Swydd Wag -- Cynghorydd Llys Teulu - Y Drenewydd

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cafcass Cymru
Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470
Cyflog Cychwynnol: Cynigir cyflog cychwynnol rhwng £39,310 a £41,560 i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, gwybodaeth a phrofiad a pherfformiad yn y cyfweliad. Nid yw'r ystod hon yn agored i drafodaeth
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Y Canolbarth, Lleoliad arall
Y Drenewydd
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Asesu anghenion, diogelu a hyrwyddo lles plant unigol sy'n rhan o Achosion Teulu a rhoi cyngor ac adroddiadau i'r llysoedd teulu i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl i'r plant hyn.

 

Prif dasgau

Fel Cynghorydd Llys Teulu byddwch yn:

 • Gyfrifol am lwyth achosion cyfraith breifat a/neu gyhoeddus
 • Darparu cyngor a chymorth gwaith cymdeithasol proffesiynol i Lysoedd er mwyn i achosion ddod i gasgliad amserol a sicrhau'r canlyniad gorau posibl i'r plentyn yn seiliedig ar ei anghenion unigol a'i les pennaf.
 • Darparu tystiolaeth o ansawdd uchel (ar lafar ac yn ysgrifenedig) i'r Llys.
 • Sicrhau bod lles y plentyn yn ganolog drwy gydol achos, gan gynnwys sicrhau bod y plentyn cael ei ddiogelu yn unol â gofynion sefydliadol a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. 
 • Sicrhau bod cynrychiolaeth gyfreithiol ar gyfer y plentyn yn cael ei phenodi a'i chyfarwyddo fel sy'n ofynnol ac yn unol â gofynion statudol a sefydliadol.
 • Sicrhau bod dymuniadau a theimladau'r plentyn yn cael eu hystyried yn briodol ac adrodd ar y rhain yn brydlon ac o ansawdd uchel drwy gydol yr asesiad o anghenion y plentyn fel rhan o achos teulu.
 • Cynghori a chynorthwyo rhieni a phartïon perthnasol eraill i achosion mewn anghydfod er lles pennaf y plentyn er mwyn lleihau'r angen am ymyrraeth gan y llys.
 • Gweithio'n effeithiol gyda sefydliadau partner, rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaethau wrth gynnal yr annibyniaeth ofynnol fel rhan o achos.
 • Sicrhau eich bod yn gwybod y diweddaraf am newidiadau mewn deddfwriaeth, canllawiau, rheolau'r llys, polisïau, gweithdrefnau a datblygiadau arfer gorau.
 • Cydymffurfio â pholisïau sefydliadol, gweithdrefnau, gofynion statudol a rheolau'r llys wrth ddarparu gwasanaethau i blant a theuluoedd sy'n rhan o achos teulu.
 • Bod yn gyfrifol am ddysgu a datblygu personol yn unol â gofynion Gofal Cymdeithasol Cymru a phroses rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru.
 • Gweithio fel aelod o dîm, mynd i gyfarfodydd perthnasol a chyfrannu at effeithiolrwydd a chynllunio ehangach Cafcass Cymru yn ôl yr angen.
 • Darparu gwybodaeth reoli am lwythi gwaith, arfer a pherfformiad yn ôl yr angen.
 • Defnyddio TGCh yn effeithiol ar gyfer cynllunio a chofnodion achosion a chynorthwyo darparu gwasanaeth.
 • Cynrychioli Cafcass Cymru a Llywodraeth Cymru mewn modd proffesiynol sy'n ffafriol i hyrwyddo delwedd gadarnhaol ar bob adeg.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn cynnig cyfleoedd sylweddol i chwarae rôl allweddol wrth reoli, datblygu a gwella gwasanaeth Cymru gyfan, gan gynnwys cysylltu ag amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau.

Dyddiad Cau

01/12/21 16:00

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r egwyddor y dylai pawb gael yr un cyfleoedd o ran cyflogaeth, datblygu a chynnydd. Dylai hyn fod wedi’i seilio ar allu, cymhwysedd ac addasrwydd ar gyfer y rôl. Golyga hyn na ddylai unrhyw ymgeisydd gael ei drin yn llai ffafriol ar sail ei ethnigrwydd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, statws priodasol, anabledd, crefydd, statws trawsryweddol, cyfrifoldebau teuluol neu ddomestig, neu batrymau gweithio. Yn ogystal, ni ddylai neb fod o dan anfantais gan unrhyw amodau neu ofynion penodol, oni bai y gellir cyfiawnhau y gallai’r rhain effeithio ar ei allu i gyflawni’r rôl.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio pobl dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl, nad ydynt wedi'u cynrychioli'n dda yn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

 • Gwneud penderfyniadau pan fydd eu hangen, hyd yn oed os ydynt yn anodd neu'n amhoblogaidd

Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth

 • Ymdrin ag achosion o wrthdaro yn brydlon ac adeiladol a chan gadw eu pennau

Gweld y Darlun Cyflawn

 • Mynd ati i chwilio am brofiadau i ddatblygu dealltwriaeth o’u gwaith eu hunain ac o feysydd busnes eu timau, a rhannu’r profiadau hynny

