Swydd Wag -- Cafcass Cymru – Rheolwr Cefnogi Busnes

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cafcass Cymru
Band Rheoli 3 - £23,625 - £27,400
£24,415
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Y De-orllewin
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Bydd y swydd hon yn rheoli tîm o chwe aelod o staff cymorth busnes wedi'u lleoli yn swyddfa Abertawe, yn Nhîm Ardal De Orllewin Cymru, ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Pennaeth Gweithrediadau.

Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod swyddogaeth gweinyddu busnes y tîm yn cael ei rheoli'n effeithiol ac yn effeithlon.  Bydd hyn yn ymwneud ag ymdrin â gwybodaeth sensitif, gymhleth a chyfrinachol o fewn yr amgylchedd tîm ehangach.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o rwydwaith y Rheolwyr Cymorth Busnes sy'n gyfrifol am y prosesau gweinyddol o fewn y sefydliad.

Bydd lleoliad parhaol y swydd yn swyddfa Abertawe. Efallai y bydd angen teithio i swyddfeydd eraill o bryd i'w gilydd.

Prif dasgau

 • Cyfrifoldeb dros reolaeth effeithlon ac effeithiol y swyddogaeth cymorth busnes o fewn ardal De Orllewin Cymru, gan sicrhau pob agwedd ar arwain a rheoli'r tîm cymorth busnes o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio a rheoli llwythi gwaith, rheoli absenoldebau, cynnal adolygiadau rheoli perfformiad a datblygu staff.
 • Gweithio'n agos gyda'r Pennaeth Gweithrediadau i gyflawni ei ddyletswyddau a darparu cymorth gweinyddol uniongyrchol, gan gynnwys rheoli dyddiaduron, cynorthwyo â pharatoadau ar gyfer cyfarfodydd, a llunio a pharatoi gohebiaeth.
 • Sicrhau bod cymorth a chefnogaeth effeithiol yn cael eu rhoi i reolwyr practis wrth gwblhau eu dyletswyddau, gan gynnwys trefniadau dyrannu achosion, cwynion, cysylltu â'r llysoedd, a thasgau eraill gyda rhanddeiliaid allweddol a thasgau allweddol eraill yn ôl gofynion y Pennaeth Gweithrediadau.
 • Gweithio fel tîm gyda rheolwyr cymorth busnes eraill er mwyn sicrhau ansawdd ac effeithiolrwydd cyson swyddogaethau gweinyddol Cafcass Cymru i gefnogi darpariaeth gwasanaethau rheng flaen i blant sy'n ymwneud ag achosion teuluol yng Nghymru, gan gynnwys trefniadau cyflenwi ar ran rheolwyr cymorth busnes eraill yn ôl y gofyn a chyfrannu at y rhwydwaith rheolwyr cymorth busnes.
 • Ar lefel leol, sicrhau a rheoli'r gwaith o reoli system rheoli achosion electronig y sefydliad (IRIS) mewn modd effeithiol, cywir ac effeithlon ac unrhyw systemau rheoli gwybodaeth eraill a fabwysiadir gan y sefydliad.
 • Cyfrifoldeb dros sicrhau bod y timau ardal yn cydymffurfio â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol, gan gynnwys rheoli a diogelu gwybodaeth a chofnodion a deddfwriaeth iechyd a diogelwch.
 • Goruchwylio ymgysylltiad yr holl staff (gan gynnwys eich hunan) o fewn timau cymorth busnes yr ardal ddynodedig, yn ogystal â rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaethau, gan sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu a'u bod yn cadw at ddeddfwriaeth a gofynion cydraddoldeb y sefydliad.

Cyfleoedd datblygu

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfleoedd sylweddol i chwarae rhan bwysig mewn gwasanaeth i Gymru gyfan, gan gynnwys ymwneud ag amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau gan gynnwys cyfreithwyr a llysoedd. Wrth wneud hynny, bydd deiliad y swydd yn magu ac yn datblygu sgiliau arwain a rheoli, cyfathrebu a chyflawni.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 1. Cyflawni’n Brydlon - Dal ati i fod yn bositif a chanolbwyntio ar wireddu canlyniadau hyd yn oed os bydd pethau’n mynd o chwith.
 2. Rheoli Gwasanaeth Safonol – Egluro’n glir i gwsmeriaid beth y gellir ei wneud.
 3. Arwain a Chyfathrebu - Bod yn hyderus wrth gynnal trafodaethau neu gyfweliadau anodd.
 4. Gwella Gallu Pawb - Bod yn atebol am ddatblygiad y tîm a datblygiad unigolion drwy nodi anghenion o ran gallu a chyflawni amcanion datblygu yn gyson.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Profiad blaenorol o reoli ac arwain tîm/timau yn llwyddiannus i gyflawni canlyniadau.
 2. Profiad o weithio mewn sefydliad cyflym sy'n ymdrin â chwsmeriaid, gan ddeall anghenion a gofynion cwsmeriaid.
 3. Gallu bodloni dyddiadau cau, gan sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd yn cael ei ddarparu drwy gydol y broses i bob teulu sy'n gysylltiedig ag achosion llys teulu.

Gwybodaeth arall

Kate Thomas - kate.thomas@gov.wales - 03000 257859 / Matt Wright - matthew.wright@gov.wales - 03000 628159

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.