Swydd Wag -- Rheolwr Masnachol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Datblygu Busnes a Marchnata
Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
£29,850
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac rydym yn gweithio i gael amgylchedd hanesyddol hygyrch i Gymru sy’n cael ei ddiogelu’n dda.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • helpu i ofalu am ein hamgylchedd hanesyddol er lles pobl heddiw ac ar gyfer y dyfodol
 • hyrwyddo'r broses o ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i roi gofal priodol i’n hamgylchedd hanesyddol
 • helpu pobl i werthfawrogi a mwynhau ein hamgylchedd hanesyddol
 • sicrhau bod ein hamgylchedd hanesyddol yn gweithio er ein lles economaidd
 • gweithio gyda phartneriaid i gyflawni ein hamcanion cyffredin gyda'n gilydd

Mae'r rôl hon yn rhan o Ddatblygu a Marchnata Busnes, yn atebol Uwch-reolwr Masnachol, ac â chyfrifoldeb dros reoli tîm bach.

Bydd y swydd hon yn helpu i wneud safleoedd Cadw yn effeithlon yn economaidd drwy wneud y gorau o ffrydiau cynhyrchu incwm yn ogystal ag ymchwilio a manteisio ar gyfleoedd masnachol newydd. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu polisi prisio masnachol, goruchwylio'r rhaglen ddigwyddiadau a'r prosesau gan gynnwys Iechyd a Diogelwch, rheoli'r cynnig bwyd a diod, cynyddu incwm o ffilmio a ffotograffiaeth ar safleoedd, a datblygu dull rhagweithiol o gynhyrchu incwm ar safleoedd Cadw i gyrraedd targedau incwm.

Prif dasgau

 • Datblygu gweithgarwch cynhyrchu incwm ar, neu sy'n gysylltiedig â, henebion, ac asesu ceisiadau ar gyfer defnydd masnachol. 
 • Arwain a hyfforddi tîm bach i sicrhau bod gweithrediadau o ddydd i ddydd yn cael eu cyflawni'n effeithiol, gan flaenoriaethu beichiau gwaith a chefnogi staff sydd ag anghenion dysgu a datblygu.
 • Cyfrannu at ddatblygu strwythur prisio cydlynol ar gyfer pob gweithgaredd masnachol gan gynnwys hurio preifat, bwyd a diod, ffilmio a ffotograffiaeth, priodasau, gan sicrhau adenillion economaidd priodol.
 • Ymgysylltu'n rhagweithiol, meithrin cysylltiadau, a delio ag ymholiadau gan y cyhoedd, sefydliadau masnachol, ac eraill sy'n ymwneud â hurio/defnyddio henebion.
 • Gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws Cadw i sicrhau bod effaith cadwraeth, cynnal a chadw, ac anghenion eraill yn cael eu hystyried, a bod Cadw’n gwneud y gorau o gyfleoedd masnachol sy'n deillio o'r gweithgareddau.
 • Adfywio arlwy bwyd a diod Cadw yn eu safleoedd, sefydlu allfeydd newydd, asesu llwyddiant, a chyflwyno pethau newydd, yn aml mewn partneriaeth â chyflenwyr lleol. Mae caffis pop-up yn ffocws ar gyfer 2020 i gynyddu incwm mewn safleoedd allweddol ac o amgylch digwyddiadau.
 • Ymgymryd â gwaith caffael yn unol â gweithdrefnau'r Llywodraeth ar gyfer cyflenwyr perthnasol ar gyfer unrhyw weithgaredd masnachol.
 • Gwerthuso a gwella prosesau ceisiadau masnachol Cadw, gan symud y prosesau ar y we er mwyn gynyddu effeithiolrwydd.
 • Rheoli'r cynnig diwydiant teithio, goruchwylio trefniadau gweithredwyr teithiau teithio, a mynychu rhai sioeau teithiol fel wyneb cadw ar gyfer y farchnad fasnach. Datblygu a goruchwylio cynnig masnach deithio Cadw, arwain ar ymweliadau ymgyfarwyddo, mynychu sioeau masnach, a chysoni gweithgarwch â Croeso Cymru
 • Goruchwylio'r gwaith o ddatblygu cynnig priodasau newydd Cadw, gan gynnig priodasau ac arlwyo fel cynnyrch masnachol, sicrhau bod y cynnig yn cael ei farchnata'n effeithiol, ac ystyried opsiynau ar gyfer cynyddu nifer y lleoliadau ar draws yr ystâd.
 • Datblygu pecyn ffilmio a ffotograffiaeth ar gyfer ystâd Cadw sy'n denu mwy o ddefnydd ac yn adlewyrchu costau a gwerth masnachol yn briodol.
 • Gweithio ar y cyd â chydweithwyr ac ychwanegu gwerth at y gweithgarwch craidd a amlinellir yn y Fframwaith Treftadaeth Mewn Celfyddyd, Fframwaith Archaeoleg Gymunedol, Strategaeth Dysgu Gydol Oes, a'r Fframwaith Digwyddiadau, gan sicrhau ein bod yn manteisio’n llawn ar gyfleoedd masnachol posibl.
 • Rheoli prosiectau mewn amryw o ddigwyddiadau masnachol megis sglefrio rhew a sinemâu.

Cyfleoedd datblygu

Mae Cadw yn annog staff i fynd ar drywydd cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, yn ogystal â chefnogi gweithgareddau dysgu a datblygu penodol sy'n gysylltiedig ag anghenion busnes.

Dyma gyfle gynyddu’r incwm masnachol a gynhyrchir ar safleoedd Cadw, gan ddefnyddio tactegau newydd a gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws prif sefydliad treftadaeth Cymru.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 1. Gwireddu Canlyniadau Masnachol - Gan ymgynghori ag arbenigwyr masnachol, ystyried gwahanol ffyrdd o weithio gyda phartneriaid a chontractwyr er mwyn nodi canlyniadau mwy effeithlon, gan gadw cydbwysedd rhwng cost, ansawdd ac amser.
 2. Cyflawni'n Brydlon - Cynllunio ymlaen llaw ond gan ailystyried llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd y galwadau ar unigolion yn gwrthdaro.
 3. Newid a Gwella - Bod yn barod i gymryd risgiau a reolir, gan sicrhau bod y rhain yn cael eu cynllunio a bod eu heffeithiau yn cael eu hasesu.
 4. Gweld y Darlun Cyflawn - Ceisio deall sut y mae’r gwasanaethau, y gweithgareddau a’r strategaethau yn y maes yn ategu ei gilydd i greu gwerth am arian ar gyfer y cwsmer/defnyddiwr.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Profiad o wneud gwaith cynhyrchu incwm yn llwyddiannus, o fewn y sector treftadaeth yn ddelfrydol.
 2. Trafodwr medrus a hyderus ac yn eangfrydig wrth ddatblygu busnes.
 3. Y gallu i werthuso cynigion a chytundebau masnachol yn hyderus, i ddatblygu atebion creadigol a'u rhoi ar waith.

Gwybodaeth arall

Zara Cottle - zara.cottle@gov.wales - 03000 259765

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Mewnol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.