Swydd Wag -- Rheolwr Manwerthu

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Datblygu Busnes a Marchnata
Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
£29,850
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac rydym yn gweithio i gael amgylchedd hanesyddol hygyrch i Gymru sy’n cael ei ddiogelu’n dda.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • helpu i ofalu am ein hamgylchedd hanesyddol er lles pobl heddiw ac ar gyfer y dyfodol
 • hyrwyddo'r broses o ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i roi gofal priodol i’n hamgylchedd hanesyddol
 • helpu pobl i werthfawrogi a mwynhau ein hamgylchedd hanesyddol
 • sicrhau bod ein hamgylchedd hanesyddol yn gweithio er ein lles economaidd
 • gweithio gyda phartneriaid i gyflawni ein hamcanion cyffredin gyda'n gilydd

Bydd y sawl yn y swydd hon yn atebol i’r Uwch-reolwr Masnachol yn yr adran Datblygu busnes a Marchnata a byddent yn gyfrifol am reoli tîm bach o staff.  Byddent yn arwain ar bob mater manwerthu o fewn Cadw, gan ddatblygu cynnig gwell a mwy proffidiol i sicrhau bod y nwyddau a'r gwasanaethau y mae Cadw yn eu darparu yn ymarferol yn fasnachol a bod pob system yn effeithlon ac yn cydymffurfio.

Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio'r tîm sy'n gyfrifol am fanwerthu ar bob safle, gan gynnwys yr holl ddadansoddi gwerthiant, y logisteg rheoli stoc, a’r adroddiadau ariannol, a byddent yn dyfeisio ac yn gweithredu strategaeth fanwerthu ar gyfer Cadw.

Bydd cyfrifoldeb ar y sawl yn y swydd i gynyddu incwm manwerthu Cadw o 5% o leiaf o flwyddyn i flwyddyn, yn unol â thargedau sefydliadol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn chwarae rhan annatod yn y broses o weithredu'r system EPoS newydd sydd wedi'i chynllunio ar gyfer 2021, a byddent mewn cyswllt cyson â rheolwr y prosiect i adlewyrchu anghenion manwerthu.

Prif dasgau

 • Rheoli'r broses o ddatblygu a chaffael nwyddau i'w hailwerthu yn y 24 safle Cadw sy'n cael eu staffio
 • Monitro gwariant cyllideb o £1m a chyhoeddi rhagolygon gwariant, y targed yw cynhyrchu £2,100,000.
 • Arwain a hyfforddi tîm bach i sicrhau bod gweithrediadau o ddydd i ddydd yn cael eu cyflawni'n effeithiol, gan flaenoriaethu beichiau gwaith a chefnogi staff sydd ag anghenion dysgu a datblygu.
 • Cynnal ymarferion caffael yn unol â phrosesau sefydliadol, rheoli contractau (system EPoS) a chefnogi tendrau ar gyfer cyflenwyr, a rheoli contract i sicrhau eu bod yn cyflawni canlyniadau.
 • Cydweithio'n agos ac yn effeithiol â’r staff sydd yn y safleoedd i gynyddu eu sgiliau a'u gwybodaeth am farchnata er mwyn gwella cyflwyniad a chynyddu gwerthiant.
 • Goruchwylio canllawiau marsiandïaeth weledol er mwyn sicrhau bod pob siop yn cael ei chyflwyno â chysondeb ac ansawdd, gan ddatblygu systemau i fonitro a gwella.
 • Rheoli a darparu gweithgareddau cynhyrchu incwm newydd, megis siopau pop-up, casgliadau cynnyrch newydd e.e. casgliad Nadoligaidd, ymarferoldeb y siop ar-lein, y Casgliad Treftadaeth moethus, peiriannau gwerthu, a pheiriannau coffi.
 • Cyfarfod â chyflenwyr, adolygu casgliadau, tymhorau, datblygu cynnyrch newydd, ac ymateb i dueddiadau cynnyrch.
 • Sicrhau bod cynnig manwerthu Cadw yn ymateb i anghenion cwsmeriaid drwy ddilyn tueddiadau'r sector.
 • Rheoli cynnig ar-lein newydd ac asesu systemau a phrosesau i gynyddu incwm.
 • Cyfrannu at brosiectau penodol, adolygu a gwella swyddogaethau'r system EPoS presennol ynghyd â datblygu system EPoS newydd, a gweithredu strategaeth fanwerthu.
 • Cynhyrchu adroddiadau rheoli ar gyfer uwch dîm rheoli Cadw, dadansoddi data ar gyfer cynllunio cywir, adrodd ar Enillion o Fuddsoddi, monitro'n rheolaidd, ac addasu cynlluniau i sicrhau bod targedau incwm yn cael eu cyrraedd.

Cyfleoedd datblygu

Mae Cadw yn annog staff i fynd ar drywydd cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, yn ogystal â chefnogi gweithgareddau dysgu a datblygu penodol sy'n gysylltiedig ag anghenion busnes. 

Dyma gyfle i rywun sydd â gwybodaeth a sgiliau cryf am fanwerthu i gael profiad unigryw yn y sector treftadaeth/diwylliannol ar draws nifer o safleoedd, ledled y wlad, gan weithio gydag adrannau amrywiol o fewn y llywodraeth.

Dyddiad Cau

11/11/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall deunydd syml ar bynciau pob dydd
Gallu cynnal sgwrs syml mewn sefyllfa waith
Deall sgyrsiau sylfaenol am bynciau pob dydd
Gallu ysgrifennu gohebiaeth syml mewn sefyllfa waith

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 1. Gwireddu Canlyniadau Masnachol - Casglu a defnyddio tystiolaeth i asesu costau, manteision a risgiau amrywiaeth eang o opsiynau cyflenwi wrth wneud penderfyniadau masnachol.
 2. Newid a Gwella - Dod o hyd i ffyrdd o wella systemau a strwythurau i gyflenwi gan ddefnyddio adnoddau yn fwy effeithlon.
 3. Gweld y Darlun Cyflawn - Bod yn effro i faterion a thueddiadau newydd a allai effeithio ar eu gwaith eu hunain a’u tîm, neu a allai fod o fudd i’r gwaith hwnnw.
 4. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Croesawu heriau a, lle bo hynny’n briodol, cynnwys pobl eraill wrth wneud penderfyniadau i helpu i ennyn diddordeb a chyflwyno argymhellion cadarn.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Gwybodaeth weithredol drylwyr o waith manwerthu, yn ddelfrydol o fewn y sector treftadaeth/diwylliannol
 2. Rheolwr manwerthu medrus gyda chraffter masnachol cryf a'r gallu i gynyddu incwm ar draws yr ystâd
 3. Y gallu i werthuso cynigion a chytundebau masnachol yn hyderus, i ddatblygu atebion creadigol a'u rhoi ar waith.

Gwybodaeth arall

Zara Cottle - zara.cottle@gov.wales - 03000 259763

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Mewnol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.