Swydd Wag -- Uwch Ddadansoddwr Seibrddiogelwch

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
w/c 25ain Hydref

Pwrpas y swydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud gwelliannau sylweddol i'w thechnoleg gwybodaeth (TG) dros y blynyddoedd diwethaf ac ystyrir ei bod yn un o brif sefydliadau sector cyhoeddus y DU o ran galluogrwydd Digidol a TG.  Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau nifer o brosiectau TGCh megis symud i Exchange 365, symud i ffwrdd oddi wrth e-bost Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI), cyflwyno gliniaduron newydd i holl staff Llywodraeth Cymru (gan alluogi gweithio hyblyg) a chwblhau’r gwaith o fudo cymwysiadau mawr i Microsoft Azure.  Cofnodwyd hyn mewn astudiaeth achos GDS ar enghreifftiau o arferion gorau o fudo i’r Cwmwl (gweler https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-welsh-government-migrated-their-technology-to-the-cloud)

Mae Seiberddiogelwch yn broffesiwn cyffrous sy'n esblygu ym maes Technoleg Gwybodaeth ac mae'n tyfu bedair gwaith yn gyflymach nag unrhyw sector arall.  Mae gweithwyr proffesiynol Seiberddiogelwch yn hanfodol i helpu i ddatblygu ffyrdd newydd o fynd i'r afael â bygythiadau seiber, a nhw yw'r brif linell amddiffyn yn erbyn spamio, gwe-rwydo, maleiswedd, feirysau a bygythiadau eraill i ddiogelwch gwybodaeth.  Wrth i seiberfwlio gynyddu, felly hefyd y galw am weithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi i atal ymosodiadau o'r fath.

Mae’r Is-adran Gwasanaethau TG yn falch iawn o allu datblygu’r presenoldeb Seiberddiogelwch o fewn Llywodraeth Cymru ac felly mae'n chwilio am Uwch-ddadansoddwr Seiberddiogelwch i ymuno â'r tîm sy'n ehangu. Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn hynod drefnus a brwdfrydig a fydd yn ymgymryd â’r prif gyfrifoldeb am y gwaith diogelu, darganfod, ymateb ac adfer mewn perthynas â bygythiadau ac ymosodiadau seiberddiogelwch yn erbyn systemau TG Llywodraeth Cymru.

Prif dasgau

Fel Uwch-ddadansoddwr Seiberddiogelwch, byddwch yn:

 • Meddu ar y cyfrifoldeb cyffredinol dros ddarparu gwasanaethau diogelwch gweithredol, gan gynnwys monitro amddiffynnol technegol, rheoli newidiadau diogelwch, sganio am wendidau a swyddogaethau tebyg.
 • Gyfrifol am y strategaeth rheoli risg ar gyfer seiberddiogelwch, o reolaethau technegol i bolisi.
 • Sicrhau bod offer a thechnoleg diogelwch yn cael eu cynnal a'u datblygu yn ôl y gofyn i ddelio â'r bygythiadau seiberddiogelwch diweddaraf.
 • Monitro cydymffurfiaeth â pholisi seiberddiogelwch mewnol ac allanol yn barhaus.
 • Cynnal dull effeithiol o adrodd am ddigwyddiadau diogelwch a’u rheoli.
 • Arwain wrth sganio'r gorwel er mwyn sicrhau bod polisi, cyfeiriad a chyngor yn ymwybodol o dechnoleg a chyfleoedd newydd a bygythiadau diogelwch newydd ac sy'n esblygu.
 • Rhoi technoleg newydd ar waith yn ôl y gofyn gan gynnwys gwerthuso a gweithredu unrhyw reolaethau a allai liniaru'r risg o'i weithredu.
 • Cynnal asesiadau parhaus o bolisïau, arferion a systemau seiberddiogelwch gan sicrhau eu bod yn addas i'r diben ac yn nodi meysydd i'w gwella.
 • Sicrhau bod seiberddiogelwch yn fater blaenllaw yn y sefydliad drwy dynnu sylw at y  manteision a mynd ati i hyrwyddo pob ymdrech.

Arwain y gwaith o greu a gweithredu'r cynllun ymateb Llywodraeth Cymru i ddigwyddiadau seiberddiogelwch. 

Cyfleoedd datblygu

Mae rôl yr Uwch-ddadansoddwr Seiberddiogelwch yn rhan o'r Proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT) yn Llywodraeth Cymru.   Mae hwn yn broffesiwn sy'n tyfu yn Llywodraeth Cymru ac fe gewch gyfle i fod yn rhan o'r gymuned ac i ddatblygu rôl y gymuned yn Llywodraeth Cymru. 

