Swydd Wag -- AGC - Uwch-reolwr Cofrestru a Gorfodi

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Arolygiaeth Gofal Cymru
Band Gweithredol 2 - £48,650 - £58,185
£48,650 (Cynnigir tal o hyd at pwynt 3 (£51,150) i ymgeisydd sydd yn cynnig sgiliau hanfodol, dealltwriaeth a phrofiad ar lefel uchel
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Gogledd Cymru, Y De-ddwyrain, Y De-orllewin, Lleoliad arall
Bydd yn rhaid i ddeiliad y swydd deithio ledled Cymru a bydd yn gweithio yn un o Swyddfeydd AGC: Merthyr Tudful, Caerfyrddin neu Gyffordd Llandudno.
I'w Gadarnhau

Pwrpas y swydd

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru. Mae rheoleiddio a gorfodi yn swyddogaethau allweddol o ran darparu gwasanaethau rheoleiddiedig diogel ac o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru. Mae rôl yr Uwch-reolwr – Cofrestru a Gorfodi yn hollbwysig o ran sicrhau mai dim ond gwasanaethau dibynadwy a diogel sy'n cael eu cofrestru a bod camau gweithredu cadarn yn cael eu cymryd pan fydd gwasanaethau yn methu â darparu gofal diogel. 

Bydd deiliad y swydd yn rheolwr llinell ar Reolwyr Tîm (MB1) a bydd yn helpu'r Pennaeth Cofrestru a Gorfodi i sicrhau y darperir gwasanaethau cyson, effeithiol ac effeithlon o ansawdd uchel. 

Mae AGC yn ymgymryd â rhaglen o newid sylweddol sy'n golygu newid mewn strwythurau a chyflwyno gwasanaethau digidol. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at agweddau allweddol ar yr agenda newid ac yn eu cefnogi. 

Bydd deiliad y swydd yn atebol i'r Pennaeth Cofrestru a Gorfodi.

Prif dasgau

 • Darparu arweinyddiaeth a chymorth rheoli llinell i'r tîm cofrestru a gorfodi, gan gynnwys arolygwyr a staff cymorth arolygu.   Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb rheolwr llinell uniongyrchol dros Reolwyr Tîm (MB1).
 • Arwain a bod yn gyfrifol am berfformiad, ansawdd ac amseroldeb cyffredinol pob agwedd ar waith cofrestru a gorfodi yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol.
 • Arwain y gwaith o sicrhau y rheolir adnoddau a staff yn y tîm Cofrestru a Gorfodi yn gadarn a datblygu camau unioni a'u rhoi ar waith os bydd angen.
 • Sicrhau y caiff gwaith y tîm Cofrestru a Gorfodi ei gyflawni i safon uchel, mewn ffordd amserol a bod penderfyniadau'n cael eu cyfleu yn effeithiol.
 • Arwain y gwaith o sicrhau y caiff trefniadau sicrhau ansawdd a pherfformiad cadarn eu rhoi ar waith yn effeithiol a chyfrannu at y broses o ddatblygu a gwella trefniadau o'r fath.
 • Gwneud penderfyniadau o ran rheoli achosion a gorfodi yn unol â'r cyfrifoldebau sydd wedi'u dirprwyo a bennir yng nghanllawiau sicrhau gwelliant a gorfodi AGC.
 • Gweithio'n agos gydag uwch-reolwyr yn y tîm Arolygu Awdurdodau Lleol er mwyn rhannu gwybodaeth.
 • Sicrhau trefniadau cadarn o ran atebolrwydd, cydymffurfiaeth a goruchwyliaeth rheolwyr o'r tîm.
 • Arwain y gwaith o ddarparu cyngor, cymorth, gwybodaeth ac adroddiadau i'r Pennaeth Cofrestru a Gorfodi yn ôl yr angen.
 • Paratoi dogfennau briffio ar gyfer Gweinidogion a'r Uwch-dîm Rheoli mewn perthynas ag achosion penodol.
 • Datblygu ac ymgorffori ymarfer cofrestru a gorfodi cadarn ac effeithiol ym mhob rhan o AGC, gan sicrhau bod canllawiau ac adnoddau gorfodi ar waith, yn addas at y diben, yn cael eu gwerthuso ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.
 • Meithrin a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol ag asiantaethau rheoleiddio a gorfodi cenedlaethol a rhanbarthol eraill a chomisiynwyr gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru, NMC, yr Heddlu, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.
 • Helpu staff gydag achosion cymhleth ac, yn ôl y gofyn, gadeirio unrhyw gyfarfodydd perthnasol ac ymgymryd ag unrhyw drafodaethau â darparwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill.
 • Sicrhau bod y staff o fewn y tîm yn ymwybodol o bob gwasanaeth sy'n peri pryder a bod cynlluniau gweithredu yn cael eu datblygu, yn aros yn gyfredol ac yn fanwl. Cydgysylltu a goruchwylio'r trefniadau llywodraethu a gwneud penderfyniadau mewn perthynas â sicrhau gwelliant a gorfodi, gan gynnwys goruchwylio unrhyw achosion troseddol.
 • Cydgysylltu ymatebion i sylwadau yn unol â chanllawiau AGC, gan gynnwys ystyried sylwadau yn unol â'r rota y cytunwyd arno.
 • Goruchwylio'r gwaith o ddyrannu gweithgarwch cofrestru, sicrhau gwelliant a gorfodi ledled Cymru, gan sicrhau llwyth gwaith teg.
 • Casglu a darparu tystiolaeth i wrandawiadau'r Tribiwnlys Safonau Gofal, a bod yn bresennol ynddynt.
 • Sicrhau bod rhaglen ddatblygu ar gyfer y staff mewn perthynas â chofrestru a gorfodi fel bod arolygwyr a staff cymorth arolygu yn gymwys, yn hyderus ac yn ddibynadwy.
 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli eich perfformiad eich hun a'ch datblygiad proffesiynol eich hun a manteisio ar gyfleoedd datblygu priodol yn unol â phroses rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru ac ar ôl trafod â'r Pennaeth Cofrestru a Gorfodi.
 • Cynrychioli'r sefydliad ar lefel uwch yn ôl yr angen.
 • Dirprwyo ar gyfer y Pennaeth Cofrestru a Gorfodi yn ôl yr angen.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn cynnig y cyfle i weithio mewn sefydliad dynamig sy'n hyrwyddo gwelliannau mewn gofal cymdeithasol drwy ddull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y dinesydd.

