Swydd Wag -- Uwch-swyddog Ymchwil (SEO) - Benthyciad o’r Tu Allan (Symud ar draws y Gwasanaeth Sifil yn unig)

Gweithio i'r Gwasanaeth Sifil

Mae prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru wedi’u seilio ar yr egwyddor o ddethol ar gyfer penodiad yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig) yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.

Manylion y Swydd

Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru
SEO - £41,700 - £49,370
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Benthyciad
Hyd at 2 flynedd
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w Gadarnhau

Pwrpas y swydd

Ein nod yw helpu'r Prif Weinidog a Gweinidogion Cymru i greu Cymru decach, wyrddach a mwy cyfartal. Rydym yn awyddus i ddefnyddio profiad staff o bob rhan o'r Gwasanaeth Sifil i gael effaith ymarferol, gadarnhaol yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Rydym yn chwilio am bobl angerddol a galluog o bob cefndir. Rydym yn chwilio am bobl a all gynnig profiadau bywyd gwahanol i'n penderfyniadau ac, ar yr un pryd, ffynnu mewn timau cydweithredol a fydd yn helpu i newid ein ffordd o feddwl. Rydym yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol a all gynnig sgiliau, profiadau bywyd a safbwyntiau newydd i'n gwaith.

Rydym ni i gyd yn cael ein gyrru gan y gwerthoedd a nodir yng Nghod y Gwasanaeth Sifil: uniondeb, gwrthrychedd, gonestrwydd, a didueddrwydd. Yn ogystal â'r Cod mae gennym ein gwerthoedd a'n disgwyliadau ein hunain sy'n crisialu ein 'ffordd Gymreig' o weithio, gan adlewyrchu'r uchelgeisiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â grŵp o ymchwilwyr sy'n gweithio fel rhan o broffesiwn Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth. Fel Uwch-swyddog Ymchwil (SRO) yn Llywodraeth Cymru, byddai deiliaid y swyddi’n gweithio'n agos gyda chydweithwyr polisi a dadansoddwyr eraill, gan fod yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio rhaglen ymchwil.

Bydd pob swydd yn cynnwys cefnogi anghenion sy'n dod i'r golwg o'r meysydd polisi perthnasol yn ogystal â chyfrannu at brosiectau sy'n gweithio ar draws timau gwahanol yn y Proffesiwn Ymchwil. Cysylltwch â ni os hoffech ofyn am y rhestr ddiweddaraf o swyddi gwag SRO o fewn y proffesiwn ymchwil gymdeithasol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu paru â rolau addas yn seiliedig ar drafodaethau anffurfiol gyda'r pennaeth proffesiwn a’r rheolwr llinell perthnasol. Er y gwneir pob ymdrech i baru ymgeiswyr â’r rolau sydd orau ganddynt, nid oes modd gwarantu y gellir eu lleoli mewn swyddi penodol. Darllenwch y canllawiau i ymgeiswyr i gael rhagor o wybodaeth am sut mae’r paru'n digwydd.

Prif dasgau

Efallai na fydd y tasgau allweddol a amlinellir isod i gyd yn angenrheidiol mewn un swydd benodol a gallai tasgau eraill gael eu gwneud hefyd. Bydd mwy o bwyslais ar ymreolaeth ac arwain prosiectau ar gyfer rôl Uwch-swyddog Ymchwil.

Beth fydd eich sefydliad yn ei ddisgwyl?

 • Cyfrannu at ddatblygu sylfaen dystiolaeth ar gyfer polisi a dylanwadu ar benderfyniadau cyllidebol, drwy ddarparu tystiolaeth berthnasol, amserol a dibynadwy.
 • Gweithio gyda chydweithwyr polisi a dadansoddwyr eraill i helpu i gyflawni cynlluniau tystiolaeth adrannol, drwy nodi a blaenoriaethu gofynion ymchwil a bylchau yn y dystiolaeth, a datblygu prosiectau sy'n bodloni gofynion adrannol.
 • Meddu ar wybodaeth gyfredol ynghylch tystiolaeth a dulliau perthnasol, a chyfleu canfyddiadau i gydweithwyr polisi allweddol.
 • Sicrhau bod prosiectau a chontractau yn cael eu cyflawni o fewn terfynau amser a chyfyngiadau adnoddau, a hefyd sicrhau cydymffurfiaeth â safonau proffesiynol priodol, drwy ddefnyddio technegau rheoli prosiect.
 • Sicrhau bod gweithdrefnau rheolaeth ariannol cadarn yn cael eu dilyn.
 • Hyrwyddo'r defnydd effeithiol o ymchwil gymdeithasol mewn strategaethau, datblygiadau polisi ac wrth gyflawni amcanion, ar draws Llywodraeth Cymru ac yn allanol.
 • Cyfrannu at weithgarwch sy'n ymwneud ag ansawdd/gwella o fewn y swydd, a thrwy rwydwaith ehangach Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth.

