Swydd Wag -- Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor)

Gweithio i'r Gwasanaeth Sifil

Mae prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru wedi’u seilio ar yr egwyddor o ddethol ar gyfer penodiad yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig) yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.

Manylion y Swydd

Llywodraeth Cymru
EO - ££26,900 - £30,610
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Benthyciad
Hyd at 2 flynedd
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.

Pwrpas y swydd

Rydym yn awyddus i wneud yn fawr o arbenigedd staff o bob rhan o’r Gwasanaeth Sifil er mwyn cael effaith ymarferol a chadarnhaol yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Fel arfer, band cyflog Swyddog Gweithredol (EO) yw’r lefel gyntaf â chyfrifoldebau rheoli pobl. Gall y rôl rheoli gynnwys trefnu llwyth gwaith, monitro llif gwaith, rheoli perfformiad, hyfforddi a datblygu, mentora a chymell/coetsio.

Rydym yn chwilio am ystod amrywiol o weision sifil i weithio mewn amrywiaeth o rolau cyffrous ar radd EO ar draws Llywodraeth Cymru.

Bydd y swyddi'n gofyn am wybodaeth, sgiliau a phrofiadau ar draws yr ystod eang o nodweddion gradd EO, ond bydd rolau swyddi yn amrywio.

Bydd y rolau sydd ar gael ar draws yr holl Grwpiau yn Llywodraeth Cymru a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu paru â swyddi â blaenoriaeth. Felly, wrth wneud cais am un o'r rolau hyn, rydych chi'n cytuno i symud i swydd yr ystyrir ei bod yn fwyaf priodol ar y sail y wybodaeth a roddwch i ni.

Prif dasgau

1) Yr hyn y bydd y sefydliad yn ei ddisgwyl gennych mewn rôl Swyddog Gweithredol (EO).

 • Byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol ar dasgau bob dydd, gan roi cyngor i unigolion mewn swyddi uwch a chefnogi blaenoriaethau adrannol.
 • Byddwch yn unigolyn hyblyg, rhagweithiol a brwdfrydig, gan weithio ar draws timau os oes angen er mwyn cyflawni amcanion busnes y sefydliad; byddwch yn deall eich meysydd cyfrifoldeb ac yn dangos ymwybyddiaeth o effaith ehangach eich camau gweithredu.
 • Bydd gennych ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r cysylltiadau rhwng eich maes gwaith, meysydd gwaith eraill a strwythur ehangach y sefydliad.

2) Yr hyn y bydd eich tîm yn ei ddisgwyl.

 • Byddwch yn gallu rheoli’ch llwyth gwaith a’ch blaenoriaethau eich hun i sicrhau bod amcanion yn cael eu cyflawni yn brydlon ac i safon uchel, gan ddefnyddio’ch blaengarwch a’ch penderfyniadau eich hun.
 • Byddwch yn buddsoddi amser yn eich datblygiad personol, gan osod esiampl dda a chynorthwyo datblygiad eraill. Byddwch yn darparu cyfleoedd ac anogaeth i unigolion ddatblygu, gan rannu’ch gwybodaeth a’ch profiad.
 • Byddwch yn rheoli/goruchwylio, yn datblygu, yn cymell ac yn cefnogi grwpiau amrywiol o staff a chydweithwyr, gan fanteisio’n llawn ar staff ac adnoddau eraill. Byddwch yn cefnogi ac yn cynnwys yr holl staff a chydweithwyr mewn ffordd weithredol, gan eu trin yn deg a pharchu pawb fel unigolion.

3) Yr hyn y bydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl.

 • Byddwch yn sefydlu perthynas waith broffesiynol gyda grŵp amrywiol o randdeiliaid a chwsmeriaid mewnol ac allanol er mwyn sicrhau canlyniadau.
 • Byddwch yn cyfathrebu mewn ffordd effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu priodol.  

