Swydd Wag -- Swyddog Deintyddol - EB1 (G6) (2 blwyddyn a phosibilrwydd o estyniad)

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gofal Sylfaenol
Band Gweithredol 1 - £61,090 - £71,475
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Secondiad
2 blwyddyn a phosibilrwydd i estyn i 4
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w Gadarnhau

Pwrpas y swydd

Diben y swydd yw cefnogi'r Prif Swyddog Deintyddol, gan sicrhau bod y Prif Weinidog, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Swyddog Deintyddol yn cael cyngor priodol, amserol, proffesiynol o safon uchel yn ymwneud â deintyddiaeth a hybu iechyd y geg.

 Mae'r rôl yn rhoi cefnogaeth hanfodol a rheolaidd i'r Prif Swyddog Deintyddol, y Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Pennaeth y Gangen Ddeintyddol a'r tîm deintyddol ehangach. Mae rôl arweiniol y Prif Swyddog Deintyddol yn y maes polisi yn gofyn am gefnogaeth agos gan y Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol i hwyluso darpariaeth ac ymdrin â llawer o waith yr agenda ddeintyddol o ddydd i ddydd. Mae'r Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol yn cefnogi'r Prif Swyddog Deintyddol gyda materion proffesiynol ac i ddarparu gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau deintyddol ac iechyd y geg yng Nghymru. Mae gwaith y Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol hefyd yn cael effaith uniongyrchol ar ddarparu polisïau a blaenoriaethau'r sefydliad.

Prif dasgau

Mae deiliad y swydd yn uniongyrchol atebol i'r Prif Swyddog Deintyddol ac yn cyflawni rôl y Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol. 

Bydd yn cefnogi'r Prif Swyddog Deintyddol, y gangen ddeintyddol a chydweithwyr o fewn Llywodraeth Cymru i gyflawni'r amcanion y cytunwyd arnynt ac yn: 

 • sicrhau bod cyngor proffesiynol amserol, priodol ac o safon uchel am wasanaethau deintyddol yn cael ei roi i Weinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru, i adrannau eraill y Llywodraeth ac i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) a chyrff eraill a ariennir yn gyhoeddus;  
 • cefnogi'r Gweinidog, uwch swyddogion, y proffesiwn deintyddol, a rhanddeiliaid allanol i siapio a chyflawni amcanion polisi gyda'r adnoddau sydd ar gael er mwyn gwella effeithiolrwydd cost a chlinigol ac argaeledd gwasanaethau deintyddol a gwasanaethau hybu iechyd y geg yn y GIG yng Nghymru. 
 • gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid allanol i sicrhau bod cyngor ar wella iechyd y geg a gwella argaeledd ac ansawdd gwasanaethau deintyddol yng Nghymru yn gyfredol ac yn seiliedig ar dystiolaeth; 
 • darparu arweinyddiaeth gref ac effeithiol, gan gynrychioli buddiannau Llywodraeth Cymru a Chymru mewn gwelliannau deintyddol ac iechyd y geg i'r proffesiwn deintyddol a rhanddeiliaid eraill yn y DU;  
 • cyflawni'r Rhaglen Lywodraethu a strategaethau eraill gan gynnwys ymateb y gwasanaethau deintyddol ac iechyd y geg i’r rhaglen Cymru Iachach.

Tasgau Penodol i'r Swydd: 

Gwaith parhaus yr Is-adran Gofal Sylfaenol a'r Gangen Ddeintyddol wrth gyfrannu at ddarparu gwasanaethau deintyddol ac iechyd y geg sy'n ddiogel ac yn effeithiol i'r cyhoedd yng Nghymru: 

Rhoi cyngor (rhagweithiol ac adweithiol): 

 • i'r Prif Weinidog, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Prif Swyddog Deintyddol, Grwpiau ac Is-adrannau eraill Llywodraeth Cymru;
 • drwy fod yn bresennol yng nghyfarfodydd statudol Pwyllgor Deintyddol Cymru a chyfarfodydd rheolaidd o'r ymgynghorwyr Iechyd Deintyddol Cyhoeddus yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, swyddogion adrannau iechyd eraill y DU, y GIG yn Lloegr, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain a'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol, a chydweithredu â nhw;
 • drwy gymryd rhan mewn gwaith o fewn yr adran a rhwng adrannau, mewn timau ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, lle bo angen mewn rôl arweinyddiaeth;
 • i'r proffesiwn yng Nghymru yn ysgrifenedig ac yn electronig.  

Datblygu polisïau: 

 • datblygu polisïau, deddfwriaeth a safonau sy'n hybu iechyd y geg drwy weithio’n agos gyda chyfarwyddiaethau polisi yn Llywodraeth Cymru, yn enwedig drwy reoli polisïau deintyddol, a chytuno ar safonau ar gyfer darparu a chyflenwi gofal deintyddol. 

Monitro: 

 • iechyd y geg yng Nghymru ar sail epidemioleg ac yn erbyn targedau a gytunwyd;
 • darpariaeth gwasanaethau deintyddol Byrddau Iechyd Lleol drwy astudio data perfformiad, gan gynnwys mesurau canlyniadau;
 • craffu ar gyfrifoldebau'r Byrddau Iechyd Lleol, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ymwneud â datblygu prosesau gwella a sicrwydd ansawdd. 

