Swydd Wag -- Pennaeth y Rhaglen Technoleg ac Arloesi Gofal Iechyd

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Digidol a Thechnoleg
Band Gweithredol 2 - £48,650 - £58,185
£48,650
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Gwahanol leoliadau, Cymru gyfan
Hysbysebir y swydd hon fel Cymru gyfan, ond bydd angen teithio'n rheolaidd i Gaerdydd.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu Porth Asesu rhwng 10fed a'r 24ain Gorffennaf 2019. Dim ond yng Nghaerdydd y mae'r broses asesu ar gael i'w chynnal. Mae rhagor o fanylion am yr asesiadau i'w gweld yn y ddogfen canllawiau i ymgeiswyr (dolen ar gael yn yr adran sut i wneud cais yn yr hysbyseb).

Pwrpas y swydd

Byddwch yn gyfrifol am reoli a goruchwylio portffolio parhaus o brosiectau peilot technoleg a mabwysiadu mewn lleoliadau iechyd a gofal. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu ffordd strategol a chydlynus o ddatblygu, asesu, mabwysiadu a gwerthuso technoleg iechyd yng Nghymru.

Bydd y gwaith hwn yn cyd-fynd â gweithgareddau ehangach y potffolio Arloesi Gofal Iechyd er mwyn cyfrannu at weddnewid gwasanaethau iechyd ac ysgogi gwerth economaidd o weithgarwch iechyd a gofal cymdeithasol.

Prif dasgau

 • Gweithio’n agos gyda’r Dirprwy Gyfarwyddwr i gynnal ymchwil polisi, datblygu a chyflwyno dull mwy strategol a chydlynus mewn perthynas â rhaglenni technoleg gofal iechyd strategol yng Nghymru. Mae’n cynnwys proses lle bydd GIG Cymru yn ymgysylltu â’r broses o ddatblygu technoleg newydd, y broses asesu, ei fabwysiadu a’i werthuso.
 • Gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid mewnol ac allanol – casglu sylwadau a thystiolaeth o arferion gorau mewn gofal iechyd, arloesi technolegol a rheoli gofal iechyd.
 • Datblygu a chynnal y Rhwydwaith Arloesi Technoleg Iechyd a Teleiechyd fel fforwm cyfnewid gwybodaeth ac arferion da rhwng uwch randdeiliaid GIG Cymru, awdurdodau lleol, diwydiant a’r byd academaidd.
 • I ymgymryd â gwerthusiadau o geisiadau ariannol sy’n canolbwyntio ar dechnoleg i Lywodraeth Cymru.
 • Nodi arferion gorau yn y DU ac yn rhyngwladol mewn perthynas â llwybrau technoleg iechyd a’u cyflwyno yng Nghymru.
 • Sicrhau bod prosiectau’n cael eu hadolygu a’u gwerthuso yn erbyn amcanion gwreiddiol y rhaglen a dulliau mesur eraill, gan gynnwys cymariaethau meincnodi a gwerth am arian.
 • Darparu deunydd briffio a chyngor priodol i’r Gweinidog Iechyd sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau ehangach yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a thu hwnt.
 • Cydweithio ledled yr Adran a Llywodraeth Cymru yn ehangach, gan chwilio am gyfleoedd a chamu ymlaen i gyd-fynd â gwaith isadrannau eraill.
 • Gweithio gyda Chydwasanaethau Caffael y GIG i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o’r cysyniad o’r GIG fel sefydliad strategol bwysig i economi Cymru a chwilio am ffyrdd y gall busnesau yng Nghymru ymgysylltu’n fwy effeithiol â chadwyn gyflenwi’r GIG.
 • Caffael arloesol - llywio datblygiad y gadwyn gyflenwi a chaffael arloesedd, rheoli a monitro’r rhaglen SBRI a ariennir, cysylltu ag achosion busnes newydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru/Brexit.
 • Gofal â chymorth technoleg (TEC) – arwain ar bolisi/dull TEC cenedlaethol, defnyddio technegau      cyllidebu i reoli a monitro rhaglen TEC wedi’i hariannu.
 • Rhaglen gofal iechyd seiliedig ar werth – arwain ar ofal iechyd seiliedig ar werth, rheoli a      monitro proses gaffael VBHC, prosiectau PROMS/PREMS.
 • Rhaglen Arloeswyr Bevan – i rheoli a monitro prosiectau enghreifftiol o’r rhai sydd yn gymryd rhan yn y rhaglen a mabwysiadwyr cyntaf sydd wedi elwa o gyllid trwy’r rhaglen.
 • Cyfleoedd ariannu strategol –i wneud cysylltiadau perthnasol ar draws o randdeiliaid;      Llywodraeth Cymru, y dwasanaeth sifil ehangach a’r Hyb LS ar gyfleoedd cyllido’r DU, cysylltu â’r UK Office of Life Sciences ac Innovate UK.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r rôl hon yn rhoi cyfle i weithio ar flaen y gad o ran nodi, ariannu a gweithredu technoleg mewn Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Gweithio gyda nifer o randdeiliaid i nodi meysydd o arfer da mewn arloesi a'r cyfle i drawsnewid gwasanaethau iechyd a chymdeithasol trwy harneisio technoleg fel galluogwr yn y diwydiant.

