Swydd Wag -- Aeoldau - Gyrfa Cymru (3)

Manylion y swydd

Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw gyrfa Cymru)
Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell.
Nid yw Aelodau Bwrdd CCDG yn weithwyr i'r cwmni na Llywodraeth Cymru ac ar hyn o bryd maent yn gwasanaethu mewn swyddogaeth wirfoddol, ddi-dâl. Nid yw cyfarfodydd CCDG ar gael ar hyn o bryd yng nghyfarfodydd CCDG. Dylid gwneud hawliadau am ad-daliad i Ysgrifenyddiaeth CCDG. Mae CCDG yn gyfrifol am gynhyrchu derbynebau, a allai ddeillio o gynhyrchu derbynebau. Mae cadeiryddion y tri phwyllgor hefyd yn derbyn taliad dyddiol.
10
blwyddyn

Rôl y corff

Y cefndir

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni y mae Llywodraeth Cymru yn meddu arno a gafodd ei sefydlu ar 1 Ebrill 2013. Enw masnachol y cwmni yw Gyrfa Cymru, ac mae'n darparu gwasanaethau amrywiol sy'n integreiddio'r defnydd o dechnolegau digidol ochr yn ochr â chyfryngau wyneb yn wyneb mwy traddodiadol. Mae'r cwmni'n darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am yrfaoedd, sy'n ddiduedd ac yn ddwyieithog, i bobl o bob oed yng Nghymru.

 

Mae Gyrfa Cymru'n cefnogi cwsmeriaid i fod yn fwy effeithiol wrth gynllunio a rheoli eu gyrfaoedd, gan gydnabod nad yw rheoli gyrfa bellach yn golygu dewis un yrfa yn unig, ond yn hytrach ddilyn llwybr gyrfa o wahanol swyddi ar hyd eich oes. Drwy wella sgiliau a chymwyseddau rheoli gyrfa, gall cwsmeriaid drosglwyddo o un swydd i un arall yn rhwyddach, mwynhau lefel uwch o foddhad o ran gyrfa, a chwarae rhan fwy gweithgar yn yr economi.

 

 • Ym mis Ebrill 2017, roedd Gyrfa Cymru wedi lansio eu Gweledigaeth dair blynedd, 'Newid Bywydau'. Mae Newid Bywydau'n cynnig gweledigaeth sy'n sicrhau'r canlynol:
 • Ffocws cryfach ar bobl ifanc, gan bwysleisio'n bennaf ar Gyfnod Allweddol 4 a chymorth ar gyfer cyfnodau pontio eraill hyd at 19 oed;
 • Gwasanaethau gwell i gefnogi sefydliadau eraill er mwyn helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau; a
 • Mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol. 

Erbyn hyn, mae cynghorydd gyrfaoedd yn gysylltiedig â phob ysgol uwchradd er mwyn gweithio mewn partneriaeth i wella'r ddarpariaeth ar gyfer rhaglenni Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith sy'n effeithiol. Mae Gyrfa Cymru wedi datblygu cynnig i ennyn diddordeb cyflogwyr ar gyfer ysgolion uwchradd drwy ddatblygu cronfa ddata'r Gyfnewidfa Addysg a Busnes. Mae'n gronfa ddata a gaiff ei hwyluso gan Gyrfa Cymru sy'n cadw gwybodaeth am gyflogwyr a busnesau ar ledled Cymru sydd wedi datgan eu bod yn fodlon i gefnogi ysgolion i wella'r cwricwlwm.

 

Mae gan Gyrfa Cymru gyllideb o £18.8m o gyllid grant craidd gan Lywodraeth Cymru.  


Rôl y Bwrdd

Rôl y bwrdd yw:

 • rhoi arweiniad effeithiol; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol a gosod amcanion sy'n cynnig her;
 • hyrwyddo safonau uchel o gyllid cyhoeddus a chynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian;
 • sicrhau bod gweithgareddau CCDG yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol; a
 • monitro perfformiad i sicrhau bod CCDG yn ysgwyddo'i ddyletswyddau, amcanion, nodau a thargedau perfformiad statudol yn llawn.

 

Yn benodol, mae'r bwrdd yn gyfrifol am:

 • sefydlu a datblygu nodau ac amcanion strategol CCDG sy'n gyson â'i ddiben cyffredinol ac yn rhan o ddogfen Erthyglau Cymdeithasu a Fframwaith CCDG a bennir gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth;
 • sicrhau bod Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn cael gwybod am unrhyw newidiadau sy'n debygol o gael effaith ar gyfeiriad strategol CCDG neu ar ei allu i gyrraedd ei dargedau, ac am y camau sydd eu hangen i ymdrin â newidiadau o'r fath;
 • sicrhau cydymffurfedd ag unrhyw ofynion statudol neu weinyddol mewn perthynas â defnyddio cyllid cyhoeddus;
 • sicrhau ei fod yn derbyn ac yn adolygu gwybodaeth ariannol ynghylch gwaith rheoli CCDG yn rheolaidd; a
 • dangos safonau uchel o lywodraethu corfforaethol bob amser, gan gynnwys defnyddio'r pwyllgor archwilio i helpu'r bwrdd i ymdrin â risgiau ariannol allweddol a rhai eraill.

