Swydd Wag -- Arbenigwr Polisi Treth Incwm

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Yr Is-adran Drethi, Polisi ac Ymgysylltu
Band Gweithredol 2 - £48,650 - £58,185
£48,650
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Gwahanol leoliadau, Cymru gyfan
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu Porth Asesu rhwng 10fed a'r 24ain Gorffennaf 2019. Dim ond yng Nghaerdydd y mae'r broses asesu ar gael i'w chynnal. Mae rhagor o fanylion am yr asesiadau i'w gweld yn y ddogfen canllawiau i ymgeiswyr (dolen ar gael yn yr adran sut i wneud cais yn yr hysbyseb).

Pwrpas y swydd

Mae datganoli pwerau codi trethi i Gymru wedi rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru ystyried sut y gall ddefnyddio’r pwerau newydd hynny i godi adnoddau angenrheidiol i dalu am wasanaethau cyhoeddus hanfodol a diwallu anghenion ei dinasyddion. Ers mis Ebrill 2018, mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddwy dreth ddatganoledig (treth trafodiadau tir a threth gwarediadau tirlenwi) ac ers mis Ebrill 2019, mae’n gyfrifol am rai elfennau o’r dreth incwm.

Trysorlys Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno polisi trethi Cymru, ac mae’n hollol ganolog i Lywodraeth Cymru. Mae’n adran fach, yn gymysgedd o arbenigwyr medrus a chyffredinolwyr sy'n cefnogi Gweinidogion Cymru a gweddill Llywodraeth Cymru i sicrhau'r llesiant gorau posibl i bobl Cymru. Mae'r adran wedi'i chreu o bedair Is-adran, dan arweiniad Dirprwy Gyfarwyddwr. Mae pob un yn arwain ar elfennau gwahanol ond cysylltiedig o gyd-destun cyllidol Cymru: strategaeth ar gyfer y gyllideb a chyflawni'r gyllideb; cyngor a dadansoddi economaidd; cyllid arloesol; a pholisi, strategaeth ac ymgysylltu ym maes trethi. Fel adran, rydym yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau'r gwerth mwyaf o adnoddau cyllidol Cymru, gan gynyddu faint o gyllid sydd ar gael ar gyfer gwariant cyhoeddus yng Nghymru, a chyflawni strategaeth gyllidol Gweinidogion Cymru.

Fel rhan o Is-adran Drethi: Polisi, Strategaeth ac Ymgysylltu Trysorlys Cymru, chi fydd cynghorydd arweiniol Gweinidogion Cymru ar bolisi treth incwm.

Gyda chryn arbenigedd ar dreth incwm y DU, byddwch yn gallu addasu’ch gwybodaeth gyfredol i’r cyd-destun Cymreig trwy feithrin dealltwriaeth o bwerau treth Cymru, cyd-destun cyllidol a demograffeg Cymru, a strategaeth Gweinidogion Cymru.

Hefyd, bydd angen i chi gyflwyno egwyddorion polisi treth Cymru ynghyd â dealltwriaeth o ryngweithiau ac effeithiau posib cyfraddau treth incwm gwahanol Cymru (o gymharu â Lloegr a Gogledd Iwerddon, a’r Alban) er mwyn helpu i lywio cyngor i Weinidogion Cymru.

Yn ehangach, byddai’r rôl hon yn cyfrannu at ddatblygu ein galluogrwydd polisi treth (yn fewnol ac yn allanol) ac yn llywio’r gwaith ehangach ar drethi newydd, gan gynnwys ardoll gofal cymdeithasol bosib. 

