Swydd Wag -- Cyfleoedd Cyfnod Penodol a Secondiad Llywodraeth Cymru, Ymgyrch Recriwtio Uwch Swyddogion Gweithredol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Llywodraeth Cymru
Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000
£39,310 - Gwneir Penodiadau Tymor Penodol ar waelod y band cyflog (£39,310 ). Mae modd gweld telerau’r Secondiad o dan ‘Gwybodaeth Arall’ isod.
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Penodiad Tymor Penodol. Gellir ystyried secondiadau hefyd – fe welwch delerau’r Secondiad o dan ‘Gwybodaeth Arall’ isod.
Mae'r rolau hyn yn swyddi dros dro ac ar gael fel cyfle tymor byr (6-12 mis) neu gyfle tymor hwy (uchafswm hyd at 2 flynedd).
Cymru gyfan
Lleoliad swydd hyblyg yw ystyr Cymru gyfan, yn amodol ar anghenion y busnes. Sylwch efallai na fydd bob amser yn bosibl bodloni cais i ddewis swyddfa benodol, ond bydd modd ystyried ceisiadau. Rydym yn gefnogol i weithio gartref a theilwra patrymau i amgylchiadau unigol. Yn y tymor byr, oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws, bydd mwyafrif ein gweithwyr wedi'u lleoli gartref/yn gweithio o bell.
I'w gadarnhau

Manylion am y cyfle

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio yn ôl y gwerthoedd a nodir yng Nghod y Gwasanaeth Sifil: sef uniondeb, gwrthrychedd, gonestrwydd ac amhleidioldeb. Yn ychwanegol at y cod mae gennym ein gwerthoedd a’n disgwyliadau ein hunain sy’n crynhoi ein ‘ffordd Gymreig’ o weithio, gan adlewyrchu’r uchelgeisiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae ein Huwch Swyddogion Gweithredol yn cyflawni rôl allweddol yn Llywodraeth Cymru, a disgwylir iddynt ysgwyddo cyfrifoldeb lefel uchel dros feysydd gwaith penodol, arwain a rheoli timau a’u llwythi gwaith a dirprwyo tasgau. Mae Uwch Swyddogion Gweithredol yn gwneud cyfraniad sylweddol at y meddylfryd a’r penderfyniadau a wneir o ran datblygu polisi, strategaeth a chynllunio busnes ac, wrth wneud hynny, byddant yn gweithio’n agos gydag uwch reolwyr. Efallai y bydd ganddynt hefyd gyfrifoldebau sylweddol o ran rheoli a chysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Ar hyn o bryd, mae gan Lywodraeth Cymru ystod eang o rolau blaenoriaeth ar gael sy'n gofyn am sgiliau, profiad a gwybodaeth yn unol â Disgrifiad Gradd ac Ymddygiadau'r Uwch Swyddogion Gweithredol a restrir isod. Bydd y rolau a benodir iddynt trwy'r cynllun hwn mewn meysydd megis datblygu a chyflawni polisïau, rheoli prosiectau a chyflawni gweithredol. Efallai y bydd rolau hefyd yn cefnogi ystod o broffesiynau ar draws Llywodraeth Cymru, megis y Gwasanaethau Cyfreithiol, Technoleg a Data Digidol, neu broffesiynau Cyfathrebu.

Disgrifiad o'r Gradd

Yr hyn y bydd y sefydliad yn ei ddisgwyl gennych chi mewn rôl Uwch Swyddogion Gweithredol

 • Byddwch yn gyfrifol am reoli meysydd gwaith penodol gan ddefnyddio eich profiad neu’ch gwybodaeth i fod yn graff wrth ddehongli gwybodaeth gymhleth neu anghyson gan bwyso a mesur nifer o ffactorau a thystiolaeth i lunio syniadau ac atebion adeiladol.
 • Bydd gennych ddull arloesol o ddatrys problemau. Byddwch yn gweithredu’n annibynnol i chwilio am gyfleoedd newydd, gan ddatblygu atebion newydd. Byddwch yn ymatebol ac yn ymaddasol, gan ddatblygu opsiynau newydd wrth i bethau newid.
 • Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth wleidyddol a dealltwriaeth o'r dirwedd wleidyddol. Byddwch yn defnyddio hyn wrth ystyried effaith eich penderfyniadau a'ch gwaith ar y maes busnes ehangach, ac wrth lunio cynigion ar gyfer uwch swyddogion.