Disgrifiad o'r swydd

Bydd Aelod o Fwrdd CCDG yn ymwneud â'r canlynol:

 

Chwarae rôl weithgar wrth gyflawni cylch gwaith CCDG gan sicrhau y bydd CCDG yn gwneud yr argraff orau. Bydd hynny'n cynnwys rhannu eu harbenigedd ynghylch yr hyn sy'n gweithio, herio'r status quo ac awgrymu atebion;

 

Sicrhau cydymffurfedd â rheolau caffael perthnasol, mewn perthynas â chael cyllid gan Lywodraeth Cymru (o ran bod CCDG yn is-gwmni y mae Llywodraeth yn berchen arno, ac yn gwmni Teckal) a gwariant CCDG fel awdurdod contractio sy'n ddarostyngedig i'r rheolau caffael.

 

 • Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn rheolaidd a pharatoi'n drylwyr ar gyfer y cyfarfodydd hynny;
 • Bod yn barod i wasanaethu ar is-bwyllgorau;
 • Rhoi arweiniad i reolwyr a staff CCDG o safbwynt llunio a gweithredu Gweledigaeth Strategol newydd am bum mlynedd ar gyfer Gyrfa Cymru;
 • Mynd ati i roi her a chynnig cymorth, a sicrhau bod y naill yn cydbwyso'r llall, i reolwyr a staff CCDG wrth eu gwaith;
 • Cynrychioli CCDG mewn digwyddiadau cyhoeddus; (os byddai’n gyfweliad ffurfiol neu’n ddatganiad byddai angen cysylltu â’n hadran farchnata i ddechrau)
 • Hyrwyddo proffil CCDG; 
 • Hwyluso'r cysylltiad â rhanddeiliaid CCDG a mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ar y cyd â chymunedau a rhanddeiliaid perthnasol; a
 • Deall a chydymffurfio ag ymrwymiadau rôl gyhoeddus, fel y'i diffinnir yn Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg

Manyleb y person

Mae CCDG yn chwilio am ddau aelod newydd o'r bwrdd (Cymraeg yn ddymunol) sydd ag amrywiaeth o arbenigedd, ar draws amrediad o sectorau economaidd, proffesiynau a grwpiau cymdeithasol.

 

Byddem hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion â sgiliau yn un o'r meysydd canlynol:

 • Cefndir ym maes cyfrifyddu/cyllid
 • Rheoli Risg
 • Addysg
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Busnes (Diwydiant Preifat)
 • Y Gyfraith
 • Rheoli Ystadau
 •  

Meini Prawf Hanfodol

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o'r meini prawf hanfodol ar gyfer penodi:

 

 • Y gallu i herio mewn ffordd adeiladol  
 • Prawf o lwyddiant blaenorol mewn meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion sy'n ymwneud â dysgu a gwaith ar lefel gymunedol, lleol, rhanbarthol neu genedlaethol
 • Ymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, a'r gallu i egluro materion cymhleth mewn modd cryno a chlir, gan ddangos parch at safbwyntiau pobl eraill
 • Barn gadarn, sensitifrwydd ac ymwybyddiaeth wleidyddol
 • Deall bywyd cyhoeddus ac egwyddorion llywodraethu da

 

Bydd gofyn i'r ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar restr fer ymhelaethu ar sut y maent yn bodloni'r meini prawf uchod gan ddefnyddio enghreifftiau a dangos tystiolaeth.

Dyddiadau cyfweliadau

3 Chwefror 2021
4 Chwefror 2021

Dyddiad cau

07/12/20 16:00

Gwybodaeth ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â:

 

Penodiadau Cyhoeddus / Uned Cyrff Cyhoeddus

Ffôn: 03000 255454

E-bost: PublicAppointments@llyw.cymru

 

I gael rhagor o wybodaeth am rôl Bwrdd CCDG a rôl ei Aelodau, cysylltwch â: Tylee Perry, Rheolwr Polisi Gyrfaoedd, Polisi Gyrfaoedd:

 

Ffôn: 0300 062 5260

E-bost: tylee.perry@llyw.cymru

 

Os bydd arnoch angen mwy o gymorth wrth ichi wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â'r Uned Penodiadau Cyhoeddus drwy publicappointments@llyw.cymru.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod. Y tro gyntaf i chi wneud cais am swydd, fe fydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, a thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif.

Unwaith i chi gofrestru, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud cais, fe fydd angen i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol, sef dogfen sy’n amlinellu sut mae’ch gwybodaeth, sgiliau a’ch profiad yn bodloni gofynion y rôl, sydd wedi’u nodi yn y wybodaeth i ymgeiswyr.  Ni ddylai’r ddogfen hon fod yn fwy na dwy dudalen A4.  Mae’n bosib caiff eich cais ei wrthod os ydych chi’n mynd dros y terfyn hwn.  Yr ail ddogfen fydd angen i chi ei gyflwyno yw CV llawn, cyfredol.  Dylech lanlwytho’r ddwy ddogfen ar y dudalen ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein.

Yn eich cais, fe fydd hefyd angen i chi ddarparu manylion unrhyw weithgareddau sydd wedi eich  sydd wedi eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau fyddai’n ddefnyddiol mewn penodiad cyhoeddus, a rhestri’r sefydliadau yr oeddech yn gweithredu ar eu rhan.  Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw weithgareddau gwleidyddol rydych wedi eu gwneud yn y 5 mlynedd ddiwethaf. 

Byddwn yn argymell i chi gofrestru am gyfrif ac agor y ffurflen gais cyn gynted â phosib er mwyn i chi gael golwg dros strwythur y ffurflen gais, cyn i chi gychwyn paratoi eich tystiolaeth.  Does dim rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais i gyd mewn un tro.  Gallwch gadw’ch atebion, a mewngofnodi ac allgofnodi yn ôl yr angen, tan eich bod yn barod i anfon eich cais - i wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y ffurflen gais.

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â  Tĩm Penodiadau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru ar e-bost i PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Commissioner for Public Appointments logo

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.