Swydd Wag -- Cafcass Cymru – Rheolwr Cefnogi Busnes

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cafcass Cymru
Swyddog Gwiethredol (SG) - £25,030 - £28,850
£24,415
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Y De-orllewin
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Bydd y swydd hon yn rheoli tîm o chwe aelod o staff cymorth busnes wedi'u lleoli yn swyddfa Abertawe, yn Nhîm Ardal De Orllewin Cymru, ac yn adrodd yn uniongyrchol i'r Pennaeth Gweithrediadau.

Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod swyddogaeth gweinyddu busnes y tîm yn cael ei rheoli'n effeithiol ac yn effeithlon.  Bydd hyn yn ymwneud ag ymdrin â gwybodaeth sensitif, gymhleth a chyfrinachol o fewn yr amgylchedd tîm ehangach.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o rwydwaith y Rheolwyr Cymorth Busnes sy'n gyfrifol am y prosesau gweinyddol o fewn y sefydliad.

Bydd lleoliad parhaol y swydd yn swyddfa Abertawe. Efallai y bydd angen teithio i swyddfeydd eraill o bryd i'w gilydd.

Prif dasgau

 • Cyfrifoldeb dros reolaeth effeithlon ac effeithiol y swyddogaeth cymorth busnes o fewn ardal De Orllewin Cymru, gan sicrhau pob agwedd ar arwain a rheoli'r tîm cymorth busnes o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio a rheoli llwythi gwaith, rheoli absenoldebau, cynnal adolygiadau rheoli perfformiad a datblygu staff.
 • Gweithio'n agos gyda'r Pennaeth Gweithrediadau i gyflawni ei ddyletswyddau a darparu cymorth gweinyddol uniongyrchol, gan gynnwys rheoli dyddiaduron, cynorthwyo â pharatoadau ar gyfer cyfarfodydd, a llunio a pharatoi gohebiaeth.
 • Sicrhau bod cymorth a chefnogaeth effeithiol yn cael eu rhoi i reolwyr practis wrth gwblhau eu dyletswyddau, gan gynnwys trefniadau dyrannu achosion, cwynion, cysylltu â'r llysoedd, a thasgau eraill gyda rhanddeiliaid allweddol a thasgau allweddol eraill yn ôl gofynion y Pennaeth Gweithrediadau.
 • Gweithio fel tîm gyda rheolwyr cymorth busnes eraill er mwyn sicrhau ansawdd ac effeithiolrwydd cyson swyddogaethau gweinyddol Cafcass Cymru i gefnogi darpariaeth gwasanaethau rheng flaen i blant sy'n ymwneud ag achosion teuluol yng Nghymru, gan gynnwys trefniadau cyflenwi ar ran rheolwyr cymorth busnes eraill yn ôl y gofyn a chyfrannu at y rhwydwaith rheolwyr cymorth busnes.
 • Ar lefel leol, sicrhau a rheoli'r gwaith o reoli system rheoli achosion electronig y sefydliad (IRIS) mewn modd effeithiol, cywir ac effeithlon ac unrhyw systemau rheoli gwybodaeth eraill a fabwysiadir gan y sefydliad.
 • Cyfrifoldeb dros sicrhau bod y timau ardal yn cydymffurfio â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol, gan gynnwys rheoli a diogelu gwybodaeth a chofnodion a deddfwriaeth iechyd a diogelwch.
 • Goruchwylio ymgysylltiad yr holl staff (gan gynnwys eich hunan) o fewn timau cymorth busnes yr ardal ddynodedig, yn ogystal â rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaethau, gan sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu a'u bod yn cadw at ddeddfwriaeth a gofynion cydraddoldeb y sefydliad.

Cyfleoedd datblygu

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfleoedd sylweddol i chwarae rhan bwysig mewn gwasanaeth i Gymru gyfan, gan gynnwys ymwneud ag amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau gan gynnwys cyfreithwyr a llysoedd. Wrth wneud hynny, bydd deiliad y swydd yn magu ac yn datblygu sgiliau arwain a rheoli, cyfathrebu a chyflawni.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 1. Cyflawni’n Brydlon - Dal ati i fod yn bositif a chanolbwyntio ar wireddu canlyniadau hyd yn oed os bydd pethau’n mynd o chwith.
 2. Rheoli Gwasanaeth Safonol – Egluro’n glir i gwsmeriaid beth y gellir ei wneud.
 3. Arwain a Chyfathrebu - Bod yn hyderus wrth gynnal trafodaethau neu gyfweliadau anodd.
 4. Gwella Gallu Pawb - Bod yn atebol am ddatblygiad y tîm a datblygiad unigolion drwy nodi anghenion o ran gallu a chyflawni amcanion datblygu yn gyson.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Profiad blaenorol o reoli ac arwain tîm/timau yn llwyddiannus i gyflawni canlyniadau.
 2. Profiad o weithio mewn sefydliad cyflym sy'n ymdrin â chwsmeriaid, gan ddeall anghenion a gofynion cwsmeriaid.
 3. Gallu bodloni dyddiadau cau, gan sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd yn cael ei ddarparu drwy gydol y broses i bob teulu sy'n gysylltiedig ag achosion llys teulu.

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Kate Thomas - kate.thomas@gov.wales - 03000 257859 / Matt Wright - matthew.wright@gov.wales - 03000 628159

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.