaeth, sicrhau atebolrwydd, monitro perfformiad a llywio diwylliant, ynghyd â sicrhau bod y Bwrdd yn gweithredu mor effeithiol â phosibl. Mae'r Bwrdd, sy'n cynnwys y Cadeirydd, Is-gadeirydd, 9 Aelod Annibynnol, 3 Aelod Cyswllt, y Prif Weithredwr ac 8 Cyfarwyddwr Gweithredol yn rhoi arweiniad a chyfeiriad, gan sicrhau bod trefniadau llywodraethiant cadarn ar waith.

Disgrifiad o'r swydd

Role and responsibilities


 • Play a full and active role in the governance of CTMUHB, both clinical and corporate. You will take an active part in discussions, providing your opinion and challenge and support to the Board on key issues.
 • Act as a Corporate Trustee of CTMUHB Charity
 • Contribute to the work of the Board based upon your independence, your past experience and knowledge, and your ability to stand back from the day to day operational management;
 • Contribute and accept corporate decisions to ensure a joined up, robust and transparent decision making process by the Board;
 • Be expected, in time, to fully understand the business through active involvement to enable the effective performance of the organisation;
 • Work closely with other public, private and voluntary organisations and will make sure that the views of patients, carers and families are fully involved in helping to shape, develop and improve services;
 • Analyse and critically review complex information and contribute to sound decision making.
 • Ability to contribute to the ‘quality, governance and finance’ of the Health Board, ensuring it is open and honest in its work by contributing fully in the decision making process.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Hanfodol
Gallu darllen a deall deunydd syml ar bynciau pob dydd
Gallu ysgrifennu gohebiaeth syml mewn sefyllfa waith
Deall y rhan fwyaf o sgyrsiau mewn sefyllfa waith
Gallu sgwrsio yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gwaith

Manyleb y person

It is Essential that Independent Member will demonstrate the following qualities:-

 

Knowledge and Experience


 • An understanding of health issues and priorities in the Heath Board’s area and the ability to understand the role and work of the Board;
 • Ability to hold the executives to account for performance whilst maintaining a constructive relationship;
 • Ability to provide a knowledgeable, impartial and balanced perspective on a range of sensitive and complex issues;
 • A broad understanding of the information governance requirements required to comply with legislation e.g. General Data Protection Regulations (GDPR);
 • an awareness and understanding of diversity and inclusion and a commitment to promoting equality and diversity issues, particularly as they relate to the health sector

 

 

 

To be considered, you must be able to demonstrate that you have the qualities, skills and experience to meet all the essential criteria for appointment.

Dyddiadau cyfweliadau

1 Chwefror 2021
5 Chwefror 2021

Dyddiad cau

17/12/20 16:00

Gwybodaeth ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â:

 

Y Tîm Penodiadau Cyhoeddus

Yr Uned Penodiadau Cyhoeddus

E-bost: PublicAppointments@llyw.cymru

 

I gael rhagor o wybodaeth am rôl Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, cysylltwch â'r Athro Marcus Longley, Cadeirydd.

 

Rhif ffôn: 01443 744922

E-bost: marcus.longley@wales.nhs.uk

 

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

 

I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod. Y tro gyntaf i chi wneud cais am swydd, fe fydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, a thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif.

Unwaith i chi gofrestru, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud cais, fe fydd angen i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol, sef dogfen sy’n amlinellu sut mae’ch gwybodaeth, sgiliau a’ch profiad yn bodloni gofynion y rôl, sydd wedi’u nodi yn y wybodaeth i ymgeiswyr.  Ni ddylai’r ddogfen hon fod yn fwy na dwy dudalen A4.  Mae’n bosib caiff eich cais ei wrthod os ydych chi’n mynd dros y terfyn hwn.  Yr ail ddogfen fydd angen i chi ei gyflwyno yw CV llawn, cyfredol.  Dylech lanlwytho’r ddwy ddogfen ar y dudalen ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein.

Yn eich cais, fe fydd hefyd angen i chi ddarparu manylion unrhyw weithgareddau sydd wedi eich  sydd wedi eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau fyddai’n ddefnyddiol mewn penodiad cyhoeddus, a rhestri’r sefydliadau yr oeddech yn gweithredu ar eu rhan.  Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw weithgareddau gwleidyddol rydych wedi eu gwneud yn y 5 mlynedd ddiwethaf. 

Byddwn yn argymell i chi gofrestru am gyfrif ac agor y ffurflen gais cyn gynted â phosib er mwyn i chi gael golwg dros strwythur y ffurflen gais, cyn i chi gychwyn paratoi eich tystiolaeth.  Does dim rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais i gyd mewn un tro.  Gallwch gadw’ch atebion, a mewngofnodi ac allgofnodi yn ôl yr angen, tan eich bod yn barod i anfon eich cais - i wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y ffurflen gais.

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â  Tĩm Penodiadau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru ar e-bost i PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Commissioner for Public Appointments logo

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.