Dyddiad Cau

01/08/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

Strategol – Pennu Cyfeiriad:

Newid a Gwella – Adnabod arwyddion bod pethau'n mynd o chwith a darparu ymatebion pendant i heriau sylweddol wrth ddarparu gwasanaethau.

 

Strategol – Pennu Cyfeiriad:

Gwneud penderfyniadau effeithiol – Dod i gasgliadau rhesymol at sail amrywiaeth eang o dystiolaeth a data anghyflawn a chymhleth a chyflwyno'r casgliadau hynny – y gallu i weithredu neu benderfynu hyd yn oed pan na fydd manylion yn glir.

 

Clwstwr Pobl – Ymgysylltu â Phobl

Arwain a Chyfathrebu – Bod yn weladwy i staff a rhanddeiliaid a chynnal gweithgareddau yn gyson i ymgysylltu â phobl sy'n ymwneud â'r maes gwaith a meithrin eu hyder.

 

Clwstwr Perfformiad – Cyflawni Canlyniadau

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd – Creu cyfleoedd rheolaidd i staff a chwsmeriaid helpu i wella ansawdd gwasanaeth a dangos cyfranogiad.


Meini Prawf Penodol:

 • Unigolyn â gradd berthnasol neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol cydnabyddedig, megis Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol), cymhwyster nyrsio neu ofal perthynol i iechyd neu gymhwyster addysgu ynghyd â phrofiad o arwain a rheoli newid a llywio gwelliant o fewn sefydliad gofal cymdeithasol neu iechyd.
 • Tystiolaeth amlwg o reoli staff, rheoli perfformiad ac adnoddau a phrosiectau er mwyn sicrhau y darperir gwasanaethau yn effeithiol.
 • Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth berthnasol mewn perthynas â darparu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Gwybodaeth arall

Bydd yn rhaid i ddeiliad y swydd deithio ledled Cymru a bydd yn gweithio yn un o Swyddfeydd AGC: Merthyr Tudful, Caerfyrddin neu Gyffordd Llandudno.
Sarah Cullen - Sarah.Cullen1@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.