Swydd Wag -- Uwch-reolwr Atebion Masnachol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Atebion Busnes
Band Gweithredol 2 - £48,650 - £58,185
£48,650
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w Gadarnhau.

Pwrpas y swydd

Er wybodaeth, mae pecyn gwybodaeth ar gael i bawb sydd a diddordeb yn y  swydd. Gwelir y linc isod i weld pecyn hon:
https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190624-candidate-pack-2019-commercial-solutions-manager-cy.pdfFfurfiwyd y Gyfarwyddiaeth Seilwaith Economaidd yn ystod haf 2017 yn sgil ad-drefnu'r adrannau Economi a Seilwaith o fewn Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol.

 Gweledigaeth y Gyfarwyddiaeth yw helpu i greu seilwaith modern a chysylltiedig er mwyn cydgysylltu gwasanaethau cyhoeddus a datblygiadau eraill er mwyn manteisio i'r eithaf ar fuddion economaidd rhanbarthol.

 Mae cylch gwaith y Gyfarwyddiaeth yn cwmpasu Ffyrdd; Rheilffyrdd; Hedfan; Masnach a Buddsoddiad Rhyngwladol; Eiddo Masnachol a Seilwaith Digidol.

O ganlyniad, rydym yn gyfrifol am rai o'r rhaglenni a'r prosiectau mwyaf, mwyaf cymhleth a mwyaf mentrus a gyflawnir gan Lywodraeth Cymru.

 Mae’r 320 o aelodau staff yn cynnwys amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol sy'n cwmpasu meysydd megis Syrfewyr Siartredig, Cynllunwyr Trefi, Economegwyr, Peirianwyr a Chyfrifwyr, sy’n creu tîm amlddisgyblaethol cryf.

 Rydym yn gweithio gyda phartneriaid mewnol ar draws y Llywodraeth, Rhanbarthau Cymru, cyrff cyhoeddus eraill ac, yn gynyddol, y sector preifat.

 Mae Is-adran Atebion Busnes yn y Gyfarwyddiaeth Seilwaith Economaidd yn dîm sy'n wynebu cwsmeriaid ac sydd â phwyslais masnachol, sy’n creu pecynnau ariannol a masnachol arloesol i helpu i gyflawni llawer o'r rhaglenni a phrosiectau mwy cymhleth a ymgymerir o fewn y Gyfarwyddiaeth Seilwaith Economaidd.

 Mae'r gangen Atebion Masnachol yn un o dair cangen sy'n ffurfio'r Is-adran Atebion Busnes ac mae'n darparu sgiliau masnachol ac arbenigedd ariannu wrth gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau.

 Mae gweithgareddau cyfredol a diweddar wedi defnyddio arbenigedd Atebion Masnachol ym maes Cyllid Prosiect a Chorfforaethol; Cyd-fenter a Buddsoddi Ecwiti; trafodaethau Masnachol â chwmnïau mawr sy'n buddsoddi yng Nghymru a chynorthwyo cydweithwyr i greu’r cyfuniad cywir o gyllid cyhoeddus a phreifat i helpu i greu swyddi.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain trafodaethau setliad masnachol. Bydd deiliad y swydd yn darparu penderfyniadau sicrwydd, technegol a gweithredol uwch, ar gyfer nifer o raglenni a phrosiectau cymhleth. 

Bydd deiliad y swydd yn cynrychioli Cymru mewn trafodaethau ar y lefel uchaf un gyda chwmnïau amlwladol a chyrff cyhoeddus yng Nghymru a chyda Llywodraeth y DU

