Swydd Wag -- Arweinydd Masnachol - Digidol/Rheoli Contract TGCh

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Masnachol a Chaffael - Digidol, Data a TGCh
Band Gweithredol 2 - £48,650 - £58,185
£48,650
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru gyda chyllideb flynyddol o oddeutu £15 biliwn. Mae'n gyfrifol am y prif agweddau ar fywyd cyhoeddus Cymru, gan gynnwys iechyd, addysg, yr economi, thrafnidiaeth, amaethyddiaeth a'r amgylchedd.

Mae Gweinidogion Cymru yn cael eu cefnogi gan weithlu o dros 5,000 o weision sifil gyda swyddfeydd yng Nghymru, Llundain, Brwsel a thramor.

Mae blaenoriaethau Llywodraeth Cymru wedi'u hamlinellu yn Symud Cymru Ymlaen, gyda'r uchelgais gyffredinol o greu Cymru hyderus, ffyniannus ac iach, a chreu cymdeithas lle mae pawb yn cael tegwch. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu blaenoriaethau clir ar gyfer Cymru ar gyfer y cyfnod ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio denu pobl all gynnig cymorth a chyngor rhagorol, sy'n gallu ffocysu adnoddau ac sydd ag egni a menter.  Mae Deddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol yn cynnig cyd-destun i'n gwaith. 

Mae trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus yn ddigidol yn hollbwysig er mwyn darparu'r gwasanaethau y mae pobl Cymru yn eu disgwyl a'u hangen. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu nifer o wasanaethau digidol i bobl a busnesau ledled Cymru. Rydym hefyd yn rhoi gwybodaeth ar ein gwefannau. 

O dan arweiniad y Prif Swyddog Digidol, mae Llywodraeth Cymru yn darparu mwy a mwy o wasanaethau ar-lein. Mae'r Prif Swyddog Digidol yn darparu gwasanaeth ymgynghori ar gyfer arbenigedd digidol a data ar draws Llywodraeth Cymru.

Mae'r gangen Masnachol a Chaffael - Digidol, Data a TGCh yn rheoli gweithgareddau masnachol a chaffael Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith Digidol a TGCh, ac yn cefnogi gweithgareddau y Grŵp Gweinidogol Digidol a Data sy'n adrodd i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip sydd â chyfrifoldeb y cabinet dros faterion Digidol.  Mae'r gangen yn adrodd i Gyfarwyddwr Masnachol Llywodraeth Cymru. 

Mae'r gangen hefyd yn rheoli Categori Digidol a TGCh y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol sy'n rhoi arbenigedd ar draws y sector Cyhoeddus ehangach yng Nghymru, i gefnogi trawsnewidiad digidol y sector cyhoeddus.  Mae hyn yn cynnwys rheoli cyflenwr a chontract y dulliau eGaffael a ddefnyddir gan y Sector Cyhoeddus ehangach yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn adrodd i Bennaeth Masnachol a Chaffael - y gangen Ddigidol, Data a TGCh a bod yn arweinydd gweithgareddau rheoli contract y gangen.  Byddant hefyd yn gyfrifol am reoli contract a dulliau eGaffael.

