Swydd Wag -- Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor)

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru
Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Benthyciad
Hyd at 2 flynedd
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
Cynhelir sgyrsiau rhagarweiniol anffurfiol gyda Rheolwyr Llinell yn rhithwir. Dyddiadau i’w cadarnhau

Pwrpas y swydd

Rydym yn awyddus i wneud yn fawr o arbenigedd staff o bob rhan o’r Gwasanaeth Sifil er mwyn gwneud effaith ymarferol a chadarnhaol yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Mae ein Swyddogion Gweithredol Uwch yn darparu rôl allweddol yn Llywodraeth Cymru a disgwylir iddynt weithio’n annibynnol, gan ddangos barn gadarn, dehongli gwybodaeth gymhleth sy’n gwrthdaro i raddau uwch. Bydd Swyddogion Gweithredol Uwch yn cefnogi a datblygu aelodau tîm drwy hyfforddi a mentora, byddant yn rheoli eu gwaith a’u blaenoriaethau eu hunain ac eraill i sicrhau bod amcanion yn cael eu bodloni ac yn cyrraedd y safon ofynnol.

 

Caiff pob un ohonom ein hysgogi gan y gwerthoedd a nodir yng Nghod y Gwasanaeth Sifil: sef uniondeb, gwrthrychedd, gonestrwydd ac amhleidioldeb. Yn ychwanegol at y cod mae gennym ein gwerthoedd a’n disgwyliadau ein hunain sy’n crynhoi ein ‘ffordd Gymreig’ o weithio, gan adlewyrchu’r uchelgeisiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Mae gennym amrywiaeth o rolau â blaenoriaeth i’w llenwi, lle bydd ystod eang o sgiliau a phrofiad yn angenrheidiol. Mae’r rolau ar gael yn y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yng Ngrŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, yn y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, ac yng Ngrŵp yr Ysgrifennydd Parhaol (PSG).

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu paru â swyddi â blaenoriaeth. Wrth wneud cais am un o’r rolau hyn, felly, byddwch yn cytuno i symud i swydd yr ystyrir ei bod yn fwyaf priodol i chi ar sail yr wybodaeth a gyflwynwch.

Prif dasgau

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

 • Gweithio’n annibynnol o ddydd i ddydd gyda materion bob dydd a allai gynnwys rhoi cyngor i raddau uwch a chefnogi gwaith datblygu polisi, digidol, deddfwriaeth neu weithredol; gan fod yn swyddog arweiniol i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid yn fewnol ac yn allanol. (Arweinyddiaeth)
 • Rheoli llinell i unigolion neu dîm. Gall cyfrifoldebau rheoli gynnwys cefnogi aelodau tîm ar achosion anoddach, rheoli dyraniad gwaith a blaenoriaethu. Cyfrifoldeb am reoli perfformiad, hyfforddi, mentora a datblygu staff o bob cefndir er mwyn sicrhau eu bod yn gallu gwireddu eu potensial llawn, gan sicrhau bod unrhyw gyfleoedd datblygu yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. (Datblygu eich Hunain ac Eraill)

 Beth fydd eich rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl?

 • Rhoi barn gadarn gyda’r gallu i ddehongli gwybodaeth lle mae materion yn gymhleth neu’n gwrthdaro gyda’r gallu i bwyso a mesur nifer o ffactorau i lunio syniadau a datrysiadau adeiladol. (Cyfathrebu a Dylanwadu)
 • Angen cyfathrebu gwybodaeth, er mwyn rhoi cyngor i uwch gydweithwyr ar effeithiau polisi neu newidiadau gweithredol a dylanwadu ar ganlyniadau. (Cyfathrebu a Dylanwadu)
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau proffesiynol cadarn gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol, gan gydweithredu’n effeithiol i rannu gwybodaeth, adnoddau a chymorth. (Cydweithio)

 Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

 • Y gallu i reoli eich gwaith eich hun ac eraill a blaenoriaethu er mwyn sicrhau bod amcanion yn cael eu bodloni ac i safon, gan ddefnyddio’ch cymhelliant eich hun a gwneud penderfyniadau, gan reoli risgiau fel sy’n briodol. (Cyflawni’n gyflym).
 •  Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gweithredol/polisi a/neu argymhellion drwy ddewis rhwng nifer o opsiynau a allai gynnwys ymchwilio, trefnu a dadansoddi ffeithiau a data. (Gwneud Penderfyniadau Effeithiol)

Cyfleoedd datblygu

Dyma gyfle gwych i greu effaith trwy ddod â’ch gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiad gwerthfawr i adran wahanol yn y llywodraeth. Hefyd, bydd modd i chi feithrin eich gallu a’ch set sgiliau trwy fod yn rhan o ystod eang o waith hollbwysig, yn cynnwys blaenoriaethau fel ymateb i COVID-19 a threfniadau pontio’r UE.

Dyddiad Cau

14/12/21 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Hanes profedig o reoli eich gwaith a’ch blaenoriaethu chi ac eraill i sicrhau bod amcanion yn cael eu bodloni ar amser ac i safon ofynnol.

Proses Asesu

Gwelir y pecyn ymgeisydd isod:

cliciwch yma.

