Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

16 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelodau - Cyngor Celfyddydau Cymru (Cymraeg yn Hanfodol) Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol rhwng y tymor byr a’r tymor canolig 23 Nov 2020 16:00 GMT
Aelodau - Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol rhwng y tymor byr a’r tymor canolig 23 Nov 2020 16:00 GMT
Cadeirydd Pwyllgor Cyllido Cymru - Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Llundain/Cymru 23 Oct 2020 12:00 BST
Comisiynwyr - Gwybodaeth i Ymgeiswyr Gwybodaeth i Ymgeiswyr Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn debygol o gael eu cynnal yng Nghaerdydd yn bennaf, ond hefyd mewn lleoliadau ledled Cymru ac ar-lein drwy gynadleddau fideo. Efallai yr hoffech hefyd fynd i ddigwyddiadau’r Comisiwn a gynhelir drwy gydol y flwyddyn mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. 9 Nov 2020 16:00 GMT
Ymddiriedolwyr - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Gellir mynychu cyfarfodydd yn bersonol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu'n ddigidol 2 Nov 2020 16:00 GMT
Aelod o Gymru - Awdurdod MeinWeoedd Dynol Awdurdod Meinweoedd Dynol Llundain 16 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol TGCh - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cynhelir cyfarfodydd ym mhencadlys y Bwrdd Iechyd yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gallent gael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd neu drwy ddulliau digodol o gynnal cyfarfodydd 6 Nov 2020 16:00 GMT
Aelod Annibynnol Cyllid - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, sef Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r defnydd o gyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi'i dreialu yn ystod y cyfnod COVID-19 ac mae wedi bod yn llwyddiannus. 30 Oct 2020 16:00 GMT
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Penodi Aelod Annibynnol (Cyllid) Y Gymraeg yn ddymunol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Mae pencadlys y Bwrdd Iechyd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae'n darparu gwasanaethau ar draws ardal y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, felly. 6 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol Cyllid - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cynhelir cyfarfodydd ym mhencadlys y Bwrdd Iechyd yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gallent gael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd neu drwy ddulliau digodol o gynnal cyfarfodydd. 6 Nov 2020 16:00 GMT
Llywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Bydd gweithgareddau'r Llywydd yn amrywio o wythnos i wythnos. Fel arfer, byddai'n ofynnol iddo/iddi weithio o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn rheolaidd, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd y Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor. Yn ogystal, byddai elfen o deithio rheolaidd yn gysylltiedig â chyfarfodydd â rhanddeiliaid a mynychu digwyddiadau. Fodd bynnag, o ystyried y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae'r rhan fwyaf o gyfarfodydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal yn rhithwir, ac efallai y bydd llai o ymgysylltu wyneb yn wyneb yn ystod misoedd cyntaf y penodiad. 2 Nov 2020 16:00 GMT
3 x Aelodau Anweithredol - S4C (Sianel Pedwar Cymru) S4C (Sianel Pedwar Cymru) Ar hyn o bryd mae Bwrdd S4C yn cyfarfod bob mis, fel arfer ym mhencadlys S4C yng Nghaerfyrddin, ond mae hefyd yn cyfarfod mewn lleoliadau eraill yn ystod y flwyddyn ac yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru. 23 Oct 2020 17:00 BST
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Penodi Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Tŷ Woodlands, Ffordd Maes y Coed, Caerdydd 30 Oct 2020 16:00 GMT
Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd bob deufis fel arfer mewn gwahanol leoliadau ar draws y Bwrdd Iechyd, ond oherwydd COVID 19 mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rhithwir ar hyn o bryd. Mae gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol amrywiol bwyllgorau hefyd, a chynhelir y cyfarfodydd naill ai bob deufis neu'n chwarterol. 30 Oct 2020 16:00 GMT
Cadeirydd - Hybu Cig Cymru (HCC) Hybu Cig Cymru (HCC) Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd fel arfer yn Aberystwyth gyda chyfarfodydd â’r diwydiant, sesiynau briffio, digwyddiadau a sioeau’n cael eu cynnal ledled Cymru, y DU a’r byd. Yn ystod pandemig Covid-19, rhith-gyfarfodydd a gynhelir. Caiff cyfarfodydd yn y dyfodol eu cynnal yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru. 21 Oct 2020 16:00 BST
Penodi Is-Gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Oni chytunir fel arall gan Bwyllgor Cydnabyddiaeth y Bwrdd Iechyd, Pencadlys y Bwrdd Iechyd ym Mhort Talbot fydd y man gwaith dynodedig, er y byddai disgwyl i ddeiliad y swydd geisio bod yn weladwy ar draws y sefydliad 23 Oct 2020 16:00 BST