Newid a Gwella

 • Annog syniadau gan amrywiaeth eang o ffynonellau a rhanddeiliaid a defnyddio'r rhain i lywio eich meddwl eich hun

Meini Prawf Penodol I'r Swydd

 1. Tystiolaeth o ddulliau seiliedig ar Arfer i ategu arfer sy'n canolbwyntio ar dystiolaeth.
 2. Dealltwriaeth o anghenion plant sy'n ymwneud ag achosion cyfraith breifat a chyhoeddus yn y system cyfiawnder teuluol gan gynnwys pwysigrwydd adrodd amserol ac osgoi oedi wrth wneud penderfyniadau ar gyfer plant.
 3. Tystiolaeth o gynllunio achos effeithiol a chofnodi gwaith achos gyda phlentyn/plant a theuluoedd yn unol â'r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol

Proses Asesu

Dylai ymgeiswyr nodi mai pwrpas yr hysbyseb hon yw paratoi ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol yn rôl Cynghorydd Llys Teulu. Efallai na fydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cynnig swydd ar unwaith, ond cânt eu cadw ar restr wrth gefn am 12 mis o ddyddiad cyhoeddi canlyniadau cyfweliad. Cynigir swyddi i ymgeiswyr ar y rhestr hon yn nhrefn teilyngdod pan fydd swyddi gwag yn codi. 

Mae rhaid i ymgeiswyr fod ag o leiaf 3 blynedd o brofiad ôl-gymhwysol yn gweithio mewn gwasanaethau diogelu i blant a'u teuluoedd yn y sector statudol, Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster cyfatebol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru) ac yn Weithiwr Cymdeithasol cofrestredig gyda Gofal Cymdeithasol Cymru neu Reoleiddiwr Gofal arall?

 

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein, gan ateb y 2 gwestiwn canlynol yn seiliedig ar y meini prawf penodol i swydd uchod:

 1. Gan ddefnyddio enghraifft o'ch ymarfer, dangoswch eich dealltwriaeth o anghenion plant sy'n destun achosion teulu ac esboniwch pam mae adrodd a gwneud penderfyniadau amserol yn hanfodol er mwyn sicrhau canlyniadau da i blant. (Cyfanswm 500 o eiriau)

 

2.    Trwy ddefnyddio esiamplau o’ch ymarfer, dywedwch wrthym am eich profiad o ddefnyddio ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth i lywio eich dadansoddi a sut mae hyn yn arwain at argymhellion diogel a chadarn sy'n llywio'r gwaith o wneud penderfyniadau er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau posibl i blant a phobl ifanc. (Cyfanswm 500 o eiriau)

 

Nodwch, nid oes angen i chi ddarparu ymateb ysgrifenedig ar gyfer y 4 cymhwysedd.  Caiff rhain eu profi yn ystod y cam cyfweld.

 

Cofiwch ddweud wrthym beth yw eich lleoliad a ffefrir yn y blwch 'Gwybodaeth ychwanegol'.

 

Pan fyddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais, bydd y broses ddethol yn cynnwys y camau canlynol:

 • Cam 1 – Llunio rhestr fer yn seiliedig ar ymatebion i'r cwestiynau uchod
 • Cam 2 – Cyfweliad gan banel ar y cymwyseddau a meini prawf penodol i swydd, gan gynnwys cyflwyniad a baratowyd ar y diwrnod

I gael rhagor o fanylion am y broses gwneud cais a chyfweld cysylltwch â CafcassCymruHR@llyw.cymru

 

Gwybodaeth arall

Croesewir ceisiadau gan bobl ag ystod amrywiol o brofiadau gwaith cymdeithasol byw a phroffesiynol. Mae Cafcass Cymru wedi ymrwymo'n weithredol i ddod yn sefydliad cynyddol amrywiol sy'n diwallu anghenion yr ystod amrywiol o ddefnyddwyr gwasanaeth. Ategir hyn gan ddull deinamig o ddysgu a datblygu. Mae nifer o rwydweithiau Amrywiaeth y gall staff gymryd rhan ynddynt, sy'n cynnwys Y Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig, Rhwydwaith PRISM LHDTRh+, a'r Rhwydwaith Menywod Ynghyd.

 

Mae lwfans o £1,000 y flwyddyn ar gael os ydych yn defnyddio eich car eich hun ar gyfer holl deithio busnes swyddogol ac yn teithio dros 2,000 o filltiroedd statudol y flwyddyn. Mae trwydded yrru ddilys ac yswiriant cerbyd modur yn ofynnol.

 

Rydym yn annog yn gryf y dylai'r holl ymgeiswyr posibl gysylltu â Cafcass Cymru cyn llenwi cais er mwyn trafod y rôl a'r broses recriwtio.

Cysylltwch â CafcassCymruHR@llyw.cymru, gan nodi'r ardal y mae gennych ddiddordeb mewn gweithio ynddi, er mwyn trefnu apwyntiad i siarad â rheolwr. 

Jennifer Noble - Jennifer.noble@gov.wales

Sut i wneud cais