Swydd Wag -- Band Tîm Taliadau Gwledig Cymru X6

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Adran Taliadau Gwledig Cymru
Cymorth Tîm - £20,500 - £23,830
£20,500
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Tymor penodol
12 Mis
Y Canolbarth
I'w gadarnhau.

Pwrpas y swydd

Pam gweithio i Lywodraeth Cymru?

Mae’n ddewis gwych o ran gyrfa, os ydych yn gadael yr ysgol neu’r coleg, yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl cychwyn teulu neu’n chwilio am yrfa newydd. Mae amrywiaeth eang o swyddi i’w cael. Mae swydd yn Llywodraeth Cymru yn annhebyg i unrhyw swydd arall yng Nghymru.

Yn Llywodraeth Cymru byddwch yn cael cymorth ac arweiniad er mwyn ichi allu datblygu eich sgiliau yn y gweithle. Byddwch yn aelod gwerthfawr o’r tîm o’r diwrnod cyntaf.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â thîm prosesu mawr sy'n ymwneud â darparu ystod o ddyletswyddau gweinyddol gan gynnwys mapio i gefnogi'r gwaith o brosesu ceisiadau mewn perthynas â chynlluniau Cymorth Uniongyrchol a Datblygu Gwledig a weinyddir gan Daliadau Gwledig Cymru. Taliadau Gwledig Cymru yw'r tîm cyflawni gweithredol mwyaf yn Llywodraeth Cymru gydag amrywiaeth o rolau ar gael.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu paru â’r cymhwyster mwyaf priodol yn Nhaliadau Gwledig Cymru.

I ymgeisio, bydd angen ichi fodloni gofynion Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil.

•         Byddwch yn ddinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn cynnwys dinesydd Prydeinig

•         Byddwch yn ddinesydd o’r Gymanwlad

•         Byddwch yn ddinesydd o'r Swistir

•         Byddwch yn ddinesydd o wlad Twrci (mewn rhai amgylchiadau)

•         Byddwch yn 16 oed o leiaf erbyn y dyddiad cau; ni cheir terfyn oedran uwch

•         Bydd angen ichi fodloni gofynion Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil i ymgeisio

Prif dasgau

Y mathau o dasgau y gallech eu gwneud

 • Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol i gefnogi ceisiadau a hawliadau am daliadau mewn perthynas â chynlluniau datblygu gwledig a chymorth uniongyrchol.
 • Mapio a chipio data gofodol sy’ n ymwneud â cheisiadau’r cynllun datblygu gwledig a chynlluniau cymorth uniongyrchol.
 • Defnyddio amrywiaeth o becynnau Microsoft Office fel Word, Outlook ac Excel.
 • Cysylltu â chydweithwyr gweithredol a mynychu unrhyw sesiynau hyfforddi a phrofi, perthnasol drwy gydol y flwyddyn.
 • Delio ag ymholiadau dros y ffôn a galwyr i’r Swyddfa, gan gynnwys darparu apwyntiadau cymorth digidol i gefnogi cwsmeriaid.
 • Gweithredu, ac ymateb i ohebiaeth a dderbynnir yn erbyn terfynau amser penodedig.
 • Gweithio'n hyblyg gyda swyddogion cymorth timau eraill ar draws yr isadran i gyflenwi a bodloni anghenion blaenoriaethol.
 • Prosesu ceisiadau papur a CPH electronig, gan gysylltu â chwsmeriaid pan fo angen i ddatrys problemau prosesu.
 • I fod yn bwynt cyswllt cyntaf/cymorth uniongyrchol i holl gwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru (RPW) ledled Cymru wrth ymdrin yn gwrtais ac yn effeithlon â phob ymholiad dros y ffôn, e-bost ac ar-lein mewn perthynas â’r holl gynlluniau a weinyddir gan RPW ac ar-lein.
 • Rheoli gwaith eich hun, gan sicrhau bod safonau ansawdd yn cael eu cynnal yn unol â chanllawiau.
 • Gweithio gyda thimau eraill o fewn eich ardal busnes yn ôl yr angen.

