Swydd Wag -- Penodi Cadeirydd - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Manylion y swydd

Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol
De Cymru, y tu allan i Gaerdydd
£100 y dydd ynghyd â threuliau teithio a threuliau rhesymol eraill.
3
mis

Rôl y corff

Bydd yr Academi Genedlaethol yn gyfrifol am oruchwylio strategol ac am gyfeirio'r hyfforddiant arweinyddiaeth er mwyn diwallu anghenion y system addysg yng Nghymru.

Un o'i nodweddion allweddol fydd ei rôl yn sicrhau tegwch o ran  mynediad at gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth o safon uchel. Caiff hyn ei sicrhau drwy gefnogi ystod o ddarpariaethau  ar gyfer holl lefelau arweinyddiaeth addysg a chomisiynu darpariaeth pan fydd bylchau. 

Bydd yr Academi Genedlaethol hefyd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno model sicrwydd ansawdd ar gyfer hyfforddiant arweinyddiaeth, datblygu arweinyddiaeth systemau ar draws maes addysg, cyfrannu at gynlluniau arweinyddiaeth y gweithlu strategol, a gweithredu fel dolen gyswllt a chanolbwynt ar gyfer meddwl am bolisïau, casglu tystiolaeth a lledaenu ymchwil o ran arweinyddiaeth addysgol. 

 

¨  Bydd yr Academi Genedlaethol yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant. Bydd hyn yn sicrhau ymdeimlad o berchnogaeth ar yr Academi yn y sector a bydd yn cynnwys grŵp a fydd yn cynrychioli'r rhanddeiliaid.

¨  Bydd swyddogaethau craidd yr Academi'n cynnwys:

¨  sicrhau cyflenwad da o raglenni a darpariaeth i feithrin sgiliau a gallu arweinwyr;

¨  comisiynu darpariaeth i lenwi bylchau a sicrhau mynediad eang at ddarpariaeth sy'n helpu i ddatblygu darpar arweinwyr ac arweinwyr presennol gan gynnwys mentora a hyfforddi;

¨  sicrhau ansawdd y ddarpariaeth drwy broses gymeradwyo;

¨  comisiynu, defnyddio a rhannu ymchwil i sicrhau bod yr arfer gorau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn cael ei ledaenu;

¨  cynnig cymorth a chyngor ynghylch llwybrau ar gyfer gyrfeydd mewn arweinyddiaeth a

¨  bod ar gael ar-lein i greu cymuned o gydweithwyr ac i gynnig gwybodaeth a chyngor. 

Disgrifiad o'r swydd


Fel Cadeirydd ac aelod o'r bwrdd byddwch yn arwain y bwrdd o ran herio, cefnogi a chyfeirio strategaeth yr Academi Genedlaethol newydd yn adeiladol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Darparu gweledigaeth ac arweiniad strategol
 • Cadeirio cyfarfodydd a helpu i ddatblygu'r Bwrdd, gan sicrhau bod arbenigwyr yn cyfrannu pan fo'n briodol
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn gorff effeithiol o ran datblygu strategaeth a chynlluniau busnes corfforaethol y creffir yn ofalus arnynt ac a gaiff eu monitro
 • Sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol yn cael eu sefydlu a'u gweithredu yn unol ag arfer gorau a gofynion corff cyhoeddus, yn unol â chyfraith cwmnïau
 • Cydweithio â'r Prif Weithredwr i ddatblygu diwylliant a strategaeth y sefydliad
 • Cefnogi rôl y Grŵp Cynrychiolwyr Rhanddeiliaid, i sicrhau bod  gwaith y grŵp hwn yn cael ei fwydo'n effeithiol i waith Bwrdd yr Academi Genedlaethol, gan alluogi rhanddeiliaid i gael llais a dylanwad cryf.
 • Goruchwylio gwaith y Prif Weithredwr, gan roi cymorth priodol fel bo'r angen, gan gynnwys rheoli ei berfformiad
 • Cynrychioli'r corff yn allanol a meithrin cysylltiadau gwaith agos â rhanddeiliaid allweddol
 • Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau ei fod ef a'r Bwrdd, fel corff ac fel unigolion, yn dilyn saith egwyddor bywyd cyhoeddus Nolan.
 • Bydd y Cadeirydd yn sicrhau bod yr Academi Genedlaethol yn hyrwyddo amrywiaeth Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Dymunol

Manyleb y person

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o feini prawf hanfodol y rôl.