 

Dyddiad Cau

24/06/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn gallu gweithio o dan bwysau, bod yn hyblyg, yn rhagweithiol ac yn hunangymhellol. Bydd gennych yr uchelgais i arwain a chymell tîm i weithio'n llwyddiannus mewn amgylchedd heriol, llawn pwysau a chyflym.
 • Byddwch yn gallu defnyddio dull gweithredu arloesol, edrych am gyfleoedd i wneud pethau'n wahanol a bod yn ddigon ymatebol i addasu a datblygu opsiynau newydd wrth i bethau newid.
 • Fel Gwas Sifil effeithiol, bydd angen i chi ennill dealltwriaeth o dirwedd wleidyddol ac o rôl Gweinidogion i osod yr agenda ar gyfer eich maes busnes; dealltwriaeth o sut i gyflawni pethau o ran prosesau llywodraethu a rheoli ariannol; gallu i reoli risg, gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth heb lawer o arweiniad neu dim arweiniad o gwbl; a'r gallu i gyfathrebu'n glir ar bob lefel, gan gynnwys gydag uwch randdeiliaid a Gweinidogion.

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

 • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle y mae unigolion yn teimlo eu bod yn ddiogel i herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon. 
 • Byddwch yn fodel rôl, sy'n gallu cymell ac ysbrydoli eraill, creu gweledigaeth a chymell pobl eraill i'w chefnogi, gan roi arweiniad a blaenoriaethau clir i'r tîm, a sicrhau bod pob aelod yn deall eu cyfraniad i gyflawni amcanion ac yn teimlo eu bod yn gallu cyflawni eu rôl.
 • Byddwch yn cefnogi datblygiad eraill, gan ddangos dealltwriaeth o bwysigrwydd dysgu, cynllunio cyfleoedd a darparu ar eu cyfer ac annog unigolion i ddatblygu, ynghyd â neilltuo amser ar gyfer eich datblygiad chi eich hun.

Beth fydd rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl? 

 • Byddwch yn gallu arfer barn gadarn a defnyddio tystiolaeth a gwybodaeth i roi cyngor a chanllawiau credadwy i randdeiliaid mewnol ac allanol. 
 • Byddwch yn deall pwysigrwydd meithrin a chynnal cydberthnasau adeiladol, o fewn Llywodraeth Cymru a thu hwnt. Bydd gennych sgiliau dylanwadu cryf a'r gallu i feithrin cydberthnasau cydweithredol sy'n herio gyda chefnogaeth a datblygu ymddiriedaeth a chyd-barch ar draws ffiniau sefydliadol.
 • Byddwch yn gallu defnyddio meddylfryd creadigol i ddatblygu argymhellion ac elwa ar y cyfleoedd i gydweithio ar draws ffiniau.

