Swydd Wag -- Uwch Reolwr Cyfathrebu a Marchnata - rhaglen ddeddfwriaethol 20 milltir yr awr

Gweithio i'r Gwasanaeth Sifil

Mae prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru wedi’u seilio ar yr egwyddor o ddethol ar gyfer penodiad yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig) yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.

Manylion y Swydd

Y Grŵp Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
Strategaeth a pholisi trafnidiaeth
SEO - £41,700 - £49,370
Hyd at yr uchafswm o £44,200
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Arall
Cyfnod Penodol a Secondiad
18 mis
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Bydd yr Uwch Reolwr Cyfathrebu a Marchnata ar gyfer Rhaglen 20milltir yr awr (mya) yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu sy'n cefnogi'r newid ymddygiad sydd ei angen i gyflawni'r rhaglen ddeddfwriaethol proffil uchel hon.  Bydd hyn yn cynnwys gwerthuso a monitro'r strategaeth gyfathrebu a marchnata yn drylwyr.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio'n annibynnol o fewn tîm y Rhaglen 20mya gan adrodd i'r tîm Cyfathrebu Trafnidiaeth.

Prif dasgau

 • Gweithredu fel arweinydd ffrwd waith cyfathrebu a marchnata a bod yn uwch aelod o'r tîm o fewn tîm y Rhaglen Ddeddfwriaethol 20 mya. 
 • Arwain ar ddatblygu a rheoli'r strategaeth gyfathrebu a marchnata 20mya yn barhaus, gyda chyfrifoldeb dros gynllunio, gweithredu, gwerthuso a monitro.
 • Gweithio'n agos gyda thimau cyfathrebu Trafnidiaeth / Llywodraeth Cymru i sicrhau bod negeseuon 20mya allweddol yn cyd-fynd â chynlluniau cyfathrebu a marchnata ehangach. 
 • Arwain a rheoli'r fforymau cyfathrebu a marchnata a’r is-grŵp ar y ffin sy'n cynnwys rheoli rhanddeiliaid a phartneriaid proffil uchel. 
 • Deall a rheoli’r berthynas â rhanddeiliaid mewnol ac allanol er mwyn deall eu gofynion a'u blaenoriaethau i lywio'r strategaeth gyfathrebu a marchnata, tra'n dylanwadu arnynt o ran y dulliau mwyaf effeithiol o gyfathrebu â'r cyhoedd drwy eu sianeli cyfathrebu. 
 • Datblygu a rheoli'r asiantaeth gyfathrebu a marchnata i gyflwyno ymgyrch gyfathrebu a marchnata hynod effeithiol ar gyfer y rhaglen sy'n cynnwys ymgyrch deledu, cyfryngau a radio proffil uchel. 
 • Deall ac ymgorffori safonau Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth, newid ymddygiad, marchnata a methodolegau gwerthuso yn yr ymgyrch. 
 • Cynhyrchu adroddiadau monitro amserol ar gyfer partïon perthnasol gan gynnwys diweddariadau i weinidogion a chyfarwyddwyr y sefydliad.
 • Monitro effaith gweithgarwch ymchwil, cyfathrebu a marchnata ac addasu cynlluniau fel y bo'n briodol.
 • Rheoli'r gyllideb cyfathrebu a marchnata a chofnodi a monitro gwariant er mwyn sicrhau adroddiadau cywir.

Cyfleoedd datblygu

Gan weithio fel rhan o dîm prysur cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau marchnata a chyfathrebu, ennill profiad o weithio ochr yn ochr â'r tîm Cyfathrebu Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, a chysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid mewnol ac allanol.

Dyddiad Cau

07/10/22 16:00

Cymhwystra

Mae swyddi sy’n rhan o'r ymgyrch recriwtio hon yn agored ar y cyfan i wladolion y DU, y rhai sydd â'r hawl i aros a gweithio yn y DU a'r rhai sy'n bodloni Rheolau Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil yn unig. Gwiriwch eich cymhwystra yma:

Cyn cael ei benodi, bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno dogfennau gwreiddiol, derbyniol fel rhan o'r gwiriadau cyn cyflogi. Os daw’n amlwg yn nes ymlaen yn y broses nad ydych chi’n gymwys i wneud cais, bydd eich cais neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal. Mae hyn yn seiliedig ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a bydd yn dilyn hyn ym mhob cam o’r broses recriwtio. Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn hefyd yn cael eu hymwreiddio yn ein harferion gwaith bob dydd gyda’n holl gwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliol a chynyddu amrywiaeth yn Llywodraeth Cymru, gan ddileu rhwystrau a chefnogi’n holl staff i gyflawni eu potensial. Rydym yn ymroi i recriwtio pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol a phobl anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb waeth beth fo’u hoedran, statws priodasol a phartneriaeth sifil (yn cynnwys yr un rhyw a’r rhyw arall), nam neu gyflwr iechyd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a chyfnod mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant rhywedd.