Pwy ydym yn chwilio am?

Unigolion sy’n awyddus i ddysgu, ac sydd â’r ymrwymiad i weithio fel rhan o dîm .

Fe fyddwch yn:

 • Awyddus i ddysgu tra byddwch yn gweithio, er mwyn datblygu eich sgiliau
 • Chwaraewr tim
 • Gallu gweithio i derfynau amser gyda ychydig o oruchwyliaeth
 • Hyblyg yn eich ymateb
 • Gallu cyfathrebu yn dda
 • Hyderus wrth ddefnyddio TGch, gyda sgiliau digidol da.
 • Gallu dangos lefel uchel o sgiliau rhifedd a llythrennedd

 Byddwn yn asesu’r holl sgiliau hyn yn ystod y broses ddethol:.  

Rydym yn chwilio am unigolion i allu darparu gwasanaeth proffesiynol, cyfeillgar a chywir i ' n cwsmeriaid; Mae hyn yn debygol o gynnwys ateb galwadau ffôn, e-byst, drafftio llythyron/gohebiaeth sydd wedi ' u rhagboblogi, ac ailgyfeirio cwsmeriaid at gydweithiwr priodol i gael cymorth pellach, lle bo angen. Bydd angen i chi fod yn hyblyg yn eich dull gweithredu a gallu gweithio ar draws timau eraill yn ôl yr angen.

 

 

Cyfleoedd datblygu

Pam Llywodraeth Cymru a Thaliadau Gwledig Cymru?

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â’r isadran gyflawni weithredol fwyaf o fewn Llywodraeth Cymru. Rydym yn gweithio ar draws llawer gweithgarwch Llywodraeth, o weithredu polisïau, prosesu taliadau’r cynllun, briffio ein Gweinidogion, gweinyddiaeth gyffredinol, datblygu TG a’r Arolygiaeth Wledig.

Bydd y swyddi hyn yn gweithio fel rhan o'n timau prosesu yn Llandrindod.

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud?

Mae ein hisadran, Taliadau Gwledig Cymru, yn rhan o adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Rydym yn gyfrifol am weinyddu pob agwedd ar gynlluniau polisi amaethyddol cyffredin (UE) yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru. Rydym yn talu tua £ 340m y flwyddyn i ffermwyr, pysgotwyr, busnesau a chymunedau lleol drwy 3 rhaglen fawr a ariennir gan yr UE:

•           CAP: cymorth uniongyrchol- Cynllun Y Taliad Sylfaenol (BPS),

•           CAP: RDP 2014-2020,

•           EMFF 2014-2020.

 

Ein nod yw sicrhau’r budd mwyaf posibl i Gymru - a gosod safonau uchel o gydymffurfiaeth a phroffesiynoldeb wrth ddarparu’r gwasanaethau i’n cwsmeriaid sydd yn derbyn taliadau fferm.

Mae'r taliadau hyn yn hanfodol i gefnogi economi wledig gynaliadwy, a’r diwydiant amaethyddol yn ogystal â diogelu a gwella bywyd gwyllt a’r amgylchedd yng Nghymru.

Beth yw’r manteision?

Mae llawer o fanteision i weithio i Lywodraeth Cymru, yn cynnwys:

Ennill £20,000 y flwyddyn.

Byddwch yn cael 31 diwrnod o wyliau yn ogystal â 10 diwrnod cyhoeddus a braint. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg i 'ch helpu i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith. Byddwch hefyd yn gymwys i fod yn aelod o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manteision Eraill

 • Bydd yr holl staff yn cael mynediad at gyfleoedd hyfforddi, yn cynnwys trafodaethau rheolaidd yn ymwneud â datblygiad personol
 • Arferion gweithio hyblyg i’ch helpu i gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Hefyd, rydym yn cynnig trefniadau gweithio yn ystod tymor yr ysgol i staff a chanddynt gyfrifoldebau gofal plant.
 • Timau iechyd a diogelwch ac iechyd galwedigaethol i gynnig cymorth i’r staff
 • Tri undeb llafur o fewn y sefydliad: PCSIPMS/Prospect a’r FDA
 • Mentoriaid, cyfeillion swyddfa, grwpiau rhwydweithio cymdeithasol.
 • Ar hyn o bryd mae'r holl staff yn gweithio o'u cartrefi.