 

Am ymgyrch hon yn unig, anwybyddwch y cyfarwyddiadau am ddogfen cymwyseddau a mwyafswm o 300 o eiriau.

Gwybodaeth arall

Canolfan asesu

Caiff ymgeiswyr eu hasesu mewn canolfan asesu. Bydd pob canolfan asesu yn para am 3.5 awr ac yn cynnwys dau ymarfer asesu gwahanol, yn ogystal â chyfweliad. Dyma ychydig o wybodaeth am y math o ymarferion y bydd gofyn i chi eu cwblhau yn ystod y ganolfan asesu.

 • Yr Ymarfer Dadansoddol

Mae hyn yn cynnwys cyflwyno llawer o wybodaeth i ymgeiswyr o wahanol ffynonellau, sy'n ymwneud â phroblem fusnes berthnasol. Mae'n bosibl y bydd y rhain ar ffurf graffiau, tablau, papurau'r llywodraeth, dogfennau cynghori ac erthyglau papurau newydd. Mae'r cynnwys yn gymhleth iawn a rhaid i'r ymgeisydd ddarparu argymhelliad rhesymegol ar gyfer ei gasgliadau. Bydd gan ymgeiswyr arferol awr i baratoi eu hargymhellion i'w cynnwys ar ffurf cyflwyniad gyda sesiwn holi ac ateb heriol i ddilyn.  

 • Yr Ymarfer Arweinyddiaeth 

Bydd hyn yn cynnwys efelychu cyfarfod a fydd yn gofyn i ymgeiswyr gymryd rhan mewn ymarfer ymddygiadol sy'n efelychu cyfarfod un i un â rhanddeiliad rhwng yr ymgeisydd a rhywun yn chwarae rôl yn seiliedig ar friff penodol. Bydd y briff yn cynnwys gwybodaeth gefndirol, disgrifiad o'r sefyllfa a nodiadau am y person y mae ar fin cyfarfod ag ef. Caiff y trefniadau o ran amseru a phrif amcanion y cyfarfod eu hamlinellu hefyd. Bydd gan ymgeiswyr tua 20 munud i baratoi cyn cyfarfod â'r person sy'n chwarae'r rôl a bydd angen iddynt ddatrys y sefyllfa mewn ffordd sydd o fudd i'r ddwy ochr.

 • Cyfweliad

Yn ystod y cyfweliad panel, byddwch yn ateb amrywiaeth o gwestiynau yn seiliedig ar ymddygiad a chryfder. Caiff y cwestiynau sy'n seiliedig ar ymddygiad eu defnyddio i archwilio'r hyn rydych chi'n gallu ei wneud yn fanwl a phwrpas y cwestiynau sy'n seiliedig ar gryfderau yw darganfod yr hyn rydych chi'n ei fwynhau a'ch cymhelliant sy'n berthnasol i ofynion y radd. 


Canllaw i Ymgeiswyr

Cynghorir yn gryf eich bod yn darllen y Canllaw i Ymgeiswyr cyn gwneud cais, gweler y ddolen isod.

Ifan Evans, Director Technology & Transformation - Ifan.Evans@gov.wales / 03000 251496

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd yma, bydd angen i chi gyflwyno CV a datganiad personol sy'n dangos profiad mewn perthynas â disgrifiad y radd a gaiff ei rhestri o dan cymwyseddau / meini prawf penodol i'r swydd yn yr hysbyseb.

Ni ddylai'r CV fod yn hirach na dwy ochr A4 ac ni ddylai'r datganiad personol fod yn hirach na phedair ochr A4.


Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynglyn a gwithio i Lywodraeth Cymru, gwelwch ein Pecyn Recriwtio.

Am manylion ynghylch wneud cais, gwelir Canllaw i Ymgeiswyr.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.