Swydd Wag -- Rheolwr Cynnyrch Arweiniol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi
Gradd 7 - £50,870 - £60,830
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan, Lleoliad arall
Oherwydd natur y rôl, bydd angen teithio'n rheolaidd i Gaerdydd.
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
Os byddwch yn llwyddiannus yn y broses sifftio, bydd disgwyl i chi mynychu ddigwyddiad asesu rhywng 25 a 29 Tachwedd yng Nghaerdydd.

Pwrpas y swydd

 Mae'r swydd Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn rhan o broffesiwn digidol, data a thechnoleg (DDaT) yn Llywodraeth Cymru ac mae'n cyd-fynd â rôl y Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn Fframwaith DDaT Llywodraeth y DU. Mae rheolwr cynnyrch yn gyfrifol am ansawdd eu cynhyrchion. Defnyddiant eu gwybodaeth am anghenion defnyddwyr a nodau busnes i fframio problemau a gosod blaenoriaethau ar gyfer eu timau cyflawni.

Bydd y Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn darparu'r seilwaith TGCh a data ar gyfer y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS), gan gynnwys cyfrifoldeb cyffredinol am bolisi rheoli data a chynnal manylion adnabod, StatsCymru, Fy Ysgol Leol a gwasanaethau data eraill, a rheoli'r broses o fudo gwasanaethau presennol i gwmwl Llywodraeth Cymru. Byddant hefyd yn chwarae rhan arweiniol yn cyfathrebu a rheoli gofynion busnes ar gyfer darparu platfform uwchraddio Map Data Cymru (a enwyd Lle gynt).

Prif dasgau

Fel Rheolwr Cynnyrch Arweiniol, byddwch yn:

● ffurfio'r weledigaeth ar gyfer eu cynnyrch ac ymgysylltu â'u timau a'u rhanddeiliaid wrth ddatblygu'r weledigaeth honno dros amser

● rhoi gwybod i bobl am ddatblygiad eu cynnyrch a hyrwyddo eu defnydd

● cynrychioli defnyddwyr drwy gydol y broses gyflawni a defnyddio eu hadborth i lywio gwelliant parhaus

Cyfleoedd datblygu

Gallwch ddisgwyl cael eich cefnogi i sefydlu eich hun yn y radd, ac i fod y gorau y gallwch fod. Byddwch yn cael eich annog i fanteisio ar cyfleoedd i ddatblygu'n barhaus, ac i gynnig y cyfle i eraill ddysgu oddi wrthych wrth i chi wneud cynnydd.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl

  •        Hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant a chyfle cyfartal, gan barchu gwahaniaeth a phrofiad allanol
  •        Sicrhau bod cynlluniau a gweithgareddau yn eich maes gwaith yn adlewyrchu blaenoriaethau strategol ehangach
  •        Gallu diffinio'r cynnyrch hyfyw lleiaf posibl a gwneud penderfyniadau am flaenoriaethau

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl

  •        Ysbrydoli a chymell timau i ymwneud yn llawn â'u gwaith ac yn ymroddedig i'w rôl
  •        Hyfforddi ac arwain timoedd mewn arferion Agile a darbodus, gan benderfynu ar y dull cywir i'r tîm gymryd a gwerthuso hyn drwy fywyd prosiect

Beth fydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl

  •        Esbonio materion cymhleth mewn ffordd sy'n hawdd ei deall
  •        Yn cymhwyso meddwl strategol o ran sut i ddarparu'r gwasanaeth gorau i'r defnyddiwr terfynol

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Y broses asesu

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu o ran eu haddasrwydd ar gyfer y rôl. Dyma rywfaint o wybodaeth am yr ymarferion:

Ymarfer Technegol

Bydd yr ymarfer technegol yn seiliedig ar senario ar ffurf cyflwyniad. Bydd ymgeiswyr yn dangos eu gallu i fynegi gwybodaeth a methodoleg dechnegol mewn ffordd sy'n hawdd ei deall.

Ymarfer arweinyddiaeth

Bydd yr ymarfer arweinyddiaeth yn ymarfer ysgrifenedig. Bydd ymgeiswyr yn cael senario a gwybodaeth ategol ac yn cael amser i ysgrifennu eu ymateb.

 Cyfweliad

Bydd y cyfweliad yn seiliedig ar Broffiliau Llwyddiant a'r Fframwaith Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT). Bydd y cyfweliadau'n cynnwys cwestiynau mewn perthynas ag ymddygiad, profiad a materion technegol.

officeofthechiefdigitalofficer@gov.wales

Sut i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi gwblhau'r camau canlynol:

1. Cwblhewch y ffurflen ar-lein yn Appoint gyda'ch manylion personol.

2. Atodwch ddatganiad personol sy'n amlinellu sut rydych yn bodloni'r meini prawf a amlinellir yn yr adran "Competency / Job Specific". Dylech ymdrin â phob un o'r 7 pwynt bwled o dan yr is-benawdau "yr hyn y bydd eich sefydliad/tîm/rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl" heb fod yn fwy na 300 o eiriau ar gyfer pob pwynt.

3. Atodwch CV gan ddangos profiad mewn perthynas â'r disgrifiad a hysbysebir.

Dylech lanlwytho'r rhain yn yr adran ' atodwch gymhwysedd/tystiolaeth meini prawf penodol i'r swydd ' ar y ffurflen gais ar-lein.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y broses sifftio, bydd disgwyl i chi mynychu ddigwyddiad asesu rhywng 25 a 29 Tachwedd yng Nghaerdydd.

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Mewnol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.