 

 

Dyddiad Cau

18/01/21 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Deall pob deunydd mewn sefyllfa waith yn iawn
Rhugl
Deall sgyrsiau ym mhob sefyllfa waith
Gallu paratoi deunydd ysgrifenedig ar gyfer pob sefyllfa waith

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

 1. Pam ydych chi eisiau gweithio i Lywodraeth Cymru a Thaliadau Gwledig Cymru? (Hyd at 500 o eiriau)
 2. Dywedwch wrthym am ddarn o waith rydych wedi ' i gyflawni ' n llwyddiannus gan ddefnyddio eich sgiliau TG a digidol? Gallwch gynnwys enghraifft o unrhyw agwedd ar eich addysg, gwaith neu fywyd cymdeithasol. (Hyd at 300 o eiriau)
 3. Pa sgiliau rydych chi wedi ' u dysgu o ' ch addysg, eich gwaith neu ' ch bywyd cymdeithasol a fyddai ' n bwysig yn eich rôl yn Llywodraeth Cymru? Dylech gadw mewn cof y tasgau allweddol a restrwyd yn yr hysbyseb. (Hyd at 300 o eiriau)

Proses Asesu

Bydd ceisiadau'n cael eu didoli mewn dau gam, bydd y sifft gyntaf yn edrych ar cwestiwn 1 yn unig, a’r ail sifft yn edrych ar gwestiynau 2 a 3. Gwahoddir yr ymgeiswyr hynny sy'n pasio'r ddau sifft i gyfweliad fideo drwy dimau Microsoft – mae canllawiau i'w gweld yma

Gwybodaeth arall

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hamcanion cydraddoldeb strategol yn 2016 ac roedd y rhain yn cynnwys ymrwymiad i fod yn batrwm o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ceisiadau gan bawb, ni waeth be fo’u sefyllfa o ran oedran, priodas (yn cynnwys priodasau cyfartal/o’r un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth rhyw, anabledd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd/mamolaeth.

Yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi ennill Statws Arweinydd Lefel 3 am fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, rydym yn wythfed yn y DU ar hyn o bryd ym Mynegai Gweithle Stonewall sy’n cefnogi gweithwyr lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT), rydym wedi ymuno â’r Siarter Hil yn y Gwaith ac rydym wedi ein cynnwys ar y rhestr o sefydliadau sydd wedi’u cydnabod fel bod yn gyflogwyr cynhwysol o ran hil. Ymhellach, rydym wedi ennill statws Aur gan a:gender, sef rhwydwaith cymorth cynhwysol i staff yn Adrannau ac Asiantaethau’r Llywodraeth, sy’n ymdrin â phob agwedd ar ailbennu rhywedd, hunaniaeth o ran rhywedd, mynegiant rhywedd a phobl ryngrywiol. Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr o ddewis, ac yn sefydliad y mae pobl yn dymuno ac yn falch o gael gweithio ynddo. Oherwydd hyn, rydym wedi rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy’n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas sy’n analluogi pobl sydd ag amhariadau neu gyflyrau iechyd neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pob aelod o staff (neu aelodau staff newydd posibl) berfformio ar ei orau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio’r diffiniad meddygol o anabledd (“amhariad corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd”).

Enw cyswllt os hoffech fwy o wybodaeth am y swydd 

Desg Gymorth Cydwasanaethau - DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru - 0300 0255454

Jane Rowe - Jane.Rowe@gov.wales - 03000 258324

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Saesneg defnyddiwch y linc “Newid Iaith/Change Language ar ben y dudalen hon i’ch hebrwng i’r fersiwn Saesneg o’r hysbyseb, fel y gallwch wneud cais ohono yn Saesneg

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.