Swydd Wag -- ~~OPPORTUNITY_TITLE_B4697414-E2DA-4FA4-A28F-B6FFA7658DED~~

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Yr Is-adran Tir
Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000
£39,310
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Dros dro
Dwy flynedd
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Sefydlwyd yr Is-adran Tir yn 2020 i hyrwyddo rôl asedau tir ac eiddo fel rhan allweddol o gynllunio busnes i ateb heriau ariannol a pholisi sefydliadau cyhoeddus ledled Cymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. 

Gan reoli portffolio o safleoedd sydd â photensial ar gyfer datblygiadau preswyl, mae'r Is-adran hefyd yn cefnogi cydweithwyr sy'n rheoli ystâd weinyddol Llywodraeth Cymru ac yn darparu cymorth sicrwydd gwerth am arian ar draws adrannau'r llywodraeth a phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus.

Gan ganolbwyntio ar gydweithio, un o nodau craidd yr Is-adran yw datgloi'r potensial o ddatblygu tir cyhoeddus er mwyn cyflawni blaenoriaethau allweddol y llywodraeth a sicrhau'r canlyniadau polisi gorau posibl. Mae'r ffocws uniongyrchol ar wireddu blaenoriaethau polisi o waredu safleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl.

Mae'r Is-adran yn cynnwys tri thîm gweithredol: Ystadau; Gweithrediadau Tir ac Ystadau'r Sector Cyhoeddus.

Bydd y swyddi hyn yn cefnogi gwaith timau Ystadau a Thir y Sector Cyhoeddus o ran rheoli a gwaredu asedau tir ac eiddo presennol Llywodraeth Cymru o ddydd i ddydd. 


Prif dasgau

 • Gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i gyflawni yn erbyn y Strategaethau Rheoli Asedau Corfforaethol a'r Gweithle yn y Dyfodol.
 • Mynd ati i ddatrys materion cyfreithiol, ariannol a chymhorthdal sy'n ymwneud â rheoli a throsglwyddo eiddo a safleoedd.
 • Gweithio gyda chynghorwyr mewnol ac allanol i hwyluso'r broses o gaffael, rheoli a throsglwyddo safleoedd ac adeiladau Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau'r canlyniadau gwerth cyhoeddus mwyaf posibl. 
 • Hyrwyddo datblygiad safleoedd cyhoeddus ar gyfer canlyniadau polisi, yn enwedig tai fforddiadwy.
 • Annog a chefnogi cydweithio mewn gweithgareddau tir ac eiddo ar draws y llywodraeth ac ystâd ehangach y sectorcyhoeddus.  
 • Cefnogi'r sector cyhoeddus ehangach o ran gwybodaeth ac arbenigedd proffesiynol.

Cyfleoedd datblygu

Er ei fod wedi'i neilltuo naill ai i dîm Ystadau neu Dir y Sector Cyhoeddus, bydd cyfleoedd ar gael i gefnogi'r gwaith ar draws yr Is-adran Tir.

Dyddiad Cau

21/06/21 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Gweld y Darlun Cyflawn

 • Bod yn effro i faterion a thueddiadau newydd a allai effeithio ar eu gwaith eu hunain a'u tîm, neu a allai fod o fudd i'r gwaith hwnnw.

Cyfathrebu a Dylanwadu

 • Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy'n ennyn diddordeb gyda phobl a rhanddeiliaid a dal eu tir pan fo angen.

Cydweithio

 • Sefydlu perthynas broffesiynol gydag amrywiaeth o randdeiliaid.

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

 • Cyflwyno argymhellion cryf mewn modd amserol yn amlinellu'r ystyriaeth o opsiynau, costau, manteision a risgiau eraill.         

Meini Prawf Penodol i’r Swydd:

 1. Cymhwyso Gwybodaeth ac Arbenigedd: Cymhwyso profiad a dealltwriaeth berthnasol, gan gynnwys gwybodaeth dechnegol fel y bo'n briodol mewn maes, system, ffordd benodol o weithio neu amgylchedd i lywio penderfyniadau a phrosesau allweddol ym maes rheoli gweithredol ac i ysgogi arfer gorau
 2. Ymwybyddiaeth Fasnachol: Datblygu, gwerthuso a thrafod cynigion masnachol yn unol â strategaeth adrannol a phortffolio, gan ymgorffori gwybodaeth ehangach am y farchnad. Cefnogi'r gwaith parhaus o reoli contractau masnachol, ynghyd â chaffael gwasanaethau neu gynhyrchion yn unol â fframweithiau busnes perthnasol.
 3. Cynllunio strategol: Deall a defnyddio sbardunau busnes allweddol i ddatblygu a gweithredu strategaeth ystad/portffolio go iawn, strategaeth gwasanaeth neu strategaeth gweithle i gefnogi amcanion busnes. 

Gellir dod o hyd I ganllawiau pellach yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/862583/Government_Property_Career_Framework.pdf


Proses Asesu

Bydd proses sifftio dau gam yn cael ei chynnal ar gyfer ymgeiswyr. 

Y Cam Sifftio 1:

Bydd y dystiolaeth a roddwch yn eich cais am fanylion y swydd yn cael ei hasesu gan banel recriwtio. Os byddwch yn llwyddiannus ar hyn o bryd, bydd eich cais yn symud ymlaen i Sifftio Cam 2

Y Cam Sifftio 2:

Bydd panel recriwtio yn asesu'r pedair Cymwyseddau sy'n weddill rydych wedi dangos tystiolaeth yn eich cais. Os llwyddwch i basio’r cam sifftio, cewch eich gwahodd i gyfweliad. Bydd y cyfweliad yn cynnwys ymarfer briffio.Gwybodaeth arall

Claire Bloomfield - claire.bloomfield@gov.wales - 03000 628329

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.