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

 • Arwain a/neu reoli'r gwaith o ddatblygu a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso.
 • Cefnogi ac annog cydweithwyr polisi i ddatblygu eu dealltwriaeth o ymchwil gymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys gwerthfawrogi sut y gall ymchwil gymdeithasol gefnogi nodau ehangach Llywodraeth Cymru.
 • Darparu cyngor a chymorth i gydweithwyr mewnol ar faterion technegol a phroffesiynol sy'n ymwneud ag ymchwil gymdeithasol.
 • Sicrhau bod unrhyw aelodau o staff yr ydych yn rheolwr llinell arnynt yn cael eu datblygu, drwy ddarparu arweiniad, cyngor a chymorth ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.
 • Dirprwyo ar ran Prif Swyddogion Ymchwil yn ôl y gofyn.
 • Cyfrannu at feysydd ymchwil a gwerthuso eraill, fel y pennir yn briodol gan y rheolwr llinell.

 Beth fydd eich rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl?

 • Sicrhau bod canfyddiadau ymchwil yn cael eu cyfleu'n effeithiol, a'u bod yn cyfrannu at ddatblygu, cyflawni a gwerthuso polisïau a gwasanaethau.
 • Datblygu a chynnal cysylltiadau strategol â'r gymuned ymchwil ehangach, o fewn Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.
 • Cydweithio â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus sydd â diddordeb mewn meysydd cyffredin.

Cyfleoedd datblygu

Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Serch hynny, croesawir ceisiadau gan y di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Bydd ymgeiswyr yn cael cyfleoedd i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau Cymraeg. Bydd cyfle i ddefnyddio Cymraeg ysgrifenedig a llafar ym mhob swydd, a chyfle i'w defnyddio ar gyfer gwaith is-adrannol ehangach.

 Dyma gyfle gwych i gael effaith drwy ddod â'ch gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad gwerthfawr i adran wahanol o’r Llywodraeth. Byddwch hefyd yn gallu datblygu eich gallu a'ch setiau sgiliau drwy fod yn rhan o ystod eang o waith hanfodol, gan gynnwys blaenoriaethau megis ymateb i COVID-19 a meysydd blaenoriaeth ar draws Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.  

Dyddiad Cau

03/03/23 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu’r diffiniad cymdeithasol o anabledd, lle cydnabyddir bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu i analluogi pobl sydd â namau neu gyflyrau iechyd, sy’n niwrowahanol neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel bo pob aelod staff (neu ddarpar staff newydd) yn gallu cyflawni hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw berson anabl y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. ‘Meini prawf gofynnol’ yw bod rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ar bob cam o’r broses asesu cyn cyfweliad sy’n dangos eich bod yn bodloni’r gofynion yn y disgrifiad swydd yn gyffredinol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfa pobl anabl.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, yn niwrowahanol neu’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ac am drafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o’r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddwn yn rhoi addasiadau ar waith pe baech yn llwyddo, e-bostiwch desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru cyn gynted â phosibl a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau: 

Gofynnir i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth ar y ffurf ganlynol yn eu cais;

 1. Datganiad Personol – rhowch drosolwg byr o'ch sgiliau a pham rydych yn gwneud cais i symud (300 gair). 
 2. Sgiliau arwain a phrofiad o reoli prosiect/au ymchwil lle rydych chi wedi rheoli perfformiad, adnoddau a’r berthynas rhwng pobl i sicrhau cyflawni effeithiol (500 gair). 

Meini Prawf Penodol i'r Swydd: 

 • Rhaid bod yn aelod cyfredol o broffesiwn Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth (GSR). Os nad ydych yn aelod o'r GSR, byddai angen ichi basio'r sifft a gwneud prawf gwybodaeth ar-lein i ddod yn aelod o’r GSR.

Proses Asesu

Y mae hon yn hysbyseb ‘agored’ fydd yn rhedeg tan y dyddiad cau a nodir uchod.  Y mae hyn yn golygu y bydd ceisiadau yn cael eu sifftio, a bydd ymgeiswyr yn symud drwy’r broses asesu, pan ddaw’r ceisiadau i law. Unwaith y byddwn yn agos at lenwi ein swyddi gweigion byddwn yn cysylltu â phob ymgeisydd sydd wedi dechrau cais i roi gwybod y bydd yr hysbyseb yn cau ymhen pythefnos o ddyddiad yr e-bost.

Am ragor o wybodaeth ar y broses asesu gweler y pecyn ymgeisydd yma.

Gweler ‘Sut i Wneud Cais’ isod am ragor o gyfarwyddyd ar sut i gyflwyno ffurflen gais am y cyfle hwn.

