Swydd Wag -- Uwch-reolwr Polisi Ariannu Ysgolion

Gweithio i'r Gwasanaeth Sifil

Mae prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru wedi’u seilio ar yr egwyddor o ddethol ar gyfer penodiad yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig) yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.

Manylion y Swydd

Y Grŵp Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg
Cynllunio Busnes a Llywodraethiant Addysg, y Gyfarwyddiaeth Addysg
SEO - £40,100 - £47,470
£40,100
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Tymor penodol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
i'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Dyma swydd uchel ei phroffil yn arwain ar faes polisi sy'n denu cryn dipyn o ddiddordeb gwleidyddol a chyhoeddus. Mae'r swydd yn cynnig cyfle gwych i helpu i lywio dyfodol y system addysg a dylanwadu ar bolisi ariannu ysgolion drwy fwrw ymlaen ag argymhellion adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ariannu ysgolion a chanlyniadau adolygiad annibynnol a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Luke Sibieta, a gomisiynwyd o ganlyniad i argymhellion y Pwyllgor. Prif amcanion y swydd yw:

 • Rheoli, cynghori, a datblygu polisi ariannu ysgolion yng Nghymru.
 • Bwrw ymlaen ag argymhellion adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ariannu ysgolion ac argymhellion yr Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru.
 • Arwain ar ddatblygu a gweithredu rheoliadau a chanllawiau mewn perthynas â pholisi ariannu ysgolion ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion.
 • Rhoi cyngor i Weinidogion, cydweithwyr polisi a thîm Cyllid yr adran ar bolisi ariannu ysgolion ac unrhyw faterion yn ymwneud â pholisi ariannu ysgolion.
 • Swyddog polisi arweiniol ar gyfer meysydd polisi cysylltiedig gan gynnwys polisïau ar godi tâl a gwisg ysgol.

Prif dasgau

 • Darparu cyngor i Weinidogion ar bolisi ariannu ysgolion a deddfwriaeth gysylltiedig.
 • Arwain ar y gwaith sy'n gysylltiedig ag argymhellion adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ariannu ysgolion, gan gynnwys bwrw ymlaen â gwaith mewn perthynas â chanfyddiadau'r adolygiad o ariannu ysgolion.
 • Datblygu polisi ariannu ysgolion gan gynnwys adolygu a diwygio deddfwriaeth i gefnogi gwell safonau a chyrhaeddiad mewn ysgolion a drafftio canllawiau cysylltiedig os oes angen.
 • Darparu cyngor a dadansoddiadau ar ariannu ysgolion i Weinidogion ac uwch swyddogion i lywio trafodaethau Adolygiadau o Wariant.
 • Goruchwylio gwaith yn gysylltiedig â choladu data ar gronfeydd wrth gefn a diffygion mewn ysgolion i gefnogi a chynghori ar feysydd polisi ariannu allweddol.
 • Cydweithio gydag ystod o randdeiliaid allweddol mewnol ac allanol (e.e. awdurdodau lleol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, consortia rhanbarthol, undebau, swyddogion Llywodraeth Cymru, ystadegwyr a thimau cyllid amrywiol) i ddatblygu polisi ariannu ysgolion.
 • Goruchwylio a darparu cyngor ar bolisïau ynghylch codi tâl a gwisg ysgol.
 • Bod yn ymwybodol o faterion sy'n dod i'r amlwg ar draws Llywodraeth Cymru a allai effeithio ar arian ysgolion, a darparu cyngor i swyddogion a Gweinidogion fel y bo'n briodol.
 • Bod yn ymwybodol o newidiadau i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU a darparu cyngor polisi fel y bo’n briodol, gan ymgysylltu â gwasanaethau cyfreithiol ac adrannau perthnasol eraill.
 • Sefydlu rhaglen o ymchwil yn seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi penderfyniadau polisi a sicrhau’r canlyniadau a’r gwerth am arian gorau.
 • Arwain a rheoli ceisiadau briffio, cyflwyniadau, cwestiynau’r Senedd, gohebiaeth, ymholiadau gan y cyfryngau ac ymholiadau cyffredinol mewn perthynas â'r gwaith uchod.
 • Rheoli dau aelod o staff (MB3).
 • Darparu cyngor polisi ar feysydd polisi ariannu ysgolion

Cyfleoedd datblygu

Mae’r swydd hon yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth drwy ddod â’ch gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiadau gwerthfawr i un o adrannau’r llywodraeth. Byddwch hefyd yn gallu datblygu eich gallu a’ch sgiliau drwy gymryd rhan mewn ystod eang o waith hanfodol, gan gynnwys bwrw ati ag ymrwymiadau Gweinidogol.