Negodi: 

 • gydag adrannau iechyd eraill y DU i sicrhau buddiannau'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;
 • gyda'r proffesiwn, drwy'r fforymau negodi sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau deintyddol cyffredinol a Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol, ar faterion yn ymwneud â thelerau'r gwasanaeth a materion gweithredol. 

Cysylltu 

 • yn genedlaethol ac o fewn y DU gyda chyrff statudol ac academaidd a chymdeithasau dysgedig, gyda sefydliadau cynrychiolaeth broffesiynol, gan gynnwys y rhai sy'n gyfrifol am weithwyr proffesiynol gofal deintyddol;
 • gyda'r Prif Swyddogion Deintyddol a'u dirprwyon yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon;
 • gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol, drwy fynd i gyfarfodydd y Cyngor;
 • gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru;
 • gyda rheolwyr gwasanaeth y Byrddau Iechyd Lleol;
 • gydag Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG;
 • gyda sefydliadau sy'n cynrychioli cleifion a, lle bo'n briodol, y cyfryngau. 

Sicrhau hyfforddiant, staffio ac ymchwil 

 • sicrhau a datblygu cyfleoedd addysg a hyfforddiant israddedig, ôl-radd ac addysg barhaus sy'n ddigonol ac yn effeithiol i'r tîm deintyddol yng Nghymru;
 • mynd i gyfarfodydd cyswllt dwyochrog yn Ysgol Ddeintyddol Prifysgol Caerdydd;
 • annog ymchwil ac archwiliad clinigol a datblygu darpariaeth clinigol effeithiol mewn lleoliad gofal sylfaenol;
 • hyrwyddo  trefniadau gweithlu priodol i Gymru drwy hyrwyddo cyfranogiad yn astudiaethau'r gweithlu yng Nghymru, gan gynnwys trefniadau i ehangu cymysgedd effeithiol o sgiliau.

Rheoli: 

 • cyfrannu at reoli llwyth gwaith y Gangen Ddeintyddol;
 • cynnal y safonau proffesiynol uchaf yn Llywodraeth Cymru drwy ddiwallu gofynion datblygiad proffesiynol parhaus cyfadrannau perthnasol y Colegau Brenhinol Meddygol a'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Cyfleoedd datblygu

Mae tipyn o gyfleoedd datblygu i'w cael yn y swydd yn y meysydd rheoli a datblygu, gweithredu a chyflawni polisi.

Bydd gan ddeiliad y swydd y gallu i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol cryf, gan weithio gydag amrywiaeth eang o gysylltiadau yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), y proffesiwn deintyddol, Llywodraeth Cymru, adrannau eraill y Llywodraeth a'r gweinyddiaethau datganoledig. Byddant yn cael profiad uniongyrchol o ddatblygu polisi gan gynnwys helpu i lunio deddfwriaeth eilaidd a drafftio dogfennau a chanllawiau polisi.

Mae'r Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol yn cynrychioli Llywodraeth Cymru ac yn gyfrifol am wneud penderfyniadau mewn perthynas â meysydd gwaith penodol. Gyda'r bwriad o ddatblygu gyrfa yn y dyfodol, mae'r swydd yn cynnig cyfle i'r ymgeisydd llwyddiannus fagu profiad a chael ei fentora er mwyn eu helpu fel clinigydd i baratoi ar gyfer rôl yn arwain ar bolisi. Mae union natur y swydd yn golygu y bydd deiliad y swydd yn dirprwyo ar ran y Prif Swyddog Deintyddol o bryd i'w gilydd gan roi cyfle i rywun a allai fod ag uchelgais i ymgeisio am swydd Prif Swyddog Deintyddol yn y dyfodol.

Dyddiad Cau

10/09/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

 1. Gweld y Darlun Cyflawn - Casglu ynghyd farn a safbwyntiau rhanddeiliaid er mwyn cael darlun mwy cyflawn o gefndir gweithgareddau a pholisïau.
 2. Arwain a Chyfathrebu - ymwneud yn hyderus â rhanddeiliaid a chydweithwyr ar bob lefel i ennyn ymrwymiad at gyrraedd nodau.
 3. Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth - Mynd ati i feithrin a chynnal rhwydwaith o gydweithwyr a chysylltiadau, er mwyn bwrw ati ag amcanion a buddiannau sy’n gyffredin rhyngddynt.
 4. Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth - Sicrhau bod partneriaid yn cael eu cynnwys yn y broses o wireddu canlyniadau busnes, drwy gydweithredu mewn ffordd sy’n sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer y cyhoedd.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd:

 • Yn meddu ar gofrestriad llawn â'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol a 5 mlynedd o leiaf o brofiad yn gweithio fel ymarferydd deintyddol cofrestredig (neu gyfatebol).
 • Profiad o weithio ar faterion deintyddol strategol a/neu iechyd geg ac o gymryd rhan ar lefel genedlaethol, yn ogystal â lleol, mewn sefydliadau a chymdeithasau deintyddol.
 • Profiad a dealltwriaeth eang o ddeintyddiaeth ac iechyd y geg, o drefniadaeth a llywodraethiant y proffesiwn a'r berthynas rhwng deintyddiaeth a rhannau eraill o'r system gofal iechyd yn arbennig y GIG.

Gwybodaeth arall

Collette Bridgman - 03000255543 - colette.bridgman@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y  Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).