Prif dasgau

 1. Bod yn rheolwr llinell i dîm o bump aelod staff o fewn y gangen Masnachol a Chaffael - y gangen Data Digidol a TGCh.
 2. Sicrhau bod gweithgareddau rheoli perfformiad effeithiol ar gyfer cyflenwyr yn cael eu cynnal ar gyfer pob contract Digidol/TGCh sy'n cael eu rheoli gan y gangen (y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru)
 3. Nodi a rheoli mentrau i wella'r fframweithiau Digidol/fframweithiau TGCh, contractau, trwyddedau a gwasanaethau sy'n cael eu rheoli gan y gangen yn barhaus (y gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru).  Mae hyn yn cynnwys ond nid yw wedi'i gyfyngu i weithgareddau lleihau costau.
 4. Gweithredu a rheoli systemau rheoli perfformiad sy'n gynhwysfawr, gwrthrychol ac yn cynnig cymhellion i'r cyflenwr fodloni neu wella ar safonau perfformiad y cytunwyd arnynt. Os nad yw'r cyflenwyr yn perfformio, gallai hyn gynnwys cynhyrchu a rheoli cynlluniau gwella cyflenwyr.
 5. Rheoli prosesau, gan gynnwys trafod â'r cyflenwyr, i fynd i'r afael â newidiadau mewn contractau, gan gynnwys dulliau cymeradwyo ac atebolrwydd clir, a rheolau i ddangos bod newidiadau yn cynnig gwerth am arian.
 6. Creu, rheoli a gwella mesurau Gwerth am Arian i arddangos Economi, Effeithiolrwydd ac Effeithlonrwydd ar gyfer Contractau Digidol/TGCh yn ystod oes y cynnyrch yn erbyn cynigion cyfatebol.  (e.e. meincnodi, llyfr agored ac ati). Caiff gwerth ei ddiffinio fel pris (meincnodwyd) ac/neu fanteision ychwanegol sy'n cael eu cynnig gan gynnwys Manteision Cymunedol a chanlyniadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).
 7. Caiff risgiau eu nodi'n ffurfiol a'u monitro'n rheolaidd, gyda camau lliniaru'n cael eu datblygu a'u gweithredu pan fo'n bosibl, a risgiau nad ydynt bellach yn berthnasol yn cael eu dileu pan yn briodol.  Mae hyn yn cynnwys creu a chynnal strategaethau a chynlluniau rheoli gadael ar gyfer pob contract mawr.
 8. Cynnal a datblygu perthynas weithio gref yn fewnol ac yn allanol sy'n hwyluso'r cyflawni gyda chyflenwyr a phrif randdeiliaid contractau (e.e. Timau Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Gwasanaeth Masnachol y Goron.
 9. Cynllunio a rheoli gweithgareddau datblygu cyflenwr yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru.
 10. Bod yn ymwybodol ac yn gyfredol o ran y datblygiadau priodol yng Nghymru, gweddill y DU ac Ewrop (e.e. deddfwriaeth gaffael yr UE), i ddarparu cyngor arbenigol a gweithredu fel ffynhonnell arfer gorau i'r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru.
 11. Cynnig cymorth ac arweiniad i'r Pennaeth Cangen fel y bo angen.  Dylai deiliad y swydd gael ei gydnabod fel "arbenigwr" ym maes Rheoli Cyflenwyr a Chontractau.   

Cyfleoedd datblygu

Bydd eich swydd yn rhan o broffesiwn Masnachol a phroffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT) Llywodraeth Cymru.   

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau a gallu ein staff a'u hannog i ddefnyddio pum diwrnod o ddysgu y flwyddyn.  I gefnogi hyn rydym yn cynnig amrywiol gyfleoedd allai gynnwys:

 • Cysgodi
 • Mentora
 • Dysgu seiliedig ar waith
 • Cymwysterau
 • Hyfforddi
 • Rhaglen Profiad Tymor Byr

Bod yn rhagweithiol wrth greu cysylltiadau ag amrywiaeth eang o dimau LlC a phartneriaid allanol gan gynnwys Llywodraethau eraill y DU. 

Wedi penodi yr ymgeisydd llwyddiannus bydd disgwyl iddynt fod yn bresennol yn Asesiad Masnachol a chanolfan ddatblygu Llywodraeth y DU i nodi unrhyw anghenion datblygu pellach.

https://www.gov.uk/government/publications/commercial-assessment-and-development-centre