Yr hyn y bydd eich tîm yn ei ddisgwyl

 • Efallai y bydd gofyn i chi reoli tîm gan bennu cyfeiriad clir ar gyflawni eu hamcanion. Byddwch yn cefnogi aelodau tîm yn eu gwaith megis meysydd gwaith cymhleth; dyrannu a blaenoriaethu gwaith; rheoli perfformiad; hyfforddi a datblygu; mentora a hyfforddi.
 • Byddwch yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant, gan greu amgylchedd lle mae unigolion yn teimlo’n ddiogel i herio, rhannu syniadau a mynegi pryderon i fabwysiadu arddull arweinyddiaeth gynhwysol.
 • Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a chynnal systemau neu brosesau i sicrhau rhagoriaeth neu werth am arian.

Yr hyn y bydd rhanddeiliaid allweddol yn ei ddisgwyl

 • Byddwch yn dangos arweiniad wrth greu, adeiladu a chynnal cysylltiadau adeiladol ar bob lefel.
 • Byddwch yn gallu teilwra ac addasu eich arddull cyfathrebu (ysgrifenedig a llafar) i gynghori, arwain, dylanwadu a darbwyllo rhanddeiliaid mewnol ac allanol fel sy’n briodol.

Cyfleoedd datblygu

Dyma gyfle gwych i ddylanwadu trwy ddod â'ch gallu, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad byw gwerthfawr ac unigryw i Lywodraeth Cymru.

Bydd gennych y gallu i ddatblygu eich galluoedd trwy fod yn rhan o amrywiaeth eang o waith hanfodol (megis ymateb i COVID-19 a materion pontio’r UE) a thrwy weithio gydag ystod eang o bartneriaid e.e. awdurdodau lleol, cwmnïau preifat a sefydliadau'r trydydd sector.

Byddwch hefyd yn gallu datblygu eich dealltwriaeth o'r dirwedd wleidyddol a'r rôl y mae Gweinidogion yn ei chwarae wrth osod yr agenda ar gyfer eich maes busnes.

Dyddiad Cau

18/01/21 12:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y model cymdeithasol o anabledd, sy’n cydnabod bod rhwystrau ar waith mewn cymdeithas sydd yn atal pobl gyda nam neu gyflyrau iechyd neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i gael gwared ar rwystrau fel y gall pawb (neu ddarpar staff newydd) gyflawni o’u gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd (“nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu unigolyn i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd”). 

Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os yw ei gais yn bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Ystyr yr ‘isafswm meini prawf’ yw bod yn rhaid i chi basio'r profion ar-lein, a darparu tystiolaeth yn eich cais sy’n dangos eich bod yn gyffredinol yn bodloni lefel cymhwysedd y rôl ac unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiad sy’n cael eu hystyried yn hanfodol. Rydym yn ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfaoedd pobl anabl.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu os ydych yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ac angen trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu os ydych yn dymuno trafod sut y byddwn yn eich cefnogi pe byddech yn llwyddiannus, anfonwch e-bost i  RecriwtioAllanol@llyw.cymru cyn gynted â phosibl a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Ymddygiad

Arweinyddiaeth - Ystyried gwahanol anghenion, syniadau a safbwyntiau unigol, gan hyrwyddo cynhwysiant a chyfle cyfartal i bawb.
Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Dadansoddi a defnyddio ystod o wybodaeth berthnasol a chredadwy o ffynonellau mewnol ac allanol i gefnogi penderfyniadau.
Cyflawni’n gyflym - Gweithredu ar unwaith i ailasesu llwythi gwaith a blaenoriaethau pan fo gofynion yn gwrthdaro er mwyn cynnal perfformiad.
Datblygu Eich Hun ac Eraill -  Nodi bylchau yng ngalluoedd eich hun a’ch tîm.
Cyfathrebu a dylanwadu - Cyfathrebu mewn modd syml, gonest sy’n ennyn diddordeb, gan ddewis arddulliau priodol er mwyn sicrhau’r ddealltwriaeth a’r effaith fwyaf posibl.
Cydweithio - Sefydlu cysylltiadau proffesiynol gydag ystod o randdeiliaid amrywiol.

