Swydd Wag -- Uwch Gynghorydd Datblygu Llyfrgelloedd

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
CyMAAL
Band Rheoli 1 - £37,600 - £44,950
37,600
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Y Canolbarth, Cymru gyfan
Yn ystod Awst 2019

Pwrpas y swydd

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a gwerthuso polisi a darpariaeth llyfrgelloedd cyhoeddus. Bydd deiliad y swydd hefyd yn arwain y dyletswyddau statudol sy'n gysylltiedig â llyfrgelloedd cyhoeddus sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 er mwyn sicrhau bod awdurdodau llyfrgelloedd cyhoeddus yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd arwain mentrau polisi arloesol megis Pob Plentyn yn Aelod o Lyfrgell, y Gronfa Trawsnewid Cyfalaf ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus, datblygu gwasanaethau llyfrgell digidol gan gynnwys y Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol, ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd a marchnata.

Prif dasgau

 • Rhoi cyngor ar bolisïau i'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon o ran y ddarpariaeth llyfrgelloedd cyhoeddus
 • Rheoli Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru er mwyn cyflawni dyletswyddau statudol y Gweinidog mewn perthynas â Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964, gan gynnwys datblygu systemau monitro yn y dyfodol yn ôl yr angen
 • Datblygu a rheoli rhaglenni a phrosiectau er mwyn helpu i ddatblygu'r sector llyfrgelloedd yng Nghymru, a hyrwyddo'r gwaith o ymgysylltu â chynulleidfaoedd, gan gynnwys defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol
 • Monitro gwariant a chyllidebau cysylltiedig
 • Meithrin cydberthnasau a gweithio'n effeithiol gydag amrywiaeth o bartneriaid o'r sector llyfrgelloedd yng Nghymru, gan gynnwys cyrff a grwpiau proffesiynol
 • Paratoi cyngor a briffiadau i'r Gweinidog a llunio ymatebion i ohebiaeth ac ymholiadau
 • Rheoli gwaith y Tîm Datblygu Llyfrgelloedd, gan gynnwys rheoli staff
 • Cyfrannu at y gwaith o reoli'r is-adran
 • Cyflawni tasgau eraill yn ôl yr angen sy'n briodol i'r rôl a'r radd

Cyfleoedd datblygu

Yn ogystal â meithrin gwybodaeth a phrofiad helaeth o'r sector llyfrgelloedd yng Nghymru, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu ei sgiliau arwain a rheoli mewn amgylchedd rhaglen sy'n effeithio ar lawer o feysydd polisi ar draws Llywodraeth Cymru gan gynnwys addysg, gwasanaethau digidol, cymunedau a threchu tlodi, dysgu gydol oes, iechyd a llesiant, cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd.

Dyddiad Cau

27/06/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen rhywfaint o ddeunydd arferol mewn sefyllfa waith gyda chymorth e.e. geiriadur
Gallu cynnal sgwrs mewn rhai sefyllfaoedd gwaith
Deall sgyrsiau arferol mewn sefyllfa waith
Gallu paratoi deunydd arferol mewn sefyllfa waith gyda rhywfaint o wirio

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

Clwstwr Strategol – Pennu'r Cyfeiriad

Gweld y darlun cyfan 

 • Ceisio deall sut mae'r gwasanaethau, y gweithgareddau a'r strategaethau yn y maes yn gweithio gyda'i gilydd i greu gwerth i'r cwsmer/defnyddiwr terfynol

 

Clwstwr Pobl – Ymgysylltu â Phobl

Arwain a Chyfathrebu

 • Cyfathrebu mewn modd   syml a gonest sy'n ennyn diddordeb yr holl randdeiliaid a sefyll yn gadarn   pan fo angen 

Clwstwr Perfformiad – Sicrhau Canlyniadau

Rheoli Gwasanaeth o Safon

 • Datblygu, gweithredu, cynnal ac adolygu systemau a safonau gwasanaeth er mwyn darparu ansawdd, effeithlonrwydd a gwerth am arian 

Cyflawni'n gyflym

 • Monitro eich gwaith eich hun a gwaith y tîm yn rheolaidd yn erbyn cerrig milltir neu dargedau a gweithredu'n brydlon er mwyn cadw'r gwaith ar y trywydd cywir a chynnal perfformiad.

Meini Prawf Penodol i'r swydd:

 1. Cymhwyster proffesiynol mewn astudiaethau llyfrgell a/neu wybodaeth
 2. Profiad proffesiynol o weithio yn y sector llyfrgelloedd neu gyda'r sector llyfrgelloedd, a gwybodaeth gynhwysfawr am y sector a materion proffesiynol cyfredol
 3. Profiad o gydweithio a gweithio mewn partneriaeth

Gwybodaeth arall

mary.ellis@gov.wales - 03000622105

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.