Swydd Wag -- Lleoli Myfyrwyr Israddedig Ystadegau x3

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaethau Ystadegol
Band Tîm - £19,240 - £22,500
£20,000
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Tymor penodol
50 wythnos
Caerdydd
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Diben y swydd yw darparu cymorth ar gyfer Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi mewn perthynas ag anghenion a phrosiectau ystadegol.

Prif dasgau

 • Paratoi cyhoeddiadau ystadegol a gwybodaeth i Weinidogion
 • Paratoi tablau a siartiau ystadegol i helpu i ddangos negeseuon yn y data, a thynnu allan y pwyntiau allweddol
 • Trin data, gan gynnwys tynnu allan data penodol o setiau data mawr a thraws-dablu data
 • Ateb ceisiadau am ddata o amrywiaeth o ffynonellau mewnol ac allanol
 • Cefnogi rheoli data, gan gynnwys storio data yn effeithlon
 • Cysylltu, a rhoi cymorth i ddarparwyr o ran casglu a dilysu data

Cyfleoedd datblygu

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ennill amrywiaeth eang o brofiad o waith ystadegol, dysgu am yr amgylchedd lle mae data yn cael eu rheoli ac ystadegau yn cael eu cynhyrchu. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda, ac yn cael eu mentora gan staff ystadegol profiadol ac yn cael mynediad i hyfforddiant penodol ac yn y gwaith, er enghraifft, mewn perthynas â sgiliau TG fel MS-Excel, MS-Access a SAS.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Ymddygiadau cymhwysedd sydd eu hangen ar gyfer y rôl

Chyfathrebu

Mynegi syniadau'n effeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, mewn modd sy’n dangos sensitifrwydd a pharch at eraill.

Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth

Cyfrannu'n rhagweithiol i waith y tîm cyfan.

Cyflawni’n Brydlon

Gweithio mewn modd trefnus, gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u harbenigedd i gyflawni’n brydlon a safonol.

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Ystyried goblygiadau eu penderfyniadau cyn cadarnhau sut i fynd i’r afael â phroblem/mater.

Meini prawf penodol i'r swydd

Gallu i ddatblygu a defnyddio gwybodaeth am gasglu a dadansoddi data a chynhyrchu allbynnau ystadegol, yn cynnwys y gallu i ddefnyddio technegau ystadegol priodol.
Gwybodaeth weithredol dda am o leiaf un pecyn ystadegol neu iaith raglennu (fel. MS-Excel, SAS, SPSS, R, VBA, Python).
Myfyriwr/myfyrwraig prifysgol israddedig yn astudio ar gyfer gradd mewn disgyblaeth rifog (megis ystadegau, mathemateg, economeg, seicoleg neu ddaearyddiaeth) lle mae’r radd yn cynnwys elfen ystadegol.

Gwybodaeth arall

Sut i wneud cais

NODER BOD Y CYNLLUN HWN YN AGORED I FYFYRWYR ISRADDEDIG YN EU BLWYDDYN RHYNG-GWRS MEWN PRIFYSGOL, NEU I FYFYRWYR SYDD, AR ÔL EU HAIL FLWYDDYN MEWN PRIFYSGOL, WEDI DEWIS CYMRYD BLWYDDYN ALLAN.

NI DDYLAI GRADDEDIGION GYFLWYNO CAIS. 

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth yn erbyn pob un o'r cymwyseddau a meini prawf penodol i'r swydd a nodir yn yr hysbyseb hon (hyd at uchafswm o 300 o eiriau ar gyfer pob cymhwysedd / maen prawf):

 • Arwain a Chyfathrebu
 • Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth
 • Cyflawni’n Brydlon
 • Gwneud Penderfyniadau Effeithiol
 • Sgiliau sy’n benodol i’r swydd 1
 • Sgiliau sy’n benodol i’r swydd 2
 • Sgiliau sy’n benodol i’r swydd 3

Fel canllaw, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r sgiliau allweddol a’r meini prawf penodol i’r swydd fel penawdau ac yn anelu i ysgrifennu 250 i 300 o eiriau ar gyfer pob un. Gallai defnyddio’r ‘dechneg STAR’ eich cynorthwyo i strwythuro eich tystiolaeth. Ar gyfer Sgiliau sy’n benodol i’r swydd 3 mae’n ddigonol i chi nodi enw eich rhaglen gradd a rhestru’r elfennau ystadegol rydych wedi eu hastudio.

Rydym yn annog pob ymgeisydd i bori ein gwefan i ddeall y gwaith rydym yn ei wneud a’r mathau o gyhoeddiadau ystadegol y byddwch yn cyfrannu at eu llunio.

https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ar ôl y sifft yn cael eu hasesu drwy brawf rhifedd ysgrifenedig a chyfweliad ar sail y cymwyseddau, yn ymdrin â’r cymwyseddau a’r meini prawf penodol i’r swydd a restrir yn yr hysbyseb hon. Ni ddisgwylir y bydd angen i ymgeiswyr adolygu ar gyfer y prawf rhifedd.

 

Rachel Lloyd - Rachel.Lloyd@gov.wales - 03000 253357

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.