Swydd Wag -- Swyddog Ymchwil / Uwch-swyddog Ymchwil x5

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Mae swyddi gwag ar gael mewn nifer o dimau, gan gynnwys Ymchwil Gorfforaethol, Ymchwil Iechyd, Ymchwil Addysg, Ymchwil Amaethyddiaeth ac Ymchwil Tai. Mae’n debygol y bydd cyfleoedd eraill ar gael ar yr adeg y cwblheir cyfweliadau.
Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000
Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn y lle cyntaf ar gyfer rolau'r Uwch Swyddogion Ymchwil ar radd SEO. Fodd bynnag, os na ellir penodi’r ymgeisydd ar gyfer rôl gradd uwch, byddant yn cael eu hasesu ar gyfer rolau Swyddog Ymchwil ar radd HEO. Os yw'r ymgeisydd wedi'i raddio yn SEO (USY), bydd ganddo gyflog cychwynnol o - £ 39,310 Os yw'r ymgeisydd wedi’i raddio ar y radd is HEO (SY), bydd ganddo gyflog cychwynnol o - £ 30,600
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â grŵp o ymchwilwyr sy'n gweithio fel rhan o broffesiwn Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth. Fel Swyddog Ymchwil neu Uwch-swyddog Ymchwil yn Llywodraeth Cymru, byddai deiliaid y swyddi yn cydweithio'n agos â chydweithwyr polisi a dadansoddwyr eraill ac yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio rhaglen ymchwil. Swyddi enghreifftiol:

Uwch-swyddog Ymchwil Addysg Uwch. Mae Addysg Drydyddol yng Nghymru yn cael ei diwygio'n sylweddol. Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o weithredu cam cyntaf y gwerthusiad o'r Diwygiadau i Gyllid Myfyrwyr, a’r gwaith o gefnogi'r anghenion tystiolaeth ar gyfer yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

Swyddog Ymchwil ar gyfer Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod Rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn cydymffurfio'n llawn â gofynion monitro a gwerthuso'r Comisiwn Ewropeaidd. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i gynnal rhaglen fonitro a gwerthuso, ac i roi cyngor arbenigol ar ymchwil a dadansoddi.

Swyddog Ymchwil Diwygio Maes Rheoli Tir. Mae’r gefnogaeth i ffermwyr yn cael ei diwygio yn dilyn ein hymadawiad o’r UE. Bydd deiliad y swydd yn cefnogi gwaith mewn tîm ymchwil bach sydd yn darparu tystiolaeth a gwaith dadansoddi i gefnogi datblygiad cynllun newydd a’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil Amaeth.

Uwch Swyddog Ymchwil Iechyd Meddwl. Mae’r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddwyn ynghyd dystiolaeth ymchwil ynghylch yr effaith ar iechyd meddwl, a chynhyrchu crynodebau i gefnogi polisi. Caiff meysydd ychwanegol ar gyfer ymchwil fanylach eu nodi yn ogystal, i gefnogi datblygiad polisi mewn ymateb i’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Bydd pob swydd yn cynnwys cefnogi anghenion sy'n dod i'r golwg o'r meysydd polisi perthnasol yn ogystal â chyfrannu at brosiectau sy'n gweithio ar draws timau ymchwil gwahanol yn yr Proffesiwn Ymchwil. Mae croeso ichi gysylltu os hoffech gael gwybod mwy am unrhyw rai o'r swyddi hyn neu am gyfleoedd newydd a allai godi.

Prif dasgau

Efallai na fydd y tasgau allweddol a amlinellir isod i gyd yn angenrheidiol mewn un swydd benodol a gallai tasgau eraill gael eu gwneud hefyd. Bydd lefel y cyfrifoldeb yn amrywio rhwng swyddi Swyddog Ymchwil ac Uwch-swyddog Ymchwil, gan gynnwys mwy o bwyslais ar annibyniaeth ac arwain prosiectau mewn swydd Uwch-swyddog Ymchwil.

Rhaglenni/prosiectau ymchwil

Gweithio'n agos gyda chydweithwyr polisi a dadansoddwyr eraill i gefnogi'r cynlluniau tystiolaeth adrannol trwy nodi a blaenoriaethu anghenion ymchwil a bylchau yn y dystiolaeth, a datblygu prosiectau sy'n bodloni gofynion adrannol.

Arwain a rheoli'r gwaith o ddatblygu a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso.

Cefnogi cydweithwyr polisi a’u hannog i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u gwerthfawrogiad o sut y gall ymchwil gymdeithasol gefnogi nodau ehangach Llywodraeth Cymru.

Cyfrannu at ddatblygu sylfaen o dystiolaeth ar gyfer polisi a phenderfyniadau am y gyllideb, drwy ddarparu tystiolaeth berthnasol, prydlon a dibynadwy.

Sicrhau bod canfyddiadau ymchwil yn cael eu cyfleu'n effeithiol, a'u bod yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu, cyflawni a gwerthuso polisïau a gwasanaethau.

Meithrin cysylltiadau

Datblygu a chynnal cysylltiadau strategol â'r gymuned ymchwil ehangach yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Cydweithio â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus sydd â meysydd diddordeb cyffredin.

Gweithgareddau ymchwil arall

Meddu ar wybodaeth gyfredol ynghylch tystiolaeth a dulliau perthnasol, a chyfleu'r canfyddiadau i gydweithwyr polisi perthnasol.

Darparu cyngor a chymorth i gydweithwyr mewnol ar faterion technegol a phroffesiynol sy'n ymwneud ag ymchwil gymdeithasol.

Cyfrannu at feysydd ymchwil a gwerthuso eraill, fel y pennir yn briodol gan y rheolwr llinell.

