Swydd Wag -- SCS1 - Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / GIG Cymru

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Uwch Wasanaeth Sifil 1
Tua £126650
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan

Dyddiad Cau

26/02/24 16:00

Pwrpas y Swydd

Bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol yn uniongyrchol atebol i Ddirprwy Brif Weithredwr, GIG Cymru a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif Weithredwr GIG Cymru. Bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol yn aelod o uwch dîm arweinyddiaeth / Tîm Cyfarwyddwyr y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae'r swydd yn rhan o'r strwythur newydd sy'n cael ei sefydlu yn y grŵp i oruchwylio Gweithrediaeth y GIG ac, ynghyd â Chyfarwyddwr arall a'r Dirprwy Brif Weithredwr, bydd yn arwain Gweithrediaeth y GIG, ac yn atebol am ei rhedeg o ddydd i ddydd yn ogystal â’i pherfformiad. 

Mae'r Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol yn benodol atebol am arweinyddiaeth y cylch cynllunio integredig a statudol blynyddol, gan gynnwys datblygu'r fframwaith cynllunio cenedlaethol a chydlynu'r blaenoriaethau ar gyfer iechyd a gofal, e.e., sbarduno gwelliannau parhaus o ran ansawdd gofal, canlyniadau iechyd, lleihau anghydraddoldebau a sicrhau bod sefydliadau'r GIG yn byw o fewn eu cyllidebau ariannol cyfunol drwy'r mecanweithiau cynllunio sy'n siapio'r GIG yng Nghymru. Bydd hefyd yn gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu'r mandad ar gyfer Gweithrediaeth y GIG. 

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan ganolog wrth lunio'r GIG, gan sbarduno trawsnewid sy'n canolbwyntio ar weithio ar y cyd o fewn systemau a gweithio'n agosach mewn partneriaeth â rhanddeiliaid eraill yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

Bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn cefnogi Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wrth gynllunio a darparu gwasanaeth ariannol cynaliadwy sy'n defnyddio'r oddeutu £10.5 biliwn o adnoddau Llywodraeth Cymru. 

Fel Pennaeth Proffesiwn Cynllunio'r GIG, bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol yn meithrin gallu cynllunio yng Nghymru trwy ei arweinyddiaeth o'r Rhaglen Ddysgu ym maes Cynllunio. 

Mae'r swydd hon yn un o dair swydd allweddol o fewn y GIG a'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Nhw yw'r cyfrwng allweddol rhwng polisi'r llywodraeth a chyrff y GIG, gan ddarparu arweinyddiaeth systemau o ran nodi'r gofynion cynllunio a chyflawni ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Trosi blaenoriaethau polisi a gweinidogol yn gynlluniau cenedlaethol ac adeiladu mecanwaith cynllunio a darparu i gefnogi sefydliadau i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Bydd y Cyfarwyddwr yn arwain y gwaith o ddatblygu'r fframwaith cynllunio integredig cenedlaethol a'r Mandad ar gyfer system y GIG yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys rhannu cyngor gan Weinidogion Cymru, Gweithrediaeth newydd y GIG, Cyfarwyddwyr Polisi o fewn y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac ar draws y Llywodraeth, lle bo'n briodol, ochr yn ochr â barn grwpiau arweinyddiaeth ehangach y GIG. 

Bydd deiliad y swydd hefyd yn datblygu canllawiau cynllunio cysylltiedig y GIG ac yn goruchwylio'r gwaith o ddatblygu, asesu a monitro Cynlluniau Tymor Canolig Integredig (IMTPs) blynyddol, sy'n ofyniad statudol. 

Bydd y Cyfarwyddwr yn darparu cyngor ac argymhellion i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cymeradwyo, neu beidio â chymeradwyo, Cynlluniau Tymor Canolig Integredig, amodau atebolrwydd ac uwchgyfeirio sefydliadol. 

Bydd y Cyfarwyddwr yn llefarydd dylanwadol a fydd, fel pennaeth proffesiwn, yn cynrychioli'r swyddogaeth ar draws ystod eang o randdeiliaid, ar draws Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a sefydliadau partneriaeth, gan gynnal a gwella enw da cynllunio gofal iechyd integredig yng Nghymru, meithrin perthnasoedd allweddol, a sicrhau cyfeiriad strategol clir. 

Bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn ymgysylltu ar lefel strategol a gweithredol gyda holl sefydliadau GIG Cymru, gan gynnwys sefydliadau sy'n cael eu cynnal, i sicrhau'r cydymffurfiad gorau â Fframwaith Cynllunio GIG Cymru a darpariaeth cynlluniau strategol i gefnogi'r gwasanaethau cyhoeddus ehangach yng Nghymru. 

