Swydd Wag -- Penodi Aelod Annibynnol, Cyllid - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Manylion y swydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, sef Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r defnydd o gyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi'i dreialu yn ystod y cyfnod COVID-19 ac mae wedi bod yn llwyddiannus.
£13,344 y flwyddyn
4
mis

Rôl y corff

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd Prifysgol) sy'n cynllunio ac yn darparu holl wasanaethau gofal iechyd y GIG i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a'r siroedd cyffiniol, sef cyfanswm o tua 384,000 o bobl ar draws chwarter arwynebedd tir Cymru.

Mae'n darparu gwasanaethau acíwt, sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac anableddau dysgu drwy ysbytai cyffredinol a chymunedol, canolfannau iechyd, meddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr ac optometryddion, a safleoedd eraill.

Mae gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol bedwar prif ysbyty sef Bronglais yn Aberystwyth, Glangwili yng Nghaerfyrddin, Tywysog Philip yn Llanelli a Llwynhelyg yn Hwlffordd. Hefyd mae ganddo saith ysbyty cymunedol. Yn gwasanaethu'r boblogaeth mae 48 meddygfa, 46 practis deintyddol, 99 fferyllfa gymunedol, a 15 canolfan iechyd, ynghyd â nifer o leoliadau sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl, anableddau dysgu a gwasanaethau eraill perthnasol. Caiff y gwasanaethau arbenigol iawn a thrydyddol eu comisiynu gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru.


Disgrifiad o'r swydd

Rôl a chyfrifoldebau
Bydd Aelodau Annibynnol, ymysg pethau eraill, yn:

• Cyfrannu at waith y Bwrdd yn seiliedig ar eich annibyniaeth, eich profiad yn y gorffennol a'ch gwybodaeth, gan gynnwys eich profiad wedi’i fyw a'ch gallu i gymryd cam yn ôl o'r gwaith rheoli beunyddiol;
• Gweithio'n agos gyda chyrff preifat, y trydydd sector a chyhoeddus eraill a sicrhau bod safbwyntiau cleifion, gofalwyr a theuluoedd yn cael eu cynnwys yn llawn er mwyn helpu i siapio, datblygu a gwella gwasanaethau
• Dadansoddi ac adolygu gwybodaeth gymhleth yn feirniadol a chyfrannu at wneud penderfyniadau cadarn, gan sicrhau bod y penderfyniadau'n agored ac yn dryloyw.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Dymunol
Dim sgiliau
Dim sgiliau
Deall sgyrsiau sylfaenol am bynciau pob dydd
Gallu cynnal sgwrs syml mewn sefyllfa waith

Manyleb y person

Independent Members will demonstrate the following qualities:

Knowledge & Experience
• An understanding of health issues and priorities in the Hywel Dda University Health Board area and the ability to understand the role and work of the Board;
• The ability to contribute effectively at Board level;
• The ability to hold the executives to account for performance whilst maintaining a constructive relationship; and
• The ability to provide a knowledgeable, impartial and balanced perspective on a range of sensitive and complex issues.

Personal Attributes & Skills
The Health Board has defined a set of shared core values. To help demonstrate your commitment to these values, you will need to be able to demonstrate the following:
• The ability to “Put Patients First”; and
• The ability to communicate openly and honestly.

To be considered, you must be able to demonstrate that you have the qualities, skills and experience to meet all the essential criteria for appointment.

Bydd Aelodau Annibynnol yn dangos y priodoleddau canlynol:

Gwybodaeth a Phrofiad
• Dealltwriaeth o faterion iechyd a blaenoriaethau yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a'r gallu i ddeall rôl a gwaith y Bwrdd;
• Y gallu i gyfrannu'n effeithiol ar lefel y Bwrdd;
• Y gallu i sicrhau bod y swyddogion gweithredol yn atebol am berfformiad, gan gynnal perthynas adeiladol ar yr un pryd;
• Y gallu i ddarparu safbwynt gwybodus, diduedd a chytbwys ar amrywiaeth o faterion sensitif a chymhleth.

