Swydd Wag -- Lleoliad Is-raddedig Ymwchwil Cymdeithasol x 2

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi
Cymorth Tîm - £20,000 - £23,250
£20,000
Amser llawn (dydy hyn ddim yn addas i bobl sydd am weithio'n rhan-amser neu rannu'r swydd).
Tymor penodol
50 wythnos (agored i fyfyrwyr israddedig rhwng 2ail a 3ydd blwyddyn o'u hastudiaethau)
Caerdydd
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Llywodraeth Cymru yw lywodraeth ddatganoledig Cymru. Mae'r Is-adran Ymchwil Gymdeithasol a Gwybodaeth yn rhan greiddiol o weithrediad ddadansoddol y lywodraeth. Mae'r is-adran yn cynnwys tua 40 o ymchwilwyr cymdeithasol sy'n gweithio'n agos gyda dadansoddwyr polisi a rhai eraill (e.e. ystadegwyr, economegwyr) i ddarparu cyngor a thystiolaeth ddadansoddol i gefnogi penderfyniadau polisi allweddol mewn meysydd datganoledig fel addysg, iechyd a'r amgylchedd. Mae dadansoddwyr yn chwarae rhan allweddol o ran darparu tystiolaeth o ansawdd uchel i gefnogi'r broses o lunio polisi a Llywodraeth Cymru yn fwy eang.  

 

Mae'r swyddi hyn ar agor i israddedigion a bydd ar flwyddyn leoliad rhwng yr ail a’r trydedd flwyddyn eu hastudiaethau. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus eu lleoli yn yr Is-adran Ymchwil Gymdeithasol a Gwybodaeth, yn weithio'n agos gydag ymchwilwyr cymdeithasol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno gwahanol fathau o brosiectau ymchwil. Bydd cyfrifoldebau'r ymgeiswyr llwyddiannus yn amrywio yn dibynnu ar y tîm; a bydd yr union swyddi yn dibynnu ar ddiddordebau, sgiliau a phrofiadau'r ymgeiswyr llwyddiannus. Mae dwy swydd ar gael, pob un wedi'i lleoli mewn timau gwahanol o fewn yr is-adran. Ein nod yw llenwi swyddi yn y timau canlynol:

 

Swydd Un: yn y Tîm Ymchwil Gorfforaethol


Bydd y rôl hon yn cynnwys ymchwil a dadansoddi gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau a ffynonellau data i helpu i lywio gwelliannau i'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio. Bydd hyn yn cynnwys dylunio, cynnal ac adrodd ar brosiectau ymchwil sylfaenol (er enghraifft, arolygon) gyda staff Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid yn ogystal â dadansoddi data sefydliadol arall (megis data gweinyddol). Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cynnal adolygiadau o dystiolaeth a datblygu canllawiau arfer gorau ymchwil gymdeithasol ar gyfer y tîm. Bydd cyfle hefyd i gynorthwyo gyda chyfrifoldebau corfforaethol megis cynhyrchu bwletinau ar gyfer yr is-adran ymchwil gymdeithasol.


Swydd Dau: yn y Tîm Ymchwil Dyfodol Cynaliadwy


Bydd y rôl hon yn golygu cydweithio'n agos ag ymchwilwyr ar ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys tai, yr amgylchedd, materion gwledig a diwylliant. Bydd y rôl yn cynnwys cynorthwyo gyda'r gwaith o gynllunio, cyflwyno, dadansoddi ac adrodd ar ymchwil cynradd ac eilaidd. Mae tasgau tebygol yn cynnwys cynnal adolygiadau o dystiolaeth, datblygu a gweinyddu arolygon ar-lein ar raddfa fach, a chynorthwyo gydag ymchwil ansoddol. Bydd cyfle hefyd i gynorthwyo gyda chyfrifoldebau corfforaethol, megis darparu cymorth gweinyddol i Bwyllgor Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru.

