Swydd Wag -- Rheolwr Cynnyrch Arweiniol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru
Gradd 7 - £50,870 - £60,830
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan, Lleoliad arall
Oherwydd natur y rôl, bydd angen teithio'n rheolaidd i Gaerdydd.
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
Cynhelir canolfannau asesu yng Nghaerdydd rhwng y 19eg o Mawrth a'r 23ain o Ebrill.

Pwrpas y swydd

Mae'r swydd Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn rhan o broffesiwn digidol, data a thechnoleg (DDaT) yn Llywodraeth Cymru ac mae'n cyd-fynd â rôl y Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn Fframwaith DDaT Llywodraeth y DU. Mae rheolwr cynnyrch yn gyfrifol am ansawdd eu cynhyrchion. Defnyddiant eu gwybodaeth am anghenion defnyddwyr a nodau busnes i fframio problemau a gosod blaenoriaethau ar gyfer eu timau cyflawni.

Fel Rheolwr Cynnyrch Arweiniol, byddwch yn:

● ffurfio'r weledigaeth ar gyfer eu cynnyrch ac ymgysylltu â'u timau a'u rhanddeiliaid wrth ddatblygu'r weledigaeth honno dros amser

● rhoi gwybod i bobl am ddatblygiad eu cynnyrch a hyrwyddo eu defnydd

● cynrychioli defnyddwyr drwy gydol y broses gyflawni a defnyddio eu hadborth i lywio gwelliant parhaus

Mae dau swydd ar gael yn y timoedd canlynol:

Daearyddiaeth a thechnoleg

Mae'r tîm daearyddiaeth a thechnoleg yn darparu gwasanaethau gwybodaeth ddaearyddol i weddill Llywodraeth Cymru ac yn arwain ar yr atebion technoleg a ddefnyddir gan is-adrannau gwasanaethau gwybodaeth a dadansoddi i ddadansoddi a chyhoeddi ystadegau, gwybodaeth ddaearyddol a data arall. Mae'r gwaith hwn yn helpu i gefnogi nifer o geisiadau busnes allanol sy'n rhoi gwybodaeth hanfodol i ddinasyddion yn ogystal â bwydo i mewn i benderfyniadau Gweinidogion a datblygu polisïau.

Bydd y rheolwr cynnyrch arweiniol yn gyfrifol am reoli'r seilwaith TGCh sy'n cefnogi timau gwasanaethau gwybodaeth a dadansoddi drwy weithio gyda rheolwr seilwaith y tîm a TGCh corfforaethol. Byddant yn rheolwr cynnyrch ar gyfer nifer o gymwysiadau allanol fel StatsCymru ac Fy Ysgol Leol, ac yn gyfrifol am y seilwaith sy'n cefnogi'r rhaglen newydd Map Data Cymru. Mae cyfle hefyd i fod yn rhan o'r sefydliad sy'n gwneud newid sylweddol mewn gallu o ran gwyddor data drwy weithio gydag Uned gwyddor data newydd i ddatblygu'r seilwaith a'r offer i alluogi prosiectau arloesol newydd sy'n cael eu llywio gan ddata.

Busnes Cymru

Mae tîm Busnes Cymru yn rhan o adran fusnes sgiliau'r economi ac adnoddau naturiol, ac mae'n darparu cymorth busnes i unigolion i ddechrau busnes, a busnesau sy'n bodoli eisoes i dyfu.

Bydd y Rheolwr Cynnyrch Arweiniol yn arwain yr agenda deallusrwydd technegol a busnes o fewn yr adran sy'n cynnwys datblygiad y teulu o wefannau Busnes Cymru, y seilwaith technegol a chynnwys y wefan, gwefan GwerthwchiGymru gan gynnwys rôl gyda pholisi caffael i ddatblygu ymhellach y defnydd o gaffael cyhoeddus yng Nghymru, a'r system cyfrifon busnes (ein CRM) a fydd yn cynnwys dadansoddi a chyflwyno dangosfyrddau deallusrwydd busnes i uwch dimau rheoli. Bydd y rôl hefyd yn golygu arwain tîm o tua 15 o bobl wedi'u rhannu rhwng ein swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno a Threfforest.

Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am y cyfle hwn, byddwch yn cael eich paru â rôl benodol ac yn cael eich penodi iddi am o leiaf 18 mis.  

Prif dasgau

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

  • Byddwch yn gallu gweithio o dan bwysau, bod yn hyblyg, yn rhagweithiol ac yn hunangymhellol. Bydd gennych yr uchelgais i arwain a chymell tîm i weithio'n llwyddiannus mewn amgylchedd heriol, llawn pwysau a chyflym.
  • Byddwch yn gallu defnyddio dull gweithredu arloesol, edrych am gyfleoedd i wneud pethau'n wahanol a bod yn ddigon ymatebol i addasu a datblygu opsiynau newydd wrth i bethau newid.
  • Fel Gwas Sifil effeithiol, bydd gennych ddealltwriaeth o dirwedd wleidyddol ac o rôl Gweinidogion i osod yr agenda ar gyfer eich maes busnes; dealltwriaeth o sut i gyflawni pethau o ran prosesau llywodraethu a rheoli ariannol; gallu i reoli risg, gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth heb lawer o arweiniad neu dim arweiniad o gwbl; a'r gallu i gyfathrebu'n glir ar bob lefel, gan gynnwys gydag uwch randdeiliaid a Gweinidogion.

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

  • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle y mae unigolion yn teimlo eu bod yn ddiogel i herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon. 
  • Byddwch yn fodel rôl, sy'n gallu cymell ac ysbrydoli eraill, creu gweledigaeth a chymell pobl eraill i'w chefnogi, gan roi arweiniad a blaenoriaethau clir i'r tîm, a sicrhau bod pob aelod yn deall eu cyfraniad i gyflawni amcanion ac yn teimlo eu bod yn gallu cyflawni eu rôl.
  • Byddwch yn cefnogi datblygiad eraill, gan ddangos dealltwriaeth o bwysigrwydd dysgu, cynllunio cyfleoedd a darparu ar eu cyfer ac annog unigolion i ddatblygu, ynghyd â neilltuo amser ar gyfer eich datblygiad chi eich hun.

Beth fydd rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl? 

  • Byddwch yn gallu arfer barn gadarn a defnyddio tystiolaeth a gwybodaeth i roi cyngor a chanllawiau credadwy i randdeiliaid mewnol ac allanol. 
  • Byddwch yn deall pwysigrwydd meithrin a chynnal cydberthnasau adeiladol, o fewn Llywodraeth Cymru a thu hwnt. Bydd gennych sgiliau dylanwadu cryf a'r gallu i feithrin cydberthnasau cydweithredol sy'n herio gyda chefnogaeth a datblygu ymddiriedaeth a chyd-barch ar draws ffiniau sefydliadol.
  • Byddwch yn gallu defnyddio meddylfryd creadigol i ddatblygu argymhellion ac elwa ar y cyfleoedd i gydweithio ar draws ffiniau.

Cyfleoedd datblygu

Gallwch ddisgwyl cael eich cefnogi i sefydlu eich hun yn y radd, ac i fod y gorau y gallwch fod. Byddwch yn cael eich annog i fanteisio ar cyfleoedd i ddatblygu'n barhaus, ac i gynnig y cyfle i eraill ddysgu oddi wrthych wrth i chi wneud cynnydd.

Dyddiad Cau

28/02/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Gan gadw mewn cof y Sgiliau Allweddol uchod, dylech gyflwyno'ch Datganiad Personol yng nghyd-destun y 6 Ymddygiad canlynol:

Beth fydd eich tîm yn ei ddisgwyl?

Gweithio’n Yswtyth - Hyfforddi ac arwain timoedd mewn arferion Agile a darbodus, gan benderfynu ar y dull cywir i'r tîm gymryd a gwerthuso hyn drwy fywyd prosiect

Datblygu Eich Hun ac Eraill - Sicrhau bod cyfleoedd datblygu ar gael i bob unigolyn, waeth beth fo'u cefndir neu eu dymuniad i gyflawni dyrchafiad.

