Swydd Wag -- Gweithiwr Proffesiynol Gwybodaeth / Llyfrgellydd x2

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaethau Llyfrgell
Swyddog Gwiethredol (SG) - £24,415 - £28,150
Trafodadwy
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Cynorthwyo’r Uwch Weithiwr Proffesiynol Gwybodaeth/Llyfrgell i gyflawni’r prif brosiectau gwybodaeth a llyfrgell ganlynol (gweithio matrics):

 • Chwiliadau Llenyddiaeth – yn unol â’r amcanion y cytunwyd arnynt a chytundeb lefel gwasanaeth (40% o’r amser)
  • Datblygu a chynnal chwiliadau llenyddiaeth systematig o ansawdd uchel a nodi data o dan arweiniad yr uwch reolwr prosiect;
  • Trafod, esbonio a thrafod dichonoldeb chwiliadau yng nghyd-destun tîm y prosiect er mwyn sicrhau bod y strategaethau chwilio yn ateb y cwestiynau ymchwil a’u bod yn briodol i gyllideb a methodoleg y prosiect;
  • Cyfathrebu gwybodaeth dechnegol am faterion chwilio i’r rheini nad ydynt yn arbenigwyr;
  • Ysgrifennu canlyniadau chwilio ar gyfer adroddiadau yn ôl safonau arfer gorau ar gyfer adroddiadau chwilio;
  • Cysylltu’r â’r cleient o fewn y prosiect, gyda chymorth ac arweiniad uwch gydweithwyr;
  • Helpu i ddatblygu gweithdrefnau mewnol i sicrhau cysondeb ar draws y tîm gwybodaeth/Llyfrgell;
  • Cadw gwybodaeth ac arbenigedd proffesiynol yn gyfredol drwy barhau i fod yn ymwybodol o wybodaeth berthnasol, ymchwil adalw ac adnoddau gwybodaeth;
  • Lle bo’n berthnasol, rhoi arweiniad a chymorth i gydweithwyr mewnol ar faterion yn ymwneud â chwilio;
  • Gwaith y gallai eich rheolwr prosiect ei neilltuo i chi.
 • Trefnu ein ffynonellau gwybodaeth (Catalogio) a rheolaeth o System Rheoli Llyfrgell (LMS) – yn unol â’r amcanion y cytunwyd arnynt (targedau) a chytundeb lefel gwasanaeth (40% o’r amser)
  • Catalogio’n gywir ac yn amserol yn unol â safonau metadata cydnabyddedig sy’n galluogi defnyddwyr i ddarganfod adnoddau a’u bod yn ategu’r broses o reoli casgliadau;
  • Cynnal holl gyhoeddiadau newydd Llywodraeth Cymru, gan sicrhau eu bod yn cael eu casglu ar gyfer catalogio, dosbarthu ac ychwanegu at ein System Rheoli Llyfrgell (LMS);
  • Cynnal archif cyhoeddiadau copi called Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r cyn Swyddfa Gymreig;
  • Catalogio a dosbarthu holl gyhoeddiadau newydd Llywodraeth Cymru; gan gynnwys cylchlythyrau a dogfennau electronig;
  • Ymgymryd â chatalogio, dosbarthu ac archifo casgliadau/deunyddiau priodol yn ôl-weithredol;
  • Glynu at safonau catalogio a dosbarthu a sicrhau eu bod yn cael eu cymhwyso’n gyson;
  • Cynnal thesawrws o fewn y system rheoli Llyfrgell (LMS) er mwyn sicrhau bod y rhain yn gweithio’n effeithiol a’u bod yn gyfredol;
  • Cynnal a chadw ein System Rheoli Llyfrgell (LMS);
  • Gwaith y gallai eich rheolwr prosiect ei neilltuo i chi.

Bydd dyletswyddau eraill (20% o’r amser) yn cynnwys:

 • Dyletswyddau desg ymholiadau, gan gynnwys ymdrin ag ymholiadau, materion a chwynion am ein cynhyrchion a’n gwasanaethau drwy wrando ar ein cwsmeriaid a gwella ein cynhyrchion a’n prosesau o ganlyniad;
 • Gweithgareddau hyfforddi (llythrennedd gwybodaeth), hyfforddiant ar ddefnyddio’r rhyngrwyd ac adnoddau electronig (cronfa ddata ar-lein);
 • Canllawiau a chymorth ar faterion rheoli gwybodaeth;
 • Marchnata a hyrwyddo ein cynhyrchio a’n gwasanaethau;
 • Rhoi arweiniad a chymorth i gydweithwyr Llywodraeth Cymru ar fabwysiadu neu wella arferion ac ymddygiad Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd.

