Swydd Wag -- Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru) - Penodi a Aelod (Hanfodol Cymraeg)

Manylion y swydd

Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru)
Bydd cyfarfodydd CCDG, a gynhelir bob chwarter, yn cael eu cynnal yn bennaf mewn lleoliadau ledled Cymru a'r disgwyl yw y bydd aelodau'r Bwrdd yn ymgysylltu â'u dyletswyddau ledled Cymru. ymgysylltu â phob ardal.
Nid yw Aelodau Bwrdd CCDG yn weithwyr i'r cwmni na Llywodraeth Cymru ac ar hyn o bryd maent yn gwasanaethu mewn swyddogaeth wirfoddol, ddi-dâl. Nid yw cyfarfodydd CCDG ar gael ar hyn o bryd yng nghyfarfodydd CCDG. Dylid gwneud hawliadau am ad-daliad i Ysgrifenyddiaeth CCDG. Mae CCDG yn gyfrifol am gynhyrchu derbynebau, a allai ddeillio o gynhyrchu derbynebau. Mae cadeiryddion y tri phwyllgor hefyd yn derbyn taliad dyddiol.
10
blwyddyn

Rôl y corff

Cefndir
 
Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013. Masnachu fel sianeli cyflenwi wyneb yn wyneb Gyrfaoedd Cymru. Maent yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd o bob oed, diduedd, dwyieithog i Gymru.
 
Mae Gyrfaoedd Cymru yn cefnogi cwsmeriaid i ddod yn fwy effeithiol wrth gynllunio a rheoli eu gyrfaoedd, gan gydnabod nad yw dewis gyrfa bellach yn ddewis galwedigaethol unwaith yn unig, ond yn hytrach cyfres o drawsnewidiadau gyrfa gydol oes. Trwy wella sgiliau a chymwyseddau rheoli gyrfa, gall cwsmeriaid wneud y trawsnewidiadau hyn yn fwy llyfn, mwynhau lefel uwch o foddhad gyrfa a chwarae rhan fwy gweithredol yn yr economi.
 
Ebrill 2017 lansiodd Gyrfaoedd Cymru eu Gweledigaeth tair blynedd, 'Changing Lives'. Mae Changing Lives yn cyflwyno gweledigaeth sy'n darparu:
 
• Ffocws cryfach ar bobl ifanc, gyda phwyslais penodol ar Gyfnod Allweddol 4 a chefnogaeth; • Gwell gwasanaethau i gefnogi sefydliadau eraill i helpu pobl ifanc i ddatblygu eu gyrfaoedd; a • Mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol.
 
Bellach mae cynghorwyr gyrfaoedd yn gysylltiedig â phob ysgol uwchradd i weithio mewn partneriaeth i wella'r modd y darperir rhaglenni Gyrfaoedd a Byd Gwaith effeithiol. Mae Gyrfaoedd Cymru wedi datblygu cronfa ddata Cyfnewid Busnes Addysg. Cronfa ddata wedi'i hwyluso sy'n cadw gwybodaeth am gyflogwyr a busnesau ledled Cymru sydd wedi nodi eu parodrwydd i gefnogi ysgolion gyda'u cwricwlwm.
 
Mae gan Gyrfaoedd Cymru gyllideb o £ 18.8m o grant craidd Cyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
Rôl y Bwrdd Rôl y bwrdd yw:
 
• darparu arweinyddiaeth effeithiol; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol a gosod amcanion heriol;
 
• hyrwyddo safonau uchel o gyllid cyhoeddus, cynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian;
 
• sicrhau bod gweithgareddau CCDG yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol; a
 
• Mae CCDG yn cyflawni ei amcanion, ei amcanion a'i dargedau perfformiad yn llawn.
 

Disgrifiad o'r swydd

Bydd Aelod o Fwrdd CCDG:
 
• Chwarae rôl weithredol wrth gyflawni cylch gwaith y CCDG a sicrhau mai CCDG fydd yn cael yr effaith fwyaf. Bydd hyn yn cynnwys rhannu eu harbenigedd yn yr hyn sy'n gweithio, herio'r status quo ac awgrymu atebion;
 
• Sicrhau cydymffurfiad â rheolau caffael perthnasol, mewn perthynas â chyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer CCDG (fel is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Lywodraeth Cymru a Teckal) a gwariant CCDG fel awdurdod contractio yn ddarostyngedig i'r rheolau caffael.
 
• Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn rheolaidd a pharatoi'n drylwyr ar gyfer y cyfarfodydd hynny;
 
• Byddwch yn barod i wasanaethu ar is-bwyllgorau;
 
• Rhoi arweiniad i reolwyr a staff CCDG wrth weithredu Gweledigaeth Strategol Gyrfa   Cymru, Newid Bywydau - Gweledigaeth ar gyfer Gyrfaoedd Cymru;
 
• Darparu, a chydbwyso, herio a chefnogi rheolwyr a staff CCDG yn eu gwaith;
 
• Cynrychioli CCDG mewn digwyddiadau cyhoeddus;
 
• Hyrwyddo proffil CCDG; a
 
• Hwyluso cyswllt â rhanddeiliaid CCDG a mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth gyda chymunedau a rhanddeiliaid priodol
 
• Deall a thanysgrifio i ymrwymiadau rôl gyhoeddus, fel y'u diffinnir yn Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Hanfodol
Gallu darllen rhywfaint o ddeunydd arferol mewn sefyllfa waith gyda chymorth e.e. geiriadur
Gallu paratoi deunydd arferol mewn sefyllfa waith gyda rhywfaint o wirio
Deall sgyrsiau arferol mewn sefyllfa waith
Gallu cynnal sgwrs mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Manyleb y person

Mae CCDG yn chwilio am bum aelod bwrdd newydd gydag ystod eang o arbenigedd, ar draws ystod eang o sectorau economaidd, proffesiynau a grwpiau cymdeithasol.
 
Byddem hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â sgiliau yn un o'r meysydd canlynol;
 
• Cyfreithiol;
• Llywodraethu Corfforaethol;
• Caffael a thendro; 
• Cynrychiolaeth cyflogwyr
• Entrepreneuriaeth; 

 
Meini Prawf Hanfodol Er mwyn cael eich ystyried, rhaid i chi ddangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer penodi:
 
• Y gallu i herio'n adeiladol; 
• Hanes profedig o adeiladu perthnasoedd ag ystod o randdeiliaid;
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion dysgu a gwaith ar lefelau cymunedol, lleol a rhanbarthol neu genedlaethol;
• Dealltwriaeth cymunedau yng Nghymru a'i hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth;
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda'r gallu i egluro materion cymhleth yn glir, wrth ddangos parch at farn pobl eraill;
• Barn gadarn, sensitifrwydd ac ymwybyddiaeth wleidyddol; 
• Dealltwriaeth o fywyd cyhoeddus ac egwyddorion llywodraethu da;
• Bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad ehangu ar sut maen nhw'n cwrdd â'r meini prawf uchod gan ddefnyddio enghreifftiau a thystiolaeth.

Dyddiadau cyfweliadau

10 Mehefin 2020
10 Mehefin 2020

Dyddiad cau

30/03/20 16:00

Gwybodaeth ychwanegol

Manylion Cyswllt: I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â:
 
Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Ffôn: 03000 255454 E-bost: penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru 
 
I gael rhagor o wybodaeth am rôl CCDG a rôl y Aelodau cysylltwch â Emma Hughes, Rheolwr Polisi Gyrfaoedd, Polisi gyrfaoedd:
 
Ffôn: 0300 625 640 E-bost: Emma.Hughes@llyw.cymru    Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ar 03000 255454 neu anfonwch e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru
 
 
I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i  www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus.   
 

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod. Y tro gyntaf i chi wneud cais am swydd, fe fydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, a thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif.

Unwaith i chi gofrestru, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud cais, fe fydd angen i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol, sef dogfen sy’n amlinellu sut mae’ch gwybodaeth, sgiliau a’ch profiad yn bodloni gofynion y rôl, sydd wedi’u nodi yn y wybodaeth i ymgeiswyr.  Ni ddylai’r ddogfen hon fod yn fwy na dwy dudalen A4.  Mae’n bosib caiff eich cais ei wrthod os ydych chi’n mynd dros y terfyn hwn.  Yr ail ddogfen fydd angen i chi ei gyflwyno yw CV llawn, cyfredol.  Dylech lanlwytho’r ddwy ddogfen ar y dudalen ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein.

Yn eich cais, fe fydd hefyd angen i chi ddarparu manylion unrhyw weithgareddau sydd wedi eich  sydd wedi eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau fyddai’n ddefnyddiol mewn penodiad cyhoeddus, a rhestri’r sefydliadau yr oeddech yn gweithredu ar eu rhan.  Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw weithgareddau gwleidyddol rydych wedi eu gwneud yn y 5 mlynedd ddiwethaf. 

Byddwn yn argymell i chi gofrestru am gyfrif ac agor y ffurflen gais cyn gynted â phosib er mwyn i chi gael golwg dros strwythur y ffurflen gais, cyn i chi gychwyn paratoi eich tystiolaeth.  Does dim rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais i gyd mewn un tro.  Gallwch gadw’ch atebion, a mewngofnodi ac allgofnodi yn ôl yr angen, tan eich bod yn barod i anfon eich cais - i wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y ffurflen gais.

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â  Tĩm Penodiadau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru ar e-bost i PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Commissioner for Public Appointments logo

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.