Swydd Wag -- Prif Weithredwr yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Uwch Wasanaeth Sifil 2
Cyflog y swydd fydd oddeutu £110,000
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Tymor penodol
Mae'r penodiad yn benodiad tair blynedd i ddechrau gyda phosibilrwydd o'i ymestyn
Y De-ddwyrain, Y De-orllewin
Gall deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Ne Cymru. Fodd bynnag, bydd rhaid teithio'n wythnosol i Gaerdydd i drafod â Gweinidogion ac Uwch-swyddogion.

Dyddiad Cau

21/01/18 23:55

Pwrpas y Swydd

Bydd penodiad y prif weithredwr yn benodiad Gwasanaeth Sifil i ddechrau cyn symud i fod yn swydd barhaol o fewn yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol. Mae'r penodiad yn benodiad tair blynedd i ddechrau gyda phosibilrwydd o'i ymestyn

Y cefndir

Mae ymchwil ryngwladol yn dangos mai ail yn unig i addysgu yn yr ystafell ddosbarth yw arweinyddiaeth ysgolion o ran y dylanwad ar ddysg disgyblion.   Mae tystiolaeth yn dangos bod angen i Gymru adeiladu capasiti arweinyddiaeth os yw am alluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial. Roedd adolygiad yr OECD (Improving Schools in Wales: An OECD Perspective 2014) yn awgrymu bod angen datblygu capasiti arweinyddiaeth yng Nghymru a chryfhau arweinyddiaeth mewn ysgolion ac ar draws y system er mwyn gwella perfformiad myfyrwyr.  

Aeth yr OECD ymlaen i nodi bod datblygu capasiti arweinyddiaeth ar bob lefel y system wedi bod yn wan, bod diffyg adnoddau a’i bod yn ymddangos fel ôl-ystyriaeth i ymdrechion ehangach Llywodraeth Cymru i ddiwygio. Mewn ymateb i hyn, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg roi mwy o sylw i arweinyddiaeth yn system addysg Cymru.

Ym mis Gorffennaf 2016, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn cael ei sefydlu fel sefydliad ar wahân sy'n gweithredu hyd braich o Lywodraeth Cymru (LlC). Ni fydd yn darparu addysg, ond bydd yn broceru ac yn sicrhau ansawdd ystod o ddarpariaethau a gymeradwywyd ar gyfer y system addysg yng Nghymru.  

Drwy Grŵp Gorchwyl a Gorffen a arweinir gan Ann Keane, mae'r gwaith datblygu cynnar, gan gynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid, wedi arwain at ddatblygu gweledigaeth, gwerthoedd a strwythurau llywodraethu yr Academi Genedlaethol. Mae'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwn yn cynnwys arbenigwyr addysg a rhanddeiliaid perthnasol. Mae'r Grŵp wedi gwneud sawl argymhelliad i Ysgrifennydd y Cabinet gan gynnwys y dylai’r Academi Genedlaethol fod yn gwmni cyfyngedig trwy warant.

Bydd yr Academi Genedlaethol yn gyfrifol am oruchwylio strategol a chyfeirio'r ddarpariaeth arweinyddiaeth er mwyn diwallu anghenion y system addysg yng Nghymru.  Bydd ganddo rôl allweddol i sicrhau tegwch a mynediad at ddatblygiad arweinyddiaeth o safon uchel drwy gefnogi ystod o ddarpariaethau datblygu arweinyddiaeth i bob lefel arweinyddiaeth addysg a chomisiynu darpariaeth pan fydd bylchau.  Bydd yr Academi Genedlaethol hefyd yn gyfrifol am ddatblygu system arweinyddiaeth ar draws y system addysg, gan fwydo i gynlluniau'r gweithlu strategol dros arweinyddiaeth, gweithredu fel dolen gyswllt a chanolbwyntio ar feddwl am bolisïau, casglu tystiolaeth a lledaenu ymchwil o ran arweinyddiaeth addysgol.


Rôl y Prif Weithredwr

Bydd gan y Prif Swyddog Gweithredol rôl allweddol i ddatblygu gweledigaeth yr Academi Genedlaethol a bydd yn darparu rôl arweinyddiaeth strategol i sefydlu’r Academi  ac wrth ddatblygu diwylliant sy'n uchelgeisiol, sy'n ysbrydoli ac sy'n galluogi'r Academi ei hun ymysg ei rhanddeiliaid, y darpar arweinwyr addysg a'r arweinwyr addysg presennol yng Nghymru.

Bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn sicrhau bod llywodraethiant priodol, arweinyddiaeth, systemau a phobl yn cael eu rhoi ar waith i gyflawni'r nodau a'r amcanion a nodwyd ar gyfer y sefydliad newydd.

Bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn gweithio gyda'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen, is-grwpiau a Chadeirydd AGGA (pan fydd wedi ei benodi) i arwain y broses o sefydlu'r corff newydd. Bydd deiliad y swydd yn arwain datblygiad model newydd i sicrhau ansawdd darpariaeth arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru.  Bydd llwyddiant yn arwain at sicrhau bod darpariaeth arweinyddiaeth o'r safon uchaf ar gael i arweinwyr a darpar arweinwyr yng Nghymru fydd yn helpu i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru sef bod Cymru yn cael ei hystyried - yn genedlaethol ac yn rhyngwladol - fel lle gwych i fod yn arweinydd addysg. 

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Bydd penodiad y prif weithredwr yn benodiad Gwasanaeth Sifil i ddechrau cyn symud i fod yn swydd barhaol o fewn yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol. 

Gall deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Ne Cymru.  Fodd bynnag, bydd rhaid teithio'n wythnosol i Gaerdydd i drafod â Gweinidogion ac Uwch-swyddogion.

Dylid danfon ffurflenni cais wedi eu cwblhau, CV diweddar, ynghyd â datganiadau personol ynghylch eich addasrwydd ar gyfer y swydd i Lywodraeth Cymru drwy’r system arlein, erbyn 23:55yh ar 21 Ionawr 2018.

Bydd tîm Adnoddau Dynol Llywodraeth Cymru yn cydnabod eich cais ac yn eich hysbysu ynghylch canlyniadau’r cyfarfod sifftio.  Caiff  y ceisiadau eu sifftio er mwyn dewis y rheini sydd yn cwrdd â’r meini prawf penodol ar gyfer y swydd yn y modd mwyaf effeithiol.

Efallai y caiff yr ymgeiswyr hynny sydd yn eu gwneud hi i’r rhestr fer gael cyfle i gymryd rhan mewn sgyrsiau anffurfiol cyn y cyfweliadau panel dethol terfynol i ddysgu mwy am y rôl a'r sefydliad.

Cynhelir y cyfweliadau yn swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd ar 12 Chwefror 2018. 

Os hoffech drafod y swydd hon ymhellach, cysylltwch â Tanya Wigfall ar 03000 251101.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.