Proses Asesu

Mae pedwar cam i'r Broses Asesu:

1. Ffurflen Gais

Wrth lenwi'r Ffurflen Gais ar gyfer y cyfle hwn gofynnir ichi ddarparu tystiolaeth, ar ffurf enghreifftiau go iawn, o'ch sgiliau, eich profiad a'ch gallu yn y chwe Ymddygiad Uwch Swyddogion Gweithredol a restrir uchod. Dyma'r rhan bwysicaf o'ch Ffurflen Gais a bydd panel recriwtio yn y Cam Sifftio yn ei hasesu.

2. Prawf Ar-lein

Byddwch yn cael gwahoddiad i gwblhau Prawf Llafar y Gwasanaeth Sifil Ar-lein. Os ydych yn pasio hwn yn llwyddiannus byddwch yn cael gwahoddiad i gwblhau Prawf Dyfarniad y Gwasanaeth Sifil Ar-lein.

Dim ond y rhai sy'n llwyddo yn y ddau brawf hyn fydd yn symud ymlaen i'r Cam Sifftio.

Os byddwch yn methu’r naill brawf neu’r llall, neu'n methu â chwblhau'r profion ar-lein erbyn y dyddiad cau a roddir, yn anffodus ni fydd eich cais yn symud ymlaen i'r cam nesaf. Fe'ch hysbysir o'r canlyniad hwn.

3. Cam Sifftio

Cynhelir proses sifftio dau gam ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi pasio'r Profion Ar-lein.

Sifft Cam 1.
Asesir y dystiolaeth a roddwch yn eich Ffurflen Gais ar gyfer y ddau Ymddygiad Uwch Swyddogion Gweithredol cyntaf a restrir uchod (sef Arweinyddiaeth, Gwneud Penderfyniadau Effeithiol) gan banel recriwtio. Os ydych chi'n llwyddiannus yn y cam hwn, bydd eich cais yn symud ymlaen i Sifft Cam 2

Sifft Cam 2.
Bydd panel recriwtio yn asesu'r pedwar Ymddygiad Uwch Swyddogion Gweithredol sy'n weddill yr ydych wedi'u cyflwyno yn eich Ffurflen Gais. Os ydych chi'n llwyddiannus yn y cam hwn, fe'ch gwahoddir i Gyfweliad Ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams.

Os byddwch yn methu naill ai Sifft Cam 1 neu Sifft Cam 2, yn anffodus ni fydd eich cais yn symud ymlaen i Gyfweliad. Fe'ch hysbysir o'r canlyniad hwn.

4. Cyfweliad Ar-lein

Bydd y Cyfweliad ar-lein yn digwydd trwy Microsoft Teams ac yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau yn seiliedig ar Ymddygiad a Chryfder.

Bydd y cwestiynau Ymddygiad yn archwilio'n fanwl yr hyn y gallwch chi ei wneud. Bydd y cwestiynau Cryfderau yn archwilio'r hyn rydych chi'n ei fwynhau a'ch cymhellion sy'n berthnasol i ofynion gradd y swydd.

Bydd yr Ymddygiadau a gaiff eu hasesu yn y cyfweliad yr un fath â'r rhai y gofynnwyd ichi eu cyflwyno yn eich Ffurflen Gais, sef Arweinyddiaeth, Gwneud Penderfyniadau Effeithiol, Cyflawni’n Gyflym, Datblygu'ch Hun ac Eraill, Cyfathrebu a Dylanwadu a Chydweithio.

Y cryfderau a brofir yn ystod y cyfweliad fydd Cynhwysol, Strategol, Rhwydweithiwr, Gallu Addasu.

Nid oes unrhyw ddisgwyliad na gofyniad i chi baratoi ar gyfer y cwestiynau Cryfderau hyn cyn y cyfweliad, er y gallai fod yn ddefnyddiol i chi dreulio peth amser yn myfyrio ar yr hyn rydych chi'n mwynhau ei wneud a'r hyn rydych chi'n ei wneud yn dda.

Canlyniad Terfynol

Yn dilyn y cyfweliad, cyhoeddir y canlyniadau.

Paru

Os ydych chi'n llwyddiannus, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gyflwynoch chi ar eich Ffurflen Gais i lywio’r broses o’ch paru chi â swydd.