Dyddiad Cau

16/11/18 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau


 1. Gosod Trywydd - Newid a Gwella - Deall a chydnabod rôl technoleg wrth gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus a gweithredu polisi
 2. Ymwneud â Phobl - Gweithio ar y cyd ac mewn Partneriaeth -. - Sicrhau bod partneriaid yn cael eu cynnwys yn y broses o wireddu canlyniadau busnes, drwy gydweithredu mewn ffordd sy’n sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer y cyhoedd
 3. Gwireddu Canlyniadau. -  Bod yn ymwybodol o ddulliau masnachol – fel modelau prisio, cyfrifon agored, a rheolaeth ar y gadwyn gyflenwi – y gall arbenigwyr masnachol eu defnyddio i dynnu gwerth o gontractau
 4. Gwireddu Canlyniadau - - Sicrhau bod y gwasanaeth yn rhoi ystyriaeth lawn i anghenion cwsmeriaid a’r amrywiol ffyrdd sydd ar gael o’u bodloni, gan gynnwys technoleg newydd lle y bo’n bosibl

Meini Prawf Penodol i'r Swydd: 


 1. Wedi gweithio mewn swyddi caffael a rheoli contract ar lefel uwch o fewn y Sector Cyhoeddus.
 2. Fod gennych allu eang wrth ddethol a dyfarnu cytundebau contractau newydd, ac yn ddelfrydol o reoli contractau parhaus a chyflenwyr presennol Digidol a TGCh y Sector Cyhoeddus;
 3. Meddu ar gymhwyster MCIPS, a Diploma Proffesiynol ym maes Caffael a Chyflenwi;

Gwybodaeth arall

I wneud cais am y swydd hon, bydd angen ichi atodi'r canlynol:

 • Datganiad Personol yn amlinellu pam yr ydych yn addas ar gyfer y swydd ac sy'n darparu tystiolaeth i esbonio sut y mae'ch profiad a'ch sgiliau yn bodloni gofynion y swydd. Ni ddylai eich Datganiad Personol fod yn fwy na dwy dudalen A4.
 • CV diweddar sy'n rhoi tystiolaeth i ddangos eich bod yn meddu ar y gofynion hanfodol ac unrhyw alluoedd penodol i'r swydd, os yw hynny'n berthnasol.

Os byddwch yn llwyddiannus yn ystod y broses sifftio, cewch eich gwahodd i gyfweliad.  Bydd y cyfweliad yn canolbwyntio ar eich sgiliau a'ch profiad o safbwynt gofynion hanfodol y swydd.

Ar ôl y cyfweliad, os byddwch yn llwyddiannus, mae'n bosibl y byddwn yn cadw'ch manylion ar restr wrth gefn am hyd at 12 mis rhag ofn y bydd swyddi tebyg ar gael yn y dyfodol.

NODER: Mae'n bwysig eich bod yn atodi'r ddwy ddogfen hon (y Datganiad Personol a'r CV) i'ch cais ar-lein er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.


Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiol fanteision, gan gynnwys:

 • Cefnogaeth i wella neu fagu sgiliau yn y Gymraeg i bob gweithiwr
 • Trafodaethau datblygu rheolaidd a'r hyfforddiant y byddwch ei angen ar gyfer eich swydd ac i ddatblygu
 • Cynyddrannau tâl blynyddol, gan ganiatáu ichi ddatblygu i ben uchaf eich cyfradd cyflog o fewn 3-4 mlynedd
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ogystal â diwrnod ar gyfer y Nadolig a Phen-blwydd y Frenhines 
 • Absenoldeb rhiant hael, gan gynnwys 26 wythnos ar dâl llawn i weithwyr cymwys 
 • Cynllun pensiwn hael gyda chyfraniadau gweithwyr
 • Cynllun Talebau Gofal Plant, gan arbed hyd at  £933 y flwyddyn
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith: dewis beic newydd hyd at £1000, gan arbed o leiaf 32%
 • Cais am gyflog Ymlaen Llaw: gwneud cais am gyflog ymlaen llaw ar gyfer y Nadolig, offer cyfrifiadurol neu Flaendaliadau Tenantiaeth
 • Benthyciadau ar gyfer Tocynnau Tymor
 • Polisi gweithio'n hyblyg
David Nicholson - david.nicholson@gov.wales - 0300 025 7310

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.