Dyddiad Cau

24/08/22 16:00

Cymhwystra

Mae swyddi sy’n rhan o'r ymgyrch recriwtio hon yn agored ar y cyfan i wladolion y DU, y rhai sydd â'r hawl i aros a gweithio yn y DU a'r rhai sy'n bodloni Rheolau Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil yn unig. Gwiriwch eich cymhwystra yma:

Cyn cael ei benodi, bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno dogfennau gwreiddiol, derbyniol fel rhan o'r gwiriadau cyn cyflogi. Os daw’n amlwg yn nes ymlaen yn y broses nad ydych chi’n gymwys i wneud cais, bydd eich cais neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal. Mae hyn yn seiliedig ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a bydd yn dilyn hyn ym mhob cam o’r broses recriwtio. Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn hefyd yn cael eu hymwreiddio yn ein harferion gwaith bob dydd gyda’n holl gwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliol a chynyddu amrywiaeth yn Llywodraeth Cymru, gan ddileu rhwystrau a chefnogi’n holl staff i gyflawni eu potensial. Rydym yn ymroi i recriwtio pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol a phobl anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb waeth beth fo’u hoedran, statws priodasol a phartneriaeth sifil (yn cynnwys yr un rhyw a’r rhyw arall), nam neu gyflwr iechyd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a chyfnod mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant rhywedd.

Rydym yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, yn sefydliad Hyderus o Ran Anabledd Lefel 3 (Arweinydd). Mae pump Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd yn allweddol i gefnogi’r gwaith hwn a darparu cefnogaeth i gymheiriaid (Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd (DAAS); Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig (MESN); Materion y Meddwl (Iechyd a lles meddyliol); PRISM (Pobl lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, Rhyngrywiol +) a Menywod Ynghyd.

 

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu’r diffiniad cymdeithasol o anabledd, lle cydnabyddir bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu i analluogi pobl sydd â namau neu gyflyrau iechyd, sy’n niwrowahanol neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel bo pob aelod staff (neu ddarpar staff newydd) yn gallu cyflawni hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw berson anabl y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. ‘Meini prawf gofynnol’ yw bod rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ar bob cam o’r broses asesu cyn cyfweliad sy’n dangos eich bod yn bodloni’r gofynion yn y disgrifiad swydd yn gyffredinol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfa pobl anabl.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, yn niwrowahanol neu’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ac am drafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o’r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddwn yn rhoi addasiadau ar waith pe baech yn llwyddo, e-bostiwch desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru cyn gynted â phosibl a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Dim sgiliau
Dim sgiliau
Dim sgiliau
Dim sgiliau

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

Arwain a Chyfathrebu

 • Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir pan fo angen

Newid a Gwella

 • Adolygu gweithdrefnau neu systemau yn rheolaidd gyda thimau er mwyn nodi gwelliannau a symleiddio prosesau a phenderfyniadau

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

 • Croesawu heriau a, lle bo hynny’n briodol, cynnwys pobl eraill wrth wneud penderfyniadau i helpu i ennyn diddordeb a chyflwyno argymhellion cadarn

Gweld y Darlun Cyflawn

 • Mynd ati i chwilio am brofiadau i ddatblygu dealltwriaeth o’u gwaith eu hunain ac o feysydd busnes eu timau, a rhannu’r profiadau hynny

Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth

 • Meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid i gefnogi’r broses o wireddu canlyniadau busnes 


Meini Prawf Penodol i'r Swydd:

 1. Gwybodaeth ymarferol o’r Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru ac Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg er mwyn bwrw ymlaen ag argymhellion yr adroddiadau yn gyflym yn y tymor byr a'r tymor canolig, yn unol â'r amserlen y cytunwyd arni eisoes.
 2. Profiad diweddar o ddatblygu a gweithredu polisi, gan gynnwys profiad o ymgynghoriadau a gweithio gydag effeithiau deddfwriaethol.
 3. Profiad o gyfathrebu'n effeithiol a thrin busnes Gweinidogol, yn ogystal â sefydlu perthynas ag amrywiaeth o randdeiliaid i helpu i gyflawni canlyniadau busnes a datblygu polisi mewn ffordd adeiladol, gydweithredol.

Proses Asesu

Bydd ceisiadau'n cael eu siftio, yna bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

Gwybodaeth arall

 • Oni nodir fel arall yn y darn 'cyflog cychwynnol gwirioneddol', bydd pob ymgeisydd yn dechrau ar isafswm y raddfa gyflog y penodir iddi (mae hwn yn cynnwys gweision sifil presennol). Does dim modd trafod hyn.
 • Oni nodir fel arall yn 'math o gyfle', nid yw'r hysbyseb recriwtio hon ar agor ar sail Benthyciad neu Secondiad.
 • Am ragor o wybodaeth am y meini prawf cymhwystra ac amodau a thelerau swyddi Benthyciad a Secondiad yn Llywodraeth Cymru, gweler canllawiau allanol yr ymgeiswyr recriwtio.
 • Oni nodir fel arall yn 'Lleoliad y Swydd' dim ond yn y DU y gellir gweithio yn y rôl/rolau y recriwtir iddynt drwy’r ymgyrch hon, ac ni cheir gwneud hynny dramor.
Francesca Jeremy - schoolfundingmailbox@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Anghydfod a Chwynion

Dylai unrhyw un sy’n credu ei fod wedi’i drin yn annheg, neu sydd â chwyn am sut y cynhaliwyd y broses naill ai ysgrifennu at y Pennaeth Adnoddau, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays 2, Caerdydd CF10 3NQ neu e-bostio desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru. Os ydych chi’n anhapus â chanlyniad y gŵyn a godwyd gyda Llywodraeth Cymru ac yn teimlo nad yw egwyddorion penodi ar sail teilyngdod drwy gystadleuaeth deg ac agored wedi’u bodloni gallwch gyflwyno’ch cwyn i Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.