Byddwn yn ystyried eich sgiliau a'ch gallu ochr yn ochr â gofynion y rolau sydd ar gael a blaenoriaethau busnes.

Ni allwn warantu y cynigir swydd benodol i chi.

Addasiadau Rhesymol

Pan fyddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr i gadarnhau eu bod wedi bod yn llwyddiannus mewn cyfweliad, byddwn yn gofyn iddynt a oes unrhyw addasiadau rhesymol y byddent yn hoffi i ni eu hystyried wrth eu paru â swydd. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod pob unigolyn yn cael ei baru â swydd addas.

Gwybodaeth arall

Gwybodaeth arall sy'n gysylltiedig â swyddi gwag

 • Bydd penodiadau trwy'r ymgyrch hon ar sail Penodiad Tymor Penodol, fodd bynnag, os ydych eisoes yn gyflogedig, gellir ystyried secondiad gan eich cyflogwr presennol.
 • Mae'n ofynnol i Secondai barhau i gael ei gyflogi gan ei gyflogwr presennol trwy gydol y cyfnod secondiad, cadw telerau ac amodau’r cyflogwr (fel y nodir yn y Contract Cyflogaeth gyda'r cyflogwr) ac aros ar Gyflogres ei gyflogwr. Yna bydd y cyflogwr yn anfonebu Llywodraeth Cymru am ddarparu Gwasanaethau'r Secondai ar sail ôl-ddyledion chwarterol ar gyfer cyflog gwirioneddol (gan gynnwys Pensiwn, Yswiriant Gwladol ac ati).
 • Rydym ni'n rhagweld y bydd mwyafrif yr ymgeiswyr sy'n gofyn am secondiad trwy'r cyfle hwn yn symud ar draws, fel y byddent yn gallu aros ar yr un cyflog ag y maen nhw'n ei dderbyn gan eu cyflogwr. Dim ond mewn achosion eithriadol, e.e. lle byddai secondiad yn cyfateb i ddyrchafiad dros dro o ran cyflog, y caniateir hyblygrwydd. Yn y sefyllfa hon gall Llywodraeth Cymru fod yn barod i'r Secondai gael ei dalu ar leiafswm y Band Cyflog ar gyfer y Radd y’i penodir iddi, fodd bynnag, byddai angen i gyflogwr y Secondai gytuno â thelerau'r penodiad a'r cynnydd dros dro yng nghyflog y gweithiwr dros gyfnod y secondiad.

Pwynt cyswllt i gael mwy o wybodaeth: RecriwtioAllanol@llyw.cymru

RecriwtioAllanol@llyw.cymru/ExternalRecruitment@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylid gwneud pob cais am y swydd hon ar-lein trwy system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych nam a fyddai'n eich atal rhag gwneud cais ar-lein, e-bostiwch RecriwtioAllanol@llyw.cymru i ofyn am becyn cais mewn fformat arall, neu i ofyn am addasiad rhesymol sy'n gysylltiedig â nam er mwyn cyflwyno'ch cais .

I wneud cais, bydd angen i chi gael cyfrif ar ein system ymgeisio ar-lein. Cliciwch y botwm 'Gwneud Cais' isod, a gofynnir i chi 'Fewngofnodi' os oes gennych gyfrif eisoes, neu 'Gofrestru' os nad oes gennych gyfrif eto. Gallwch gofrestru mewn ychydig funudau. Bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i allu cofrestru. Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer cyfrif a mewngofnodi, cewch eich tywys i'r ffurflen gais ar-lein, y bydd angen i chi ei chwblhau’n llawn a'i chyflwyno cyn yr amser terfynol ar y dyddiad cau. Ni fydd ffurflen gais anghyflawn yn cael ei hystyried.

Os hoffech chi wneud cais am y swydd wag hon yn Gymraeg, defnyddiwch y ddolen ‘Newid Iaith / Change Language’ ar frig y dudalen hon, i fynd â chi i fersiwn Gymraeg yr hysbyseb hon, a gallwch ei defnyddio i wneud cais yn Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio, gweler Canllawiau Recriwtio Ymgeiswyr Allanol.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymddygiad a Chryfderau'r Gwasanaeth Sifil a sut y cânt eu defnyddio ar gyfer recriwtio yn y Gwasanaeth Sifil, gweler Proffiliau Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.