Swydd Wag -- Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Tir

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Uwch Wasanaeth Sifil 1
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan

Dyddiad Cau

18/11/19 23:55

Pwrpas y Swydd

Mae swydd Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Tir yn swydd newydd, gref, allblyg ac uchel ei phroffil sy'n gofyn am arbenigedd a rhagoriaeth broffesiynol i roi cyngor i Weinidogion ar bortffolio asedau tir ac adeiladau sector cyhoeddus Cymru. Bydd yn rhoi'r cyfeiriad, trosolwg a'r arweiniad strategol priodol i sicrhau bod yr asedau a ddelir yn enw Gweinidogion Cymru yn cael eu rheoli'n effeithiol ac effeithlon gan wneud gwahaniaeth i'r ffordd y mae eiddo'n cael ei reoli ar ran pobl Cymru.

Bydd Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Tir yn arwain yr agenda ar gyfer Rheoli Asedau Strategol a newid y ffordd i bwrir ymlaen â'r egwyddor o ddefnyddio 'tir sector cyhoeddus er manteision polisïau cyhoeddus' ledled Cymru Y Dirprwy Gyfarwyddwr fydd yn arwain y gwaith o wireddu'r uchelgais i gyflymu a chynyddu'r gwaith sy'n cael ei wneud o dan faner 'Ystadau Cymru' (y Gweithgor Asedau Cenedlaethol gynt); gweithio gyda chyrff y sector cyhoeddus i reoli ystâd gyhoeddus Cymru'n well a gwneud y defnydd gorau ohoni. Gwerth bras ystâd sector cyhoeddus Cymru yw £12bn ac mae'n cael ei chydnabod bellach fel adnodd allweddol ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus a chefnogi twf economaidd, iechyd a lles yn ogystal â chwarae rôl bwysig o ran diogelu'r amgylchedd. 

Bydd y Dirprwy Gyfarwyddwr yn arwain Is-adran sydd â'r dasg o gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran bwrw ymlaen ar fyrder ag egwyddor defnyddio tir sector cyhoeddus er manteision polisïau cyhoeddus ac yn arbennig helpu i gynyddu nifer y tai fforddiadwy sy'n cael eu hadeiladu yng Nghymru.

Yn ogystal ag ysgwyddo rôl bwysig o ran y sector cyhoeddus ehangach, bydd y Dirprwy Gyfarwyddwr yn arwain hefyd Strategaeth Rheoli Asedau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer tir ac adeiladau a rhoi'r cyfeiriad, trosolwg ac arweiniad strategol priodol i sicrhau bod yr asedau a ddelir yn enw Gweinidogion Cymru yn cael eu rheoli'n effeithiol ac effeithlon.

Bydd y Dirprwy Gyfarwyddwr yn gweithio'n glos â rhanddeiliaid mewnol yn holl adrannau eraill Llywodraeth Cymru ac yn allanol ledled y DU i godi ymwybyddiaeth o gyfraniad tir ac adeiladau'r sector cyhoeddus at gyflawni agendâu polisi. 

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Bydd angen i chi dangos profiad yn y farchnad eiddo a bydd gennych gymhwyster RICS neu ei gyfatebol; amgaewch gofnod CPD ar gyfer y tair blynedd lawn ddiwethaf (2016, 2017 a 2018)

Bydd yr ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael profion seicometrig ar-lein a fydd yn cynnwys rhesymeg rifyddol a geiriol a thrafodaeth gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein ymhen 10 diwrnod i'r cyfarfod llunio rhestr fer. 

Pwysig: os ydych yn Was Sifil ac yn gwneud cais llorweddol am y swydd hon, ni fydd angen ichi gael prawf seicometrig ar-lein.

Gofynnir i ymgeiswyr ar y rhestr fer gymryd rhan mewn ymarfer ymgysylltu â staff (canol mis Tachwedd) Cewch ragor o fanylion maes o law.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar Dydd Mawrth 14 Ionawr 2020. Fe'u cynhelir yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Bydd cyfweliadau'n para tua 45 munud.  

Bydd y panel yn cael adborth ar ôl ichi gwblhau'ch profion seicometrig cyn ichi gael cyfweliad. Bydd eich cyfweliad yn gyfweliad ar sail cymwyseddau a bydd yn ystyried sut mae'ch sgiliau a'ch profiad fel y'u hamlinellir yn eich CV a'ch datganiad personol, yn bodloni gofynion y swydd hon. 

Ionawr 14 2020
Peter Kennedy - Peter.Kennedy@llyw.cymru / 03000 251659