Bydd ein hysbysebion Adran Arall o’r Llywodraeth yn rhedeg nes ein bod wedi llenwi pob rôl wag. O ganlyniad, ni fydd dyddiad cau a bydd ceisiadau’n cael eu didoli a’u penodi wrth iddynt ddod i law. Bydd y drefn deilyngdod yn seiliedig ar amseriad y ceisiadau. Unwaith y byddwn yn agos at lenwi ein holl swyddi gwag, byddwn yn cysylltu â phob ymgeisydd sydd wedi dechrau llunio cais i roi gwybod i chi y bydd yr hysbyseb yn cau ymhen pythefnos o ddyddiad anfon yr e-bost.

Gwybodaeth arall

Penodiadau a Thelerau ac Amodau

 • Dim ond i Weision Sifil presennol mae cyfleoedd benthyciad o’r tu allan ar gael (ar sail benthyg yn unig).
 • Mae rolau i’w cael ar gyfer cyfleoedd tymor byr (6-12 mis) neu gyfleoedd tymor hir (hyd at ddwy flynedd).
 • Ni ddisgwylir i chi drosglwyddo’n barhaol i Lywodraeth Cymru.
 • Mae’r holl rolau ar gael ar radd y swydd barhaol ac ar sail symud ar draws yn unig.
 • Ni fydd dyrchafiadau dros dro na dyrchafiadau parhaol ar gael trwy gyfrwng y cyfle hwn; fodd bynnag, bydd nifer o’r rolau’n cynnig cyfle i ennill profiad gwerthfawr, ehangu rhwydweithiau a dysgu sgiliau newydd.
 • Byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch paru â rôl ar sail y dystiolaeth a gyflwynwch yn eich ffurflen gais.
 • Ni allwn warantu y byddwch yn cael cynnig unrhyw swydd, neu swydd benodol.
 • Os cewch eich paru’n llwyddiannus â rôl, byddwch yn symud dan drefniadau ffurfiol Benthyciad o’r Tu Allan, h.y. byddwch yn symud i Delerau ac Amodau Llywodraeth Cymru.
 • Bydd eich cyflog parhaol yn cael ei baru â’r pwynt cyflog agosaf ar fand cyflog y radd, ac ni fyddwch ar eich colled https://llyw.cymru/telerau-buddion-gwasanaeth-sifil-llywodraeth-cymru
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael cymeradwyaeth/caniatâd gan eich rheolwr llinell i’ch rhyddhau.
 • Rhaid i chi fod ar gael i’ch rhyddhau yn syth, oherwydd ar ôl i chi gael eich paru â rôl disgwylir i chi fynd i’r afael â’r swydd yn ddi-oed.
 • Byddem yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob rhan o'r gwahanol broffesiynau a'r rhai â sgiliau arbenigol neu gyffredinol.
 • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl, ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob aelod o staff i ffynnu mewn amgylchedd gwaith cynhwysol.
 • Rydym yn gefnogol i’r arfer o weithio gartref a’r arfer o deilwra patrymau i weddu i amgylchiadau’r unigolyn. Yn y tymor byr, bydd mwyafrif y deiliaid swyddi yn gweithio gartref.
 • Er nad yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer proses dethol yr ymgyrch hon, rydym yn annog ceisiadau gan unigolion a all weithio’n ddwyieithog.
 • Gan mai benthyciad yw hwn, pe bai’r swydd yn dod i ben dylech gadw mewn cof y bydd disgwyl i chi ddychwelyd i’ch sefydliad presennol.
HRTransitionTeam@gov.wales / TimTrawsnewidAD@llyw.cymru

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.

I wneud cais am gyfle benthyciad o’r tu allan, bydd angen i chi baratoi templed CV Symud ar Draws . Os na chaiff hwn ei lenwi a/neu ei gyflwyno, ni fydd y cais yn cael ei ystyried.

Yn y cais CV symud ar draws, bydd angen i chi gyflwyno 500 gair yn ymwneud â’r canlynol:

 • Hanes profedig o reoli eich gwaith a’ch blaenoriaethu chi ac eraill i sicrhau bod amcanion yn cael eu bodloni ar amser ac i safon ofynnol.

Ymhellach, bydd angen i chi nodi eich sgiliau a’ch profiad, cyflwyno hanes byr o’ch gyrfa, a nodi eich hoff ddewisiadau o ran Grŵp/Adran a maes gwaith craidd â blaenoriaeth.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y cyfleoedd a’r camau sy’n berthnasol i’r broses dethol a pharu yn y pecyn i ymgeiswyr.

Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch TimTrawsnewidAD@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

**Nodwch:  Os oes gennych chi gyfrif Penodi yn barod, a hoffech chi ddiweddaru eich enw defnyddiwr i’r cyfeiriad e-bost @llyw.cymru newydd, dylech fewngofnodi i’ch cyfrif gan ddefnyddio’ch hen fanylion, yna clicio ar eich enw, a dewis ‘Golygu manylion personol’.  Gallwch ddiweddaru eich manylion personol cofrestredig ar y dudalen hon.**