Swydd Wag -- Swyddog y Wasg

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Swyddfa’r Prif Weinidog a Brexit
Cyfathrebu
Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
£29,100
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Caerdydd
I'w Gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae’r cysylltiadau â’r cyfryngau yn ganolog i waith cyfathrebu’r Llywodraeth. Mae’r cyfryngau’n bartner hollbwysig i gael y cyhoedd i ddeall amcanion ac effaith gwaith y llywodraeth ac ymddiried yn ein polisïau a gwasanaethau.

Swyddogion y Wasg sy’n cyfathrebu ynghylch polisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, drwy dargedu cynulleidfaoedd penodol gyda negeseuon allweddol ar yr adeg iawn a thrwy’r sianeli mwyaf addas. Mae pwyslais cynyddol ar greu cynnwys digidol. Yn eu rôl gyfathrebu ymatebol, bydd Swyddogion y Wasg yn ymateb i ymholiadau gan newyddiadurwyr, yn monitro’r cyfryngau, ac yn gwrthateb unrhyw honiad anghywir. I wneud hyn oll rhaid bod yn gyfarwydd â byd y cyfryngau a bydd angen ymdriniaeth ofalus a medrus. 

Bydd sicrhau sylw ffafriol i Lywodraeth Cymru yn y cyfryngau, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, yn rhan allweddol o’r swydd hon. Bydd greddf am newyddion a chreadigrwydd yn bwysig. Yn yr un modd, bydd yn bwysig gallu gwerthu straeon i newyddiadurwyr a golygyddion er mwyn ennill y sylw priodol.

Prif dasgau

 • Bod yn gyswllt â’r cyfryngau ynghylch portffolio Gweinidogol penodol.
 • Sicrhau bod polisïau a mentrau Llywodraeth Cymru’n cael eu cyfleu’n glir i’r cyfryngau drwy gysylltiadau rhagweithiol ac ymatebol, gan gynnwys datganiadau a hysbysiadau i’r Wasg.
 • Meithrin a rheoli sianeli a chreu chynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio data dadansoddol i werthuso effaith a chyrhaeddiad.
 • Cwrdd yn rheolaidd â’r Gweinidogion, eu Cynghorwyr Arbennig ac uwch swyddogion i gynllunio gweithgarwch yn y cyfryngau a’r ymdriniaeth orau.
 • Datblygu cynlluniau cyfathrebu ar gyfer cyhoeddiad neu faterion allweddol.
 • Paratoi gwerthusiadau rheolaidd o’r gweithgarwch ar gyfer Gweinidogion a swyddogion.
 • Mynd gyda’r Gweinidogion i ddigwyddiadau yn eu dyddiadur, cynghori ar y trefniadau gyda’r cyfryngau, a threfnu a rheoli cyfweliadau a chasglu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.
 • Adeiladau cysylltiadau cryf gyda chyfryngau y DU, Cymru, y rhanbarthau a’r cyfryngau arbenigol.
 • Sefydlu a chynnal perthynas waith dda gydag amryw o unigolion a sefydliadau gan gynnwys Gweinidogion, Dirprwy Weinidogion, cynghorwyr arbennig, cydweithwyr polisi, adrannau eraill y llywodraeth, asiantaethau allanol, rhanddeiliaid a chontractwyr.
 • Glynu at safonau proffesiynol a moesegol uchel, gan gynnwys sgiliau ysgrifennu da, hygyrchedd, prawfddarllen, a defnyddio a chyflwyno data.
 • Cynnal ymwybyddiaeth o’r datblygiadau diweddaraf yn y byd cyfathrebu, yn enwedig y ffordd orau o ymgorffori’r cyfryngau digidol a chymdeithasol mewn cynlluniau cyfathrebu integredig a rhannu’r hyn a ddysgwch gyda’ch cydweithwyr.
 • Cydweithio ag eraill mewn disgyblaethau gwahanol i gyfathrebu’n strategol a thrawsbynciol a meithrin gwybodaeth ehangach am bob math o weithgarwch cyfathrebu.
 • Cymryd rhan yn rota dyletswydd Swyddfa’r Wasg gyda’r nos ac ar y penwythnos yn ôl y gofyn.

Cyfleoedd datblygu

Mae hon yn swydd heriol a boddhaus mewn maes cyfathrebu allweddol. Mae’r swydd yn cynnig y cyfle i feithrin sgiliau ym maes y wasg a’r cyfryngau a’r disgyblaethau cyfathrebu digidol ehangach a fydd yn helpu deiliad y swydd i ddatblygu amrywiaeth eang o gymwyseddau.

Dyddiad Cau

26/08/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

 1. Y Clwstwr Strategol – Gosod y Trywydd (Gwneud Penderfyniadau Effeithiol): Gwneud penderfyniadau pan fo angen, hyd yn oed os ydynt yn rhai anodd neu amhoblogaidd. 
 2. Y Clwstwr Strategol – Gosod   y Trywydd (Gweld y Darlun Cyflawn): Bod yn effro i faterion a thueddiadau newydd a allai effeithio ar eu gwaith eu hunain a'u tîm. 
 3. Mewnwelediad (Cymhwysedd y Gwasanaeth Sifil Cyffredinol): Cynnal ymwybyddiaeth o’r agenda newyddion a’r tueddiadau newyddion diweddaraf. 
 4. Syniadau (Cymhwysedd y Gwasanaeth Sifil Cyffredinol): Datblygu cynlluniau cyfathrebu amlinellol gan nodi’r sianeli a’r arfau mwyaf effeithiol ar gyfer denu sylw’r gynulleidfa a lledaenu’r neges mor eang â phosibl. 

Meini Prawf Penodol i’r Swydd


 • Y gallu i baratoi strategaethau cyfathrebu a chynllunio’r ymdriniaeth â’r cyfryngau ar gyfer cyhoeddiadau, ymgyrchoedd a straeon newyddion – gan gynnwys nodi’r sianeli perthnasol yn y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol a datblygu amrywiaeth o ddeunyddiau Cysylltiadau Cyhoeddus gan gynnwys cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, fideo, ffeithluniau, datganiadau i’r Wasg, erthyglau ac ysgrifau.
 • Sgiliau ysgrifennu effeithiol y gellir eu haddasu wrth ddrafftio llinellau i’r cyfryngau, llunio datganiadau i’r wasg, sgripts ar gyfer y camera, cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a drafftio erthyglau hirach i’w cyhoeddi mewn papurau newydd, y wasg arbenigol ac yn ddigidol, ee blogiau.
 • Y gallu i baratoi briffiadau amserol i’r cyfryngau a rhoi cyngor i unigolion lefel- uchel, gan gynnwys trefnu a chynllunio cyfleoedd i’r cyfryngau.

Gwybodaeth arall

Yn y lle cyntaf, caiff y ceisiadau eu didoli ar sail y dystiolaeth a ddarperir o dan y Meinir Prawf Penodol i’r Swydd. Os pennir eich bod yn gymwys yn yr adran honno, yna caiff gweddill y cais ei asesu.

Bydd dwy elfen i’r cyfweliad – ymarfer ysgrifenedig a chyfweliad gan banel.

Dim ond i’r ymgeiswyr a gaiff eu cyfweld y rhoddir adborth.

matthew.flye@gov.wales - catherine.ashford@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).