Cyfleoedd datblygu

Dyma gyfle gwych i greu effaith trwy ddod â’ch gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiad gwerthfawr i adran wahanol yn y llywodraeth. Hefyd, bydd modd i chi feithrin eich gallu a’ch set sgiliau trwy fod yn rhan o ystod eang o waith hollbwysig, yn cynnwys blaenoriaethau fel ymateb i COVID-19 a threfniadau pontio’r UE.

Dyddiad Cau

06/09/22 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu’r diffiniad cymdeithasol o anabledd, lle cydnabyddir bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu i analluogi pobl sydd â namau neu gyflyrau iechyd, sy’n niwrowahanol neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel bo pob aelod staff (neu ddarpar staff newydd) yn gallu cyflawni hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw berson anabl y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. ‘Meini prawf gofynnol’ yw bod rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ar bob cam o’r broses asesu cyn cyfweliad sy’n dangos eich bod yn bodloni’r gofynion yn y disgrifiad swydd yn gyffredinol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfa pobl anabl.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, yn niwrowahanol neu’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ac am drafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o’r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddwn yn rhoi addasiadau ar waith pe baech yn llwyddo, e-bostiwch desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru cyn gynted â phosibl a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Hanes profedig o reoli neu gefnogi tîm er mwyn cwblhau prosiect neu dasg yn effeithiol.

Proses Asesu

Gweler y pecyn ymgeisydd yma.

Bydd ein hysbysebion Adran Arall o’r Llywodraeth yn rhedeg nes ein bod wedi llenwi pob rôl wag. O ganlyniad, ni fydd dyddiad cau a bydd ceisiadau’n cael eu didoli a’u penodi wrth iddynt ddod i law. Bydd y drefn deilyngdod yn seiliedig ar amseriad y ceisiadau. Unwaith y byddwn yn agos at lenwi ein holl swyddi gwag, byddwn yn cysylltu â phob ymgeisydd sydd wedi dechrau llunio cais i roi gwybod i chi y bydd yr hysbyseb yn cau ymhen pythefnos o ddyddiad anfon yr e-bost.

Gwybodaeth arall

Penodiadau a Thelerau ac Amodau

 • Dim ond i Weision Sifil presennol mae cyfleoedd benthyciad o’r tu allan ar gael (ar sail benthyg yn unig).
 • Mae rolau i’w cael ar gyfer cyfleoedd tymor byr (6-12 mis) neu gyfleoedd tymor hir (hyd at ddwy flynedd).
 • Ni ddisgwylir i chi drosglwyddo’n barhaol i Lywodraeth Cymru.
 • Mae’r holl rolau ar gael ar radd y swydd barhaol ac ar sail symud ar draws yn unig.
 • Ni fydd dyrchafiadau dros dro na dyrchafiadau parhaol ar gael trwy gyfrwng y cyfle hwn; fodd bynnag, bydd nifer o’r rolau’n cynnig cyfle i ennill profiad gwerthfawr, ehangu rhwydweithiau a dysgu sgiliau newydd.
 • Byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch paru â rôl ar sail y dystiolaeth a gyflwynwch yn eich ffurflen gais.
 • Ni allwn warantu y byddwch yn cael cynnig unrhyw swydd, neu swydd benodol.
 • Os cewch eich paru’n llwyddiannus â rôl, byddwch yn symud dan drefniadau ffurfiol Benthyciad o’r Tu Allan, h.y. byddwch yn symud i Delerau ac Amodau Llywodraeth Cymru.
 • Bydd eich cyflog parhaol yn cael ei baru â’r pwynt cyflog agosaf ar fand cyflog y radd, ac ni fyddwch ar eich colled https://llyw.cymru/telerau-buddion-gwasanaeth-sifil-llywodraeth-cymru
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael cymeradwyaeth/caniatâd gan eich rheolwr llinell i’ch rhyddhau.
 • Rhaid i chi fod ar gael i’ch rhyddhau yn syth, oherwydd ar ôl i chi gael eich paru â rôl disgwylir i chi fynd i’r afael â’r swydd yn ddi-oed.
 • Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o wahanol broffesiynau a’r rhai â sgiliau arbenigol neu gyffredinol.
 • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl, ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob aelod o staff i ffynnu mewn amgylchedd gwaith cynhwysol.
 • Rydym yn gefnogol i’r arfer o weithio gartref a’r arfer o deilwra patrymau i weddu i amgylchiadau’r unigolyn. Yn y tymor byr, bydd mwyafrif y deiliaid swyddi yn gweithio gartref.
 • Er nad yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer proses ddethol yr ymgyrch hon, rydym yn annog ceisiadau gan unigolion a all weithio’n ddwyieithog.
 • Gan mai benthyciad yw hwn, pe bai’r swydd yn dod i ben dylech gadw mewn cof y bydd disgwyl i chi ddychwelyd i’ch sefydliad presennol.
HRTransitionTeam@gov.wales / TimTrawsnewidAD@llyw.cymru

