Swydd Wag -- Is-ddylunydd Rhyngweithio

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Swyddfa’r Prif Weinidog
Cyfathrebu
Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410
Bydd cyflog cychwynnol rhwng £29,100 a £32,900 yn cael ei gynnig i'r ymgeisydd llwyddiannus, yn seiliedig ar eu sgiliau, gwybodaeth, profiad a'u berfformiad yn y cyfweliad. Ni ellir trafod yr amrediad hwn.
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Caerdydd
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Llywodraeth Cymru wrth inni ddiweddaru'r ffordd rydym yn datblygu ein gwasanaethau ar-lein.

Fel Is-ddylunydd Rhyngweithio, byddwch yn cyflawni tasgau cymhleth ac yn eu trawsnewid yn ddyluniadau sy'n hawdd eu deall a'u defnyddio, i bobl a fydd yn eu defnyddio am y tro cyntaf ac arbenigwyr.

Byddwch yn helpu i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud y mwyaf o'i gwefannau a gwasanaethau ar-lein ac yn cael cyfle i'w treialu gyda'r defnyddwyr.

Prif dasgau

 • Dilyn dull Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr i ddeall anghenion defnyddwyr ac ymchwilio i ddod o hyd i atebion
 • Dylunio cydrannau, patrymau, cynlluniau a theithiau’r defnyddiwr sy’n effeithiol ar gyfer ystod o wasanaethau ar-lein
 • Creu prototeipiau rhyngweithiol a defnyddio proses o iteru cyflym gan ddefnyddio pecynnau codio a dylunio
 • Cymryd rhan mewn ymchwil gan ddefnyddwyr a gweithgareddau profi defnyddioldeb
 • Rhoi cyngor i gleientiaid ar arferion gorau o ran profiad y defnyddiwr a saernïaeth gwybodaeth
 • Gweithio mewn amgylchedd tîm gan fodloni prosesau a methodoleg y Tîm Dylunio Rhyngweithio
 • Rhoi cyngor creadigol a syniadau ymarferol ar gyfer gwella gwasanaethau digidol a gwefannau sy’n bodoli eisoes

Cyfleoedd datblygu

Mae hon yn rôl heriol ond yn un sy'n cynnig boddhad mewn maes sy'n datblygu'n gyson. Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i feithrin sgiliau yn y meysydd dylunio rhyngweithio a disgyblaethau digidol ehangach.

Dyddiad Cau

05/08/19 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau


 1. User focus - Able to collaborate with user researchers and can sell and represent users internally (Saesneg yn Unig: Digital, Data and Technology Capability Framework Llywodraeth y DU)
 2. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl. 
 3. Digital perspective - Is responsive to changes in technology, adapting their approach accordingly (Saesneg yn Unig: Digital, Data and Technology Capability Framework Llywodraeth y DU)
 4. Arwain a Chyfathrebu - Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy'n ennyn diddordeb gyda phobl a rhanddeiliaid a dal eu tir pan fo angen.

Meini Prawf

 1. Yn gallu dangos bod ganddynt hanes blaenorol o ddylunio gwasanaethau ar-lein a/neu safleoedd yn dilyn dull Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.
 2. Yn hyddysg ac yn meddu ar brofiad mewn creu prototeipiau drwy godio â llaw ac wrth ddefnyddio pecynnau dylunio fel Sketch, Adobe Creative Suite, Invision ac Axure. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.
 3. Profiad o ddarganfod, dadansoddi a deall ymddygiad defnyddwyr mewn perthynas â gwefannau drwy ddulliau, gweithgareddau neu becynnau. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Bydd ymgeiswyr a fydd yn llwyddo yn y sifft yn mynd ymlaen i gael cyfweliad. Bydd gliniadur ar gael i ymgeiswyr yn y cyfweliad er mwyn iddynt allu rhoi tystiolaeth weledol wrth ateb y cwestiynau.

Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad 10 munud a fydd yn asesu'r maen prawf penodol i'r swydd cyntaf. Bydd pwnc y cyflwyniad yn cael ei gadarnhau yn y gwahoddiad i gyfweliad.

Timothy Andrews / timothy.andrews@gov.wales / 03000 253012 Aeddan Davies / Aeddan.davies@gov.wales / 03000 251647

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.