Yn ogystal â chynllunio strategol, bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn arwain trefniadau Cynllunio rhag Argyfyngau Gweithrediaeth y GIG, gan gynnwys arwain y mecanweithiau Cynllunio ac Ymateb sy'n sicrhau camau gweithredu cenedlaethol a chydgysylltiedig ar draws y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, GIG Cymru a gofal cymdeithasol. 

Mae'r swydd hon yn gweithio'n agos gyda'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Perfformiad a Gweithrediadau GIG Cymru a bydd yn sicrhau bod y GIG yng Nghymru yn rheoli'r gyllideb refeniw gwerth £10.5 biliwn yn effeithiol gan sicrhau bod systemau iechyd lleol yn bodloni rheolaethau ariannol y system a'r sefydliad a bod ganddynt gynlluniau a systemau effeithiol ar gyfer sicrhau cynaliadwyedd clinigol ac ariannol gwasanaethau, gyda chefnogaeth rhaglenni gwella costau effeithiol. 

Dirprwyo yn ôl yr angen ar gyfer Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru, ar weithgareddau eang yn ogystal â swyddogaethau penodol, gan gydnabod natur allanol y rôl gyda chyfrifoldeb am GIG Cymru. 

Cymryd rhan ym Mwrdd Arweinyddiaeth GIG Cymru ac fel uwch aelod o Dîm Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a threfniadau tebyg. 

Cyfrannu at drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd ar gyfer y GIG yng Nghymru, megis Ansawdd, Cynllunio a Chyflenwi Integredig y GIG, cyfarfodydd y Cyd-dîm Gweithredol a chyfarfodydd teirochrog / uwchgyfeirio, datblygu polisi y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a busnes y llywodraeth, yn ogystal â chyfarfodydd ehangach Llywodraeth Cymru.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal. Mae hyn yn seiliedig ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a bydd yn dilyn hyn ym mhob cam o’r broses recriwtio. Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn hefyd yn cael eu hymwreiddio yn ein harferion gwaith bob dydd gyda’n holl gwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliol a chynyddu amrywiaeth yn Llywodraeth Cymru, gan ddileu rhwystrau a chefnogi’n holl staff i gyflawni eu potensial. Rydym yn ymroi i recriwtio pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol a phobl anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb waeth beth fo’u hoedran, statws priodasol a phartneriaeth sifil (yn cynnwys yr un rhyw a’r rhyw arall), nam neu gyflwr iechyd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a chyfnod mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant rhywedd.

Rydym yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, yn sefydliad Hyderus o Ran Anabledd Lefel 3 (Arweinydd). Mae pump Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd yn allweddol i gefnogi’r gwaith hwn a darparu cefnogaeth i gymheiriaid (Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd (DAAS); Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig (MESN); Materion y Meddwl (Iechyd a lles meddyliol); PRISM (Pobl lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, Rhyngrywiol +) a Menywod Ynghyd.

 

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Proses Asesu

Bydd y gweithgareddau isod yn rhan o’r asesiad cyffredinol sydd ei angen ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn:

Profion Seicometrig Ar-lein – bydd y profion yn cynnwys sgwrs Asesiad Arweinyddiaeth Annibynnol gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein hyn ymhen 10 diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod llunio rhestr fer.

Os ydych chi wedi cwblhau prawf seicometrig ar-lein yn y ddwy flynedd ddiwethaf ar gyfer swydd ar yr un radd, ni fydd angen ichi ei gwblhau eto ar gyfer yr ymarfer recriwtio penodol hwn.

  • Ymarfer Ymgysylltu â Rhanddeiliad – cynhelir y rhain ar 13 Mawrth 2024. Rhagor o fanylion i ddilyn. 
  • Cyfweliadau gan Banel a Chyflwyniad – mae’r rhain wedi’u trefnu ar gyfer 21 Mawrth 2024. Bydd y rhain hefyd yn cael eu cynnal yn rhithwir drwy Microsoft Teams. Bydd y cyfweliadau’n para tua 45 munud. Bydd y Panel wedi cael adborth ar eich profion seicometrig a'r ymarfer ymgysylltu â rhanddeiliaid/staff cyn ichi gael eich cyfweld. Bydd eich cyfweliad yn ystyried sut y mae eich sgiliau a’ch profiad fel y maent wedi’u hamlinellu yn eich CV a’ch datganiad personol yn bodloni gofynion y rôl. Bydd ymgeiswyr yn cael o leiaf wythnos o rybudd am bwnc y cyflwyniad. Nodwch y dylid gwneud y cyflwyniadau heb rannu taflenni na defnyddio dyfeisiau electronig oni bai bod hynny’n rhan o addasiad rhesymol. Fodd bynnag, mae croeso ichi ddefnyddio cardiau i brocio’r cof.

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

21/03/2024

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.