Gwybodaeth arall

Penodi a Thelerau ac Amodau

 • Mae'r cyfleoedd ar gyfer benthyciad mewnol ar agor i Weision Sifil presennol yn unig (ar sail benthyciad yn unig). Mae'r cyfle hwn yn agored i gyflogeion presennol y gwasanaeth sifil sydd ar gontract cyfnod penodol neu barhaol ac a gafodd eu recriwtio i'w swydd bresennol drwy gystadleuaeth deg ac agored. Dim ond am weddill eu contract cyfnod penodol y mae modd penodi'r rhai sydd ar gontractau cyfnod penodol. Nid yw'r rhai sydd ar gontractau cyfnod penodol neu barhaol nad ydynt yn gweithio yn y gwasanaeth sifil ar hyn o bryd yn gymwys i wneud cais.
 • Mae rolau ar gael ar gyfer naill ai gyfleoedd tymor byr (6-12 mis) neu gyfleoedd tymor hwy (hyd at uchafswm o 2 flynedd).
 • Nid oes disgwyl ichi drosglwyddo’n barhaol i Lywodraeth Cymru.
 • Mae pob rôl ar gael ar radd swydd bresennol a throsglwyddiad ar draws yn unig. Nid yw’r cyfle hwn ar gael ar sail dyrchafiad dros dro.
 • Nid yw cyfleoedd dyrchafu dros dro na pharhaol ar gael drwy'r cyfle hwn, fodd bynnag, bydd llawer o'r rolau yn cynnig y cyfle i ennill profiad gwerthfawr, ehangu rhwydweithiau a dysgu sgiliau newydd.
 • Byddwn yn gwneud pob ymdrech i'ch paru â rôl yn seiliedig ar y dystiolaeth rydych yn ei rhoi ar eich ffurflen gais.
 • Ni allwn warantu y cewch gynnig swydd nag unrhyw swydd benodol.
 • Os byddwch yn llwyddo i gael eich paru â rôl, byddwch yn symud o dan drefniadau Benthyciad Mewnol ffurfiol, hynny yw byddwch yn symud i Delerau ac Amodau Llywodraeth Cymru, os yw'r benthyciad am gyfnod o fwy na 6 mis.
 • Bydd eich cyflog parhaol presennol yn cael ei baru â'r pwynt cyflog agosaf o fewn y band tâl gradd, heb golled https://llyw.cymru/telerau-buddion-gwasanaeth-sifil-llywodraeth-cymru
 • Sicrhewch fod gennych gymeradwyaeth/awdurdodiad eich rheolwr llinell i gael eich rhyddhau.
 • Rhaid ichi fod ar gael i'ch rhyddhau ar unwaith, oherwydd unwaith y byddwch wedi’ch paru â rôl bydd disgwyl ichi ymgymryd â'r swydd yn gyflym.
 • Er nad yw sgiliau Cymraeg yn ofyniad hanfodol yn y broses ddethol ar gyfer yr ymgyrch hon, rydym yn annog ceisiadau gan unigolion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog.
 • Gan mai cyfle am fenthyciad yw hwn, cofiwch, os daw'r swydd i ben, neu os daw'r contract gyda'ch sefydliad cartref i ben, bydd disgwyl ichi ddychwelyd i'ch sefydliad presennol.
ExternalRecruitment@gov.wales / RecriwtioAllanol@llyw.cymru

Sut i wneud cais

Dylid cyflwyno pob cais ar gyfer y swydd hon ar-lein drwy system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  

I wneud cais am gyfle benthyciad mewnol, bydd angen ichi lenwi templed ffurflen gais Symudiadau ar Draws. Os na fydd wedi'i gwblhau a/neu ei gyflwyno, ni fydd y cais yn cael ei ystyried.

Yn y ffurflen gais Symud ar Draws, bydd gofyn ichi ddarparu'r canlynol:

Datganiad Personol – rhowch amlinelliad byr o'ch sgiliau a pham eich bod yn gwneud cais i symud. (300 gair)

Sgiliau arwain a phrofiad o reoli prosiect/au ymchwil lle rydych chi wedi rheoli perfformiad, adnoddau a’r berthynas rhwng pobl i sicrhau cyflawni effeithiol. (500 gair)

Bydd gofyn ichi hefyd amlinellu’ch sgiliau a'ch profiad, hanes byr o’ch gyrfa yn ogystal â pha Grŵp/Adran a maes gwaith blaenoriaeth craidd fyddai orau gennych.

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd a chamau'r broses ddethol a pharu i'w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm https://llyw.cymru/sites/default/files/inline-documents/2022-10/ymgyrch-recriwtio-benthyciad-or-tu-allan.pdf.