Swydd Wag -- PRIF SWYDDOG IECHYD CYHOEDDUS AMGYLCHEDDOL Y GYFARWYDDIAETH IECHYD POBLOGAETHAU

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Uwch Wasanaeth Sifil 1
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan

Dyddiad Cau

10/08/20 16:30

Pwrpas y Swydd

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am bron i bob agwedd ar y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd ac iechyd y cyhoedd yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu polisi, deddfwriaeth, cyllid, datblygu'r gweithlu yn y sector iechyd a chyflawni gweithredol.

 

Mae'r cyfrifoldebau hyn yn cael eu cyflawni gan y Gyfarwyddiaeth Iechyd Poblogaethau.

 

Mae'r amcanion polisi allweddol ar gyfer y Gyfarwyddiaeth yn deillio o'r Rhaglen Lywodraethu ‘Symud Cymru Ymlaen’ sy'n nodi rhaglen y Llywodraeth i hybu gwelliant yn economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan gyflwyno Cymru sy'n ffyniannus a diogel, yn iach ac yn egnïol, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, yn unedig ac yn gysylltiedig. Mae'r agenda iechyd cyhoeddus yn arwain at gydweithio agos â phob un o adrannau eraill Llywodraeth Cymru fel Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, yr Economi, Sgiliau, ac Adnoddau Naturiol.

 

Diben y swydd hon yw cynghori a chefnogi’r Prif Swyddog Meddygol, Cyfarwyddiaeth Iechyd Poblogaethau, y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, cydrannau eraill o Lywodraeth Cymru a'r gwasanaethau iechyd y cyhoedd ehangach yng Nghymru, er mwyn darparu arweiniad wrth ddatblygu polisi iechyd cyhoeddus amgylcheddol ac i lywio'r ymateb i fygythiadau newydd sy'n dod i'r amlwg.

 

Mae'r swydd wedi'i chynllunio i gefnogi'r Prif Swyddog Meddygol yn ei ddyletswyddau. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo ym mhob agwedd ar iechyd cyhoeddus amgylcheddol, rheoleiddio, datblygu polisi ac arferion proffesiynol cyfoes. Bydd yn ofynnol i’r unigolyn weithio heb oruchwyliaeth i gyflawni prosiectau a mentrau penodol gan gynnwys datblygu a gweithredu deddfwriaeth. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynrychioli Llywodraeth Cymru mewn ystod eang o feysydd iechyd cyhoeddus amgylcheddol. Tra'n ymgymryd â rôl gynghori annibynnol ar draws Llywodraeth Cymru, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gymryd rôl arweiniol ar gyfer yr Is-adran Iechyd Cyhoeddus sydd â chyfrifoldeb polisi dros faterion iechyd cyhoeddus amgylcheddol.

 

Bydd deiliad y swydd yn adrodd i Ddirprwy Gyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Iechyd Poblogaethau

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Proses Asesu

Bydd y Tîm Recriwtio yn cydnabod eich cais drwy system Llywodraeth Cymru, a phan fydd hynny'n briodol byddwch yn cael gwybod am ganlyniad y cyfarfod i lunio'r rhestr fer. Bydd gofyn i ymgeiswyr sy'n mynd yn eu blaenau i'r cam dethol nesaf gwblhau profion seicometrig ar-lein a pharatoi briff ysgrifenedig i'w gyflwyno i'r panel dethol ar ddiwrnod y cyfweliadau. Bydd y ddwy weithgaredd yn rhan o'r asesiad cyffredinol sydd ei angen ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn, yn ogystal â'r cyfweliad â'r panel dethol.

 

Asesiadau

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael:-

 

Profion seicometrig ar-lein 

Bydd y rhain yn cynnwys profion ymresymu rhifyddol a llafar a thrafodaeth gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein ymhen 10 diwrnod i gyfarfod llunio'r rhestr fer. Cynhelir y cyfarfod llunio rhestr fer ar 17 Awst 2020.

Nodwch - Os ydych chi wedi gwneud y profion seicometrig ar-lein yn y ddwy flynedd ddiwethaf, ni fydd angen ichi wneud y profion hyn eto ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn. 

 

Briff i'w gyflwyno i'r panel 

Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael testun i’w ystyried a bydd gofyn iddynt baratoi cyflwyniad 5 munud a’i gyflwyno i’r panel cyfweld ar 14 Medi 2020. Bydd cyflwyniadau'n cael eu cyflwyno heb ddefnyddio dyfeisiadau electronig; fodd bynnag, mae croeso i ymgeiswyr ddefnyddio cardiau cof.

 

Cyfweliadau 

Mae'r cyfweliadau wedi'u trefnu ar gyfer 14 Medi 2020. Byddant yn cael eu cynnal yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Bydd y cyfweliadau yn para rhyw 45 munud.

 

Bydd y panel yn cael adborth ar ôl ichi gwblhau'ch profion seicometrig a phrofion ymgysylltu rhanddeiliaid/staff cyn ichi gael cyfweliad. Bydd eich cyfweliad yn seiliedig ar gymwyseddau a fydd yn ystyried sut y mae eich sgiliau a'ch profiad fel y'u hamlinellir yn eich CV a'ch datganiad personol yn bodloni gofynion y swydd hon.

 

Os gofynnir i ymgeiswyr baratoi cyflwyniad ar gyfer eu cyfweliad, byddant fel arfer yn cael un wythnos o rybudd ynglŷn â’r testun. Nodwch y bydd cyflwyniadau'n cael eu cyflwyno heb ddefnyddio dyfeisiau llaw neu dyfeisiadau electronig; fodd bynnag, mae croeso i ymgeiswyr ddefnyddio cardiau cof.

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Mae gradd Anrhydedd mewn Iechyd yr Amgylchedd neu'r hyn sy'n ei rhagflaenu yn hanfodol ar gyfer y swydd
Trefnir cyfweliadau ar gyfer 14 Medi 2020 ac mae'n debygol byddwn yn eu cynnal trwy gyfleusterau fideo-gynadledda.
Dr Frank Atherton - 03000 259911

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.