Swydd Wag -- Uwch-swyddogion Ymchwil (SEO) neu Swyddogion Ymchwil (HEO)

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Ymchwil Gorfforaethol a Ymchwil Iechyd
Prif Swyddog Gweithredol - £38,355 - £45,850
Ystod cyflog i'w bennu yn dilyn asesiadau-naill ai £38,355 (USY) neu £29,850 (SY)
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w Gadarnhau

Pwrpas y swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â grŵp o ymchwilwyr sy'n gweithio fel rhan o broffesiwn Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth. Fel Swyddog Ymchwil neu Uwch-swyddog Ymchwil yn Llywodraeth Cymru, byddai deiliaid y swyddi yn cydweithio'n agos â chydweithwyr polisi a dadansoddwyr eraill ac yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio rhaglen ymchwil. Dyma'r swyddi sydd ar gael:

 • Uwch-swyddog Ymchwil Addysg Uwch. Mae Addysg Drydyddol yng Nghymru yn cael ei diwygio'n sylweddol. Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o weithredu cam cyntaf y gwerthusiad o'r Diwygiadau i Gyllid Myfyrwyr, a’r gwaith o gefnogi'r anghenion tystiolaeth ar gyfer yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil.
 • Uwch-swyddog Ymchwil ar gyfer yr Is-adran Amgueddfeydd, Celfyddydau, Archifau a Llyfrgelloedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth yng Nghymru. Bydd deiliad y swydd yn cydweithio'n agos ag arweinwyr polisi, gweithwyr proffesiynol yn y sector a dadansoddwyr eraill i nodi blaenoriaethau dadansoddi, ac i gytuno a gweithredu arnynt. Bydd hefyd yn cefnogi ymchwil a chydweithio ledled Cymru â rhanddeiliaid allweddol megis Cyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfa Cymru.
 • Uwch-swyddog Ymchwil y Blynyddoedd Cynnar. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddiwygio darpariaeth gofal yn y blynyddoedd cynnar i sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau posibl i'w bywydau. Bydd deiliad y swydd yn comisiynu ac yn cynnal gwaith ymchwil a dadansoddi mewnol amrywiol i gefnogi penderfyniadau ynghylch polisi a chyflenwi er mwyn helpu i wireddu'r weledigaeth hon.
 • Swyddog Ymchwil ar gyfer Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod Rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn cydymffurfio'n llawn â gofynion monitro a gwerthuso'r Comisiwn Ewropeaidd. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i gynnal rhaglen fonitro a gwerthuso, ac i roi cyngor arbenigol ar ymchwil a dadansoddi.
 • Arolwg Cenedlaethol Cymru – rheoli'r contract (Uwch-swyddog Ymchwil). Dyma gontract ymchwil mwyaf Llywodraeth Cymru ac mae gan yr arolwg broffil uchel, gan ennyn diddordeb timau polisi a Gweinidogion ym mhob rhan o'r Llywodraeth. Bydd deiliad y swydd yn rheoli'r contract, yn ogystal â chwarae rhan fawr yn y gwaith o ddylunio'r contract nesaf i gynnal yr arolwg.
 • Arolwg Cenedlaethol Cymru – rheoli'r contract a datblygu cynnwys (Swyddog Ymchwil). Bydd deiliad y swydd yn helpu i reoli'r contract i gynnal yr arolwg; ac yn gweithio ar gynnwys yr arolwg, gan arwain y gwaith o flaenoriaethu a datblygu pynciau'r arolwg ar gyfer sawl maes polisi.

Bydd pob swydd yn cynnwys cefnogi anghenion sy'n dod i'r golwg o'r meysydd polisi perthnasol yn ogystal â chyfrannu at brosiectau sy'n gweithio ar draws timau ymchwil gwahanol yn yr Is-adran Ymchwil. Mae croeso ichi gysylltu os hoffech gael gwybod mwy am unrhyw rai o'r swyddi hyn.

Prif dasgau

Efallai na fydd y tasgau allweddol a amlinellir isod i gyd yn angenrheidiol mewn un swydd benodol a gallai tasgau eraill gael eu gwneud hefyd. Bydd lefel y cyfrifoldeb yn amrywio rhwng swyddi Swyddog Ymchwil ac Uwch-swyddog Ymchwil, gan gynnwys mwy o bwyslais ar annibyniaeth ac arwain prosiectau mewn swydd Uwch-swyddog Ymchwil.

 Rhaglenni/prosiectau ymchwil

 • Gweithio'n agos gyda chydweithwyr polisi a dadansoddwyr eraill i gefnogi'r cynlluniau tystiolaeth adrannol trwy nodi a blaenoriaethu anghenion ymchwil a bylchau yn y dystiolaeth, a datblygu prosiectau sy'n bodloni gofynion adrannol.
 •  Arwain a rheoli'r gwaith o ddatblygu a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso.
 •  Cefnogi cydweithwyr polisi a’u hannog i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u gwerthfawrogiad o sut y gall ymchwil gymdeithasol gefnogi nodau ehangach Llywodraeth Cymru.
 •  Cyfrannu at ddatblygu sylfaen o dystiolaeth ar gyfer polisi a phenderfyniadau am y gyllideb, drwy ddarparu tystiolaeth berthnasol, prydlon a dibynadwy.
 •  Sicrhau bod canfyddiadau ymchwil yn cael eu cyfleu'n effeithiol, a'u bod yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu, cyflawni a gwerthuso polisïau a gwasanaethau.

Meithrin cysylltiadau

 • Datblygu a chynnal cysylltiadau strategol â'r gymuned ymchwil ehangach yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
 • Cydweithio â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus sydd â meysydd diddordeb cyffredin.  