Prif dasgau

 • Darparu arbenigedd technegol er mwyn helpu i ddatblygu polisi treth incwm hirdymor.
 • Defnyddio dull seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer y broses pennu cyfraddau, a chynghori Gweinidogion yn unol â hynny.
 • Gweithio gyda chydweithwyr yn Trysorlys Cymru ac Uned Busnes Cyfarfodydd Llawn Llywodraeth Cymru i weithredu proses flynyddol pennu cyfraddau.
 • Sicrhau bod Gweinidogion ac uwch-swyddogion yn gwbl hyddysg am y cynnydd, y cyfleoedd a’r heriau parhaus.
 • Arwain ar elfennau allweddol cynllun gwaith polisi treth newydd Cymru, gan reoli a chydlynu gwaith o fewn adrannau perthnasol ar draws Llywodraeth Cymru.
 • Meithrin perthynas â phartneriaid allweddol eraill y DU, yn enwedig CThEM a Thrysorlys EM.
 • Gweithio gyda chydweithwyr ledled Trysorlys Cymru i gyflwyno ymagwedd arloesol a chadarn at bolisi treth yng Nghymru, deall cyd-destun ehangach y DU a chyfrannu at ddull unigryw a chydlynus mewn perthynas â threthi Cymreig.
 • Cyfrannu at ddatblygu galluogrwydd polisi treth yng Nghymru, yn enwedig helpu i lywio gwaith ehangach ar drethi newydd, gan gynnwys ardoll gofal cymdeithasol bosib.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle i weithio mewn maes proffil uchel o Lywodraeth Cymru, gyda chysylltiadau ar draws adrannau polisi, gan gynnwys Llywodraeth y DU, a weithio'n agos gyda Gweinidogion a rhanddeiliaid allanol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o wreiddio newid ym mhwerau Gweinidogion Cymru, gan sefydlu dull clir yng Nghymru o ymdrin â pholisi trethu a gweithredu, a sicrhau bod agwedd arfer gorau at bolisi treth o fewn Llywodraeth Cymru o ei gyfnodau cynharaf.

 

Dyddiad Cau

24/06/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn gallu gweithio o dan bwysau, bod yn hyblyg, yn rhagweithiol ac yn hunangymhellol. Bydd gennych yr uchelgais i arwain a chymell tîm i weithio'n llwyddiannus mewn amgylchedd heriol, llawn pwysau a chyflym.
 • Byddwch yn gallu defnyddio dull gweithredu arloesol, edrych am gyfleoedd i wneud pethau'n wahanol a bod yn ddigon ymatebol i addasu a datblygu opsiynau newydd wrth i bethau newid.
 • Fel Gwas Sifil effeithiol, bydd angen i chi ennill dealltwriaeth o dirwedd wleidyddol ac o rôl Gweinidogion i osod yr agenda ar gyfer eich maes busnes; dealltwriaeth o sut i gyflawni pethau o ran prosesau llywodraethu a rheoli ariannol; gallu i reoli risg, gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth heb lawer o arweiniad neu dim arweiniad o gwbl; a'r gallu i gyfathrebu'n glir ar bob lefel, gan gynnwys gydag uwch randdeiliaid a Gweinidogion.

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle y mae unigolion yn teimlo eu bod yn ddiogel i herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon. 
 • Byddwch yn fodel rôl, sy'n gallu cymell ac ysbrydoli eraill, creu gweledigaeth a chymell pobl eraill i'w chefnogi, gan roi arweiniad a blaenoriaethau clir i'r tîm, a sicrhau bod pob aelod yn deall eu cyfraniad i gyflawni amcanion ac yn teimlo eu bod yn gallu cyflawni eu rôl.
 • Byddwch yn cefnogi datblygiad eraill, gan ddangos dealltwriaeth o bwysigrwydd dysgu, cynllunio cyfleoedd a darparu ar eu cyfer ac annog unigolion i ddatblygu, ynghyd â neilltuo amser ar gyfer eich datblygiad chi eich hun.

Beth fydd rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl? 

 • Byddwch yn gallu arfer barn gadarn a defnyddio tystiolaeth a gwybodaeth i roi cyngor a chanllawiau credadwy i randdeiliaid mewnol ac allanol. 
 • Byddwch yn deall pwysigrwydd meithrin a chynnal cydberthnasau adeiladol, o fewn Llywodraeth Cymru a thu hwnt. Bydd gennych sgiliau dylanwadu cryf a'r gallu i feithrin cydberthnasau cydweithredol sy'n herio gyda chefnogaeth a datblygu ymddiriedaeth a chyd-barch ar draws ffiniau sefydliadol.
 • Byddwch yn gallu defnyddio meddylfryd creadigol i ddatblygu argymhellion ac elwa ar y cyfleoedd i gydweithio ar draws ffiniau.