Sgiliau a Phrofiad - hanfodol

 • Gallu arweinyddol cryf, gan gynnwys arwain bwrdd a chefnogi, ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd staff a rhanddeiliaid, a defnyddio dull cynhwysol a chydweithredol o weithredu.
 • Gallu eithriadol i gyfathrebu, gan gynnwys delio â'r cyfryngau a chynulleidfaoedd cyhoeddus ehangach, a meithrin cysylltiadau ar bob lefel. Mae angen sgiliau rhyngbersonol cryf, gan gynnwys y gallu i negodi, darbwyllo a dylanwadu
 • Record o reoli cydberthnasau cymhleth a heriol ar lefel uwch mewn amgylchedd o lawer o randdeiliaid, gan gynnwys yn y sector cyhoeddus.
 • Y gallu i sicrhau bod trefniadau llywodraethiant y sefydliad yn effeithiol ac yr ymdrinnir yn ddoeth ac yn drefnus â thrafodion ariannol y sefydliad, y cânt eu harchwilio yn yr un modd a'u bod ar gael i'r cyhoedd, gan ddangos ymrwymiad i fod yn dryloyw ac yn agored
 • Diddordeb amlwg mewn addysg a dealltwriaeth ohoni

 

Sgiliau a Phrofiad - dymunol 

 • Dealltwriaeth o ddiwylliant a threftadaeth Cymru ac ymrwymiad i sicrhau eu bod, ynghyd â'i hiaith, yn cael eu hadlewyrchu o fewn systemau'r corff
 • Mae sgiliau cyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol  

Cymhwysedd

Nid ydych yn gymwys ar gyfer y swydd hon os ydych: 

1) wedi’ch  anghymhwyso rhag bod yn gyfarwyddwr cwmni
2) yn fethdalwr

Byddwn yn gwirio hyn gyda Thŷ'r Cwmnïau cyn cadarnhau unrhyw benodiadau er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys, a bydd yn ofynnol i chi gael eich fetio i lefel Cliriad Diogelwch. 


Gwrthdaro o ran buddiannau

Gofynnir i chi ddatgan unrhyw fuddiannau preifat a allai wrthdaro, neu roi argraff o wrthdaro â rôl a chyfrifoldebau Cadeirydd Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, gan gynnwys unrhyw fuddiannau busnes a swyddi o awdurdod y tu allan i'r rôl yn yr Academi Genedlaethol.

Trafodir unrhyw wrthdaro buddiannau yn y cyfweliad.  Os cewch eich penodi, bydd hefyd yn ofynnol i chi ddatgan y buddiannau hyn ar gofrestr sydd ar gael i'r cyhoedd.  


Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus

Bydd disgwyl i chi ddangos safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a phersonol. Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus danysgrifio i'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o Fyrddau Cyrff Cyhoeddus, ac mae'r ddogfen hon ar gael yma:

http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf

Dyddiadau cyfweliadau

12 Mawrth 2018
13 Mawrth 2018

Dyddiad cau

11/02/18 16:00

Gwybodaeth ychwanegol

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod. Y tro gyntaf i chi wneud cais am swydd, fe fydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, a thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif.

Unwaith i chi gofrestru, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud cais, fe fydd angen i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol, sef dogfen sy’n amlinellu sut mae’ch gwybodaeth, sgiliau a’ch profiad yn bodloni gofynion y rôl, sydd wedi’u nodi yn y wybodaeth i ymgeiswyr.  Ni ddylai’r ddogfen hon fod yn fwy na dwy dudalen A4.  Mae’n bosib caiff eich cais ei wrthod os ydych chi’n mynd dros y terfyn hwn.  Yr ail ddogfen fydd angen i chi ei gyflwyno yw CV llawn, cyfredol.  Dylech lanlwytho’r ddwy ddogfen ar y dudalen ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein.

Yn eich cais, fe fydd hefyd angen i chi ddarparu manylion unrhyw weithgareddau sydd wedi eich  sydd wedi eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau fyddai’n ddefnyddiol mewn penodiad cyhoeddus, a rhestri’r sefydliadau yr oeddech yn gweithredu ar eu rhan.  Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw weithgareddau gwleidyddol rydych wedi eu gwneud yn y 5 mlynedd ddiwethaf. 

Byddwn yn argymell i chi gofrestru am gyfrif ac agor y ffurflen gais cyn gynted â phosib er mwyn i chi gael golwg dros strwythur y ffurflen gais, cyn i chi gychwyn paratoi eich tystiolaeth.  Does dim rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais i gyd mewn un tro.  Gallwch gadw’ch atebion, a mewngofnodi ac allgofnodi yn ôl yr angen, tan eich bod yn barod i anfon eich cais - i wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y ffurflen gais.

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ar 03000 255454 neu drwy anfon e-bost i DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru

Am ragor o wybodaeth ynghylch Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.