Gweithgareddau ymchwil arall

 • Meddu ar wybodaeth gyfredol ynghylch tystiolaeth a dulliau perthnasol, a chyfleu'r canfyddiadau i gydweithwyr polisi perthnasol.
 •  Darparu cyngor a chymorth i gydweithwyr mewnol ar faterion technegol a phroffesiynol sy'n ymwneud ag ymchwil gymdeithasol.
 •  Cyfrannu at feysydd ymchwil a gwerthuso eraill, fel y pennir yn briodol gan y rheolwr llinell.

Rheoli

 • Sicrhau bod unrhyw staff a reolir yn cael eu datblygu drwy ddarparu arweiniad, cyngor a chefnogaeth i dderbyn hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.
 •  Sicrhau bod prosiectau a chontractau yn cael eu cyflawni o fewn terfynau amser, cyfyngiadau adnoddau, ac i'r safon broffesiynol briodol, drwy ddefnyddio technegau rheoli prosiectau.
 •  Sicrhau bod gweithdrefnau rheolaeth ariannol cadarn yn cael eu dilyn

 Gweithgareddau corfforaethol Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth

 • Hyrwyddo'r defnydd effeithiol o ymchwil gymdeithasol mewn strategaethau, datblygiadau polisi ac wrth gyflawni amcanion ar draws Llywodraeth Cymru ac yn allanol.
 •  Cyfrannu at weithgarwch sy'n ymwneud ag ansawdd/gwella o fewn y swydd, ac yn gorfforaethol drwy'r rhwydwaith GSR ehangach.
 •  Dirprwyo ar ran Prif Swyddogion Ymchwil yn ôl y gofyn.

 

Cyfleoedd datblygu

Mae'r holl swyddi'n cynnig cyfleoedd datblygu gwych, megis y cyfle i fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu a gwerthuso rhai o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru, ac i weithio Ochr yn ochr ag uwch swyddogion, ac mewn rhai achosion y Gweinidogion a Chynghorwyr Arbennig.

Bydd cyfleoedd i gyfrannu at waith timau dadansoddi eraill a gweithgareddau GSR corfforaethol. Bydd deiliaid y swyddi'n cael eu hannog i fanteisio ar gyfleoedd o ran hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, fel y bo'n briodol. 

Fel y nodir uchod, byddai'r swyddi'n cynnig cyfleoedd i unrhyw ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg ddefnyddio a datblygu'r sgiliau hyn.

Dyddiad Cau

15/04/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

1.Gosod y Trywydd : Newid a gwella

Mynd ati i annog awgrymiadau gan amrywiaeth eang o ffynonellau a rhanddeiliaid, a’u defnyddio i ddylanwadu ar eu syniadau eu hunain

2. Gosod y Trywydd : Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl

3.  Ymwneud â Phobl: Arwain a Chyfathrebu

Cyfathrebu â phob rhanddeiliad mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb a dal eich tir pan fo angen

4. Sicrhau Canlyniadau : Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd

Gwneud defnydd effeithiol o sgiliau a thechnegau rheoli prosiect i sicrhau canlyniadau, gan gynnwys nodi risgiau a chamau i'w lliniaru.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd


 1. Wedi derbyn isafswm o 2:1 mewn gradd israddedig neu 2:2 gyda gradd ôl-raddedig. A Hefyd; 

Naill ai

 •  Pwnc gwyddor gymdeithasol berthnasol ar lefel israddedig neu ôl-raddedig, sy'n cynnwys hyfforddiant sylweddol mewn dulliau ymchwil cymdeithasol (byddai disgwyl i ddulliau ymchwil cymdeithasol gynrychioli tua thraean o'r modiwlau a gymerwyd)

Neu

 •  O leiaf 4 blynedd o brofiad ymarfer ymchwil cymdeithasol (byddai hyn yn brofiad o ddylunio, rheoli a chynnal ymchwil mewn asiantaeth ymchwil, asiantaeth ymchwil i'r farchnad neu dîm arbenigol ymchwil. Ar gyfer y llwybr hwn, rhaid i chi ddangos yn glir ehangder a dyfnder eich profiad a’ch sgiliau ymchwil)

       2. Profiad perthnasol ym maes ymchwil, gan gynnwys ymchwil feintiol ac ansoddol os oes modd. Dylech roi trosolwg o'ch profiad perthnasol fel tystiolaeth.


       3.  Profiad o reoli neu gomisiynu gwaith ymchwil sy'n bodloni anghenion cydweithwyr polisi a/neu gwsmeriaid. Dylech roi trosolwg o'ch profiad perthnasol fel tystiolaeth.

Proses Asesu

Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddiannus ar y cam sifftio yn cael eu asesu trwy dechnegau asesu Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth:

 • Prawf gwybodaeth ysgrifenedig GSR
 • Ymarfer briffio llafar
 • Cyfweliad sy'n seiliedig ar gymhwysedd cyffredinol, sy'n cwmpasu'r cymwyseddau a'r meini prawf sy'n benodol i'r swydd a restrir yn yr hysbyseb 

Am fwy o wybodaeth a newyddion am y GSR ewch i wefan GSR -https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-social-research-profession

Gwybodaeth arall

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn y lle cyntaf ar gyfer rolau'r Uwch Swyddogion Ymchwil ar radd SEO, fodd bynnag, os na ellir penodi’r ymgeisydd ar gyfer rôl gradd uwch, byddant yn cael eu hasesu ar gyfer rolau Swyddog Ymchwil ar radd HEO.

Os yw'r ymgeisydd wedi'i raddio yn SEO (USY), bydd ganddo gyflog cychwynnol o - £ 38,355

Os yw'r ymgeisydd wedi’i raddio ar y radd is HEO (SY), bydd ganddo gyflog cychwynnol o - £ 29,850

Steven Marshall - steven.marshall@gov.wales - 03000 255868

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.