Rydym yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, yn sefydliad Hyderus o Ran Anabledd Lefel 3 (Arweinydd). Mae pump Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd yn allweddol i gefnogi’r gwaith hwn a darparu cefnogaeth i gymheiriaid (Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd (DAAS); Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig (MESN); Materion y Meddwl (Iechyd a lles meddyliol); PRISM (Pobl lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, Rhyngrywiol +) a Menywod Ynghyd.

 

Hyderus o ran Anabledd

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau: 

 • Arwain a Chyfathrebu - Cyfathrebu’n brydlon drwy ddefnyddio arddulliau a chyfryngau priodol, gan gynnwys sianeli digidol, er mwyn sicrhau bod gymaint o ddealltwriaeth ac effaith â phosibl. 
 • Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Nodi amrywiaeth eang o ffynonellau gwybodaeth berthnasol a dibynadwy a chydnabod, lle bo hynny’n angenrheidiol, bod angen casglu data newydd o ffynonellau mewnol ac allanol. 
 • Gweld y Darlun Cyflawn - Meithrin dealltwriaeth o strategaeth eu maes eu hunain a sut y mae’r strategaeth honno yn cyfrannu at flaenoriaethau’r Adran. 
 • Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth -  Meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid i gefnogi’r broses o wireddu canlyniadau busnes. 

Meini Prawf Penydol i'r Swydd: 

 • Profiad perthnasol o weithio mewn swydd uwch mewn amgylchedd prysur, cyfathrebu, marchnata, rhaglen newid o dan bwysau uchel. 
 • Profiad o ddelio ag uwch arweinwyr ac ystod eang o randdeiliaid proffil uchel.
 • Profiad o arwain ar ymgyrchoedd newid ymddygiad proffil uchel. 

Proses Asesu

Bydd ceisiadau'n cael eu gwahanu.
Gwahoddodd ymgeiswyr llwyddiannus i gyfweld.
Cyflwyniad 5 munud yn seiliedig ar gwestiwn a roddwyd ymlaen llaw.
Bydd cyfweliad yn dilyn cymhwysedd a meini prawf penodol i swyddi o'r ffurflen gais.

Gwybodaeth arall

 • Oni nodir fel arall yn y darn 'cyflog cychwynnol gwirioneddol', bydd pob ymgeisydd yn dechrau ar isafswm y raddfa gyflog y penodir iddi (mae hwn yn cynnwys gweision sifil presennol). Does dim modd trafod hyn.
 • Oni nodir fel arall yn 'math o gyfle', nid yw'r hysbyseb recriwtio hon ar agor ar sail Benthyciad neu Secondiad.
 • Am ragor o wybodaeth am y meini prawf cymhwystra ac amodau a thelerau swyddi Benthyciad a Secondiad yn Llywodraeth Cymru, gweler canllawiau allanol yr ymgeiswyr recriwtio.
 • Oni nodir fel arall yn 'Lleoliad y Swydd' dim ond yn y DU y gellir gweithio yn y rôl/rolau y recriwtir iddynt drwy’r ymgyrch hon, ac ni cheir gwneud hynny dramor.

Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM), cymwysterau CIPR neu o leiaf 3/5 mlynedd o brofiad cyfathrebu a marchnata perthnasol ar lefel uwch reolwyr. 


Mae'r swydd hon yn swydd amser llawn. Fodd bynnag, croesewir ceisiadau gan staff rhan-amser a staff sy'n rhannu swyddi. Mae'r swydd hon yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid. Nid yw'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon ond byddai'n ddymunol. Bydd y rôl hon yn gofyn am deithio achlysurol i swyddfeydd y Llywodraeth a sefydliadau partner ledled Cymru.

Hannah Davies - 03000 256954

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Anghydfod a Chwynion

Dylai unrhyw un sy’n credu ei fod wedi’i drin yn annheg, neu sydd â chwyn am sut y cynhaliwyd y broses naill ai ysgrifennu at y Pennaeth Adnoddau, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays 2, Caerdydd CF10 3NQ neu e-bostio desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru. Os ydych chi’n anhapus â chanlyniad y gŵyn a godwyd gyda Llywodraeth Cymru ac yn teimlo nad yw egwyddorion penodi ar sail teilyngdod drwy gystadleuaeth deg ac agored wedi’u bodloni gallwch gyflwyno’ch cwyn i Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.