Swydd Wag -- Ysgrifennydd Cyfreithiol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Swyddfa’r Prif Weinidog a Brexit
Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol
Band Tîm - £19,240 - £22,500
£22,500
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Caerdydd
I'w Gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae cyfle unigryw wedi codi yn y Gwasanaethau Cyfreithiol Masnachol lle bydd cyfle i chi ddatblygu a dysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd cyfreithiol. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm bach yn darparu cymorth gweinyddol i’r Cyfreithwyr Masnachol a’r Cyfreithwyr Eiddo.  

Fel yr aelod allweddol o’r tîm, bydd deiliad y swydd yn atebol i Reolwr Busnes y GCM, a bydd yn ofynnol iddo ddarparu cymorth ar draws amrywiaeth eang o swyddogaethau/gweithgareddau allweddol yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Masnachol yn ogystal â gwneud tasgau gweinyddol cyffredinol ar gyfer Tîm Gweinyddol Canolog yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol ehangach.

Prif dasgau

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd, fydd yn atebol i Reolwr Busnes y GCM a’r GC, ddarparu cymorth ar draws amrywiaeth eang o swyddogaethau/gweithgareddau allweddol y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol Masnachol a’r Is-adran ehangach, gan gynnwys:- 

 • Defnyddio sgiliau bysellfwrdd a phrosesu geiriau angenrheidiol i lunio dogfennaeth a chynseiliau cyfreithiol a baratowyd neu a recordiwyd gan gyfreithwyr, gan gynnwys contractau, lesoedd, llythyrau a memos; 
 • Gwneud trefniadau i lungopïo a sganio dogfennau cyfreithiol; 
 • Brasgopïo a chydosod dogfennau contract cymhleth;  
 • Ymchwilio i ffeiliau a chofnodion hanesyddol;  
 • Ymarferion datgelu;  
 • Helpu i archifo ffeiliau a chynnal y gronfa ddata gofrestredig at ddibenion archwilio; 
 • Delio â’r Gofrestrfa Tir ar-lein a thros y ffôn drwy gynnal chwiliadau eiddo a thir i bennu perchnogaeth tir, a chwiliadau perthnasol eraill o ran eiddo sy’n sbarduno’r broses cofrestru tir;         
 • Cysylltu ag Adrannau Pridiannau Tir Awdurdodau Lleol Cymru drwy gynnal chwiliadau awdurdodau lleol ar eiddo a thir er mwyn nodi unrhyw faterion sy’n berthnasol i’r eiddo; 
 • Cynnal chwiliadau am bobl a chwmnïau ar-lein drwy wefan Tŷ’r Cwmnïau;
 • Cysylltu â chleientiaid mewnol a phartïon allanol gan gynnwys cwmnïau cyfreithwyr ynghylch hynt trafodion; 
 • Codi sieciau adrannol a threfnu archebion prynu ar gyfer talu alldaliadau yn ôl yr angen; 
 • Dirprwyo’n briodol ar ran y Cynorthwyydd Cofrestru Gweithredoedd a sicrhau bod y broses llofnodi a selio yn mynd yn ei blaen yn llwyddiannus yn ei absenoldeb; 
 • Sicrhau bod yr holl ohebiaeth, dogfennaeth ac unrhyw ddeunydd ysgrifenedig arall yn cael ei gwblhau yn unol â’r amserlenni angenrheidiol; 
 • Trefnu gwasanaethau cludo drwy’r contract DX neu drwy ddull arall;  
 • Cyflawni dyletswyddau’r Cynllun Ffeilio Busnes ar ran yr is-adran, gan gynnwys creu ffeiliau newydd; 
 • O bryd i’w gilydd bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd roi cymorth gweinyddol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol neu’r timau cyfreithwyr mewn cysylltiad â threfnu cyfarfodydd, gwneud trefniadau teithio, rheoli ffeiliau, argraffu a chopïo;  
 • Yn achlysurol, darparu cymorth ychwanegol i Dîm Gweinyddu Canolog yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol (gan gynnwys ar reoli gwybodaeth gyfreithiol o fewn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol).

Cyfleoedd datblygu

Bydd deiliad y swydd yn gwneud cwrs Diploma’r Sefydliad Ysgrifenyddion Cyfreithiol a gaiff ei ariannu gan yr Adran. Bydd y cwrs dysgu o bell ar-lein hwn yn rhoi gwybodaeth gyfreithiol werthfawr i ddeiliad y swydd yn ogystal â phrofiad o’r tasgau ymarferol sy’n gysylltiedig â gwaith Ysgrifennydd Cyfreithiol megis llunio dogfennaeth gyfreithiol, llenwi ffurflenni cyfreithiol, a theipio gohebiaeth broffesiynol. 

Am ragor o wybodaeth am yr hyfforddiant, ewch i:

https://www.institutelegalsecretaries.com/training/diploma

Dyddiad Cau

02/08/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Ymddygiadau cymhwysedd sydd eu hangen ar gyfer y rôl

Ymwneud â Phobl - Arwain a chyfathrebu

Ysgrifennu’n glir mewn iaith syml a gwirio gwaith o ran sillafu a gramadeg, gan ddysgu o wallau blaenorol

Gwireddu Canlyniadau - Cyflawni’n brydlon

Gweithio mewn modd trefnus, gan ddefnyddio eu gwybodaeth a’u harbenigedd i gyflawni’n brydlon a safonol

Ymwneud â Phobl - Gweithio ar y cyd ac mewn partneriaeth

Gofyn am gymorth pan fo angen er mwyn cwblhau eu gwaith eu hunain yn effeithiol

Ymwneud â Phobl - Gweithio ar y cyd ac mewn partneriaeth

Cyfrannu’n rhagweithiol i waith y tîm cyfan

Meini prawf penodol i'r swydd

Yn gallu dangos sgiliau cyfathrebu a threfnu gwych.
Yn meddu ar sgiliau bysellfwrdd cadarn a’r gallu i ddefnyddio Word, Access ac Outlook.
Yn gallu bod yn hyblyg a defnyddio’i fenter ei hun i ymateb i anghenion amrywiol.

Gwybodaeth arall

Louise Maguire-Bickley - 03000 257495 - Louise.Maguire-Bickley@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.