Swydd Wag -- Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro : Penodi Aelod Annibynnol (Cyflaf ac Ystadau)

Manylion y swydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol : Caerdydd a'r Fro
Caerdydd
£15,936 y flwddyn
4
mis

Rôl y corff

Disgrifiad o'r swydd

Bydd angen i chi ddangos:-

Ymwybyddiaeth o'r angen i werthuso achosion busnes ym maes buddsoddi cyfalaf;

Dealltwriaeth o egwyddorion rheoli prosiectau yn effeithiol;

Dealltwriaeth o egwyddorion rheolaeth gadarn ar ystadau a'i heffaith ar ddarparu gofal iechyd yn effeithlon; a

Ymwybyddiaeth o'r agenda ar gyfer cynaliadwyedd/newid yn yr hinsawdd.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg

Manyleb y person

Bydd angen i chi ddangos:-

Ymwybyddiaeth o'r angen i werthuso achosion busnes ym maes buddsoddi cyfalaf;

Dealltwriaeth o egwyddorion rheoli prosiectau yn effeithiol;

Dealltwriaeth o egwyddorion rheolaeth gadarn ar ystadau a'i heffaith ar ddarparu gofal iechyd yn effeithlon; a

Ymwybyddiaeth o'r agenda ar gyfer cynaliadwyedd/newid yn yr hinsawdd.

Dyddiadau cyfweliadau

4 Rhagfyr 2019
4 Rhagfyr 2019

Dyddiad cau

08/11/19 16:00

Gwybodaeth ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â:

E-bost y Tîm Penodiadau Cyhoeddus:  PublicAppointments@llyw.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am rôl yr Aelod Annibynnol,  cysylltwch â Charles Janczewski, Caerdydd dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Ffôn: 029 2183 6011 Ebost: Charles.Janczewski@wales.nhs.uk 

I gael rhagor o wybodaeth am Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, efallai yr hoffech fynd i wefan y Bwrdd Iechyd: http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/home  

Os oes angen mwy o gymorth arnoch i wneud cais, cysylltwch â'r Tîm Penodiadau Cyhoeddus ar publicappointments@llyw.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus.

 

Sut i wneud cais

I wneud cais, ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru yma https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/.  

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud cais, bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflen gais a dwy ddogfen ategol. Y cyntaf yw ' datganiad personol ' sy'n ateb y pedwar cwestiwn ar waelod tudalen 3 o'r  "pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: penodi aelod annibynnol (cyfalaf ac ystadau) sydd ynghlwm uchod. Ni ddylai'r ddogfen hon fod yn fwy na dwy ochr o bapur A4. Efallai y bydd eich cais yn cael ei wrthod os byddwch yn mynd dros y terfyn hwn. Mae'r ail ddogfen yn CV llawn, cyfoes. Dylid lanlwytho'r ddwy ddogfen i'r adran "rhesymau dros wneud cais" ar y ffurflen gais ar-lein. 

Commissioner for Public Appointments logo

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.