Swydd Wag -- Arolygydd – Gwasanaethau Plant ac Oedolion Iau

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
AGC
Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Y De-ddwyrain, Lleoliad arall
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru. Mae arolygu a gorfodi yn swyddogaethau allweddol er mwyn darparu gwasanaethau rheoleiddiedig diogel ac o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru. 

Prif dasgau Arolygydd yw sicrhau bod gwasanaethau gofal rheoleiddiedig i oedolion a phlant yn darparu gofal diogel o ansawdd da, ac yn annog ac yn ysgogi gwelliant. Caiff arolygwyr y cyfle i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau i ddiogelu llesiant pobl sy'n defnyddio gwasanaethau rheoleiddiedig a chasglu gwybodaeth am ganlyniadau i bobl. Gall AGC ddefnyddio hyn yn ei gwerthusiad o gynghorau lleol ac i lywio'r gwaith o ddatblygu polisïau. 

Bydd Arolygwyr yn atebol i Reolwr Tîm. Bydd ganddynt rôl bwysig i'w chwarae er mwyn sicrhau y caiff cyfrifoldebau craidd AGC eu cyflawni'n effeithiol ac yn amserol mewn pob agwedd ar wasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a/neu blant ac oedolion iau.

Prif dasgau

 • Goruchwylio a rheoli llwyth achosion gwasanaethau rheoleiddiedig, gan sicrhau y caiff yr arolygiadau gofynnol eu cynnal, monitro lefelau risg, asesu pryderon a dderbynnir a sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu diweddaru.
 • Cynnal arolygiadau yn unol â rhaglen gytûn, arsylwi ac adrodd ar lesiant pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, nodi a monitro meysydd o ddiffyg cydymffurfio, a chodi ac ymateb i bryderon sy'n ymwneud â diogelu.
 • Bod yn gyfrifol am gymryd a datblygu camau gweithredu mewn perthynas â gwasanaethau sy'n achosi pryder, ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol eraill gan gynnwys comisiynwyr, cyrff rheoleiddio eraill ac arweinwyr diogelu.
 • Paratoi a chwblhau gweithgarwch gorfodi gan gynnwys drafftio hysbysiadau statudol.
 • Casglu a darparu tystiolaeth i wrandawiadau'r Tribiwnlys Safonau Gofal, a bod yn bresennol ynddynt.
 • Cydweithio â rheolwyr i gyfrannu at y gwaith o osod a chyflawni amcanion perfformiad sefydliadol, gan gynnwys mesurau meintiol ac ansoddol.
 • Sicrhau bod y tîm yn cyfathrebu'n effeithiol er mwyn sicrhau y rhennir arfer da a rhoi gwybod am feysydd sy'n achosi pryder.
 • Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu a gwella ymarfer er mwyn cynnal safonau rheoliadol cadarn a chyson, lle eir i'r afael â materion sy'n ymwneud ag amrywiaeth a chydraddoldeb a'u hintegreiddio'n llawn.
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a datblygu arfer gorau.
 • Sicrhau yr ymgysylltir â rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr, yn effeithiol ac yn barhaus.
 • Paratoi gohebiaeth mewn perthynas â materion penodol a gaiff eu codi am wasanaethau.
 • Rheoli cofnodion yn gywir gan gynnwys defnyddio cronfa ddata CRM (CaSSI).
 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli eich perfformiad a'ch datblygiad proffesiynol eich hun a manteisio ar gyfleoedd datblygu priodol yn unol â phroses gymorth rheoli / datblygu a pherfformiad Llywodraeth Cymru/AGC ac ar ôl trafod â rheolwr y tîm.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn cynnig y cyfle i weithio mewn sefydliad dynamig sy'n hyrwyddo gwelliannau mewn gofal cymdeithasol drwy ddull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y dinesydd.

Dyddiad Cau

25/06/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

Pennu Cyfeiriad – Gweld y Darlun Cyflawn

Mynd ati i fagu profiad er mwyn datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth am eich gwaith eich hun a maes busnes y tîm a'i rannu

 

Pennu Cyfeiriad – Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Adnabod patrymau a thueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a llunio casgliadau allweddol gan nodi costau, manteision, peryglon ac ymatebion posibl.

 

Ymgysylltu â Phobl – Arwain a Chyfathrebu

Cyfathrebu mewn ffordd glir, onest a diddorol â phob rhanddeiliad a dal eich tir pan fydd angen.

 

Cyflawni Canlyniadau – Cyflawni'n Gyflym

Blaengynllunio ond ailasesu llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd pobl yn wynebu gofynion sy'n gwrthdaro.


Meini Prawf Penodol i'r Swydd:

 1. Cymhwyster Gofal Cymdeithasol cydnabyddedig megis Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol), cymhwyster nyrsio neu gymhwyster sy'n gysylltiedig â gofal iechyd, Diploma Lefel 5 mewn Arwain Gwasanaethau Iechyd a Gofal, ynghyd â phrofiad ôl-gymhwyso perthnasol o weithio mewn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a/neu Wasanaethau Plant ac Oedolion Iau 
 2. Tystiolaeth o arwain a llywio'r gwaith o wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion a bodloni gofynion amrywiol defnyddwyr gwasanaethau/cwsmeriaid/defnyddwyr.
 3. Gallu amlwg i ddefnyddio sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar wrth gydweithio ag amrywiaeth o randdeiliaid

Gwybodaeth arall

Nevin.Thomas@gov.wales - 03000 628534

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.