Swydd Wag -- Cynorthwyydd Gweinyddol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Addysg Gychwynnol Athrawon ac Ymchwil
Band Tîm - £19,240 - £22,500
19240
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Caerdydd
11/07/19

Pwrpas y swydd

Prif bwrpas y swydd yw rhoi cymorth gweinyddol i reolwr dall, a sicrhau ei bod yn gallu cyflawni'i rôl yn effeithiol. Mae hon yn swydd unigryw yn Llywodraeth Cymru gan ei bod yn gyfle i weithio mewn sefyllfa un-ac-un ar amrywiaeth o faterion pwysig sy'n ymwneud â'r Llywodraeth, ac yn gyfle i weithio fel rhan o dîm mwy. Lleolir y swydd ym Mharc Cathays, yng Nghaerdydd.

Prif dasgau

• Prawfddarllen dogfennau sy'n cael eu teipio gan y rheolwr a'i chynghori ar ddiwyg.

• Fformadu dogfennau ar gyfer Braille (nid yw gwybodaeth flaenorol am Braille yn angenrheidiol).

• Cydgysylltu â'r uned argraffu ynghylch argraffu dogfennau mewn Braille, a chydgysylltu ag isadrannau eraill i gynghori ar fformadu dogfennau i Braille.

• Cynnal rhestr ffeilio ar gyfer dogfennau Braille a ffeiliau o ddeunyddiau argraffedig ac arbed ffeiliau'n electronig (darperir hyfforddiant lle bo angen).

• Trosi dogfennau i'r fformat priodol ar gyfer y llywodraeth dan bwysau amser e.e. briffiau, dyddiaduron, cyflwyniadau a dogfennau perthnasol eraill, gan sicrhau bod y cynnwys yn y fformat cywir.

• Llenwi ffurflenni ar ran y rheolwr e.e. taflenni amser hyblyg, ffurflenni teithio a chynhaliaeth ac ati.

• Cynnal calendr Outlook a dyddiadur y rheolwr a'i chynghori ynghylch apwyntiadau.

• Cyflawni dyletswyddau ysgrifenyddol - trefnu cyfarfodydd, cymryd cofnodion a gweithredu unrhyw gamau dilynol ar ran y rheolwr.

• Cynnal chwiliadau ar y rhyngrwyd/fewnrwyd yn ôl y gofyn.

• Darllen yn uchel ddeunydd all fod yn faith ac yn gymhleth.

• Defnyddio offer arbennig - peiriant labelu Braille yn bennaf (darperir hyfforddiant)

• Mynd gyda'r rheolwr i gyfarfodydd.

• Cyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol, ffeilio, llungopïo a darllen negeseuon e-bost etc.

• Unrhyw ddyletswyddau eraill fel y gwêl y rheolwr yn dda.

• Bydd hefyd cyfleoedd diddorol i ddarparu cymorth gweinyddol yn ehangach o fewn y tîm.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd yn cynnig cyfleoedd rhagorol i ddod i ddeall amrywiaeth o bynciau sy'n berthnasol i Lywodraeth Cymru, a helpu i baratoi amryw o ddogfennau gan gynnwys papurau, briffiau ayyb, i gefnogi’r Gweinidogion. Bydd cyfle hefyd i weithio ar eich liwt eich hun a datblygu sgiliau trefnu. Oherwydd gofynion y swydd, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus aros yn y swydd am 2 flynedd.

Dyddiad Cau

25/06/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Ymddygiadau cymhwysedd sydd eu hangen ar gyfer y rôl

Cydweithredu a Phartnera - Dod i adnabod aelodau eraill y tîm/cydweithwyr a deall eu safbwyntiau a’u dewisiadau
Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Monitro a storio data critigol mewn modd diogel, priodol a chyfrifol gan gynnal cyfrinachedd
Cyflawni’n Brydlon - Cymryd cyfrifoldeb am ansawdd eu gwaith a rhoi gwybod i’w rheolwyr sut y mae’r gwaith yn dod yn ei flaen
Cyflawni’n Brydlon - Gweithio mewn modd trefnus, gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u harbenigedd i gyflawni’n brydlon a safonol

Meini prawf penodol i'r swydd

Gwybodaeth dda am becynnau Microsoft Office a'r rhyngrwyd.
Y gallu i dalu sylw manwl i'r manylion, er enghraifft wrth wirio cynllun dogfennau.
Y gallu i weithio'n hyblyg.

Gwybodaeth arall

Gellir cynnig cyflog cychwynnol hyd at bwynt 3 ar y raddfa gyflog yn eithriadol.
Heledd Evans 03000 616041

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.