Priodoleddau Personol a Sgiliau
Mae'r Bwrdd Iechyd wedi diffinio set o werthoedd craidd cyffredin. I'ch helpu i ddangos eich ymrwymiad i'r gwerthoedd hyn bydd angen ichi ddangos y canlynol:
• Y gallu i “Roi Cleifion yn Gyntaf”;
• Y gallu i gyfathrebu'n agored ac yn onest.

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o’r meini prawf sy’n hanfodol ar gyfer y penodiad.

Meini Prawf Hanfodol
• Sgiliau a gwybodaeth am systemau ariannol a rheolaeth ariannol mewn sefydliadau mawr;
• Dealltwriaeth o rôl Archwilio Ariannol a Llywodraethiant Ariannol;
• Y gallu i gymhwyso eich gwybodaeth arbenigol a'ch sgiliau cyllid ar lefel bwrdd strategol; a
• Bod yn aelod cwbl gymwysedig o CCAB (Pwyllgor Ymgynghorol Cyrff Cyfrifyddu): ariannol: ACCA (Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig); ICAEW (Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr); ICAS (Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yr Alban); CAI (Cyfrifwyr Siartredig Iwerddon); CIPFA (Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth); neu CIMA (Sefydliad Siartredig Cyfrifon Rheoli).
• Ymwybyddiaeth ac ymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiant.

Y Gymraeg
Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ond nid yn ofynnol ar gyfer y penodiad i rôl Aelod Annibynnol (Cyllid). Fodd bynnag, disgwylir i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad i’r iaith, a dangos arweiniad i gryfhau'r ddarpariaeth o wasanaethau dwyieithog yn y GIG yng Nghymru.

Dyddiadau cyfweliadau

19 Mawrth 2021
19 Mawrth 2021

Dyddiad cau

25/02/21 16:00

Gwybodaeth ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â: 

Y Tîm Penodiadau Cyhoeddus

Yr Uned Penodiadau Cyhoeddus

E-bost: penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am rôl Aelod Annibynnol (Cyllid), cysylltwch â Maria Battle, Cadeirydd neu Joanne Wilson , Ysgrifennydd y Bwrdd: 

Ffôn: 01267 239637

E-bost: maria.battle2@wales.nhs.uk neu joanne.wilson4@wales.nhs.uk 

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru 

I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i

www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod. Y tro gyntaf i chi wneud cais am swydd, fe fydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, a thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif.

Unwaith i chi gofrestru, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud cais, fe fydd angen i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol, sef dogfen sy’n amlinellu sut mae’ch gwybodaeth, sgiliau a’ch profiad yn bodloni gofynion y rôl, sydd wedi’u nodi yn y wybodaeth i ymgeiswyr.  Ni ddylai’r ddogfen hon fod yn fwy na dwy dudalen A4.  Mae’n bosib caiff eich cais ei wrthod os ydych chi’n mynd dros y terfyn hwn.  Yr ail ddogfen fydd angen i chi ei gyflwyno yw CV llawn, cyfredol.  Dylech lanlwytho’r ddwy ddogfen ar y dudalen ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein.

Yn eich cais, fe fydd hefyd angen i chi ddarparu manylion unrhyw weithgareddau sydd wedi eich  sydd wedi eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau fyddai’n ddefnyddiol mewn penodiad cyhoeddus, a rhestri’r sefydliadau yr oeddech yn gweithredu ar eu rhan.  Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw weithgareddau gwleidyddol rydych wedi eu gwneud yn y 5 mlynedd ddiwethaf. 

Byddwn yn argymell i chi gofrestru am gyfrif ac agor y ffurflen gais cyn gynted â phosib er mwyn i chi gael golwg dros strwythur y ffurflen gais, cyn i chi gychwyn paratoi eich tystiolaeth.  Does dim rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais i gyd mewn un tro.  Gallwch gadw’ch atebion, a mewngofnodi ac allgofnodi yn ôl yr angen, tan eich bod yn barod i anfon eich cais - i wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y ffurflen gais.

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â  Tĩm Penodiadau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru ar e-bost i PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Commissioner for Public Appointments logo

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.