Swydd Wag -- Rheolwr Masnachol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Datblygu Busnes a Marchnata
Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410
£29,850
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac rydym yn gweithio i gael amgylchedd hanesyddol hygyrch i Gymru sy’n cael ei ddiogelu’n dda.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • helpu i ofalu am ein hamgylchedd hanesyddol er lles pobl heddiw ac ar gyfer y dyfodol
 • hyrwyddo'r broses o ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i roi gofal priodol i’n hamgylchedd hanesyddol
 • helpu pobl i werthfawrogi a mwynhau ein hamgylchedd hanesyddol
 • sicrhau bod ein hamgylchedd hanesyddol yn gweithio er ein lles economaidd
 • gweithio gyda phartneriaid i gyflawni ein hamcanion cyffredin gyda'n gilydd

Mae'r rôl hon yn rhan o Ddatblygu a Marchnata Busnes, yn atebol Uwch-reolwr Masnachol, ac â chyfrifoldeb dros reoli tîm bach.

Bydd y swydd hon yn helpu i wneud safleoedd Cadw yn effeithlon yn economaidd drwy wneud y gorau o ffrydiau cynhyrchu incwm yn ogystal ag ymchwilio a manteisio ar gyfleoedd masnachol newydd. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu polisi prisio masnachol, goruchwylio'r rhaglen ddigwyddiadau a'r prosesau gan gynnwys Iechyd a Diogelwch, rheoli'r cynnig bwyd a diod, cynyddu incwm o ffilmio a ffotograffiaeth ar safleoedd, a datblygu dull rhagweithiol o gynhyrchu incwm ar safleoedd Cadw i gyrraedd targedau incwm.

Prif dasgau

 • Datblygu gweithgarwch cynhyrchu incwm ar, neu sy'n gysylltiedig â, henebion, ac asesu ceisiadau ar gyfer defnydd masnachol. 
 • Arwain a hyfforddi tîm bach i sicrhau bod gweithrediadau o ddydd i ddydd yn cael eu cyflawni'n effeithiol, gan flaenoriaethu beichiau gwaith a chefnogi staff sydd ag anghenion dysgu a datblygu.
 • Cyfrannu at ddatblygu strwythur prisio cydlynol ar gyfer pob gweithgaredd masnachol gan gynnwys hurio preifat, bwyd a diod, ffilmio a ffotograffiaeth, priodasau, gan sicrhau adenillion economaidd priodol.
 • Ymgysylltu'n rhagweithiol, meithrin cysylltiadau, a delio ag ymholiadau gan y cyhoedd, sefydliadau masnachol, ac eraill sy'n ymwneud â hurio/defnyddio henebion.
 • Gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws Cadw i sicrhau bod effaith cadwraeth, cynnal a chadw, ac anghenion eraill yn cael eu hystyried, a bod Cadw’n gwneud y gorau o gyfleoedd masnachol sy'n deillio o'r gweithgareddau.
 • Adfywio arlwy bwyd a diod Cadw yn eu safleoedd, sefydlu allfeydd newydd, asesu llwyddiant, a chyflwyno pethau newydd, yn aml mewn partneriaeth â chyflenwyr lleol. Mae caffis pop-up yn ffocws ar gyfer 2020 i gynyddu incwm mewn safleoedd allweddol ac o amgylch digwyddiadau.
 • Ymgymryd â gwaith caffael yn unol â gweithdrefnau'r Llywodraeth ar gyfer cyflenwyr perthnasol ar gyfer unrhyw weithgaredd masnachol.
 • Gwerthuso a gwella prosesau ceisiadau masnachol Cadw, gan symud y prosesau ar y we er mwyn gynyddu effeithiolrwydd.
 • Rheoli'r cynnig diwydiant teithio, goruchwylio trefniadau gweithredwyr teithiau teithio, a mynychu rhai sioeau teithiol fel wyneb cadw ar gyfer y farchnad fasnach. Datblygu a goruchwylio cynnig masnach deithio Cadw, arwain ar ymweliadau ymgyfarwyddo, mynychu sioeau masnach, a chysoni gweithgarwch â Croeso Cymru
 • Goruchwylio'r gwaith o ddatblygu cynnig priodasau newydd Cadw, gan gynnig priodasau ac arlwyo fel cynnyrch masnachol, sicrhau bod y cynnig yn cael ei farchnata'n effeithiol, ac ystyried opsiynau ar gyfer cynyddu nifer y lleoliadau ar draws yr ystâd.
 • Datblygu pecyn ffilmio a ffotograffiaeth ar gyfer ystâd Cadw sy'n denu mwy o ddefnydd ac yn adlewyrchu costau a gwerth masnachol yn briodol.
 • Gweithio ar y cyd â chydweithwyr ac ychwanegu gwerth at y gweithgarwch craidd a amlinellir yn y Fframwaith Treftadaeth Mewn Celfyddyd, Fframwaith Archaeoleg Gymunedol, Strategaeth Dysgu Gydol Oes, a'r Fframwaith Digwyddiadau, gan sicrhau ein bod yn manteisio’n llawn ar gyfleoedd masnachol posibl.
 • Rheoli prosiectau mewn amryw o ddigwyddiadau masnachol megis sglefrio rhew a sinemâu.

Cyfleoedd datblygu

Mae Cadw yn annog staff i fynd ar drywydd cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, yn ogystal â chefnogi gweithgareddau dysgu a datblygu penodol sy'n gysylltiedig ag anghenion busnes.

Dyma gyfle gynyddu’r incwm masnachol a gynhyrchir ar safleoedd Cadw, gan ddefnyddio tactegau newydd a gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws prif sefydliad treftadaeth Cymru.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 1. Gwireddu Canlyniadau Masnachol - Gan ymgynghori ag arbenigwyr masnachol, ystyried gwahanol ffyrdd o weithio gyda phartneriaid a chontractwyr er mwyn nodi canlyniadau mwy effeithlon, gan gadw cydbwysedd rhwng cost, ansawdd ac amser.
 2. Cyflawni'n Brydlon - Cynllunio ymlaen llaw ond gan ailystyried llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd y galwadau ar unigolion yn gwrthdaro.
 3. Newid a Gwella - Bod yn barod i gymryd risgiau a reolir, gan sicrhau bod y rhain yn cael eu cynllunio a bod eu heffeithiau yn cael eu hasesu.
 4. Gweld y Darlun Cyflawn - Ceisio deall sut y mae’r gwasanaethau, y gweithgareddau a’r strategaethau yn y maes yn ategu ei gilydd i greu gwerth am arian ar gyfer y cwsmer/defnyddiwr.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Profiad o wneud gwaith cynhyrchu incwm yn llwyddiannus, o fewn y sector treftadaeth yn ddelfrydol.
 2. Trafodwr medrus a hyderus ac yn eangfrydig wrth ddatblygu busnes.
 3. Y gallu i werthuso cynigion a chytundebau masnachol yn hyderus, i ddatblygu atebion creadigol a'u rhoi ar waith.

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Zara Cottle - zara.cottle@gov.wales - 03000 259765

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Mewnol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.