Prif dasgau

Er wybodaeth, mae pecyn gwybodaeth ar gael i bawb sydd a diddordeb yn y  swydd. Gwelir y linc isod i weld pecyn hon:
https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190624-candidate-pack-2019-commercial-solutions-manager-cy.pdf • Cynghori cleientiaid mewnol ynghylch cyllid sector preifat ar gyfer cwmnïau a phrosiectau
 • Datblygu dulliau ariannu sy’n cydymffurfio ag “Egwyddor Gweithredwr Economi’r Farchnad” ar gyfer darparu cyllid i fusnesau, megis benthyciadau, buddsoddi ecwiti, prydlesau cyfarpar ac ati.
 • Negodi Cyd-fentrau gyda phartneriaid cyhoeddus a phreifat
 • Dadansoddi statws ariannol ac anghenion busnes, briffio a rheoli cynghorwyr allanol ynghylch darparu Diwydrwydd Dyladwy (Ariannol a Masnachol), cymorth y wladwriaeth a chyllid corfforaethol
 • Arwain trafodaethau cymhleth ar gontractau ac yn dilyn hynny, cyfarwyddo a rheoli cyfreithwyr
 • Nodi cyfleoedd i sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat gydweithio wrth ddarparu seilwaith cyhoeddus

Cyfleoedd datblygu

Er wybodaeth, mae pecyn gwybodaeth ar gael i bawb sydd a diddordeb yn y  swydd. Gwelir y linc isod i weld pecyn hon:
https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190624-candidate-pack-2019-commercial-solutions-manager-cy.pdfMae'r swydd yn cynnig y cyfle i weithio mewn maes cyflawni uchel ei broffil. Buddsoddi mewn seilwaith yw un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Gall ddarparu ysgogiad pwysig y mae mawr angen amdano a fydd yn creu'r amodau ar gyfer twf cynyddol a chynaliadwy yn y tymor canolig a'r hirdymor. Mae'r Gyfarwyddiaeth Seilwaith Economaidd yn gyfrifol am y buddsoddiadau seilwaith mwyaf a wnaed erioed gan Lywodraeth Cymru gyda chyfanswm cyfraniad cyllid cyhoeddus o dros £2 biliwn yn ystod y 5 mlynedd nesaf. Bydd deiliad y swydd yn arwain trafodaethau cymhleth a fydd yn sicrhau y gellir sicrhau'r buddsoddiad y mae ei angen yn fawr gan y sector preifat i gyfateb i'r arian cyhoeddus sylweddol hwn

Dyddiad Cau

22/07/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Er wybodaeth, mae pecyn gwybodaeth ar gael i bawb sydd a diddordeb yn y  swydd. Gwelir y linc isod i weld pecyn hon:
https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190624-candidate-pack-2019-commercial-solutions-manager-cy.pdf

Cymwyseddau:

 1. Cyflawni Canlyniadau Masnachol - Deall y sbardunau masnachol a fydd yn dylanwadu ar sefydliad preifat neu drydydd sector a'r dulliau ysgogi y gellir eu defnyddio wrth drafod/dylanwadu ar drefniadau contractiol.
 2. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Nodi'r prif faterion mewn problemau cymhleth, egluro dealltwriaeth neu ddisgwyliadau rhanddeiliaid, er mwyn ceisio’r dewis gorau.
 3. Cyflawni ar Garlam - Cynnal perfformiad effeithiol mewn amgylchiadau anodd a heriol, annog eraill i wneud yr un peth.
 4. Cyflawni Canlyniadau Masnachol - Rhyngweithio'n hyderus ac yn effeithiol fel cwsmer deallus a chredadwy iawn gyda chyfatebwyr o'r sefydliadau cyflawni masnachol ac arbenigwyr masnachol.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd:

 • Profiad ym maes bancio, cynghori ariannol neu gyllid prosiect. Byddai gwybodaeth am ariannu yn y sector ynni o fantais.
 • Arbenigedd masnachol y gellir dangos ei fod wedi ei ennill ar lefel uwch yn y sectorau preifat a chyhoeddus.
 • Y gallu i ddefnyddio sgiliau dadansoddi cryf a meddwl yn greadigol ar lefelau uchel wrth ddatrys problemau.

Gwybodaeth arall

Chris Munday - christopher.munday@gov.wales

Sut i wneud cais

Er wybodaeth, mae pecyn gwybodaeth ar gael i bawb sydd a diddordeb yn y  swydd. Gwelir y linc isod i weld pecyn hon:
https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190624-candidate-pack-2019-commercial-solutions-manager-cy.pdfDylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.