Mae'r swydd yn cynnig cyfleoedd sylweddol i weithio gyda rhanddeiliaid ac arbenigwyr diogelwch o fewn Llywodraeth Cymru a thu allan iddi.  Mae'r bygythiad seiber byd-eang yn parhau i esblygu'n gyflym felly bydd dysgu a datblygu parhaus yn allweddol i sicrhau bod y tîm seiber yn parhau i ddiogelu ac amddiffyn systemau TG Llywodraeth Cymru yn effeithiol.

Dyddiad Cau

01/10/21 23:55

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Mae'r sgiliau canlynol sy’n benodol i'r swydd hefyd yn HANFODOL ar gyfer y rôl hon.  Sicrhewch eich bod yn atodi CV sy'n dangos eich gallu mewn perthynas â'r sgiliau hyn.

 • I gael eu hystyried ar gyfer y rôl hon, rhaid i ymgeiswyr feddu ar ardystiad sy’n benodol i’r maes Seiber ac a gydnabyddir gan y diwydiant, ee SSCP (Ymarferydd Ardystiedig Diogelwch Systemau) ynghyd â gradd cymwysedig mewn maes technoleg perthnasol fel Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol, Peirianneg Meddalwedd neu profiad cyfwerth. Sicrhewch fod tystionaeth yn eich CV o’ch ardystiad a gradd/profiad cyfwerth.
 • Profiad o reoli mecanweithiau diogelwch a/neu gefndir mewn gweinyddu systemau.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau a rheolaethau diogelwch, safonau ac arferion gorau.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o systemau gweithredu Microsoft a dulliau cryfhau, a gwybodaeth ymarferol dda am offer a chymwysiadau swyddfa Microsoft.

  Proses Asesu

  Drwy gydol y broses asesu gyfan, caiff ymgeiswyr eu hasesu yn erbyn yr Ymddygiadau o Broffil Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil a'r fframwaith galluogrwydd Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT). Anwybyddwch unrhyw cyfeiriad at cymhwyseddau o fewn ein system cais.  Gallwch ffeindio fwy o wybodaeth am Broffil Llwyddiant a Fframwaith Galluogrwydd DDaT yma: Proffil Llwyddiant/Success Profiles, Fframwaith Galluogrwydd DDaT Capability Framework. Nodwch, gan mai fframwaith y Gwasanaeth Sifil yw rhain, mae’r gwybodaeth i gael yn Saesneg yn unig, trwy wefan gov.uk

  Arweinyddiaeth, Gweld y Darlun Cyflawn, Cyfathrebu a Dylanwadu, Datblygu eich Hun ac Eraill, Dadansoddi, a Thechnoleg a Dealltwriaeth Diogelwch Penodol

   

  Caiff eich cais ei asesu mewn tri cham:

  1. Sifft

  Fel rhan o’ch cais, fydd gofyn i chi lwytho copi o’ch CV.  Ddylai hwn ddim bod mwy na 2 ochr A4.  Fydd unrhywbeth dros 2 ochr A4 yn cael ei ddiystyru, a ddim yn cael ei ystyried fel rhan o’r sifft.  I cefnogi ni i ymgymryd â sift “ddi-enw”, tynnwch eich enw a chyfeiriad oddi ar eich CV.

   

  • Bydd sifft gychwynnol yn cael ei chynnal ar sail eich CV a’r sgil hanfodol cyntaf – tystiolaeth o ardystiad yn y maes Seibr a gradd/profiad cyfwerth mewn maes technoleg perthnasol.
  • Caiff y tri sgil hanfodol sy’n weddill ei assessu ar sail eich CV os ydych wedi pasio’r sift gychwynnol.

   

  1. Ymarfer Technegol

   

  • Gwahoddir ymgeiswyr sy’n pasio'r sifft i gymryd rhan mewn Ymarfer Technegol (sesiwn fideo o bell gyda’r Panel Technegol).

   

  1. Cyfweliad
  • Gwahoddir ymgeiswyr sy’n pasio'r Ymarfer Technegol i gymryd rhan mewn Cyfweliad (sesiwn fideo o bell gyda'r Panel Cyf-weld).

  Darperir rhagor o wybodaeth am camau 2 a 3 yn dilyn y cam sifftio.

  Gwybodaeth arall

  Philip Anderton - 03000 625643

  Sut i wneud cais

  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

  I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

  I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

  Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

  Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

  Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.