 

Beth fydd rhanddeiliaid yn ei ddisgwyl? 

Cyfathrebu a Dylanwadu - Parhau â meddwl yn agored a diduedd mewn trafodaethau, gan barchu diddordebau a barn amrywiol pobl eraill.

Safbwynt cylch bywyd - Gallwch gynllunio ac ymgysylltu â'r rhanddeiliaid priodol ar adeg benodol yn y prosiect.

 

Beth fydd y sefydliad yn ei ddisgwyl?

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Dod o hyd i'r opsiwn gorau trwy nodi positifau, negyddion risgiau a goblygiadau.

Arweinyddiaeth - Sefyll yn gadarn, hyrwyddo neu amddiffyn gweithredoedd a phenderfyniadau eich hun a'r tîm lle bo angen.

Proses Asesu

Trwy gydol y broses asesu, bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn erbyn cymysgedd o Ymddygiadau o Proffil Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil ac Ymddygiadau o’r fframwaith Digidol Data a Thechnoleg.

Arweinyddiaeth, Gwneud Penderfyniadau Effeithiol, Datblygu Eich Hun ac Eraill, Gweld y Darlun Cyflawn, Cyfathrebu a Dylanwadu, Gweithio ar y Cyd, Chyflawni'n Brydlon, Gweithio’n Ystwyth a Safbwynt cylch bywyd.

 

Cam Sifftio

Bydd eich Datganiad Personol yn cael ei asesu yn erbyn yr Ymddygiadau a restrir yn adran 'Ardaloedd i Brofi' yr hysbyseb. Ni ddylai eich Datganiad Personol fod yn fwy na 1500 gair - bydd unrhyw gynnwys sy'n fwy na'r terfyn 1500 gair yn cael ei ostwng.

Defnyddir eich CV i helpu i hysbysu'r panel o hanes eich gyrfa, ond ni fydd yn cyfrannu at eich sgôr sifft gyffredinol. Ni ddylai CV fod yn hwy na 2 ochr A4.

Ddylech defnyddio’r templed i cyflwyno eich Datganiad Personol a CV

Disgwylir i ganlyniadau sifft gael eu cyhoeddi w / c 9 Mawrth 2020. Bydd rhai o'ch sgorau sifftio yn cyfrannu at ganlyniad eich asesiad cyffredinol. Os ydych chi'n llwyddiannus wrth sifftio, ni fyddwch yn gallu gofyn am eich sgorau sifftio nes bod y broses asesu lawn wedi'i chwblhau.

 

Cam Asesu 

Gwahoddir pob ymgeisydd sy'n llwyddiannus yn y cam sifftio i fynychu ganolfan asesu lle byddwch yn ymgymryd 3 ymarfer;

 

Ymarfer Technegol

Bydd yr ymarfer technegol yn ysgrifenedig ac yn seiliedig ar senario. Bydd ymgeiswyr yn dangos eu gallu i fynegi gwybodaeth a methodoleg dechnegol mewn ffordd sy'n hawdd ei deall.

Ymddygiadau sy'n cael eu hasesu - Arweinyddiaeth, Cyflawni'n Brydlon, Gweld y Darlun Cyflawn, Gwneud Penderfyniadau Effeithiol, Chyfarthrebu a Dylanwadu, Gweithio’n Ystwyth a Safbwynt cylch bywyd.

Ymarfer Arweinyddiaeth 


Bydd hyn yn cynnwys efelychu cyfarfod a fydd yn gofyn i ymgeiswyr gymryd rhan mewn ymarfer ymddygiadol sy'n efelychu cyfarfod un i un â rhanddeiliad rhwng yr ymgeisydd a rhywun yn chwarae rôl yn seiliedig ar friff penodol. Bydd y briff yn cynnwys gwybodaeth gefndirol, disgrifiad o'r sefyllfa a nodiadau am y person y mae ar fin cyfarfod ag ef. Caiff y trefniadau o ran amseru a phrif amcanion y cyfarfod eu hamlinellu hefyd. Bydd gan ymgeiswyr tua 20 munud i baratoi cyn cyfarfod â'r person sy'n chwarae'r rôl a bydd angen iddynt ddatrys y sefyllfa mewn ffordd sydd o fudd i'r ddwy ochr.

