Swydd Wag -- Cynghorydd Cynnwys ac Ymgysylltu Hwb

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Uned Dysgu Digidol
Prif Swyddog Gweithredol - £38,355 - £45,850
Cyflog cyfredol
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Secondiad
2 flynedd
Y De-orllewin
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae swydd Cynghorydd Cynnwys ac Ymgysylltu Hwb yn rôl hanfodol wrth ddatblygu platfform a chynnwys Hwb yn unol â gofynion y rhanddeiliaid.

Bydd deiliad y swydd yn ymarferydd ysgol, a fydd yn dod â dealltwriaeth amhrisiadwy i'r ffordd y caiff platfform Hwb ei ddefnyddio mewn ysgolion ar hyn o bryd. Bydd deiliad y swydd yn darparu cymorth proffesiynol i hyrwyddo'r gwaith o ddatblygu a rhannu'r cynnwys a gaiff ei greu gan ddefnyddwyr (athrawon a dysgwyr yng Nghymru) a bydd disgwyl iddo ymgysylltu ag ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i esbonio manteision platfform Hwb.

Bydd deiliad y swydd yn hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg ddigidol er mwyn sicrhau camau mawr ymlaen o ran deilliannau addysgu a dysgu, ac wrth gefnogi a sefydlu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Cwriwcwlwm i Gymru 2022.

Mae'r swydd hon yn cefnogi'r gwaith sy'n dal i fynd yn ei flaen i gyflwyno a datblygu rhaglen Hwb, sy'n cefnogi'n uniongyrchol y cyfleoedd i ysgolion weddnewid arferion digidol yn y dosbarth ledled Cymru.

Prif dasgau

Dyma rai o'r gweithgareddau allweddol sy'n rhan o'r swydd hon:

 • Cydlynu amrywiaeth eang o weithgareddau i ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol
 • Cysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaid cyflenwi i sicrhau bod Hwb yn datblygu er mwyn diwallu anghenion pob dysgwr ac athro • Rhoi adborth i dîm Hwb ar y gwaith ymgysylltu â defnyddwyr a phrofiadau defnyddwyr
 • Cydweithio â dysgwyr, athrawon, llywodraethwyr a rhanddeiliaid eraill i hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg ddigidol drwy adnoddau Hwb
 • Mentora a darparu hyfforddiant i ymarferwyr eraill i'w helpu i ddatblygu eu hyder a'u cymhwysedd eu hunain ym maes technoleg ddigidol
 • Defnyddio ystod o dechnolegau ar-lein (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol a fideos) er mwyn hyrwyddo negeseuon allweddol a chymryd rhan mewn deialog adeiladol
 • Nodi a rhannu arferion gorau drwy Hwb
 • Datblygu adnoddau i gefnogi'r gwaith o ddarparu cwricwlwm digidol effeithiol, gan ganolbwyntio ar yr arlwy sydd eisoes gan Hwb
 • Sicrhau ansawdd y cynnwys digidol a gyflwynir drwy Hwb ar sail pa mor briodol y mae ar gyfer ei ddefnyddio yn y dosbarth
 • Rhoi cyngor arbenigol ar gynnwys a gaiff ei greu gan ddefnyddwyr i'w ddefnyddio drwy Hwb mewn gweithgareddau dysgu i ddisgyblion.

Cyfleoedd datblygu

• Ymgymryd â rôl mewn maes uchel ei broffil.
• Cael cyswllt â rhanddeiliaid allweddol.
• Datblygu gwybodaeth a phrofiad.

Dyddiad Cau

27/09/19 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen rhywfaint o ddeunydd arferol mewn sefyllfa waith gyda chymorth e.e. geiriadur
Gallu cynnal sgwrs mewn rhai sefyllfaoedd gwaith
Deall sgyrsiau arferol mewn sefyllfa waith
Gallu paratoi deunydd arferol mewn sefyllfa waith gyda rhywfaint o wirio

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Fel rhan o'ch cais, dylech baratoi datganiad personol sy'n amlinellu sut rydych yn bodloni'r gofynion HANFODOL canlynol ar gyfer y rôl. Ni ddylai eich datganiad personol fod yn hirach na 2 ochr papur A4.


Cymwysaddau

 • Rheoli'r berthynas â rhanddeiliaid - Yn gallu cyfathrebu â rhanddeiliaid yn glir ac yn rheolaidd, gan egluro anghenion ac ymrwymiadau drwy yngynghori ac ystyried effeithiau, gan ganolbwyntio ar anghenion defnyddwyr ar yr un pryd.
 • Dylunio cynnwys gan ganolbwyntio ar y defnyddiwr - Yn gallu dylunio cynnwys i ddiwallu anghenion defnyddwyr ac egluro iaith a phrosesau cymhleth.
 • Gwenud Penderfyniadau Effeithiol - Croesawu heriau a, lle bo hynny’n briodol, cynnwys pobl eraill wrth wneud penderfyniadau i helpu i ennyn diddordeb a chyflwyno argymhellion cadarn.
 • Newid a Gwella - Mynd ati i annog awgrymiadau gan amrywiaeth eang o ffynonellau a rhanddeiliaid, a’u defnyddio i ddylanwadu ar eu syniadau eu hunain

Meini Prawf Penodol i'r Swydd


Mae'r sgiliau canlynol hefyd yn HANFODOL i lwyddo yn rôl hon. Sicrhewch eich bod yn atodi CV sy'n dangos eich gallu yn y sgiliau hyn.

 1. Profiad o ddarparu hyfforddiant i ymarferwyr eraill ar ddefnyddio offer hwb.
 2. Profiad o weithio gyda rhanddeiliaid i gael a lledaenu gwybodaeth berthnasol.
 3. Gallu coladu, deall a defnyddio data am ddefnyddwyr i gynnig dulliau o ddiwallu anghenion defnyddwyr.

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Mae'r canlynol hefyd yn ofynion i gael eich ystyried am y rôl:

 • Gallu dod â phrofiad o arfer presennol yr ysgol a phrofiad ymarferol sylweddol o ddefnyddio Hwb.
 • Gallu dangos defnyddio technoleg ddigidol i gyflawni newidiadau sylweddol mewn deilliannau addysgu a dysgu.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam sifftio, byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad. Bydd y cyfweliad yn canolbwyntio ar eich sgiliau a'ch profiad mewn perthynas â gofynion hanfodol y rôl. Efallai y byddwn yn cynnwys prawf neu asesiad os yw'n briodol.

Yn dilyn y cyfweliad, os ydych chi'n aflwyddiannus, efallai y byddwn yn cadw'ch manylion am hyd at 12 mis ar restr wrth gefn os bydd swyddi tebyg eraill ar gael.

Noder: Mae'n bwysig eich bod yn atodi'r dogfennau hyn (y datganiad personol a'r CV) yn eich cais ar-lein ar gyfer y swydd hon.

Peter Thomas - peter.thomas@gov.wales - 03000 253091

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.