Swydd Wag -- Rheolwr Cynnyrch Arweiniol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi
Band Gweithredol 2 - £48,650 - £58,185
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan, Lleoliad arall
Oherwydd natur y rôl, bydd angen teithio'n rheolaidd i Gaerdydd.
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
Os byddwch yn llwyddiannus yn y broses sifftio, bydd disgwyl i chi mynychu ddigwyddiad asesu rhywng 25 a 29 Tachwedd yng Nghaerdydd.

Pwrpas y swydd

 Mae'r swydd Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn rhan o broffesiwn digidol, data a thechnoleg (DDaT) yn Llywodraeth Cymru ac mae'n cyd-fynd â rôl y Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn Fframwaith DDaT Llywodraeth y DU. Mae rheolwr cynnyrch yn gyfrifol am ansawdd eu cynhyrchion. Defnyddiant eu gwybodaeth am anghenion defnyddwyr a nodau busnes i fframio problemau a gosod blaenoriaethau ar gyfer eu timau cyflawni.

Bydd y Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn darparu'r seilwaith TGCh a data ar gyfer y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS), gan gynnwys cyfrifoldeb cyffredinol am bolisi rheoli data a chynnal manylion adnabod, StatsCymru, Fy Ysgol Leol a gwasanaethau data eraill, a rheoli'r broses o fudo gwasanaethau presennol i gwmwl Llywodraeth Cymru. Byddant hefyd yn chwarae rhan arweiniol yn cyfathrebu a rheoli gofynion busnes ar gyfer darparu platfform uwchraddio Map Data Cymru (a enwyd Lle gynt).

Prif dasgau

Fel Rheolwr Cynnyrch Arweiniol, byddwch yn:

● ffurfio'r weledigaeth ar gyfer eu cynnyrch ac ymgysylltu â'u timau a'u rhanddeiliaid wrth ddatblygu'r weledigaeth honno dros amser

● rhoi gwybod i bobl am ddatblygiad eu cynnyrch a hyrwyddo eu defnydd

● cynrychioli defnyddwyr drwy gydol y broses gyflawni a defnyddio eu hadborth i lywio gwelliant parhaus

Cyfleoedd datblygu

Gallwch ddisgwyl cael eich cefnogi i sefydlu eich hun yn y radd, ac i fod y gorau y gallwch fod. Byddwch yn cael eich annog i fanteisio ar cyfleoedd i ddatblygu'n barhaus, ac i gynnig y cyfle i eraill ddysgu oddi wrthych wrth i chi wneud cynnydd.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl

  •        Hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant a chyfle cyfartal, gan barchu gwahaniaeth a phrofiad allanol
  •        Sicrhau bod cynlluniau a gweithgareddau yn eich maes gwaith yn adlewyrchu blaenoriaethau strategol ehangach
  •        Gallu diffinio'r cynnyrch hyfyw lleiaf posibl a gwneud penderfyniadau am flaenoriaethau

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl

  •        Ysbrydoli a chymell timau i ymwneud yn llawn â'u gwaith ac yn ymroddedig i'w rôl
  •        Hyfforddi ac arwain timoedd mewn arferion Agile a darbodus, gan benderfynu ar y dull cywir i'r tîm gymryd a gwerthuso hyn drwy fywyd prosiect

Beth fydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl

  •        Esbonio materion cymhleth mewn ffordd sy'n hawdd ei deall
  •        Yn cymhwyso meddwl strategol o ran sut i ddarparu'r gwasanaeth gorau i'r defnyddiwr terfynol

Gwybodaeth arall

Y broses asesu

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu o ran eu haddasrwydd ar gyfer y rôl. Dyma rywfaint o wybodaeth am yr ymarferion:

Ymarfer Technegol

Bydd yr ymarfer technegol yn seiliedig ar senario ar ffurf cyflwyniad. Bydd ymgeiswyr yn dangos eu gallu i fynegi gwybodaeth a methodoleg dechnegol mewn ffordd sy'n hawdd ei deall.

Ymarfer arweinyddiaeth

Bydd yr ymarfer arweinyddiaeth yn ymarfer ysgrifenedig. Bydd ymgeiswyr yn cael senario a gwybodaeth ategol ac yn cael amser i ysgrifennu eu ymateb.

 Cyfweliad

Bydd y cyfweliad yn seiliedig ar Broffiliau Llwyddiant a'r Fframwaith Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT). Bydd y cyfweliadau'n cynnwys cwestiynau mewn perthynas ag ymddygiad, profiad a materion technegol.

officeofthechiefdigitalofficer@gov.wales

Sut i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi gwblhau'r camau canlynol:

1. Cwblhewch y ffurflen ar-lein yn Appoint gyda'ch manylion personol.

2. Atodwch ddatganiad personol sy'n amlinellu sut rydych yn bodloni'r meini prawf a amlinellir yn yr adran "Competency / Job Specific". Dylech ymdrin â phob un o'r 7 pwynt bwled o dan yr is-benawdau "yr hyn y bydd eich sefydliad/tîm/rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl" heb fod yn fwy na 300 o eiriau ar gyfer pob pwynt.

3. Atodwch CV gan ddangos profiad mewn perthynas â'r disgrifiad a hysbysebir.

Dylech lanlwytho'r rhain yn yr adran ' atodwch gymhwysedd/tystiolaeth meini prawf penodol i'r swydd ' ar y ffurflen gais ar-lein.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y broses sifftio, bydd disgwyl i chi mynychu ddigwyddiad asesu rhywng 25 a 29 Tachwedd yng Nghaerdydd.

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Mewnol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.