 

Prif dasgau

 Bydd tasgau allweddol yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dibynnu ar ba dîm y cânt eu lleoli, ond bydd yn cynnwys cyfuniad o'r canlynol:

 •  Cynorthwyo gyda rheoli a sicrhau ansawdd ymchwil
 • Helpu gyda prosiectau ymchwil sy’n defnyddio dulliau ansoddol (e.e. chyfweliadau mewn-dyfnder, grwpiau ffocws) a dulliau meintiol (e.e. cynnal arolygon, dadansoddiad ystadegol, a chasglu gwybodaeth adrodd a monitro)
 • Dylunio, dadansoddi a synthesis ymchwil
 • Cynnal chwiliadau ac adolygiadau llenyddiaeth
 • Gweithio gyda dadansoddwyr ar draws Lywodraeth Cymru
 • Darparu cymorth gweinyddol mewn ymarferion casglu data
 • Paratoi adroddiadau i'w cyhoeddi ar dudalennau gwe ymchwil cymdeithasol Llywodraeth Cymru neu i'w defnyddio yn fewnol
 • Rheoli prosiect
 • Cyflawni tasgau gweinyddol, megis trefnu cyfarfodydd, seminarau a digwyddiadau, cymryd a chadw cofnodion

 

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swyddi hyn yn cynnig cyfleoedd datblygu ardderchog, gan gynnwys:

 •  Dysgu sut mae ymchwil gymdeithasol yn cael ei chomisiynu, ei chyflawni, a'i defnyddio o fewn llywodraeth a’u cyrff a ariennir (e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru)   Datblygu dealltwriaeth o sut mae tystiolaeth yn gallu llywio a gwella polisi a dulliau gweithio o fewn y sefydliad
 • Datblygu sgiliau allweddol (megis sgiliau cyfathrebu, meddwl yn feirniadol, a gweithio fel rhan o dîm, yn aml o fewn amserlen gaeth)
 • Cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth a chael profiad ymarferol o amrywiaeth o dechnegau ymchwil (megis cynllunio arolygon, cynnal cyfweliadau, dadansoddi a chyflwyno canfyddiadau, ysgrifennu adroddiadau ac egluro casgliadau ymchwil i gynulleidfa sydd ddim yn arbenigo yn y maes)
 • Datblygu sgiliau rheoli prosiectau
 • Mynychu cyrsiau, cynadleddau a seminarau perthnasol (gan gynnwys cyrsiau dadansoddi meintiol ac ansoddol)
 • Cysgodi ymchwilwyr, dadansoddwyr, a swyddogion polisi o adrannau eraill yn Llywodraeth Cymru yn ystod y lleoliad. Hefyd mae'n bosibl y bydd cyfle i weithio’n cydweithredol â swyddogion o gyrff a’u hariannir gan y lywodraeth.

 

Dyddiad Cau

26/11/19 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Ymddygiadau cymhwysedd sydd eu hangen ar gyfer y rôl

Newid a Gwella - Adolygu arferion gweithio a meddwl am syniadau i wella'r ffordd y mae pethau'n cael eu gwneud
Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Ymgymryd â dadansoddiad priodol i gefnogi penderfyniadau neu argymhellion

Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth - Cyfrannu'n rhagweithiol i waith y tîm cyfan

 

Cyflawni’n Brydlon - Gweithio mewn modd trefnus, gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u harbenigedd i gyflawni’n brydlon a safonol

Meini prawf penodol i'r swydd

Ymwybyddiaeth eang o sut y gellid defnyddio ymchwil gymdeithasol i lywio penderfyniadau yn y llywodraeth.
Cynefindra sylfaenol gydag un neu fwy o'r pecynnau cyfrifiadurol canlynol: Microsoft Excel; Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (neu raglen feddalwedd debyg arall ar gyfer dadansoddi meintiol); NVivo neu MaxQDA (neu raglen feddalwedd debyg arall ar gyfer dadansoddi ansoddol).
Profiad o gymhwyso a / neu gyfathrebu ymchwil (megis ysgrifennu adroddiadau, llunio holiaduron, cynnal cyfweliadau, dadansoddiadau ystadegol).

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Charlie Heywood-Heath - charlie.heywoodheath@llyw.cymru - 03000 250383

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.