Sut i wneud cais

I Wneud Cais

Dylai pob cais am y swydd wag hon gael ei wneud ar-lein drwy system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru. 

I wneud cais am gyfle benthyciad o’r tu allan, bydd angen i chi baratoi templed CV Symud ar Draws. Os na chaiff hwn ei lenwi a/neu ei gyflwyno, ni fydd y cais yn cael ei ystyried.

Yn y cais CV Symud ar Draws, bydd angen i chi gyflwyno 500 gair yn ymwneud â’r canlynol:

 • Soniwch am adeg pan wnaethoch chi reoli staff a pherfformiad, adnoddau a phrosiectau i sicrhau bod modd cyflawni gwaith yn effeithiol.
 • Beth fu’r effaith a’r canlyniad?

Ymhellach, bydd angen i chi nodi eich sgiliau a’ch profiad, cyflwyno hanes byr o’ch gyrfa a nodi eich hoff ddewisiadau o ran Grŵp/Adran a maes gwaith craidd â blaenoriaeth.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y cyfleoedd a’r camau sy’n berthnasol i’r broses dethol a pharu yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm.

Os oes gennych chi anabledd a fyddai’n eich atal rhag gwneud cais ar-lein, anfonwch e-bost i TimTrawsnewidAD@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat arall neu i ofyn am addasiad rhesymol yn ymwneud â’ch anabledd er mwyn cyflwyno eich cais.

I wneud cais, rhaid bod gennych chi gyfrif ar ein system ymgeisio ar-lein. Cliciwch y botwm 'Gwneud cais' isod, a gofynnir i chi 'Mewngofnodi' os oes gennych chi gyfrif yn barod, neu 'Cofrestru' os nad oes gennych chi gyfrif. Ychydig funudau yn unig y mae’n ei gymryd i gofrestru. Byddwch chi angen cyfeiriad e-bost i allu cofrestru. Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer cyfrif a mewngofnodi, cewch eich tywys i’r ffurflen gais ar-lein; bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn llawn a’i chyflwyno cyn yr amser terfyn ar y dyddiad cau.  

Os hoffech chi wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen ‘Newid Iaith / Change Language’ ar frig y dudalen hon i fynd i fersiwn Gymraeg yr hysbyseb hon; gallwch chi wneud cais yn Gymraeg o’r fan honno.

**Noder: Os oes gennych chi gyfrif Penodi yn barod a’ch bod eisiau diweddaru eich enw defnyddiwr a’ch cyfeiriad e-bost i’r cyfeiriad @llyw.cymru newydd, mewngofnodwch gan ddefnyddio eich hen fanylion, cliciwch ar eich enw yn y ddewislen a dewiswch ‘Golygu Manylion Personol’ yn y gwymplen. Gallwch ddiweddaru unrhyw un o’ch manylion personol cofrestredig ar y dudalen hon.**

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.