Swydd Wag -- Cadeirdydd

Manylion y swydd

Comisiwm Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd y Comisiwn yn ei swyddfeydd yn Ty Hastings, Caerdydd, ond efallai y bydd achlysuron pan fydd angen cyfarfodydd ledled Cymru.
Telir swydd y cadeirydd am £268.91 am diwrnod llawn, £134.46 am hanner diwrnod.
2
mis

Rôl y corff

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn gorff annibynnol a noddir gan Lywodraeth Cymru. Fe'i sefydlwyd o dan Ddeddf Democratiaeth Leol (Cymru) 2013, gyda'r prif ddiben o gyhoeddi rhaglen waith sy'n parhau i adolygu trefniadau etholiadol y 22 prif gyngor. 

 

Mae'r Comisiwn yn gwneud argymhellion adolygiad etholiadol i Lywodraeth Cymru er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.

 

Mae gwaith y Comisiwn yn cynnwys ystyried demograffeg a seilwaith ardaloedd, barn yr holl bartïon â diddordeb, a llunio cynigion i gadw neu newid ffiniau presennol er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. Bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys mynychu a chyfarch cyfarfodydd cyhoeddus ac ymweld â'r ardal dan sylw.

 

Mae cyllideb gyfredol y Comisiwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 yn £890,000.

Disgrifiad o'r swydd

Bydd y Cadeirydd yn rhoi arweiniad i'r Comisiynwyr a'r ysgrifenyddiaeth. Byddant hefyd yn rheolwr llinell ar Brif Weithredwr y Comisiwn.

 

Bydd y Cadeirydd hefyd yn arwain y ffordd o ran rôl y Comisiwn wrth gwrdd â safonau'r Gymraeg, dyletswyddau cydraddoldeb, datblygu cynaliadwy a gweithio mewn partneriaeth.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Dymunol
Gallu darllen a deall deunydd syml ar bynciau pob dydd
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd
Deall sgyrsiau sylfaenol am bynciau pob dydd
Gallu cynnal sgwrs syml mewn sefyllfa waith

Manyleb y person

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o feini prawf hanfodol y rôl.

  

Dylai ymgeiswyr:

 

• Bod yn fedrus iawn  wrth arwain tîm bach i gyflwyno rhaglen waith ar amser ac i safonau uchel;

 

• gallu dangos ymrwymiad i reoli cyllidebau'n effeithiol ac yn effeithlon o fewn fframwaith ‘Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru ’;

 

• gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm bach;

 

• gallu gwerthuso gwybodaeth a dod i gasgliad rhesymegol;

 

• yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a thrafod;

 

• gallu cymryd safbwynt annibynnol, cytbwys a dangos niwtraliaeth wleidyddol;

 

• gallu dangos sgiliau profedig wrth gadeirio cyfarfodydd / paneli;

 

• meddu ar ddealltwriaeth ac ymrwymiad clir i faterion cydraddoldeb a herio arferion gwahaniaethol; a

 

• â dealltwriaeth ac ymrwymiad clir i ‘Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus’ Nolan.

 

Dyddiadau cyfweliadau

10 Mehefin 2019
14 Mehefin 2019

Dyddiad cau

29/05/19 16:00

Gwybodaeth ychwanegol

Manylion Cyswllt

 

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â:

 

Tîm Penodiadau Cyhoeddus, Uned Cyrff Cyhoeddus

E-bost: PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru

 

I gael gwybodaeth Gomisiwn Ffuniau Democratiaeth Cymru no chewch ymeld ȃ gwefan y Comisiwn https://ldbc.gov.wales/?lang=cy neu cysylltwch Phrif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Shereen Williams a’r ffôn 02921 052501, e-bost: shereen.williams@boundaries.wales.

 

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod. Y tro gyntaf i chi wneud cais am swydd, fe fydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, a thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif.

Unwaith i chi gofrestru, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud cais, fe fydd angen i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol, sef dogfen sy’n amlinellu sut mae’ch gwybodaeth, sgiliau a’ch profiad yn bodloni gofynion y rôl, sydd wedi’u nodi yn y wybodaeth i ymgeiswyr.  Ni ddylai’r ddogfen hon fod yn fwy na dwy dudalen A4.  Mae’n bosib caiff eich cais ei wrthod os ydych chi’n mynd dros y terfyn hwn.  Yr ail ddogfen fydd angen i chi ei gyflwyno yw CV llawn, cyfredol.  Dylech lanlwytho’r ddwy ddogfen ar y dudalen ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein.

Yn eich cais, fe fydd hefyd angen i chi ddarparu manylion unrhyw weithgareddau sydd wedi eich  sydd wedi eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau fyddai’n ddefnyddiol mewn penodiad cyhoeddus, a rhestri’r sefydliadau yr oeddech yn gweithredu ar eu rhan.  Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw weithgareddau gwleidyddol rydych wedi eu gwneud yn y 5 mlynedd ddiwethaf. 

Byddwn yn argymell i chi gofrestru am gyfrif ac agor y ffurflen gais cyn gynted â phosib er mwyn i chi gael golwg dros strwythur y ffurflen gais, cyn i chi gychwyn paratoi eich tystiolaeth.  Does dim rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais i gyd mewn un tro.  Gallwch gadw’ch atebion, a mewngofnodi ac allgofnodi yn ôl yr angen, tan eich bod yn barod i anfon eich cais - i wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y ffurflen gais.

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â Uned Penodiadau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru ar 03000 616095 neu drwy anfon e-bost i PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Commissioner for Public Appointments logo

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.