Rheoli

Sicrhau bod unrhyw staff a reolir yn cael eu datblygu drwy ddarparu arweiniad, cyngor a chefnogaeth i dderbyn hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.

Sicrhau bod prosiectau a chontractau yn cael eu cyflawni o fewn terfynau amser, cyfyngiadau adnoddau, ac i'r safon broffesiynol briodol, drwy ddefnyddio technegau rheoli prosiectau.

Sicrhau bod gweithdrefnau rheolaeth ariannol cadarn yn cael eu dilyn

Gweithgareddau corfforaethol Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth

Hyrwyddo'r defnydd effeithiol o ymchwil gymdeithasol mewn strategaethau, datblygiadau polisi ac wrth gyflawni amcanion ar draws Llywodraeth Cymru ac yn allanol.

Cyfrannu at weithgarwch sy'n ymwneud ag ansawdd/gwella o fewn y swydd, ac yn gorfforaethol drwy'r rhwydwaith GSR ehangach.

Dirprwyo ar ran Prif Swyddogion Ymchwil yn ôl y gofyn.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r holl swyddi'n cynnig cyfleoedd datblygu gwych, megis y cyfle i fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu a gwerthuso rhai o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru, ac i weithio Ochr yn ochr ag uwch swyddogion, ac mewn rhai achosion y Gweinidogion a Chynghorwyr Arbennig.

Bydd cyfleoedd i gyfrannu at waith timau dadansoddi eraill a gweithgareddau GSR corfforaethol. Bydd deiliaid y swyddi'n cael eu hannog i fanteisio ar gyfleoedd o ran hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, fel y bo'n briodol.

Fel y nodir uchod, byddai'r swyddi'n cynnig cyfleoedd i unrhyw ymgeiswyr sydd â sgiliau Cymraeg ddefnyddio a datblygu'r sgiliau hyn.

Dyddiad Cau

30/04/21 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

CYMWYSEDDAU

Newid a gwella

Mynd ati i annog awgrymiadau gan amrywiaeth eang o ffynonellau a rhanddeiliaid, a’u defnyddio i ddylanwadu ar eu syniadau eu hunain

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl

Arwain a Chyfathrebu

Cyfathrebu â phob rhanddeiliad mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb a dal eich tir pan fo angen

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd

Gwneud defnydd effeithiol o sgiliau a thechnegau rheoli prosiect i sicrhau canlyniadau, gan gynnwys nodi risgiau a chamau i'w lliniaru.


MEINIA PRAWF PENODOL I'R SWYDD

Wedi derbyn isafswm o 2:1 mewn gradd israddedig neu 2:2 gyda gradd ôl-raddedig

A

Naill ai

[llwybr cymhwyster] Pwnc gwyddor gymdeithasol berthnasol ar lefel israddedig neu ôl-raddedig, sy'n cynnwys hyfforddiant sylweddol mewn dulliau ymchwil cymdeithasol (byddai disgwyl i ddulliau ymchwil cymdeithasol gynrychioli tua thraean o'r modiwlau a gymerwyd)

Neu

[llwybr profiad] O leiaf 4 blynedd o brofiad ymarfer ymchwil cymdeithasol (byddai hyn yn brofiad o ddylunio, rheoli a chynnal ymchwil mewn asiantaeth ymchwil, asiantaeth ymchwil i'r farchnad neu dîm arbenigol ymchwil. Ar gyfer y llwybr hwn, rhaid i chi ddangos yn glir ehangder a dyfnder eich profiad a’ch sgiliau ymchwil)

Profiad perthnasol ym maes ymchwil, gan gynnwys ymchwil feintiol ac ansoddol os oes modd. Dylech roi trosolwg o'ch profiad perthnasol fel tystiolaeth.

Profiad o reoli neu gomisiynu gwaith ymchwil sy'n bodloni anghenion cydweithwyr polisi a/neu gwsmeriaid. Dylech roi trosolwg o'ch profiad perthnasol fel tystiolaeth.

Proses Asesu

Sifft

Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddiannus ar y cam sifftio yn cael eu asesu trwy dechnegau asesu Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth:

  • Prawf gwybodaeth GSR
  • Cyflwyniad a chwestiynau i chi eu hateb ar y cyflwyniad
  • Cyfweliad sy'n seiliedig ar gymhwysedd cyffredinol, sy'n cwmpasu'r cymwyseddau a'r meini prawf sy'n benodol i'r swydd a restrir yn yr hysbyseb. Bydd y meini prawf sy’n benodol i’r swydd 2 a 3 yn cael eu cwmpasu mewn un cwestiwn, a bydd y maen prawf sy’n benodol i’r swydd 1 yn cael ei asesu drwy’r ffurflen gais yn unig.

Mae gennym hysbyseb ar wahân ar gyfer swydd lle mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol. Bydd unrhyw ymgeiswyr wrth gefn o’r ymarfer hwnnw yn cael eu hystyried hefyd ar gyfer swyddi GSR eraill ac felly nid oes angen gwneud cais i’r ddwy hysbyseb i gael eich ystyried ar gyfer swydd.

Am fwy o wybodaeth a newyddion am y GSR ewch i wefan GSR -https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-social-research-profession

 

Gwybodaeth arall

Cofiwch gwblhau pob un o'r 4 cymhwysedd a phob un o'r 3 adran sy'n benodol i'r swydd.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn y lle cyntaf ar gyfer rolau'r Uwch Swyddogion Ymchwil ar radd SEO. 

Os yw'r ymgeisydd wedi'i raddio yn SEO (USY), bydd ganddo gyflog cychwynnol o - £ 39,310

Os yw'r ymgeisydd wedi’i raddio ar y radd is HEO (SY), bydd ganddo gyflog cychwynnol o - £ 30,600

Steven Marshall - Steven.Marshall@gov.wales - 03000255868

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.