Prif dasgau

 • Ateb ystod eang o ymholiadau ymchwil (chwiliadau llenyddiaeth) gan staff polisi a chyfreithiol, isadrannau Llywodraeth Cymru ac adrannau eraill y Llywodraeth gan ddefnyddio gwybodaeth ffynhonnell agored.
 • Catalogio a rheolaeth adnoddau, gan gynnwys datblygu casgliadau, catalogio, System Rheoli’r Llyfrgell ac ail-ddefnyddio (cynllun cyhoeddi a gwybodaeth sector gyhoeddus – PSI).
 • Dyletswyddau desg ymholiadau, gan gynnwys ymdrin ag ymholiadau, materion a chwynion am ein cynhyrchion a’n gwasanaethau drwy wrando ar ein cwsmeriaid a gwella ein cynhyrchion a’n prosesau o ganlyniad.
 • Gweithgareddau hyfforddi (llythrennedd gwybodaeth), hyfforddiant ar ddefnyddio’r rhyngrwyd ac adnoddau electronig (cronfa ddata ar-lein).
 • Canllawiau a chymorth ar faterion rheoli gwybodaeth.
 • Marchnata a hyrwyddo ein cynhyrchio a’n gwasanaethau.
 • Rhoi arweiniad a chymorth i gydweithwyr Llywodraeth Cymru ar fabwysiadu neu wella arferion ac ymddygiad Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn rhoi cyfle i weithio gydag ystod eang o adnoddau gwybodaeth a deall anghenion gwybodaeth cydweithwyr polisi a'r broses ddeddfu mewn lleoliad Llywodraeth. Bydd y swydd yn galluogi unigolion i ddatblygu eu sgiliau ymchwil a rheoli casgliadau. Mae cyfle i feithrin perthynas waith cryf gyda'r proffesiwn Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd ar draws Llywodraeth y DU yn ogystal â hyfforddiant ar y safle ar gyfer prosiectau penodol.  Mae datblygiad proffesiynol parhaus yn cael ei annog yn frwd i ddatblygu sgiliau a helpu i gefnogi proffesiwn Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd o fewn Llywodraeth Cymru.

Dyddiad Cau

31/03/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

 1. Gweld y Darlun Cyflawn - Bod yn ymwybodol o’r diweddaraf am gyfres o faterion cyffredinol sy’n berthnasol i waith yr Adran.
 2.  Newid a Gwella - Deall technoleg a’i defnyddio i wireddu canlyniadau effeithlon ac effeithiol i’r busnes ac iddyn nhw’n bersonol.
 3.  Gwella Gallu Pawb - Cymryd cyfrifoldeb am ansawdd eu gwaith eu hunain a chwilio am gyfleoedd i wella drwy ddysgu’n barhaus.
 4.  Rheoli Gwasanaeth Safonol - Gweithio gyda’r tîm i osod blaenoriaethau, creu cynlluniau clir a rheoli’r holl waith er mwyn diwallu anghenion y cwsmer a’r busnes.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd

 1. GKIM sgil 1. Defnyddio a manteisio ar wybodaeth a hysbysrwydd - Creu cydberthnasau, ffyrdd gwell o weithio, rhannu gwybodaeth a chyfathrebu'n effeithiol â rhanddeiliaid. GKIM Ymarferydd lefel sgiliau.
 2. GKIM sgil 2. Rheoli a threfnu gwybodaeth - Creu, trefnu a rheoli gwybodaeth a hysbysrwydd drwy gydol eu hoes i gefnogi'r busnes yn effeithiol. GKIM Ymarferydd lefel sgiliau.
 3. GKIM sgil 3. Llywodraethu Gwybodaeth - Dadansoddi risgiau gwybodaeth, hawliau gwybodaeth, cydymffurfio cyfreithiol, perchnogaeth ar wybodaeth ac atebolrwydd. GKIM Ymarferydd lefel sgiliau.

Proses Asesu

 • Sifft.
 • Cyfweliad ffurfiol.
 • Prawf gwybodaeth.

Gwybodaeth arall

Emma Harvey-Woodason - Emma.Harvey-Woodason@gov.wales - 03000 250381

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.