Ymddygiadau sy'n cael eu hasesu - Arweinyddiaeth, Cyflawni'n Brydlon, Gweld y Darlun Cyflawn, Cweithio ar y cyd a Chyfarthrebu a Dylanwadu

Cyfweliad


Yn ystod y cyfweliad, byddwch yn ateb amrywiaeth o gwestiynau yn seiliedig ar ymddygiad a chryfderau. Caiff y cwestiynau sy'n seiliedig ar ymddygiad eu defnyddio i archwilio'r hyn rydych chi'n gallu ei wneud yn fanwl a phwrpas y cwestiynau sy'n seiliedig ar gryfderau yw darganfod yr hyn rydych chi'n ei fwynhau a'ch cymhelliant sy'n berthnasol i ofynion y radd. 

Ymddygiadau sy'n cael eu hasesu - Arweinyddiaeth, Gwneud Penderfyniadau Effeithiol, Datblygu Eich Hun ac Eraill, Gweithio ar y Cyd, Gweithio’n Ystwyth a Safbwynt cylch bywyd.

Nid oes unrhyw ddisgwyliad na gofyniad i chi baratoi ar gyfer y cwestiynau sy'n seiliedig ar gryfderau cyn y cyfweliad, er y gallai fod yn ddefnyddiol i chi dreulio peth amser yn myfyrio ar yr hyn rydych chi'n mwynhau ei wneud a'r hyn rydych chi'n ei wneud yn dda.

Cryfderau a fydd yn cael eu profi yn ystod y cyfweliad; Cynhwysol, Pendant, Arweiniwr Tîm a Negodwr.


Canlyniad Terfynol

Yn dilyn y canolfan asesu, disgwylir i ganlyniadau gael eu cyhoeddi ddechrau mis Mai. 

Gwybodaeth arall

Ein Ymrwymiad i Gydraddoldeb

Oherwydd tangynrychiolaeth gyfredol yn y sefydliad, rydym yn annog ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, felly os ydych ag anabledd neu o gefndir BAME, fe fydd eich cais yn cael ei roi ymlaen yn awtomatig i'r ganolfan asesu os fydd y cais yn cyrraedd lleiafswm y gofynion. Bydd gwybodaeth ar ymgeiswye anabl ac ymgeiswyr BAME yn cael ei gymryd o'r ffurflen fonitro cydraddoldeb wedi'i atodi i'r ffurfen gwneud cais ac mae'n bwysig i chi gwblhau hyn fel rhan o'ch cais.


Addasiadau Recriwtio

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i’r model cymdeithasol o anabledd ac i wneud addasiadau rhesymol i ddileu unrhyw rwystrau yn y broses recriwtio ar gyfer staff â namau, cyflyrau iechyd neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Gallwn wneud addasiadau i unrhyw ran o’r broses recriwtio (y cais yn ogystal â’r ganolfan asesu) a byddwn yn sicrhau bod ymgeiswyr anabl yn cael eu paru â rolau sy’n gydnaws ag addasiadau i’r gweithle. Gallwn ddarparu cyngor i staff sy’n credu eu bod, neu a allai fod angen addasiadau rhesymol ond sydd angen gwybod mwy am y broses asesu a pha fath o addasiadau y gallem eu gwneud i sicrhau asesiad teg. 

Os ydych chi’n gwybod eich bod chi angen (neu’n meddwl y gallech fod angen) unrhyw fath o addasiad rhesymol ar gyfer unrhyw rhan or broses, cysylltwch â’r Tîm Adnoddau â Blaenoriaeth cyn gynted â phosibl i drafod unrhyw addasiadau sydd eu hangen.

officeofthechiefdigitalofficer@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylech lanlwytho'r rhain yn yr adran ' atodwch gymhwysedd/tystiolaeth meini prawf penodol i'r swydd ' ar y ffurflen gais ar-lein.

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch PriorityResourcing@gov.wales i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.