Swydd Wag -- Is-ddylunydd Rhyngweithio

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Swyddfa’r Prif Weinidog a Brexit
Cyfathrebu
Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
Bydd cyflog cychwynnol rhwng £29,100 a £32,900 yn cael ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus, yn seiliedig ar eu sgiliau, gwybodaeth, profiad a'u berfformiad yn y cyfweliad. Ni ellir trafod yr amrediad hwn.
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Caerdydd
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Llywodraeth Cymru wrth inni ddiweddaru'r ffordd rydym yn datblygu ein gwasanaethau ar-lein.

Fel Is-ddylunydd Rhyngweithio, byddwch yn cyflawni tasgau cymhleth ac yn eu trawsnewid yn ddyluniadau sy'n hawdd eu deall a'u defnyddio, i bobl a fydd yn eu defnyddio am y tro cyntaf ac arbenigwyr.

Byddwch yn helpu i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud y mwyaf o'i gwefannau a gwasanaethau ar-lein ac yn cael cyfle i'w treialu gyda'r defnyddwyr.

Prif dasgau

 • Dilyn dull Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr i ddeall anghenion defnyddwyr ac ymchwilio i ddod o hyd i atebion
 • Dylunio cydrannau, patrymau, cynlluniau a theithiau’r defnyddiwr sy’n effeithiol ar gyfer ystod o wasanaethau ar-lein
 • Creu prototeipiau rhyngweithiol a defnyddio proses o iteru cyflym gan ddefnyddio pecynnau codio a dylunio
 • Cymryd rhan mewn ymchwil gan ddefnyddwyr a gweithgareddau profi defnyddioldeb
 • Rhoi cyngor i gleientiaid ar arferion gorau o ran profiad y defnyddiwr a saernïaeth gwybodaeth
 • Gweithio mewn amgylchedd tîm gan fodloni prosesau a methodoleg y Tîm Dylunio Rhyngweithio
 • Rhoi cyngor creadigol a syniadau ymarferol ar gyfer gwella gwasanaethau digidol a gwefannau sy’n bodoli eisoes

Cyfleoedd datblygu

Mae hon yn rôl heriol ond yn un sy'n cynnig boddhad mewn maes sy'n datblygu'n gyson. Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i feithrin sgiliau yn y meysydd dylunio rhyngweithio a disgyblaethau digidol ehangach.

Dyddiad Cau

11/07/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau


 1. User focus - Able to collaborate with user researchers and can sell and represent users internally (Saesneg yn Unig: Digital, Data and Technology Capability Framework Llywodraeth y DU)
 2. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl. 
 3. Digital perspective - Is responsive to changes in technology, adapting their approach accordingly (Saesneg yn Unig: Digital, Data and Technology Capability Framework Llywodraeth y DU)
 4. Arwain a Chyfathrebu - Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy'n ennyn diddordeb gyda phobl a rhanddeiliaid a dal eu tir pan fo angen.

Meini Prawf

 1. Yn gallu dangos bod ganddynt hanes blaenorol o ddylunio gwasanaethau ar-lein a/neu safleoedd yn dilyn dull Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.
 2. Yn hyddysg ac yn meddu ar brofiad mewn creu prototeipiau drwy godio â llaw ac wrth ddefnyddio pecynnau dylunio fel Sketch, Adobe Creative Suite, Invision ac Axure. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.
 3. Profiad o ddarganfod, dadansoddi a deall ymddygiad defnyddwyr mewn perthynas â gwefannau drwy ddulliau, gweithgareddau neu becynnau. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.

Gwybodaeth arall

Bydd ymgeiswyr a fydd yn llwyddo yn y sifft yn mynd ymlaen i gael cyfweliad. Bydd gliniadur ar gael i ymgeiswyr yn y cyfweliad er mwyn iddynt allu rhoi tystiolaeth weledol wrth ateb y cwestiynau.

Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad 10 munud a fydd yn asesu'r maen prawf penodol i'r swydd cyntaf. Bydd pwnc y cyflwyniad yn cael ei gadarnhau yn y gwahoddiad i gyfweliad.

Timothy Andrews / timothy.andrews@gov.wales / 03000 253012 Aeddan Davies / Aeddan.davies@gov.wales / 03000 251647

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.