Yn benodol i'r rôl

 • Dylai ymgeiswyr feddu ar lefel fanwl arbenigedd treth incwm y DU a'r gallu i addasu eu gwybodaeth i gyd-destun Cymru.

 

Am ymgyrch hon yn unig, anwybyddwch y cyfarwyddiadau am ddogfen cymwyseddau a mwyafswm o 300 o eiriau.

Gwybodaeth arall

Canolfan asesu

Caiff ymgeiswyr eu hasesu mewn canolfan asesu. Bydd pob canolfan asesu yn para am 4 awr ac yn cynnwys dau ymarfer asesu gwahanol, yn ogystal â chyfweliad. Dyma ychydig o wybodaeth am y math o ymarferion y bydd gofyn i chi eu cwblhau yn ystod y ganolfan asesu.

 • Yr Ymarfer Dadansoddol

Mae hyn yn cynnwys cyflwyno llawer o wybodaeth i ymgeiswyr o wahanol ffynonellau, sy'n ymwneud â phroblem fusnes berthnasol. Mae'n bosibl y bydd y rhain ar ffurf graffiau, tablau, papurau'r llywodraeth, dogfennau cynghori ac erthyglau papurau newydd. Mae'r cynnwys yn gymhleth iawn a rhaid i'r ymgeisydd ddarparu argymhelliad rhesymegol ar gyfer ei gasgliadau. Bydd gan ymgeiswyr arferol awr i baratoi eu hargymhellion i'w cynnwys ar ffurf cyflwyniad gyda sesiwn holi ac ateb heriol i ddilyn.  

 • Yr Ymarfer Arweinyddiaeth 

Bydd hyn yn cynnwys efelychu cyfarfod a fydd yn gofyn i ymgeiswyr gymryd rhan mewn ymarfer ymddygiadol sy'n efelychu cyfarfod un i un â rhanddeiliad rhwng yr ymgeisydd a rhywun yn chwarae rôl yn seiliedig ar friff penodol. Bydd y briff yn cynnwys gwybodaeth gefndirol, disgrifiad o'r sefyllfa a nodiadau am y person y mae ar fin cyfarfod ag ef. Caiff y trefniadau o ran amseru a phrif amcanion y cyfarfod eu hamlinellu hefyd. Bydd gan ymgeiswyr tua 20 munud i baratoi cyn cyfarfod â'r person sy'n chwarae'r rôl a bydd angen iddynt ddatrys y sefyllfa mewn ffordd sydd o fudd i'r ddwy ochr.

 • Cyfweliad

Yn ystod y cyfweliad panel, byddwch yn ateb amrywiaeth o gwestiynau yn seiliedig ar ymddygiad a chryfder. Caiff y cwestiynau sy'n seiliedig ar ymddygiad eu defnyddio i archwilio'r hyn rydych chi'n gallu ei wneud yn fanwl a phwrpas y cwestiynau sy'n seiliedig ar gryfderau yw darganfod yr hyn rydych chi'n ei fwynhau a'ch cymhelliant sy'n berthnasol i ofynion y radd. 


Canllaw i Ymgeiswyr

Cynghorir yn gryf eich bod yn darllen y Canllaw i Ymgeiswyr cyn gwneud cais, gweler y ddolen isod.

Dr Andy Fraser, Deputy Director, Tax Strategy, Policy & Engagement - Andy.Fraser@gov.wales / 03000 251153

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd yma, bydd angen i chi gyflwyno CV a datganiad personol sy'n dangos profiad mewn perthynas â disgrifiad y radd a gaiff ei rhestri o dan cymwyseddau / meini prawf penodol i'r swydd yn yr hysbyseb.

Ni ddylai'r CV fod yn hirach na dwy ochr A4 ac ni ddylai'r datganiad personol fod yn hirach na phedair ochr A4.


Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynglyn a gwithio i Lywodraeth Cymru, gwelwch ein Pecyn Recriwtio.

Am manylion ynghylch wneud cais, gwelir Canllaw i Ymgeiswyr.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.