Swydd Wag -- Rheolwr Rheoleiddio

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Rheoleiddio tai
Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
£32,900 yn codi i £34,750
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Secondiad
12 mis gyda'r opsiwn i'w ymestyn am 12 mis pellach
Y De-ddwyrain, Y De-orllewin
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

I ddiogelu arian cyhoeddus a buddiannau tenantiaid sydd wedi eu buddsoddi mewn cymdeithasau tai wedi'u cofrestru yng Nghymru. Mae Rheolwyr Rheoleiddio yn gyfrifol am bortffolio o 6-8 cymdeithas tai ac i farnu effeithiolrwydd eu llywodraethu, gwasanaethau landlord a’u hyfywedd ariannol. Mae’r  rôl yn golygu cyhoeddi barn rheoleiddiol bob blwyddyn am bob cymdeithas dai yn y portffolio.

 

Prif dasgau

 • Sefydlu a chynnal perthynas busnes gyda pob cymdeithas dai, deall y risgiau sy'n wynebu cymdeithasau a chael sicrwydd ynghylch sut y caiff y risgiau hynny eu lliniaru
 • Sicrhau rheoleiddio effeithiol a chredadwy yn unol â fframwaith rheoleiddio ar gyfer cymdeithasau tai wedi'u cofrestru yng Nghymru 2011
 • Casglu a dadansoddi'r dystiolaeth ac arsylwi data/gwybodaeth a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau cymdeithas tai i lunio a cyhoeddi barn rheoleiddio blynyddol rheoliadol am bob aelod o'r portffolio.
 • Ynghyd â dadansoddwyr cyllid arbenigol, adolygu hyfywedd ariannol a solfedd cymdeithasau tai yng Nghymru; drwy ddadansoddi cyfrifon rheoli, cynlluniau busnes ac unrhyw wybodaeth arall sy'n gysylltiedig â datganiadau ariannol
 • Cefnogi cymdeithasau tai i wella yn barhaus a chyflawni gofynion y fframwaith rheoleiddiol.
 • Cydweithio gydag uwch aelodau o'r tîm rheoleiddio i ymyrryd yn briodol mewn cymdeithasau tai nad ydynt yn gallu mynd i'r afael â diffygion sylweddol eu hunain.
 • Cymeryd rhan weithredol mewn cyswllt â rhanddeiliaid y sector tai cymdeithasol yng Nghymru gan gynnwys tenantiaid,  sefydliadau cynrychioliadol, awdurdodau lleol a Bwrdd Rheoleiddio Cymru ac ei seilwaith
 • Ymateb i geisiadau am wybodaeth Gweinidogaethol ar reoleiddio
 • Sefydlu a chynnal systemau i gasglu gwybodaeth a gasglwyd a chadw cofnodion effeithiol.
 • I fod yn Llysgennad ar gyfer y tîm rheoleiddio tai, y sector tai a phartneriaid allweddol yn cynrychioli Llywodraeth Cymru
 • I gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n cyfateb â cymwyseddau yn ymwneud ag gradd hwn.

Cyfleoedd datblygu

Weithredwyr a Chadeiryddion Byrddau Cymdeithasau Tai er mwyn  deall busnes ar y lefel uchaf. Byddwch yn datblygu eich arbenigedd ar lywodraethu, maes hanfodol ar gyfer y rhai sy'n chwilio i ddatblygu eu cymwysterau arweinyddiaeth. Mae'r rôl hon yn gweithio gyda nifer o grwpiau rhanddeiliaid  allanol  a bydd cyfleoedd cydweithio sylweddol gyda busnesau eraill a'r trydydd sector.

Mae Debbie Green, Prif Weithredwr  Tai Coastal  yn cymeradwyo gwerth y secondiad hwn ar gyfer ei busnes.

Mae’r swydd hon yn gofyn am gyflawni gwaith yn gyflym, ac yn swydd heriol, deinamig ac amrywiol.

 

Dyddiad Cau

13/03/17 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Gwneud penderfyniadau effeithiol   - gwneud penderfyniadau pan fydd eu hangen, hyd yn oed os meant yn anodd neu amhoblogaidd

Arwain a chyfathrebu   - cyfathrebu mewn ffordd syml ac yn onest;  ymgysylltu â rhanddeiliaid tra bod yn barod i sefyll tir pan fo angen

Gweithio ar y cyd gyda Phartneriaid   - sefydlu perthynas gydag amrywiaeth o randdeiliaid i gefnogi'r gwaith o gyflawni canlyniadau busnes

Sicrhau canlyniadau   - dangos dull cadarnhaol o gadw pawb yn canolbwyntio ar y nodau sydd wirioneddol o bwys


Meini Prawf Penodol i’r Swydd

1. Gweithio hefo rhanddeiliaid

2. Rheoli prosiect

3. Dealltwriaeth ariannol a dealltwriaeth o fusnes cymdeithasau tai

Gwybodaeth arall

Mae'r swydd hon yn llawn amser, ond bydd angen dau ymgeisydd ar gyfer rhannu swydd
Sarah Laing Gibbens - 0300 062 5452

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.